728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

Pu Vungh Khan Thang Tangthu

Pu Vungh Khan Thang Tangthu

Pianna:            Lailo Khua, Tedim Township
Pian Kum:       1943

Pa Min:            Tun Cin Thang,           Gualnam
Nu Min:           Dam Khua Ciang,       Gualnam
Zi Min:            Dim Khan Zo (Pa min: Tun Khua Thang, Gualnam / Tualzang)

Tate & Tute min 
1. Ciang Ngaih Don    + Dal Do Lian, Tangpua          (Dam Cin Khual, Tuimui/Sawbua
2. Thang Lam Pau       + Ciin Tawi Cing (x), Buansing (Dai Go Kap, Kahgen/Nahnuai) 
                                         + Do Sian Niing, Zuisang    (Thang Sian Tung, Teklui/Sawbua)
a.       Zo Ngaih Muang
b.      Thang Sian Muan
c.       Tung Ngaih Lian
3. Thang Thawn Lian (s)

I.  Aneulai Tangthu:
1. Lailo khua pan Tedim ah Tan 4 ciang ong hi.
2. Sakol 3 tawh Tonsim ah Sum thalawh in pai tawntung hi.
3. Thau nei ahihmanin Gamvak nuamsa mahmah a, Sa man zelzel hi.
4. A cidam in asepnop peuh semzo a, ciamnuih siam in gualhuai hi.
5. A tha kidom khat hi a, Pi 5 leh alang bang pha in, a meel ngo hi.

II.  Tuikiphumna: 1963 October 23 in Lailo Baptist Church, Lailo ah Rev. Cin Pau in anau Khai Thawng leh adang mi 4 tawh akigawm mi 6 Tuiphumna pia hi.

III. Minam adingin kihelna: 
1964 pan Pu Thual Zen galkap pawl ah kihel a, Tuisanzang Camp Security pawl ahihban ah Zampi Khua pan 1964 October 12 in kiman ahihmanin Kum 3 leh alang sung Monywa ah Thong kikia sak a, 1967 November 7 in suakta pan hi.

IV.  Lailo pan Sawbua tunna:     
Lailo ah kha 4 sung a omkhit ciangun Inn zuak in Ks.7000 khawng in Pu On Khan Ngul Motor pen (Bawngpi Nuta khat Ks.300 man tawh saap in 1968 Febuary 28 in Zanggam Sawbuayishin zuan uhi. Sawbua tunciangin Pu Thang Khua Dai Inn leh a huangbup pen Ks.500 in lei uhi. Lawi kaap 2 Ks.600 in lei uh-a, leeng tawh leikhawm in Ks.700 pia uhi. Lo eka 8 pen Ks.1000 in leipah uhi. 1968 pan Lawilo khawh kipan kisiam nailo a, Buh Hum Taang 400 bang bek angahhang un Anhau pen hingei uhi.

V.  Zi & Taneihna: 
1970 in Tualzang pan Gualnam Munsuang, Lia Niing Khan Vung tawh Kum 1  sung akiteenkhitciangun ta neinailo in kikhen kik uhi. 1971 in azi 2na Tualzang khua mah pan Gualnam, Pa Tun Khua Thang tanu Lia Dim Khan Zo tawh  hong kiteeng in, tua kum mah in Inntuan in suan-le- khak nei uhi.

              No.          Min                                 Suak (Date of Birth)               Suahna mun                   Teenna                 
1. Ciang Ngaih Don              1975                                 Sawbua            Sawbua
2. Thang Lam Pau          1977 April 16 Saturday          Sawbua            Sawbua
3. Thang Thawn Lian (si)      19??                                 Sawbua            Sawbua


VI.  Alamdang Kha Nasep kipatna: 
1978 March kha sung in Pasian hopihna ngah in tua pan kipan in Kha Nasepna nakpi tak in nei Thusuak Sawlna ngah zelzel hi.
1. Kha Teipi 1na: Sawlna a ngah bangin Gam sung pan Gua Teipi 4 lasak in temzanglo hi. Khua sung hong tunciangin teipi khat pen Hausapa Thang Go Langh (Tualzang) pia hi. Thu na khen peuhpeuh ciangin hih Teipi na kiang ah koih in ci a, tua Teipi a kepsung peuhmah vanglian in kua mah in susia zolo takpi hi. Hausapa lungdam mahmah ahihmanin “Ka Siapa” ci-in Kum sim in Antang gawisa Taang khat ta pia den hi.
2. Kha Teipi 2na pen aman tangin a paipaina ah zangh den hi. Aman dawi muthei ahihmanin Jesuh min tawh dawi a hawlkhiat ciangin tua Teipi zang den hi. Khat vei bang Lailo Tuiphum Pawlpi pan Numei 4 leh Pasal 3 in Lailo khua khung ah Ni 7 sung antan thungetna aneihkhitciangun Khua sungah pai suk in Pa Cin Za Huat Inn ah lut masa uh-a, thu a ngetsak uhleh a Innsung uh Beemkawm khawng  ah  pheisamno  hon  a muhciangun  hawlkhai  in  a  Inn  uh  siansuah  sak  uhi.  A  Teipi  tawh adawtciangin Battery tawh Ngasiah bangin bi kawikawi a, dawinote omtheilo in taai cih muthei hi. Tuazawh asawtlo in tua Innkuante pen Tapidaw suak pah uhi.
3. Kha Teipi 3na leh 4na pen thu na ngen ngen un, kua kong pia diam ci-in kem hi.

VII. Thusuak tawh Kha Vanleng bawlna:
Sawbua khuakhung Mual ah Kha Vanleng ci-in Biphuah pen Plastics Ip tawh tuam in Singdawn ah Khau tawh khai a, Huih in a mutsialin akhausauna zui in leeng in ki peipei hi. Tua mun ah thungetna Mual zong bawlpah ahihmanin tualai mun ah Antan Thunget kipai den a, lungkhamte’ lungleennate aleen khiatpih ding, Kha Vanleng ci hi. Tualai ah Singlamteh zong a phut hi. Tua Kum 1978 mah in amin phuak in Bethel Singlamteh Mual kici a, tuni dong kizang suak in Thungetna Inn zong kilam a, Thungente sim dingin Lai Siangtho Bu a tuamtuam kikoih sak hi.


VIII.  Thusuak  mah  tawh  Gunkuang  bawlna: 
Dolsing sui in adung pi 18, atawlam zaina Tong 1, Guankuang hotna buhteipi khat pi 7 a sau dingin a bawlkhitciangin Khuataw Bualpi sungah vazang suk takpi in Ngasa betna in zangthei pah hi. Tua bang Gunkuang kuamah in Sawbua ah bawl ngei nailo ahihmanin naupangte tuang nuam in zui ngeingai zel uhi. Tua bang gunkuang bawl omkik nailo ahihmanin Sawbua khua tangthu ah thulamdangpi khat mah in kiciapteh sak hi.

IX.  Kha Khawmpi bawlna thu: 
Thusuak ngah a, Bawmpi gol khat tawh Akluisan khat pua in Khampat ah Vokno ngetna in va nei hi. Apainate in pia takpi uh a, tua Vokno khawi in agolciangin Thusuak khat ngahkik a, Tuni in Mun tuamtuam pan Kha Khawmpi hong tungding hi, cimawk hi. Agenmah bangin Yangon pan Sihzangte Nu Khai leh alawmte, Hakha pan Khapu hong pai pawl sungah a siampipa bangun Teipi nei, Khutlong, Khelong nei-in a gingsak zaizai pawl hong tungin, Falam pan hong paite pen Numei vive ahi uhi, Tedim leh Tonzang pan hong pai pawl leh Tamu pan hong pai pawl pen Thado Sanggamte cihbang hong tung ngeingai takpi in lamdang kisa hi. Thungetna tawh akisam uh hibek a, Lai peuhmah tawh a kisam uh hilo ahihmanin lamdang mahmah uhi. Tua teng hong tun ciang, a vokgawh in KHA KHAWMPI, Pasian biakna hunbawl kipanpah uhi.

X.  Kha teentaan a kah sungin dawite kiangah paina: 
Dawite gamtatdan teng atheihna dingin gamsung, bual gei khawng aa dawite kiangah vapai ngei zelzel hi. Khuataw agunkuang a sinna Bual sungah gunkuang hot in a paiciangin dawite omdan teng khempeuh thei gige hi. Dawite pen nam tampi pha in a mangliante pen migi zawdeuh, anaeute, gundawi, ngaldawi cihte pen gilo pha deuh uhi, cih amit tawh mu in vatheikhia hi. Agimnam uh namsia peuhmah a, Baak gimnam seisai uhi, cih gen hi.

XI.  Khuaipite kiangah tentankahna: 
Khuapite na kiho in ah "Mizawngte huhzaw ding ihiam, Mihaute huhzaw ding ihiam" cih akikupkhop laitak uh vatuak kha hi. A tawpna ah khensatna khat nei uh-a, "Mihaute pen huh kullo uhi, Mizawngte huh ni" ci-in khensat uhi.                                                

XII. Miikte kiangah tentan kahna: 
Miik pen 1000 uk om in, 500 uk om a, 100 uk om in, 10 bek a uk zong om uhi, cih mukhia leuleu hi. Amau ki-ukna ciat ah ki thumang in kizahtak mahmah uhi. Patau khat om in a kikoh uhciangin aphualpi uh ah manlang tak in kikhawm in thu a taangko thei uhi. A lungkim lohna uh a omciangin Sandahpiah thei uhi.

XIII:  Kawlgitte kiangah tentan paina:  
Kawlgiitte pen nitak a giahding ciangun mun khat peuh ah Sa ngeingai uh-a, ei muhna pan ahaam mawkmawk in ihngaihsut hang amau a kihoho na hi mawk uhi. "Lawmte, tuni na tuahpha uhiam, koi lam ah pai na hi uhiam? kici ngeingai uhi. Ko paina ah Antam mahmah in ah, Zingciang ko paina lam ah pai ni ci-in akizawn uh ahihna ana mukhia hi.

XIV.  Tadenthauh Thukan in apaina: 
Thusuak angahna bangun Kaptel khua ah vapai a, khua nai atun ciangun a thungahna bangin gamta uhi. Sun nisat laitak, Sawlbawk khiak in lampi laizang ah Bu in akicih bangin gamta a, Kaptel khua sung pan mi 3 hong pai a, amau kihona pan Kaptel khua sung thupiangte theipah uhi. Kha Thu tawh kisai thusim hi. Kileh vingveng in Tuibel lei atunciang un huihpi nunggawp in mut in a Lei pen sem au-au a, aveigawp sungin Vungh Khan Thang leh alawmte leikhohloh zah dongin hong kipahtawi hi, cih thu gen a, lui gal atunciangun alawmte kiangah a thuhilhna khat in American te in Khapi tung tun na dingin Rocket bawl in KHAPI tungah tung uhi. E'n zong Khapi tung sangin a gamla zaw thamtham paina dingin Rocket nei hihang, tua pen I TOPA JESUH hi, Jesuh tung tuang in Vantung Gam tung ding hi hang ci-in alawmte kiangah gen hi. Alawmte in hi peuhmah ei maw, Pa Thang ci-in a nasepte uh gengen lai uhi.

XV.  Khen Za Sian teentaan piakna:     
Tedim paito in Sia Hauliankhamte inn tung uh-a, tentan kipia ci-in a eekbuk sung vuah Nai khat sung kalhcip hi. Tua akipan thumanna tawh a teen taankahna zo ahihmanin kikheelna lianpi neipah in Kha Thupha zong ngah hi. "U Khan’ kiangah tentan kah pen Hamsa lei" acihsam hang, tua pan Pasian in thupha pia in sangpi tak ah laamto hi. Asawtlo in India ah Lai Siangtho sangkah dingin vapaito in Mangpau ong siamgawp in muan leh suan khat hong suakzo hi.
Pu Khan Thang pen “Kha Pu” kici a, alamdang Kha Nasepna thugil tampi gelh ding omlai hi.

XVI.  Pa Vungh Khan Thang sih ma in a tapa Thang Lam Pau manglamdang:
1993 December 5 in a tapa Thang Lam Pau in Sawbuayishin aa Pa Lian Khan Cin lo ah Saziannga in a omlaitak, Zan khat mang lamdang khat man hi. Amangmatin hih anuai aa bang ahihi: Ka mangin “Thawngbawk aw ka cih nong mangzo diam, … hong mangzo mah ning acihciangin takpi maw, taktak maw, nacih takpi maw acihkhit ciangin tua ahihleh ka luzang samkhau tawh hong khih inla, ka ngawng hong tan oo, cihi. Tua ciangin ka U aw ken nang na ngawng hong tanliang ding maw ci hi. Tua leh nang numei maw? pasal cih dong hi. Pasal hi ing ci hi. Tua ahihleh ka cih bangin sem in acihkhitciangin, “ka ngawng hong tan inla, ka khut ka khe, ka phei, ka tan, ka pumpi ka ngawng nuaisiah khempeuh akihelkim dingin bawl in. Na bawlkhitciangin Zampu in satanh hawm hen,   acihkhit phet, ka mangsung mahin satanh a hawmkhin hipah ziau a, ahizongin satanh hawmpa in satanh ngahlo hi. Tua laitakin alutang akikhailai mahin thugen a, tu-in “Hi ka lutang pen kua kua pautheihna omlo, ka tapa Thang Lam Pau ading hi.” acihkhitphet in ka khanglovat a, hih ka mangmat ka mangngilh nawn kei hi ci-in a tapa Thang Lam Pau in gen hi.   

XVII.  Hong nusiatna:  
Asawtlo December 12 in Pa si hi ci-in a takin asam pai takpi pah hi. Inn sung lut nailo in Thang Lam Pau in Vision mukik a, Vantung ah Kahlei kidawh to in tua kahlei tung ah a Pa akahtoh mu ahihmanin Ka Pa pen Vantung ah nopsakna ngah takpi ding thei in nuam mahmah hi cih Kha muanna angahna genkhia hi.

Hih hunin Pa Lian Khan Cin, NuThang Za Cing, Pa Langh Cin Mang, hiteng pen 1993December 13 Zanhah Ni in sigal di’n tung uh a, akisam lah himahmahlo Kalaymyo mah pan Kha mi mah ahi, Sun 40 leh Zan 40 antangpa Sia Lian Thang (Nankateih Khua) zong hong tung a, ama'n Pa Vungh Khan Thang hong vui sak in Kha La tawh ama lunggulhna om mah bang in kikha hi.

Source : 

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Pu Vungh Khan Thang Tangthu Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top