728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

Zosuan Tuailaite (ZTK) kiang ah Dr. L. Lam Khan Piang Laikhak.

Zosuan Tuailaite (ZTK) kiang ah  Dr. L. Lam Khan Piang Laikhak.
 Dr. L. Lam Khan Piang
Date: May 31, 2013

It leh ngaih Zosuan Tuailaite aw,

Ka nek-leh-tak, pilna-siamna zong a ka vaithaamna Litui (Dilli/Delhi) zang pan Zogam suahlam a om Zomi Khangnoute email tungtawnin damin kong hopih hi. Tutung Sanggampa Hang Khan Lian tawh Zo Convention ding vai email tungtawn in ka kiho uh leh Zosuan Tuailai Khawmpi a ding khangnoute laikhak ding hong gelhin hong ci hi. Kei zong ka lunghimawh ten genna ding lemtang om ci-in ka nuam khinkhian hi, lai hong gelh bek hi lo in zong hong kihel sawm ning cikha liang ing. Tua zawh phetin ken zong Sanggamnu Mang Khan Cing ka hopih a, Tedim Khangnou khawmpi a ding lai nagelh nawp ding leh Zolai in hong lehkhiat sak ding hing ka ci a, aman hong gelh ning ci hi.

Ei Zomite Sak-leh-Khang ah i kikhen zongin, leitung mun tuamtuamah i hei zongin, sumnu-sumpa i lam zongin, pilna-siamna i sang zongin, singta tanggual i khup zongin, pupa satsa i Zogam zuunlo in i kitheihmawh bawl ni pen ‘kelbuh’ bangin Leitung maitangah zungkhakna neilo minam i suak ding hi. Gam i cih pen numei tawh na kiggenteh thei zel hi, tua hi a numei zong it bek it lo-in, kemin zuun zo peuh le hang a cihtheihna, a kilawmna, leh a siamna te hong suahkhia in midangte a dingin nopna leh lungdamna hong tun thei hi. Gelbawlin khuangbet bangin vuavua leng a hoih kimlai zong a siahuai pen hong suak ding hi. Tua mah bangin, zogam zong a cihtheihna, a kilawmna, leh a kicinna gah i lawh theihna dingin it bek hilo-in, kemin zuun le hang a kicinna hong kilang ding a, a sunga teng Zovontawite niang leh tai-in ki-innteng louteng ding hi.

Hun leh nite hong kikhen dungzui-in i Zogamah zong khuahunte, loukhawhzia, neek leh tak zonzia, khuasung leh gamsung kivaihawmzia, adangdangte (adgt.), hong kikhelna kimuthei hi. Pupate hun lai-in galmat-samat na kidem uh a, thazung-thatang leh galsiamna tawh galten simm ta se leh na nangin na nawhkik zo uh hi. Hunkhat lai-in, tuizum vaikang hong lianin, galkap thahatna tawh tuan a pupa satsa Zogam hong la-in hong ukhcip uh hi. Tua hunlai mahin, sangmangte honglutin i Zogam ah tungsianmang itna tongdam hong luan uh a, Zomi tampite nungzui suak in, tuni dongin a tamzaw Khristian kisuak ta hi.  Tua hun a kipan in, i Zo ngeinate damdamin kinusia in, i suahtakna zong hong bei hiaihiai hi. Mikang kumpi hong ukhte in kampau leh awsuahzia tawh  minam tuam bangkeek in hong khenin, eite in zong mitdel sialkhau letin len in i-beh leh phungte na ngawn kampau-awsuah tawkhat tuamzek leh minam tuam mah bangin i ngaihsun khialkha deep uh hi.

Vaikang kumpite ukhna hong bei ciangin, Zogam pen kumpigam nih eh thum hizaw in hong kikhen khong mawk a, a sawtlo in Zomite a dingin buaina lianpi hong suakden ta hi. Zogam tumhlam a omte in Democracy (mipi vaihawmna) tawh na khangkhia uh a, ahih hangin tu dongin zangsiam thei nai tuanlo uh hi. Tua ahih leh, Zogam suahlam a omte pen galkap ki-ukhna tawh kum 50 val bang na kivaihawm khin ta hi khong ahih manin, kumpi kivaihawmna in Democracy hong kizat ding pen limhtak kigin kholh ngai ding a, political party paizia zong limhtak theihtel kisam ding hi. Tua a dingin politics i ‘na-le-muh’ i ci hiam khat pen telsiam mahmah kisam ding a, diplomacy siamtak a zattheih ding kiphamawh hi. Tuma, Tedim in district a ngahloh thubang facebook pan ka sim ciangin, midangte ei a ding a zawldan leh zawh dingdan siam zolo i hih man hi dingin ka lamen hi. Democracy ah pen nambat kisam a ahih hangin lawmbawl siamna hang tawh zong i deih ngah thei veve hi.

Democracy tawh i kivaihawm ciangin i Zo paunak ,‘Nga-in a tam sihpih in mihingte in a tam hinpih hi’, cih bang hong dik tektek suak hi. Bangcik ciangin mihing hong tam hiam i cih leh, hong kigawm uh ciangin hong tam hi pah lel hi. Tua ahih manin ei sung bek hilo, i sanggam Lai, Matu, Kanpalet, adgt., tawh zong kithutuak in Kawlgambup Kumpi na ngawnin zong i thu hong zuih uh kiphamawh ding zahin pangkhawm ding a kisam ahi hi. Tuma district thu tawh kisai bang zong, bang ding a district khatbek hong kituhsak se uh hiam? Hawm cing lo pen ngetbeh a, kuamah piak lohphawt cih bang a hihdan om ding hi. Hih bang a, uital hon lak a saguhbawk khiat dan a kibawl pen kineu etvai zong sa ing. District a kibawl ciangin, development hoihzaw sem a omna ding leh vaihawmna a lamzang zawk seem na ding a hi hi. Tua ahih manin, hih bang a kitot-kielna ding vai pen hong om zel ding a, makaite in telsiam mahmah kisam ding hi. India kumpi hitaleh Kawl Kumpi hitaleh, amaute pen meigong a pasal in a go-gamhte nutsiat a a taisan tawh kibang hi inh, lauhthongna tawh kidim den uh hi. Kawlte in amau thahatna leh pilna tawh Kawlgambup a bawl khiat uh hi lo-in, vaikang kumpite goluah bek ahi uh hi. Tua mah bangin India zong vaite bawlkhiat zong hi tuan lo hi. Tua ahih manin, vaikang kumpi in amau hunlai a azat uh “divide and rule” policy pen a zat loh uh kiphamawh ding hi. Hih policy bekmah tawh vaikang kumpi in zong gamzapi a ukhzo hi bek hi, hih bangteng ahih manin makaite a dingin pilvang ding kisam mahmah hi.

Tulai lung hong phong mahmah thu-in, Zogam Suahlam hi-in Tumlam hitaleh, zolei sung piang go-gamh manpha tuamtuamte tohkhiat thu ahi hi. I Pupa satsa gam hi a, eimau gam hi na pi-in sen leh Kawlte in luak mang khin ding cih manglamin zong matding lauhuai zah dong ahi hi. Bang ci do ding? Bang ci nan ding? Cip pen tutmun pan gen ziau thei hi khollo hi. Midangte in bang ci do in nang uh hiam? Ka theih khak khat pen Nagate hihzia ahi hi. Nagaland ah hih bangin thautui zong dingin ONGC te (Govt. of India a) kipat sawm uh a, Seithekeima khua ah bu hongs a uh hi. NSCN te in dalin gamnuai panin vau uh a, kuamah bangmah semsak thei lo ahih manin ONGC te in khawl san phawt uh hi.  Eite in zong bang hiam i hih ding om kha ding hi. Civil society tuamtuamte leh kipawlna tuamtuam i neihte in non-violence method tawh protest pen tawlngalo a panla in, tualo thautawi pawlin zong midangte hih bang hih kisam kha ding in lamen ing. A deih huai pen bel hi kei, ahi zongin pupa satsa Zogam suamhat buluhte in hong luhin khutzepin ding hithiat ding pen minam khat hihna omlo tawh hong kibang ding hi. Hih a nuai a bangin la dawng tawh kong gelhzaw hi.

Zolei-ah Dogal Lian e
Dogal lian e, kil bang khang e.
Sen leh kawlmang selung tuak in,
Vai leh temei lung kihual in-
Phulipsa bang leisung khuat in,
Zolei sungpiang pupa go-gamh,
Loutui bang zawl ding simthu lel e.

Tuli-tuitaw i heina pan,
Leilu-leitaw i thaamna pan,
Aknou ciauliaute mah bangin,
Kamkei bangin i gialkhop ding,
Tunu‘n hai bang hong ngaklah e -
Pianna Zogam helkol sut dingin.

Pupa huaisa pianna Zolei,
Singta lawh ding phalngam lang e.
Lawibang thannang lelliang’ Simthu
Siamsil Khaubang sutsiamte in
Selung tuak mapang khawmin
Zumkong-mangkong, UN dongah ko ni e

Vuisai bang lian Zolei dogal
Palbang nang ding lungin gel leng
Lailunghiang e zotawi tanggualte
Bang tawh nawh, bang tawh khiang ding
Namtem hiam maw piangdang kawlciang?
Vaimang siamsil siamna mah tawh cini e.

Tuan pupaten agen bangin:
Vai nunung guahsia in lap
Akta mangkuan kitukitu.
Unau melhaih Zovontawite
Dogal hang lang, lang lai-in e,
Kitu-kitu, kiel-kiel lai zen e.

Takkheih! ci-in hanlung ciam ni.
Kamkei bang hang Zotawi tanggual
Na awi ngam nam singdang luah ding-
Zolei sung’h piang leigo-gamh teng.
Pal bang nang ni, sa bang nawh ni,
Zolei dogal sen-kawl-temei-leh-vai lungtuak


Hih bangin i luahsa gam na ngawnah thu kinei zolo in, ei-leh-ei kivaihawmna na ngawn limhtak kinei lo a, i suahtakna hong laksak masa vaikangte in midang tungah hong khumziau uh ahih manin, gel ding, sak ding, kikup ding tam mahmah hi. A hi zongin Kawlgam ki-ukhna sung khamtungmite lakah kua lian pen ding cih bang peuh kituh zawsop. Minam sungah, a sanggamte a thuneih khumnuam a lungsim nei omna minam pen, minam hampha hilo-in minam dang a picingzawte nuai ah, om hamtang hi. Tua ahih manin, khamtungmite a kituah kei leh Kawlte a dingin hamphatna om ding a, khamtungmite a dingin supna lianpi hong tunkhin a, a siahuaizaw hong tungtung lai ding hi.

Mipil-misiamte in bang gen hiam i cih leh, ‘pilna pen van thupipen khat bang hong hi ding a, anei penpen in leitung a ukh ding hi’, na ci uh hi. Lai Siangtho (Paunak 4:7) in zong, ‘Pilna a thupi pen hi a, na neih khempeuh na beilawh zongin na zawn ding ahi hi’ na ci hi. Tua ahih manin, thuhaksa pipi tampi kituakto lai ding a, tua hun ciangin pilna bekin gualzawhna hong pia ding hi. Pilna ka cih ciangin, pianken pilna bek hong hi nawnlo a, theihna tawh zong a kizom pilna hi. Tu ciangin khangnoute in gamsung dante, Leitungbup dante, kivaipuakzia, mimal tanvou (Rights), cultural rights, Indigenous peoples’ rights, adgt., theih kiphamawh a, tua panin mailam kalsuanzia ding kikup tanghtangh hong kisam ding hi. Sia Kam Khaw Thang in hih bangin na gen ngei hi, ‘I pil kei zongin mipilte pinla kitang pih thei hi’, na kici hi, bang a cih nawpna hiam i cih leh mipilte in a pilna uh laibu ah hong gelh uh a, a sim nuam khempeuh in simin theithei uh hi.

Tuhun pen cihtakna, pilna, siamna, leh theihna tawh nasep hun hi ta hi. Facebook khong a utut gelh ziauziau tawh zong hong kibang nawn lo ding a, kipilsak tawm mawk tawh zong bang mah tan kitung lo ding hi. Sia Pau Khan En in ‘Ot maawkmawk theology’ a cihte bang pian pen, social leh politics lamah zong tua bang pian kitam mahmah khongin, dahhuai hi. Tua ahih manin, a neu-alian in pilna zongin, kikumkhawmin kalsuan khawm leng gualzawhna dial i khai zo ding uh hi.

Itna-ngaihna tawh

Dr. L. Lam Khan Piang
Assistant Professor
Centre for the Study of Social Systems
Jawaharlal Nehru University
New Delhi-110067

Source : (Jawaharlal Nehru University aa Assistant Professor semlai, Dr. L. Lam Khan Piang in ZTK lapding aa ong khaak lai, hunlap in kingahlo (kizopna lemlohhang) himah taleh Zosuan Tuailai bup simtheihding in ong khaaksawn ing. Hihbang veina taktawh mailam kalsuanzia ding lam ong lak, ong kin, i sanggam mipil ineih i angtang aa, lungdamna lian mahmahhi. Topa'n amaban khempeuh ong kalsuanpih henla, minam lamsang zoding Thupha ongpiakbeh sak tahen. - hkl.)

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Zosuan Tuailaite (ZTK) kiang ah Dr. L. Lam Khan Piang Laikhak. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top