728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

PHAM DONG ITNA, NGAM TAWN TANGTHU! By ~ Zomi Tapa

PHAM DONG ITNA,
NGAM TAWN TANGTHU!
By ~ Zomi Tapa

“AWLE, Hiai tangthu kon gelh di ahihleh Zomite in tanglai pek a i neih uh Tangthu hoih mahmah ahi Pu @ Ngam Tawn, tangthu khangthak tamtakte theih nonloh i phawk kik di deihna toh I Tedim Zolai a kigelh I Paite lai in kon gelh sawn hi.

Nidanglai ei Zomite khang bangtan hiam sawtkuam pai khit nung in khua khat ah tangval mi fel mahmah Ngam Tawn, kichi mikhat om a, tua tangval pa in Ui-lian pil mahmah tampi khawi hi. Tua a Ui-te in a pu Ngamtawn pau thei uh hi. Ngamtawn in a ui-te gamlak ah sa ben pihpih in sa tam pipi a man uh hi.


“Ngamtawn in a zi ding in khodang numei khat la a, himahleh a zi-in a deih het kei hi. A zi-in a pasal Ngamtawn a deihlouh luat ziak in, kichinat khem bawl a, niteng in bangmah sem utlou in a lupna ah a lum tawntung hi. Ka pasal si hen la kei chiahkik leng chih thu a ngaihtuah hi. Tua chiang in Ngamtawn zi-in a pasal kiang ah “Suang kamtep sung a tui va dim-in ci’n a sawl hi. Tua tui dawng leng ka dam ding hi, ci-in a sih theihna di ngenngen huai Suang kamtep sung a tui dim di’n a sawl hi.

Ngamtawn a sih di lau mahmah in dah pipi in a zi dawn ding Suang kamtep sung a tui dim di’n a kuankhe ta hi.

Ngamtawn suang kamtep tui omna mun a tun chiang in, hiai tui dim leng kei hon tep lum di’a bang ka chi dip de ‘aw,, chi’a sawt kuamtak lung ngai kawm in lung khamtak in ah thumthum maimah hi.

Huai a tui dip didan a ngaihtuah laitak in “Khankha”<vasa> khat va leng in Ngamtawn omna ah a va tu (boh) hi. Tua chiang in huai “Khankha in “Pu aw, bang lungkhamna nei na hi hiam hon hilh in kon panpih theihna di ah om diam? chi’n a dong hi. Huai Khankha in a dot khit chiang in “Ngamtawn in, ka zi a chi-na (khosik/damlou) a, hiai suang kamtep sung a tui dawn leng ka dam ding hi, chi a, ken lah hiai suang kamtep suang a tui dim leng kei hon teplum di’a kei si di ka hih chiah ka loh didan ka thei zou kei a, ka lungkham a hiai a tui dip didan ngaihtuah ka hi, a chi hi. Tua chiang in huai “Khankha vasa pen-in lunghimoh ken “Pu aw, kei man kon dipsak na di chi in suang kamtep sung a tui dipsak-in Ngamtawn zi dawn ding in a pai a hi.

Ngam Tawn kipaktak in huai Khankha dip saksa tui a zi dawn ding in ah inn ah a chiahpih hi.
Ngamtawn a inn a tun chiang in suang kamtep sung a tui a zi-it a dawnsak hi. Himahleh, a zi in a pasal sih di ngaihtuah a suang kamtep in a teplum di sa a, huai dim dia sawl himahleh a sihlouh chiang in, a sihna di lampi zonsak thouthou in, ka dam nai tuan kei, chi-in a sih theihna di’n “VOMPI” nawizu dawn leng ka dam di hi a chi leuleu hi. Ngamtawn in Vompi nawizu suk leh Vompi-in petlum di chih ngaihtuah in thei mahleh VOMPI nawizu la di’n a leuleu hi.

Ngam Tawn in a zi a it luat ziak in a sihna di tan khuallou hial in Vompi nawizu la di’n a va kuan nawn hi. Ngamtawn le Vompi omna mun a tun tak in bangmah gen ngamlou in hiai VOMPI nawizu suksak leng kei Voipi’n hon petlum di’a si di ka hi chi’n lau mahmah ahihman in kapkap, thumthum, tautau in om hi. Tua laitak in Vompi-in “Mi pa aw, bang ziak a hiai a kapkap, thumthum, tautau na hi hiam? Bang lungkhamna nei na hi hiam?ci’n a dong hi. “Ngamtawn in “Puvompi aw, hon hehpih in ka zi na chi-na a, dam theilou a, na nawizu tawm hon hawm mai ve!! huai na nawizu ne leh ka zi dam di ahi chi-in a zi a dia a nawizu a ngetsak hi. Huai tak in Vompi in na zi damna di ahihleh suk-in chi-in a nawizu a suksak hi. Ngamtawn in Vompi nawizu a suk hang in Pathian in hehpih mahmah ahihman in Vompi in a pet het kei hi.

Ngam Tawn in VOMPI nawizu a sukkhit chiang in a kilop mahmah in a zi it-tak dawn di Vompi nawizu atawi a innlam a zuanta hi. Inn a tun chiang in Vompi nawizu a zi a dawnsak a, himahleh a zi ngaihtuahna banglou ahih chiang in , a zi a dam nuam tuan kei hi.

Ngamtawn a sihlouh chiang in a zi-in a sihna di ngaihtuah sak veve a, ka dam tuan kei hi. “Tuili pi tung a “KHANKHA”<Vasa> mangpi va man in huai in hon thoih le chin ka dam ding hi, a chi nawn a, a sihna ding kia ngaihtuahsak in a sinna di mun ah a sawl leuleu hi.

A zi in tuili pi tung a Khankha mang la dia a sawl chiang in, Ngamtawn zong lunglau in patau mahmah in “Thaltang” sawmnga<50> toh tuili pi tung a Khankha mang bu kap ding in a kuan nawnta hi. Ngamtawn tuili gei a tun chiang in “Khankha mang bu tuili gei pan in thaltang toh a kapkap hi. Thaltang toh a kapkap hang in a kha tuan kei hi. Kha thei mahmah lou ahihman in a kapkap leh a thaltang sawmli leh kua<49. a beita hi. A tawptawp in “Ngamtawn in thaltang kipeng khatbek a neilai hi.

Ngam Tawn in thaltang khatbek nei lai ahihman in, a thaltang neihsun a it mahmah hi. Himahleh huai “Khankha mang bu” kap kei leh Khankha mang man zoulou ding ahihziak in it mahmah ta leh thumthum in “Khankha mang bu” ngim chenchen a akap leh Pathian hehpihna in “Khankha mang” a kapkhia hi. Huai a kapkhiat chiang in Khankha mang a zi thoihna ding in kilawp mahmah in inn lam ah a chiahta hi. Inn a tun chiang in a zi Khankha mang toh a thoih hi. A zi ngaihtuahna bang in, Ngamtawn si zoulou ahihman in a zi in a pasal si leh ut mahmah ahihman in a sihna di a zonsak veve hi.

Ngam Tawn zi in a pasal “Ngalbu”sim ding in a sawl leuleu hi. “Ngamtawn dah mahmah in a sih di lau mahmah leleng a va kuan ngai ahihman in “Ngalbu”sim di’n a kuan ma in, Singkung chi tuamtuam teng a bia a/zahna a pia masa hi. Singkung khempeuh a biak hang in “PUMTOK”<Vunnip> kung a bia mangngilh hi. Huchia singkung teng a biak zoh in Ngamtawn “Ngalbu”sim di’n a va kuan hi. “Ngalbu omna a va tuntak in a “TEIPI toh a va sut leh Ngal naktak a diang/kitom khia a, Ngal a kitom chiang in, Ngamtawn zong thakhat thu in diangkhia/kitawmkhia, a singkung khat bawh in a luai genggang hi. Huai Ngamtawn a luaina singkung pen a biak khaklouh a mangngilh singkung pen “Pumtok”<vunnip> kung a na hi kha chitciat in, huai pumtok kung singnip mahmah ahihziak in Ngal in a haapaak toh vattan in Ngamtawn zong a vat gawp hi.

Ngam Tawn “Ngal in a hapaak toh vat gawp ahihman in inn chiah zou nonlou a, gamlak ah sawt veipi a om chiang in a tanau meltheih khopihte’n zong ua, a muh chiang un inn ah a pua tung uhi. Ngamtawn a inn a tun chiang in ah it mahmah a Ui-khawite kiang ah “tute, tate aw,,,,,,,tu in na pi in ka sih di deih a, ka sihna di mun chi teng ah hon sawl kawikawi ahihman in tu in na pi lungtup bang in kei a si ding ka hi ta hi. Ka sihkhit chiang in na pi uh a inn ah a nawkik/chiahkik ding a, “Mual a tun chiang in kikap khembawl ding hi. A hi zong in “Guam a tun chiang in han laa sa ding hi. Na pi uh a lungkim mahmah ta ding hi.

A hi zong in noute’n gamlak ah sa na bengbeng ding ua, sa na mat uh chiang in, na sa matte uh kei hon khasiah ta un,”ci-in a Ui-talte thu a vaikhak khit chiang in, NGAMTAWN a natna thuak zou nonlou in a it mahmah a Uitalte leh khopih, a it leh ngaih a kua peuhmah nusia in hiai lei gimna leh kigensiatna mun nusia in pialgal hon na zotsan ta hi.

Huai “Ngam Tawn” Uite tu hun in Gamlak a “Ngia” i chihte “Ngamtawn-Ui kichi hi. Ngamtawn Uite in gamlak ah sa amat uh chiang in, a “Pu Ngamtawn vaikhak mah bang in, a Pu Ngamtawn a ding in a lungtang a sel mang pahpah uh hi.

“Ohoo,,,Pu Ngamtawn nang a dia simlei liapaal zatam lai ah na hinna na san pekhia ngam zen a, liapal khat na pom zaw,,paal dang loh ding omlou hiam aw ? Na it na zi sulung oi, tung Thianmang in lung a oi na diam maw ! Simlei ah vualzoute thangvan ah vualzou tuanlou di hi a maw. . Sinlai hong phawng mahmah e.

Itna bei a nupa chih mok zaw a haksa ngei di maw ! Tua ei khangthu mahmah a leng tampi i om thou d uh. Hichi dan a nupa omkhate zaw, a damsung hinkhua uh zang nuam hetlou di uh eive mo. . A pasal si leh, a zi si leh, chih bang lungsim nei i om khaklouh na di’n i biak Pathian kiang ah thumna nei gige ni uh aw!

*Hiai tangthu kei phuahtawm ahi kei a, ka neu a pata skul kai na a<Zolai Simbu> sung a ka zilkhak ngiatngiat uh ahi. Himahleh, “TEDIM lai a kigelh “Paite, lai a kon gelh nawn chiah zaw thu tomchik himahleh theihtel baih zawkdeuhna di deihna toh I Paite lai ua kon gelhkhiak ahi. “TEDIM lai a tomchik bang le Paite lai a saupi a suahna mun om zel; a khen chiah “Tedim lai a saupi bang le “Paite lai a tomlak na di mun bang hong om zel zawmah hi. Hon simsak tu tengteng leh ngaina tu kua peuh tung ah ka kipak. . Ka kipak petmah.

By ~ Zomi Tapa

KISINNA (Dotna)

1- Ngamtawn a ding a suang kamtep sung a tui bang in dipsak hiam?

2- Ngamtawn in Vompi tung ah a nawizu bangchi nget hiam?

3- Ngamtawn in a sih ding chiang in a Uite kiang ah bang thu vaikhak hiam?

4- Ngamtawn zi’n a pasal sihna ding in bangteng la ding in a sawlkhia a?


#Zomi/Sumbawi.

Source :

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: PHAM DONG ITNA, NGAM TAWN TANGTHU! By ~ Zomi Tapa Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top