728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

Suangpi khua pianna thu. (Suangpi Mualsuang Laibu.) Khen nih na.

Khen nih na
Suangpi khua pianna thu.

(A)       Suangpi khua saatna:
Suangpi khua saat maa thu:
              Naulak mi El Thuam pu le pa te in, Geeltui khua pan in, Dimpi khua saat in, Dimpi ah busa uh hi. El Thuam tapa Hil Suang in Dimpi khua panin Dimpi gam sung, Sasih khua satin Sasih ah a suan le a khak na nusia hi. Hil Suang suan te Sasih ah khang (12) sung tengin, Zong Tuang khan hun in, Sasih khua sia a, Zong Tuang u pa Sel Phut in Sasih gam nusia in, Thang Kai gam Pimpih ah va peem hi. Zong Tuang in tuhun Suangpi gam khuangi a teng a sunghpa Lam Kip bel hi.

               Kalzang uk-pi Suan Kai ii pu le pa te in, ciimnuai pan in na pai in phaipi ah, tua pan in Suan Lai in Kalzang khua na sat a, Kalzang ah Suante mi na nusia hi. Suante Innpi Suanman thah, Hang Tun in tapa Lam Tuang na nei a, Kalzang khuapi a siat ciangin Khuangen ah tai hi.

               Tomute Kaih Thang suante, Kalzang pan Thang Kai gam ah lal in, khuangen ah hong ciah kik hi. Song Khoi in ta pasal 7 nei a, tua lak ah Dongh Ngen khangin, khuangen ah na teng uh hi.

               Suante beh Suan Phut thah, Zui Tuang in khuangen khua panin, Ngaw Zang khua na saat a, tua pan khuangen ah na ciah kik hi. Tapa Hum Tawng khat nei a, Hum Tawng tapa Lam Kip in Khuangii ah lo zuan in na om hi.

              Suante beh SuanZong thah pawlin, Kalzang khua a siat ciangin, Ngal Khua na saat a, Ngal Khua a siat ciangin, Taakmual khua na saat uh hi. Tua pan in Ngiak tun ki ci pasal khat hong khang hi.

               Phaipi khuasaat, Phaipi hausa Buansing beh HangSum thah pawl Kam Hau uk sungah va tangciak hi. Kam Hau khuapi Tedim pan tapasal San Hong hong khang hi.

              Suangpi khua ki saat:
                Sasih khua a siat ciangin, Sasih te Zong Tuang in, kum 2 tanglu tawng sung, khuangii ah teng hi. Pimpih khua a peem a u Sel Phut zi, Kawl te in thah sak hi cih thu a zak ciangin, a u kan ding le a u sam ding in, Pimpih ah va pai hi. Zong Tuang in a u kiangah, Sasih gam sung mun khat ve ve ah khua saat ning, ci in, vakun hi. Ahih hangin a u in, a zi phu la nuam a, Pimpih hausa Huat Thang na kawi khin hi. Tua a hih manin, Sel Phut in a nau pa Zong Tuang zui kik thei lo hi.

              Zong Tuang in a u Sel Phut tawh Sasih gam sung mun khat ve ve ah, khua saat kik ding a vaihawm na bangin, a u in a zuih theih loh ciangin, a mah guak hong ciah  kik in, khuangen ah a u, a nau, a sungh, a pu lak ah hong bang to hi. Zong Tuang khuangen khua a tun toh ni in, khuangen khua ah Dongh Ngen inn ding na ki lam a, a zawh ciangin inn zawh na sut zu ne in,,hawi hawi.. la sa in om a, Zong Tuang zong tua ah om hi. Tua bang a gualnuam a, a om lai tak in, Zong Tuang in, “Guai, khuangen khua, ka sungh ka pu aw, inn mun logam nei tuam om lo in,sing tung pan khua tha in, vamim bual na ta ta tho leng hoih ding hi,” ci in, mite lungsim a en hi. Tua ciang in Khup Vum in, “Zong Tuang aw, nangh tua bangin, mi mun mi gam hawm sak thei hihhiah ding na hiam; nang mun le gam na deih leh Sasih gam om hi lo hiam,” a ci hi. Tua ciangin Zong Tuang in, “tua bang hong ci mah vak uh teh, ci a, na lungsim uh kong et na hi in, ka zak nop za ngaw ngaw ing; Do Khoi, Phunom ah na ciah in la, Dongh Hang Thangnuai ah na ciah in; ken, ka pu ka pa gam Sasih ah khua khat sak ding hi ing,” a ci pah hi.

Zong Tuang zong a zi leh a ta om na, a sungh pa Lam Kip kiangah pai suak a, a sungh pa in zulup in sa na ngawh hi. A sunghpa tawh ki ciam in, mualbem Khan Thuam kiangah pai in, Sasih gam sungah khuasat theih na ding ngen uh a, ngah pah uh hi.

              Khan Thuam in, “khua na saat un la, pawl na zawn un;gaal a om leh kong hu ding hi; inn saliang gam saliang, khuai siah leh siah seu in nong pia ding uh hi; kei mualbem ah kong to ding hi: kongpi mung cinglo in khua ki phut zo lo a hih mah bangin, midang te zong na zawn ta un ci in thu ciam a, a namsau khat tawh Pu Zong Tuang leh Pu Lam Kip a ciah sak hi.

                              Pu Zong Tuang leh Pu Lam Kip te zong ciah kik pah vingh vengh uh a, khuangii a tun ciangin khuasaat pih ding pawl zong pah hi. Tual phui sam dingin, Khuangen pan Pu Dongh Ngen la hi. Taakmual pan Pu Ngiak Tun, Khungen pan Pu Lam Tuang te la hi. Buansing khua phut khua kho ci in, Tedim a om Pu San Hong la hi. Suangpi pen Kam Hau inn pi mualbem uk a hih mah bangin, Kam Hau in Pu San Hong a siahseu tawh hong pai sak hi. Tua, Naulak Zonh Tuang, Suanman Lam Tuang, SuanPhut Lam Kip, Suangzong Ngiak Tun, Tomu Dongh Ngen, Buansing San Hong, hih pasal 6 teng in, a san a ngial lak ah, pumin pamin sialin, sunden leh a deek uh tuah in, Suangpi khua na saat uh hi.

*(Sasih khua pen sihzangte’siahkhua khat hi. A hihhang in Khan Thuam in lum leh tei tawh ka suansa hi ci in, Mualbem innpi siahkhua a suah hi. Zong Tuang in Suangpi khua saat ding thu, Sihzang ah ngen lo in, Mualbem ah a ngetzawk na thu I et ciang in, Sihzangte sang in Mualbem in aana neizaw ahihna ki mu thei hi.)

Suangpi khua saat hun.
Pu Lam Tuang lapi ah, a nuai a bang in, dawng khat ki ciam teh hi. “ Mim bang pianna Kaltui vangkhua theih loh a tuang nu siang e. tang bang khan na zo tui vangkhua nih thum hai bang ngak sak aw.”

Hi Pu Lam Tuang la phuah dan ih ngaih sut ciangin, Pu Lam Tuang in, Kalzang ah a lamh phum hi cih ki cian theih hi. Pu Lam Tuang a neu lai in, Kalzang pan Khuangen ah pai uh hih tuak hi. Pu Phung Lai a inn man ciangin, Lun Lam thah Pu Hang Tun in, Hang Thuk gamh to hi ki ci hi. Tua thu ih et ciangin Pu Hang Tun in, Kalzang ah pua hi zaw hiam a hih kei leh Phung Lai gamh tom dingin, Kalzang pan Khuangen ah pai hi zaw hiam ki tel lo hi. Suante Kalzang ah khang 9 sung pau hi ci in, Kalzang suante tangthu ah ki ciam teh hi. Tua a hih ciangin, Pu Hang Tun khan dong in, Kalzang ah ki teng in, Pu Lam Tuang neu lai in, Kalzang khua ki sia a, tua ciangin Pu Hang Tun bawng pawl, Khuangen ah na lal uh a hih kul hi. Pu Hang Tun tate Khuangen khuapan khangkhia hi leh ki lawm hi.

Tua hi a, khuangen khua siat maa in Kalzang khua sia a, Suangpi khua saat zawh ciangin khuangen khua sia hi cih ki thei hi. Kalzang khua pen 1850 kum madeuh hun in, sia hih tuak hi. Pu Lam Tuang leh Pu Zong Tuang ki gual hi. Pu Tawng Phut in Suangpi khua saat zawh ciangin, zi nei a, a ta ubel Awi Ciin in, Miau-uk Suamkum 1892 in, tanu Niang Dim nei khin hi. Tua hi a, 1892 kum in, Pu Tawng Phut kum 45 sangin moi zaw lo ding hi. Pu Zong Tuang tate Sasih khua pan piangkhin uh hih tuak hi. Suangpi khuasaat kum in, Khan Thuam zong nungta lai in, a ta pa Kam Hau Tedim ah teng khin hi. Kam Hau 1868 kum in si hi ci in ki ciamteh hi. Pi Awi Ciin sangin a pa Tawng Phut kum 25 u zaw leh Awi Ciin in kum 24 in pasal nei khin leh Pu Tawng Phut 47 in na piang khin ding hi. Suangpi khua saat lai in Pu Tawng Phut na piang zo hi. Tua a hih man in, Suangpi khua saat hun pen, 1850 leh 1860 ki kal hun hih tuak hi. A sual-lo in, 1868 kum maa un ahih na ki tel hi.

Tua bangin Pute khang tawh ih et toh ciangin, 1850 kum maa hun in, Kalzang khua sia in, 1850 hun pawl in, Sasih khua sia in, 1855 kum hun pawl in, Suangpi khua ki saat in, 1880 pawlin, khuangen khua sia pan hi kha ding hi cip nop huai hi.

Pu’ te tawh kiciamna ui ban.
Pasal 6 khuasaat, tua Suangpi khua thak pen, pawigaal tawh a ki pelh na ding in, Pu Khan Thuam lum leh tei na beel uh hi. Gamsa gilo te in hong nawngkai sak loh nadingin, Gampu te tawh ki lem na bawl uh hi. Pu Gamtawn (Sahang) te tawh ui ban in, ki ciam na bawl uh hi.

Tu hun, uiban mualah, ui khat a lu Phin lamkaai ngat-in, a taw Sialkeen lam ngat-in, “Pute pi te aw, hi ka ui-gil kaihna, ka ui-gil zuihna, kuaman hong kal thei lo ding hi uh teh” ci in phuisam in, tua ui ngawng ban khat ki suah hi. Tua ui-gilzang pen, kaai to in Takheuh ah, tua pan kaaisuk leu leu in, sa san khaina mual ah, tua panin sialleii-ah, Daainuai-ah, tua pan Ngalbual-ah, Kawl-khiangah kaai phei-in, Khua-thang khua taw ah, Vokmual ah kaai phei suak hi. Vokmual pan kaai to-in, Suangsia ah, tua pan Sena mualdung zui-in, kaai to in, Sangak mual ah, ui-ban mual ah nolh suak hi. Tua bangin, Pu Ngamtawn te tawh thuciam na ui-ban mun pen, tu in “Ui-ban mual” ki ci hi.

Suangpi khua tuikhuat na
Suangpi khuasaat tuikhuat tui pen ‘Khukpi’ hi. Tua khukpi tui veeng teng ah, teengpah uh hi. Khua mun pen, Suangpi tutna mun nisuahna lampang, Leisan mual deek teng hi. Tu hun khuatung Tual kimteng hi. Pu Zong Tuang innmun pen, Khukpi kiang, tu hun Ngin Khaw Pau innmun hi ki ci hi.

A tuikhuat ni zan-in, khuazeh tang uh hi. Tua a tuikhuat ni zan in, zingsang dong tang uh a, kua mah pau lo in om uh hi. Pu Vum Tawng zi, Pi Huai Cingh in, khuavak kal ngaklah lua a hih manin, “Ak zong pulsih siat pet mah nom, khuang hak mah uh teh” a ci khial hi ki ci hi. Tua ahih man in ‘zeh phit’ ki sa uh hi.

Khuatungpan Khua-thang khua-ah:
Khuatung khua ah, ak pung thei lo hi ki ci hi. Tua ban ah Pu Zong Tuang hong si baih hi. Pu Zong Tuang innkaa zan hah nizan-in, thusapa mei lah det in, bitha bi khial in Pu Zong Tuang inn kaang hi. Tua thu tawh ki sai in, Pu Lam Tuang in hi bangin na ci hi.

“ Sau tawh ngii-a khen nading-a, lam tual keenlam bang loih nading, kul sin haizu zawng aw e. Lung na ngaih teng nap ah-taang ah ngel in cing e, sau tawh kam mei suak aw e.”

Khuatung khua ah a ten sung in, Pu Tawng Phut in inn nei zo hi ki ci hi. Tua ahih manin, khuatung khua ah, khangkhat sung bang teeng uh hih tuak hi. Khuatung khua a teen sungin, ak pung lo, sihna manna a tuam tuam a tuah ciangin, khua tuikhuat lai a, kampau khialh na huhau in, kamsia ki sa uh hi. Khuamun zong dongdai lua sa uh hi ci hi. Tua ahih manin, khuathang khua na saat suk uh hi.

Khuathang khua ah, sial kikhawi thei, mim le taang ki nei thei zaw hi ci in um uh hi. Khuathang (khuanuai) tuikhuat lai in, sial-ek leh taang vai bek bek pia hi ki ci hi.

               Khuathang khua ah, inn (16) pha uh hi. Khuathang khua ah a ki teen hun sungin, Khuangen Suanman te Pu Suan Lam, Phunom-khualai khuapan hong pai in, tu hun Sik-kangte kongah hong teeng uh hi. Khuathang khua ah a teen sungin, inn 16 pha uh hi. Tua te pen, Phut Lam, Tawng Phut, Kip Zel, Kop Ngulh, Tun Son, Tun Thual, Tawng Tun, Hong Tuang, Tawng Nok, Phut Ngak, Awn Thual, Hang Awn, Ngah Awn, Phut Son, Thang Phut leh Suan Lam te hih tuak hi.

Khuathang khua a teen sung, 1878 kum in, Suk te le Sih Zang hong ki do uh a, Dimlo khua ah na ki hep kei uh leh Sihzang in hong sim ding hi ci in, Sukte in, Suangpi te hilh sim a hih manin, pawlkhat Dimlo ah ki hem uh hi. Tua Dimlo a ki hem pawl ah, Tomu le Suan-Phut te Lam Kip bawng pawl hi leh ki lawm hi. Tomu te khuathang ah hong ciah kik in, Suan Phut pawl Dimlo ah teeng suak hi.


Khuathang khuapan, bang huhau in na ki tuah uh hiam cih ki cian theih lo a hih hangin, 1889 maa hun in, Phin khua ah na ki khin phei uh hi. Phin khua ah a teen sungin, mikang gaal hong tung hi.

******************************************************************************

Suangpi Mualsuang Laibu in Zomite ading a manpha mahmah Mualsuang ahihna tawh kizui in Zomi eLibrary / Laibusaal in, hanciam in a-ki teikik/type kik ahi hi.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Suangpi khua pianna thu. (Suangpi Mualsuang Laibu.) Khen nih na. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top