728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

CIINGPIKOT (KEEIZAANG) KHUA TANGTHU

CIINGPIKOT (KEEIZAANG) KHUA

Ciimnuai khua pan mun tuamtuam aki tun ciangin, Kaalzang ah kiteeng in, tua pan Taakmual ah, tua pan Muizawl ah kilal hi.

Muizawl khua pan 1894 kumin PU SON KHAM makai-in, gamkuan uh a, tuahpha mahmah uh ahih manin, gamkuan teng kikum in, Ciingpikot mun ah, CIINGPIKOT KHUA nasat uhhi. Ciingpikot mun pan in Keeizang mun ah 1909 kum in kikhin hi.

KHUA MIN A KHIATNA
 1. Ciingpikot = Khua kim khuapaam teng ciing bek in kimkot ahih manin Ciingpikot kici hi.... ci
 2. Keeizang = Keei singpi khat ii zang/sak tengah kiteng ahih man in Keeizang kici hi.....ci uhhi.
ATOM AA LAHNA
 1. Ciingpikot khuasat kum          -           1894
 2. Keeizang mun ah kikhin kum -           1909
 3. Inn phazah      -           122
 4. Mi phazah        -           829
 5. Sang naupang (tanlang pan tankua)  -           257
 6. Pawlpi om inn phazah
 • Baptist.............. 44    
 • AG .................. 26
 • RCM ............... 51   
 • UPC ...............   1

HAUSA SEM NGEI TENG;
 1. Pu Son Kham
 2. Pu Suan Khai
 3. Bu Hang Khual            1948-54
 4. Pu Kham Khaw Lian   1954-60
 5. Pu Sian Za Khai          1960-69
 6. Pu Ngulh Thang          1970-73
 7. Pu Khup Khual            1974
 8. Pu Kim Pau     1975-78
 9. Pu Cin Khaw Zam       1979-81
 10. Pu Ngin Za Khawm           1982-85
 11. Pu Eng Thang             1986-88
 12. Pu Ngulh Dai   1989-91
 13. Pu Son Khaw Mang    1992-2004
 14. Pa Ngin Lam Thang    2004-now
SANG TAWH KISAI
 • 1947 Primary Private kiphuan hi.
 • 1954 State Primary kingah hi.
 • 1966 State Middle (tan-7)kingah hi.
 • 1971 ( Tan-8 )sang kingah hi.
 • 2000 Sub-State High School kiphuan hi.
 • 2013 Basic Education High School (Branch) kingah hi.
LAI-TO NASEP NA:     
 • 1969 kum in kingah hi.
LAI-TO VAIPUAK NEI
 • 1971-88 ......... Sm. Niang Khaw Ciin
 • 1989-90 ......... Sm. Zen Vung
 • 1991 pan ........ Pa Kham Khaw Khai
HEALTH SUB-CENTER
 • 1967 kum in Sub-center (zato) kingah hi.
 1. Sm. Ngiak Za Nem
 2. Sm. Huai Za Cing
 3. Sm. Ciin Do Zen
 4. Sm. Uap Za Ciang
 5. Sm. Nang Lam Niang
 6. Sm. Cing Khan Ciang
 7. Sm. Nem Ngaih Niang
KEITUI VANGKHUA ADING AKIPUMPIAK IH PU IH PATE (15)_Piantit paina
 • Pu Tun Lam thah sungpan     
 1. Pu Ngulh Ngin, 
 2. Pu Khoi Ngin leh 
 3. Pu Suak Son

 • Pu Ziam Dong thah sungpan  

 1. Pu Son Kho Ngin, 
 2. Pu On Dam leh 
 3. Puu Kham Do

 • Pu Suangzong thah sungpan 

 1. Pu Kham Tuang leh 
 2. Pu Suan Thang

 • Pu Songvaak thah sungpan   

 1. Pu Tual Pum leh 
 2. Pu Thang Kam

 • Pu Naulak thah sungpan        

 1. Pu Thang Zam, leh 
 2. Pu Taang Vung

 • Pu Hang Sum thah sungpan  
 1. Pu Kham Suang,

 • Pu Suan Man thah sungpan   

 1. Pu Sing Khup,

 • Pu Mang Hil thah sungpan     

 1. Pu Suak Thang

1908 kum in, Ciingpikot khua ah kiteeng a, leitung galpi masa hong tun ciangin, Piancit(franch)galkap dingin ih pu te (15) va kipumpiak uhhi. 1917 kumin vapai a, 1918 kum in hongciahkik uhhi. A pailam India gam Bombay(Mumbai)khua ah Pu Khoi Ngin in gilsan natna ngah a, ni sagih athuakkhit teh si hi. Tua khua pan tai (12) a gamlatna-ah kivui hi. Hongicah lam ciangin Kawlgam, Sagaing leiphungah, Pu Thang Kam hingman hi. A mau nih lobuang Cidam in Khuamual hong suak uha, Khua leh Tui-in Zu le Sa tawh ki vaitut hi.

BIAKNATHU
I . Pau Cin Hau thu; 
1910 kumin hong tung aa, Dawithoihna nam khempeuh leh aih nam khempeuh kiphiat hi.

II. ABM biakna; 
1931 kumin hong tunga, Pu Vial Ngulh, Pu On Tual leh Pu Neng Cin te Christian suak masa pen te ahihi. Sia Thang Ngin in Pasian thu hongtun masa pen hi. Rev. On Zam in Tuiphum sia ngah masa hi.

III. RCM pawlpi; 
(30-12-1949)ni-in Pu Neng Cin in na pan masa a, Siampi Bilivet in, inn(6) phiathi. Andrew Thang Za Khai(Topa Khai) in Siampi ngah masa a, Sia Cin Khan Khual in thuhilh sia ngah masa hi.

IV . A.G;
A.G pawlpi apan masa Pa Khai Khaw Zam hi.

V. UPC;
UPC asuak masa Pa Dai Khan Mung hi a, Rev.NginKhanDong in sia ngah masa hi.

SANG SIAPI SEM NGEI TENG;
 1. Siapi Cin Za Do 1947-53           Gawngmual
 2. Siapi Luan Za Nang       1954-57           Mualnuam (A)
 3. Siapi Luan kam           1957-61           Muallum
 4. Siapi Tun Suang         1962-67           Buan
 5. Siapi Khum Dal Thang   1967-69           Vangteh
 6. Siapi Sian Kho Langh    1969-76           Mualbem
 7. Siapi Kim Za Hau           1976-77           Thuklai
 8. Siapi Gin Za Thang        1977-81           Mualbem
 9. Siapi Theu Za Kap         1981-84           Vangteh
 10. Siapi Ning Kho Hau      1984-89           Lawibual
 11. Siapi Kyaw Aung           1989-91           Paletwa
 12. Siapi Thang SuanDal          1992-98           Ciingpikot
 13. Siapi Khen Kho Thang         1998-2001       Ciingpikot
 14. Siapi Nyo Nyo San 2005-2008       Mandalay
 15. Siapi Khin Maung Nyo         2008-2010       Monywa
 16. Siapi Hla Kyai       2010-2013       Kyautse
 17. Siapi Go Khan Mung   2013 - till            Tonzang
GALPINIHNA JAPAN GALKAP TE
 • Pu Tun Lam thah sungpan     

 1. Pu Thang Khup, 
 2. Pu Sian Pum leh 
 3. Pu Phut Za Bia

 • Pu Ziam Dong thah sungpan  

 1. Pu Hang Khaw Mang leh 
 2. Pu Khual Suan

 • Pu Hang Suum thah sungpan            

 1. Pu Kham Ngo, 
 2. Pu Nek Cin leh 
 3. Pu Tuang Lang
 • Pu Suang Zong thah sungpan            

 1. Pu Hang Suan leh 
 2. Pu Suan Za Thang

 • Naulak thah sungpan  

 1. Pu Vungh Dal, 
 2. Pu Pu Lam Za Deng leh
 3.  Pu Neng Khaw Hau

1944 kumin va pai a, 1945 kum in pianna vangkhua ah cidam tak in hong tungkim uhhi.

Ciaptehhuai: Pu Suan Man thah sungpan apaiding omlo hi. Pu Songvaak thah sungpan kipai saklo hi. Banghang hiam cih leh Japan ten sa hongngen in, Pu Ngen Vung Bawngpi kipiaksak ahih man hi.

MASA PAWLTE
 1. Christian suak masa Pu On Tual+NgoihHau, Pu Vial Ngulh+Neng Dim
 2. Biakna sia sem masa             Rev. On Zam
 3. Galkap Bu ngahmasa             Bu Hang Khual
 4. Tan(10)zo masa pen               Sia Ngin Thuam (1959-1960)
 5. Graduate ngah masa              Rev. Smith Ngulh Za Thawng
 6. Sangsia sem masa                 Sia Vial Nang (1951)
 7. Kawlgam Paltan lut masa                   Pu Vial Ngulh
 8. Palik lut masa             Pu Neng Khan Thang
 9. Tedim Inn nei masa                Bu Hang Khual
 10. Kawlpi Inn nei masa                Pu Neng Cin
 11. Leilet bawl masa                     Pu Khup Thawng
 12. Sakol khai masa                     Pu Son Hang
 13. Sikkang lam masa                  Pu Hang Khoi
 14. Dolcial dawh masa                 Pu Hong Suan
 15. Guitar nei masa                      Pu Sian Za Dong
 16. Radio nei masa                       Pu Lam Za Thang
 17. Awmatna nei masa                 Bu Suan Kai
 18. Maanzaih masa                       Pu Tuang Khen
 19. Ekbuk nei masa                      Pu Neek Thang
 20. Lettama sem masa                 Pu Kham Ngulh
 21. Vanleng hawl masa                Bu Suan Kai
 22. Ciingpikot khua-ah TV nei masa                    Pa Eng Za Kam
 23. Maan enlarger bawl masa                  Siapi Son Khan Dal
 24. Laibu abawlthei masa             Pu Suak Za Cin
 25. Nai puah thei masa                 Pa Eng Khan Ngin
 26. Thau abawl thei masa             Pu Thuk Do
 27. Singno ciing masa leh Sanset nei masa                    Pu Kham Tual
 28. M.B.B.S sin masa                   Tg. Suang Lam Thawn
 29. B.D.S sin masa                       Tg. Tuang Sian Mung (2011)
 30. B.E.M.S (Ciingpikot)sangpan tan(10)zo masa      Tg. John Thang Za Khual
 31. Tan(10) Sangsiapi sem masa Siapi Phut Kho Suan
 32. Township Education Officer (TEO) ngah masa, Siapi Thang Suan Dal
 33. MYANMAR COUNCIL OF CHURCHES  (MCC) ah GS. sem masa   Rev. Smith Ngulh Za Thawng
 34. Myanmar Baptist Convention (MBC) ah Director sem masa Rev. Dr. Thang Cin Lian
 35. Bible Society of Myanmar GS. sem masa Rev. Khoi Lam Thang
 36. Musician masa Sia Thang Za Khup (Kyaw Khine)
KHUATUNGMASA PEN MOTOR CAR: 
1994 January kha sungin Ciingpikot khua leh Muizawl khua kikal Motor Lam kizik a, kal(3)sung in kizo hi. 1994 April (19)ni-in Topa Khai (Fr. Andrew Thang Za Khai) Motor Lenrover (Sah/3739) Ciingpikot khua sung hong tung hi.

TAN(10)SANG KINGAH TA:
Pilna zumpi (Mandalay) ii (8.5.2013)nimit lai tawh BEMS-Ciingpikot sangpen BEHS(B)-Ciingpikot ah khangkhanna hong kipia a, Zogam ah ei tawh Tansawm sangkhen a ngah khawm (10)kipha hi. Tua te in [BEMS(Falam,) Khazai (Kanpetlet), Ciingpikot (Tedim), Phaitu (Tonzang), Aibur (Thantlang), Tlangpi (Thantlang), Mungtungnung (Paletwa), Valung (Falam), Lunghawh (Falam), Marduu (Matupi)] te ahi hi.

            Hih sangpi pan in, pil tungtuanna (lu-gyi-chon) ngah (3) om a, tua te in -
 1. Pu Hau Do Suan     Ambassador, Ottawa, Canada, USA
 2. Rev. Thang Suan Ngin       Director, CSSDD, Tedim Baptist Convention, Tedim
 3. Pastor Niang Ngoih Cing    Women Director, Hakha Baptist Association, Hakha.
A kaikhawm;

Thang Za Khual @ John Zomi (vaihunta)
Ki-uk-na Zumpi (Matupi)
Zogam
January 10 2014

 CIINGPI KOT / KEIZAANG KHUAMI DEGREE NGAHTENG NGAHTE (1900-1998)


Tedim Sangpi Jubilee Laibu pan.


Akaikhawm - Thang Za Khual.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: CIINGPIKOT (KEEIZAANG) KHUA TANGTHU Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top