728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

HEILEI KHUA TANGTHU (Tomno).

HEILEI KHUA TANGTHU

A : Hei Lei Khua Hong Pian Zia

Pu Khan Hau in Heilei gam, Taishon Ukpipa Pu Con Bik tung ah aleina
1. Sal luang(mihing)                  Khat(1) a min Tan Phal Kawlmi
2. Thau Lawng                          Khat (1)
3. Saiha tawn                            Li (4)
4. Khi gui                                  Sawm nih leh nih (22)
hi teng tawh gam na lei uh hi. Pasian in ei a tate ing aa ii om nang ii ten nang in ii Khua ii tui ing ii Min ki lawh seih nang in, leh nop tak aa mi ii bat seih nang leh , Ngual tawh Vabang ii len khop seih nang in Ma hong patsak ing in ii Pu tepawl khat Mualbem pan in hamsat na tampi thuak in Heilei ngam na zong in na sat uh hi ,Khua sat teng a,Min, a Beh uh hi teng bang hi.
1862 Kumin ngun ngal Lam ngam sat ing in a ki sawi khia teng
1. Pu KhanHau Mualbem pan in makai in
2. Pu Mang En Leilum pan in makai a Mualbem khuataw ngatan lui ah a ki tuah uh a zan khat a ngiak khawm uh hi.

Mualbem pan Pu Khan Hau a zui teng a nuai a bang hi.
1. Awn Suan (Lamkai) 
2. AwnSuan naupa Vum Tunh (Lamkai) 
3. Lun Thual (sukte) 
4. Suang Awn 
5. Tuah Awn leh a inn teng te 
6. Hau Zuan (hotte) 
7. Rul Mang(Relngo)
8. Pem Kim(Gualnam) te a hi hi

Pu Mang En a zui te a nuai aa bang a hi uh hi.
1. Mang En U pa Mang Thang (sukte)
2. Suah Khual
3. Thang Ek(Tawmbing)
4. Thuam Khat te a hi uh hi

A mau teng in Zongun Nitum na lam ngam Zuan in pai uh aa Lang zang ah zan 3 sung a ngiak khit uh ciang in pai leleu uh a sai mun ah a ngiak uh hi Saimun ah ni (10) Khit ciang in Saimun te in a khualu Taktam ah inn bawlsak uh a, Kulh khawhsak a tu lai ah a teng uh hi.Taktam a ten sung uh Mualbem te’n Tashon ukpipa tung ah khia uh aTaishon Ukpipa ConBik in Pu Khan Hau leh Pu Mang En sa(3) sung a man hi a ki man te veh ing a, a pai Pu Mang En silanu Cing Phal Nunglui ah ah tuikia in a si hi.

Pu Khan Hau leh Pu Mang En sa (3) khitciang in a suakta leh uh aa Saimun ah tawmvei a om zawh uh ciang uh LangZang asatleh uh hi.

Ki hazat na leh ki hek na hong tam ciang in Pu Khan Hau in a ngam leina a behlap nang in a piak beh lap teng hi bang dan a hihi.
1. Khipi tang – - – -Khat (1)
2. Khuai tawi – - -Thum (3)
3. Puan dum – - – -Khat (1)
4. Sialpi – - – – - – -Khat (1)
5. Thau lawng – - – Khat (1)

B: HeiLei Ngam Lei Na A Bei Sem Poh
Con Bik kamphen pa Sang Lei zong Sial khat ngawh in Thau lawng khat apia lai hi. HeiLei ngam lei na a bei sempoh a nuai a bang a hihi.
1. Sal luang(mi hing )  Khat(1 )
2. Sialpi                      Khat (1)
3. Thau Lawng            Nih (2)
4. Sai ha tawn             Li (4)
5. Khi ngui                  Sawm nih leh nih (22)
6. Khipi tang               Khat (1)
7. Khuai tawi               Sum (3)
8. Puan dum               Khat (1)hi teng a vekpi a bei teng hi.

Langzang ah a tek leh uh a ki zak leuleu ciang uh Mualbem te’n Taishon Ukpi pa tung ah khia leuleu uh aa Taishon ukpipa in Chlanrawn te Langzang a sim ing in a sawl uh a Chlanrawn te zong hong pai uh in Bochung ngam a lui Nung lui[ Pu Mang En Sila nu kiat na lui] lei tung pan khat kia in si a khat a khe ki tan in Langzang simzo nawnlo in a kalleh uh hi.

Lang zang khua ah a ten leh sung un Mualbem te’n Zahau [pawite}te tawh ki ciam in Langzang khua leh Khuasak khua sim ing in vaihawm uh hi Mualbem leh Falam in Khuasak khua sim ing aaZahau in Langzang sim ing a kithu kim uh hi a hi zong in Falam leh Mualbem te'n Khusak simlo in a semlam Zahau te'n a seih uh ciang uh Langzang ah inn hawn khat Meitawh hal in a kal san uh hi.

Hih bang a Langzang khua a simlo man uh Pu Khan Hau in mailam ah kilem nang deih na tawh in Taishon ukpipa Tonbik kiang ki lem nang in Khup Do ,Awn Tun,leh a Ma Sial pi 3 tawh ki len nang in Hau Zuan(hotte)Tun Kham (Thatmun)te a pai sak leh Falam te'n na man sawsawn uh aa Sa(3) khit ciang Pu Khan Hau in sialpi khat tawh a tan leuleu hi
Tu ki len nang sialpi 3 teng puak a a pai te a ki mat sung uh Falam ten Langzang pan na hawlkheh leuleu uh aa tu pan Sanzawl[Saimun ngam]ah kulhkhawh in a teng uh hi Sanzawl ah kum khat a ten zawh uh ciang uh Langzang ah a teng leuleu uh hi
Langzang pan inn 30 a phak uh ciang in Saimun ngam Kawlni ah a teng leuleu uh hi Kawlni ah a ten zawh kum(3) khit ciang in Mualbem te na sim leuleu uh a inn sempoh haltum sak in tu pan Kawlni pan Bocung ah kum (5)a teng uh hi Bocung pan Langzang a tung leuleu uh hi.

Pu Khan Hau Mualbem Pan Langzang, Langzang pan Saimun ,Taklam, Sanzawl, Kawlni, Bocung, Munta te ah a tan sung in Mualben te in Taishon Ukpipa tung ah veiluak (6) ing bang na khia uh hi.

Pu Khan Hau in Bocung pan Langzang a sai leleu ciang in Pu Mang En in zui nawnlo in Suangphei a sat hi.

Pu Khan Hau Mualbem Pan in Langzang a tung masak na hi aa ai zong in Mualbem te sim na hang in Langzang vei li(4) a tung leuleu hi.

Pu Khan Hau Langzang ah kumsum (3) a ten zawh uh cing in Munta [Heilei ngam]a sat hi Munta ah kumsum(3) a ten khit uh ciang uh PialMual khua a sat leuleu uh hi.

C : HeiLei Khua Hong Bel aa Mun Dang Pan Hong Pai Teng
Taklam,Sanzawl,Kawlni,Bocung,Langzang,Munta,ah Pu Khan Hau a ten sung in Mualbem, Dakdung, Vangteh, Saizang, Khuano, Valvum leh Losau khua te pan in a muan tak mi tampi in hongbel i Pial Mual ah inn (110) a pha khualian khat inkiteng sei ta in khuakim kot ah ngaldal nangin kal(dum)ki to a tu ni dong in ki mu sei lai hi.

Sanzawl pan ki pan Heilei dong ah a ki ten dong ah khua dang pan hong bel a ki la a ki pui te a ki tiamteh sei lai teng min leh beh hi a nuai a bang a hi hi.

Khupmu beh pan
1. Tuang Thang 
2. Mang Cin 
3. Dong KhupLam Kam 

Bawm Khaibeh pan
1. Dong Zam 
2. Hang Khual 
3. Khai En
4. Ngul Khup

BuanSingBeh pan
1. Dong Vungh
2. Zong Tun
3. Tun Khai
4. Khai Suang
5. Thual Cin

Hatlang Beh pan
1. Kai Hen 
2. Kip Suan 
3. Than Sing
4. Kam Suan
5. Zel Ngin

Suante Beh pan
1. Zom Vial
2. Tuan Thual
3. Thual Sun
4. Thual Kam
5. Vial Neng 
6. Lai son
7. Pom Awn
8. Tual Khual

Sote Beh Pan
1. Kim Zam 
2. ThuamCin
3. Thang Ngo
4. Luan Khual

That Mun Beh pan
1. ThualTual
2. Lam Thual
3. Lai son
4. Son Tghang
5. Son Kim
6. Ngu Suak
7. Tuan Thual

Zah Lang Beh pan
1. Lam Vungh

Losau Khua pan a, a ki la [ki dawn] mi te
1. Son Tual 
2. Tuang Vial 
3. Khat Thuam

Val Vum Khua pan a ki lai teng , Suk te Beh
1. Eng Dam 
2. Hau Ngul 
3. Khup Tel

Vang Teh pan hong bel mi te ,Guite beh te
1. Hau Awn 
2. Zong Cin 
3. Thang Sut 
4. Neng Zel
5. Hen Ngin
6. AwnZel

Neihngup beh
1. Lam Suan
2. Lian Ngul

Nekngen Beh
1. Neng Awn
2. Lam Ngin 
3. Tun So
4. En Thuam
5. Thang Nawn
6. Khio Tun 
7. Dong Awn 
8. Sing Kam,

hi bang Beh leh Phung teng tawh na teng khawm uh hi. Pu Khan Hau in Tashon Ukpi pa TonBik tung ah Heilei ngam Lei in , Kawlni, Bocung,Langzang,Munta,Pialmual,khua te ah a ten seih khit ciang in Taishon Ukpipa Tonbik tawh ki muh nang in Mai tang nawk sa leh lamsial sa hong suak a hih man in Kap tel,Tuitawh,Laaitui,Muizawl,Thalmual,leh Tuithangkhua te in Conbikkiang ah ngam lei ngam ngen khua sat seih nang in Pu Khan Hau makai ingin na zang sei uh hi.

D : HeiLei Khua A Tun Ma Uh A Ten Na Teng

Pu Khan Hau te Pialmual ah kum (5) a ten zawh uh ciang uh a et na sa Heilei khua mun ah na teng uh hi. Pu Khan Hau te Mual bem pan a din kheh a ki pan Heilei a tun dong a ten na mun te hi bang teng a hihi.
1. Sanzawl [Khuaphual ngam} ah kum      1
2. Kawlni [Saimun ngam] ah kum             2
3. Bocung [Bocung ngam] – ah kum         5
4. Langzang [Langzang ngam] ah kum      3
5. Munta [Heilei ngam] ah kum                3
6. Pial mual[ Heilei ngam] ah kum            5
A ki ngawm in kum 20 a sawt hi.

E : HeiLei Khua A Ten Suak Na
Pu Khan Hau in Heilei khua sat ing ah Mualbem pan a pai kheh 1862 hi in Heilei a tun ma kum 20 sung sawt in Mualbem pan a dinkheh zawh a kum 20 cin zawh 1882 kum in Heilei khua mun na tung zo uh hi Heilei khua ah a ki ten hun in Heilei Khua inn 150 na pha zo uh hi.

HeiLei Min a pian na thu
Mualbem pan in tangval te ngm vak savai te in Zongu ngal ah Suklui dung zui in va pai zeluh aa heilei lui a tuh uh ciang uh a sa uh khop ta uh in a kal le zel na uh luipen
heilei lui cih in ciamteh uh aa tu min neisuak in lui ii nisuah na lam ah ngam zong heilei ngam na ci uh hi cih in ki soi hi.

Pu Khan Hau te Pialmual ah a ten sung un tu a ii khua pen lo in ki so aa, Heilei ah a ten uh ciang un a nuai ah Min te lo ngam teng ah na teng uh hi.
1. Khan Hau (Sukte) 
2. Son Khoi (Buansing) 
3. Dong El (Thawmte) Cinglang 
4. Lunh Thuam (Buansing) 
5. Kai Zang (Hatzaw) 
6. Sum Thang (Thang nawk)
7. Hau Awn (Thatmun)
8. Awn Zing (Nekgen) te lo ah na teng uh hi.

Nidang lai in mi teen na longam te lo nei tetung ah a sapki pialo in tengthei a seppia lo in ki teeng sak hi a hi zong in a taiuh ciang uh zuak seilo in a lonei te’n tangleh hi.

Mikang kumpi hong khan 1891 kum nung ciang in khuadang ah a tai te taidan Rs 10/ki liau sak a a inn leh a longam te ki laksak hi 1924 kum ciang in ngam uk Vuandok,Mangpi te in taidan Rs 10/phiat in a tai te inn hawm sa(3)sung leh a lo ngam te sa(6) a zuak na thu a om sak hi.

Teisawn ;
Pu Kam Cin Pau
Heilei Mualsuang
leh Silver Jubilee Laibu.

Heilei khua om na
HeiLei Khua Pen Zongam ah na om aa tuhun pau leng [Chin State] sung sak lam ah na om in Tedim Ukpi huam sung ah na om hi Tedimmyo Ne sung ah hi. I khua pen kawlpi [Kalaymyo]pan kal to ing hi leng a lam pi ii seih sa a hi zong in ii tepteh seih ing in kong soi nuam lai ihi.

Kawlpi [Kalaymyo] Tahan, Munlai,Dakdung,Thingunau,Fai,Tai 8,Tai9 [khaikam] hi in tu pan kham tung ah ki kah to aa Mualpi, Vomsem, Theizang, Tahtang, Aiciak, ansai, Hiangzing, Tahngen, Ansai,tu pan Tedim lam leh Falam lam ki khen in [Lam ka Tedim myo] leh Falam myo cih in Lampi 2 na om hi. ei Falam lam a zui ing in ki soi leng Taingen pan ,Suahlim, Bekan,Zawngkong,Leidawh,Mualbem,ngunpika ,[zo ngun lei] hilai pan lam na ka leuleu in Pangsak lam leh Simzang lam na om hi. ei Simzang lam zui leng Simzang , Suangphei, Heilei ii khua ii tung to ta hi.

Taingen pan Tedim lam a zui ing in ki soi leng Taingen, Akluai, Sozang, Khuainuai, Dimlo, Sezang, Tedim, ki lut in tedim pan Leitawhtan veng pan lam pial in ,Saizang,pan ngatan lui ah , tu pan Zo ngun lei ah intin aa Mualbem ngun tawh ki tuah in Simzang ah a hi zong ii khua ki tung to leuleu hi. 

Tedim pan Lampi nih[2] om aa khat pen Lawibual veng pan pai khia in Lamzang, tu pan Zo ngun cingzang khawl mun Kaptel ngam ki tawn in Suang zang ,khua tupan kahto in heilei ii khua ki tung leuleu hi.
Source :
Tual Lian , Email groups.
Akicing zaw in akem te'n cinpuzomi@gmail.com ah hongkhak un. 

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: HEILEI KHUA TANGTHU (Tomno). Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top