728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

LOPHEI KHUA TAANGTHU TUAMTUAM.

Map Reference - RU 1973
Elevation - 5471 ft
Ih pupi Zo khangpan khang (8) na ahi Pu Thuan Tak (Suantak) sia Sizaang mite kipat cilna ahi hi. Pu Thuan Tak thi zawk ciang a tapa Pu Nge Ngu lampui in Ciim Nuai khuapan kua thak na sat a, tua akhua sat sia ih min a pa a phaw na tu in THUANTAK khua na ci hi. Hi Thuan Tak sia tu laitak Khuasak khua hui a hi hi.


Pu Thuan Tak suan Sizaang mite Thuan Tak khua le Vomhzaang khua ah ih ten khop tek laitak in Pu Thuan Tak pan in Khang 5 na a hi Pu Kim Lel in (Tu laitak Khuasak khua nuai inn mun teng lo in tho a, tua a lo sia a phei sauzaw ahiman Lophei na ci hi. AD 1640 kum pawl in Pum Kiim Lel in tua Lophei ci na mun ah inntuan in na teang hi. Tua mun ah khang 7 dong teang a, tua mun ah a ten pui ama ii suan le paal teng Lophei te kici a, Lophei khua le Lophei mi te ki pat cil na ahi hi.

Pu Thuan Tak pan khang 10 na , Pu Kimlel pan khang 6 na ahi Pu Lua Tung hong khan ciang A.D.1814 kim hun pawl in luipi kantan in PHUK kici mun ah khua nasat kik hi. Tua zawk caing phuk ih khuathung (Tulaitak Lophei khua nuai ci na) ah ki kiin to laleau a, Lophei khua ma na ci uh hi. Tuazawkciang sim le zo kawmna a nuam tu in Khuatung (tu laitak Lophei khuataw) ah khuasat laleau hi. Khua tungkhua ah khang 3 bang a tenzawk ciang tuuk hunkhat in nipi khat sung nguatheau nawnngawl, a kipetan in zu ahikom Khuatung khuabup miin in taisuk hi. Inn 17 miin in vukcip in mihing luang 185 bangbo hi. Khuatung khua a cip ciang in Khuanuai khua ah taisuk kik hi. Khuatung pan miincim a, Khuanuai a tensuk kik laitak Pu Kim Lel suanpan inn 65 pha a, mundangpan hongbeal inn 20 hi a, khuathing inn 85 pha hi.Sizang sungah khuakhatsung inntam teang bel khuakhat ahiman kiphasak mama a, khuakiim khuapaam te in thuakla kisa mama hi ci-in ki ciamte hi.

Pu Lua Thuam Hausa sep hun, A.D 1864 kumpawl khuanuai khua ah aten uh laitak in, Poai te Lal Mang lampui in ngal kap 600 taw Lophei khua hong sim a, Lophei khua bo hi. Hi Poai ngal kisimna sungah Lophei te luang 180 ki bo a, Poai ngal kap te luang 30 thi hi ci-in kiciamte hi. Tua lai in Lophei te Nupa kop 7 le pasal 4 bek ki suakta hi.
A suakta teng:

 1. Thuam Lam te Hang Suak te nupa
 2. Thuam Lam te Dong Hong te nupa
 3. Hau Suang te Tawn Hang te nupa
 4. Hau Suang te Vum Suak te nupa
 5. Lua Tawng te Kop Kam te nupa
 6. Ngo Suang te Han Thuk te nupa
 7. Nau Lak te Do Khoi te nupa
 8. Pu En Mang
 9. Pu Lam Kam
 10. Pu Lian Pau
 11. Pu Lua Thuam

Hibang in ngaltawk a, a thi a bo tam mama ahikom in Lophei khua nuai khua ah tenzawk nap nawnngawl a, a nungta lai susunteng kikhawm in Buanman zuan a, Eaktaak ah mimphual satin kikhin hi. Eaktaak a ten napan in ngalmuang a kisakciang in Phuk khua satphei kik hi. Phukkhua ah kumtam teangman ngawl in Sizang ngambup ngalte in hongsim hi. Tua ngalte sia Mitphei khit ngal ki ci hi. (Mitpheikhit a kicite sia Sen minam khat hi ci in kiciamte hi).

Mitpheikhit ngal kilau mama ahi kom in Sizang bup vaihawm a, Thuk lai khua ah kingawm in kum 7 tawn tung ki teangkhawm hi. Ngalhang pa Pu En Mang in ngalnanh natu kulh nasia tak in tosak a, tua kulh te beal in Falam ngal ahizong, Mitpheikhit ngal ahi zong Sizangbup kipawl in kido hi. Thuklaikhua ah kingawm khop hunlai in Lophei te sia Col. Son Khaw Pau te innkong to tengah teanghi. Tua hun tengsia Mitpheikhit hun kum 7 ci-in ki ciamte hi.

Mitpheikhit ngal hongbo ciang in eima khuatek ah ciakik tu ki vaihawm a, Lophei te sia Haikhua (tu laitak Thuklai le Lophei kilaklaw) a cina mun ah khuasat hi. Haikhua ah kum 5 sung a tenzawk ciang, pawl 2 kisua a pawlkhat in Phukkhua satkik a, pawlkhat te Khuasak khualui ah Khua sak te taw teangkhawm kik hi. Kumtam ma a tenkhop zawk ciang, Pu Thuam Khai, Pu Mang Suangh, Pu Suak Son te vaihawm in Phukkhua ah aom Lophei u le nau teng le Khuasak taw a teangkhawm Lophei u le nau teng kingawm in Khuasak khuanuai Pu Kim Lel tuan na Lophei khuamun a kici na ah khua sat kik leang ci in vaihawm hi.

Tasia ciang Khuasak pan in Pu Khup Pau, Pu Suan Khup, Pu Hang Suangh te in citawm satawm a kisak man in Lawi khat ngo in tho hi. Tasia ciang Mangkaang Kumpi te hong khanhun 1889 kumdong Khuasak le Lophei khuakhat in teangkhawm hi. 1889 kum in Mangkaang te in Khuasakkhua hongla ahikom in Lophei teng Khuano Suangpi ah ngal kitai to a, kum 2 sung a omzawk ciang in, Sizang ngam zuankik a, Beallei, Zo, Phaipi teng ah teang hi.

1891 kum ciang Pu Khup Lian sia Mangkaang kumpi in ukpi (chief) nga sak a, a bo sa Lophei khua a sakik thei natu a nget ciang in Governor pa in a ngetbang in pia ahikom Pu Khup Lian ama lampui in 1891 kum in Lophei khuanuai khua satkik hi. Tua Lophei khuanuai khua ah a tenciang cidam theingawl a, nausen piangte zong a nawm, a pil takngawl veu in piang ahiman khuamun phangawl hi ci-in phawk a, Mangkaang Kumpi sungah naseam phit ahi Pu Suang Thang, Pu Za Thawng, Pu Kip Lian, Hausapa Pu Pau Suak tuteng lampui in Lophei Kuang khua (tu laitak Lophei te tenna mun) ah tenthei natu aseau ciang Mangkaang Kumpi te in a khuanpia ahikom Lopheikhua ah khinto a, tudong in teang hi.

Pu Khup Lian sia 1899 kum a ma ii khuathak a sakik kum 10 ciang in ama ma lampui in Suanzo ngam, Thang kaai ngam, Suangdawkhua sat in a tai inn 17 pha a, Lopheikhua angak inn 15 pha in khen 2 kisua hi.1910 kum ciang tu laitak Lophei khua sia Mangkaang kumpi te oaina taw a kisat ahi hi.

Lophei khua ah 1946 kum ciangin mawtaw theng thei hi. Ngalpi niina man zawk 1952 kum ciang Thuklai khua taw telephone khau kizom a, Thuklai, Buanman, Khuasak, Limkhai Bungh le Voklaak khua te telephone taw kipaupui thei hi. 1986 kum ciang kumpi te in Basic Primary School phuat sak hi. 2004 kum in khua om te ahizong, ngam om te ahizong hanciam pui na taw Luipi pan Tuimei kivawt hi.

Biakna taw kisai in a pat pan kipan Lawki ngeina om hi. 1915 kumcaing in Laipian (Pau Cin Hau) biakna Pu Hau Za Hen le Pu Hen Dam in hong puak hi.1928 kum ciang Pu Vum Cin le a zi Pi Suak Neam te Tuiphum Tapidaw suak hi. 1952 kum ciang Thuklai Tuiphum Pawlpi pan inntuan a, Lophei Tuiphum Pawlpi kiphuan hi. R.C. biakna zongh tua kum 1952 kum ciang hong theng a, 1976 ciang A.G. Pawlpi hong piang thua lai hi.

DOAI BIAKNA (TUUAL BIAKNA)
Lophei Pu le pa te in a nungta Pathian hengawl lai ahiman in a khang a khang in doai biakna bektaw na lungkim uh hi. Tuahun in adoai biakna munsia "TUUAL" na ci uh ahiman "TUUAL" biakna zong naci thei uh hi.

Khuasung kilawmbel a sakna mun khatah suangpheak alian asa khat koi a, anuai pan khapkhat bang asang in suangtaw khaangto in koi a, tuakmun pan phuisam in doaibiakna vawt ahi man "TUUAL" naci uh hi. (Suangpheak liansia khapkhat bang asang in a ki khaang in avawtna thusia "TUAAL" biakna a vawtciang a ki ngo nganhing sia ih athin alung akoi natu ahiman khapkhat bang khaangto in a koi a hi hi.) Hi "TUAAL" biakna sia kumkhat in khatvei veu doaite taw kiciamna a nei biakpiakna ahi hi. Tuual phuisam Pu Pau Suak in a thidong in seam hi.

Pu Pau Suak athiciang Pu Suak Hang in lai hi. Tuahunlai in doai abiak uh tesia Sialdoai le Lawidoai te hi a, Khui,Vok,Keal tawveu in a biakkul hi.

"TUUAL" biakna avawt uhciang in lampi theampo thingzawl thuung a, tuatung ah sawlbaang hi. Khuakiim theampo ah daaikai hi. Tua "TUUAL" doaibiakna athian mateng mihing ahizong nganhing ahizong kuama khuapuasang ah pusuak theingawl, kuama khuasung ah tum theingawl in doaitang hi. Khat papo a pusuak, khua sung tumtha om le "TUUAL" phit ci hi. "TUUAL" biak na sung ah a kizangh abo theampo liausak a, tuazawkciang "TUUAL" biakna kipankik hi.

Cina om in Thiampi te in abawl le athian ni mateng a kongbiang ah sawlkhai a, kuama haw theingawl hi. Ahaw kaltang aom le doaiphit hi ci in a kibawlna sungah a kizangh sum bo theampo liausak a, tuazawkciang kibawlkik hi.

Tuahun in Lopheikhua ah "TUAL" koina munsia Pu Za Thawng le Dr. Mang Cin Pau inn kikaal lamhui teng ah kikoi hi.

Japan ngalhun 1943 kum in Vuan-dok aseam Khuasak Tual Kam in "TUUAL" phiattu thu a piakna le, Lai pian biaknasung lawpzawtek ahiman "TUUAL" biakna ki bosak hi.

oooOOooo

DOAI BIAKHUN PU LE PA TE ZAK THUTE:
(i) Phungkhawm tentu khamna:

Khuasung khatpan ngaknu le tang val a tentu kham hi. Tangval te zi tu khuadangpan kipui a, ngaknu te khua dangah mo kitha hi. Phungkhawm ten tu a khaamna thusia sungh le pu meal heak a zaithei natu a ngaisutna uh ahi hi.
Sizangngam sungah Sya Pau Suan in phungkhawm Pi Kham Ciang it in a tenpuiciang phungkhawm kitenna tu, khau ki sattan hi ci-in kingaisun a, Sizangngam sungah phungkhawm kiteangthei hi ci-in ki ciamte hi.

(ii) Nausen vawkna:

Nausen suaktung te vawkthei uh a, a vawkthei nathu nam 2 omsak hi.
(1) Phungkhawm tentu kham ahiman khuasungkhat lawmta ki it te sungpan apiang nausen te vawk hi.
(2) A thu ni napan ta numei tam deingawl uh ahiman numei tadei zaciang bek keam a, a deiza val numei a piangte vawk hi. Vawk ih ciciang a suaktuung nausen ahingtang in duisung munkhat ah koi in athi tuin ki nusia cip hi.

(iii) Sanin ten na:

"SANIN TEN" aciciang nupa te a pasal omngawl hunsung peuma sa ne theingawl tu a ci na hi. A pasal te om ngawl lan in a zite in a nungsang te inn ngawlbuang sa nesak theingawl hi. A ne aom a, a kihe le nupa kikhul / nupa kikhen nadong piangsak thei liang hi.

Sizang kampau teng Thuantak khua ah aki tenkhop hunlai in nupi khat a longsan mama a, a pasal om ngawllan veu in a innpaam te Akveu nguksak in ngaw kusak tawntung hi. Voknodawng khawngzong nguku thei tawntung hi. A innpaam te in he ngi ngetek ahihang kuama in son nuam ngawl in encik nginge bek hi.

Nikhat niciang a innpaam nupi khat in taaksi huan a, simui saw hi. A simui ngim a zakciang Akngu tawn tung nu in na pasal omngawl lan bang zong huan thongson nu ziam? acileh a innpaam nu thin-uk a, nang ih na pasal omngawl lan Akngo a, vokno dawngkhawng na ngawku bang hibua ungh, ko hi le ante po huan a, maimu po, simui po kang a, sawbek khuzam ci hi.

Nupinu in a banghun a tabang ta ngei kana khiziam aci le, a innpaam nu in innpaam te akzong nguksak a, ngoku tawntung hingawl niziam ci hi. Nupinu in a innpaam te Akkhat nguk sak a, puankhauip taw tun in a zing sangciang alaang sungah heang a, lokuan tu in pai hi. A vaikuan tu apai kawm in innpaam te awng Akbo khawng te ngual mawsiat thathong heakvun, Sangak, Muthi zong hithei hi ci-in a thin ki uksak mama in lo kuantu apai le lam naaltawk in lik lui lam a, a laangsung ah a Aknguk puak sia delphatha ahiman a Ak au vaduak hi.

Ak au azaak uhciang a innpaam te in patau in a deltek uh le a kongmai te Akpui khat na hi luilam hi. Nupinu a maizum mama ahiman nitak khua zinngawl in vaicia ngamngawl a, zing sang khuavakma veu in vaikuan tanhi.

Innpaam te Vokno, innpaam te sa ngawmphe te, innpaam te Ak nguk sak papai ahiman, Thuantakkhua thing vaihawm a, numei peuma a pasal te omngawl in sane theingawl tu ci-in thukham vawt hi. Tuahunpan kipan Sizang sungah numei te sanin ten kipan hi.
Mihing te kipil va-ial ahiman Zo khangpan simsuk khang 22 zawk ciang kizangh nawnngawl hi.

(iv) Mithi phena:

Mithi phena ciciang mithi a ngawmdong haai/koi cina hi. Innkhat sungpan mithi a omciang vuipai ngawl in luang3 luang4 bang acin dong kingaksak a, vuikhat in ahon in vuipheang hi. Nuntakna haksatna tungtawn in lamtaaktu haksa asak uh man ahi hi.

Lamtaak ci-in meipum Sial, Lawi, Khui ngo in kivui hi. Saluang bang zapo a ngozong in mithingal te an neak tuineak om sakngawl in tanu sa, song-ngau sa at in, innsim sa ci-in mi thingal theampo sabek khattek pia hi.

Lamtak ngawltaw mithi a kivui theingawl na thusia tuahun in a upna uh le a deina uhsia mithi te in sathin salung akeng bale vantung kongkha pan in Sapin nupi aci uh doainupi khat in lungngam baak in vantungngam a tumtu awingawl hi ci-in upna nei ahiman in sathin salung taw Sapin nu pi athap ciang mithi te vantungngam thengthei ci-in um hi. Tuahu in lam tak ngawltaw mithivui nuamngawl uh hi.

A innsung munkhat (pialthang a ci namun)ah nguahe taw khinvawt a, "Tembe" ci hi. Tua Tembe tungah a mithi tosak a, a nungsangpan nanh na vawt hi. Anuaipan meitaw haai/em a, a ngawmdong nitaksim in ngaknu tangval te in haai/em hi. A mithi haai/ em napan aluang athithu tui te le a vun athem aneng te zubeal tamsa a peuseau tetaw veu in dong a, a nasep atawlngak ciangveu in khuahui nin buakna veu ah bua hi.

Innteak te in mithi ahaai/ em ngak nu tangval te tungah a lungdam huin nitak khakhat taaksi khawng huan in anasep tawlngak ciang in pia hi. Ngak nu pawlkhat in a mithi thamna a khut silngawl in taaksi lom in ane papaih ngaknu tesia ngaknu thupi mama in mu a, thupi sak hi.

Tuahun in namngimtui kizangh zo ngawl ahiman in inn 2, inn 3 bang ki pawl in meila sabaal kinei hi. Thi ni in a ki pawlpui sabaal te in meidet tu sik hi.
Khualhaw zintun nate in mithi phe anei le mithi ngalna sumpia ngawlin ciakik ngawl hi. Ngaalngawl in a ciasan le kithupi simngawl na, kizawnsak na in ngaisun uh hi.

oooOOooo

LAIPIAN BIAK NA
Lopheikhua ah Laipian biakna sia 1915 kum in hongtheng hi ci-in ki ciamte hi. Lopheikhua te in Laipian cingawl in Ziphian (a&zsef;)(Tuithe pawl) ka hi uh ci hi. Lai pian pawlpi te a kipat tuung in Ziphian (Tuithe pawl) kici masa a, tuazawkciang Beal Tung Pawlpi ki ci-in a khakbelciang Lai pian Pawlpi kici hi.

Ziphian (Tui the) pawl a kici thei na in Phealbing khatsung ah tuitawm koi a, tua phealbing sungpan thungen in aman zawkciang mipi te ahizong, cina te ahizong phealbingsung atui te the ahiman Ziphian (Tui the) pawlpi a kici ahi hi.

Innpan khawisa nganhing te ngam sungpan a bociang phealbing (beal tung sungpan samleang a ngammang a nganno te in zapal hi, ci-in upna nei ahiman phealbing/bealtung taw veu in sam hi. Tua ahikom Beal Tung Pawlpi ci hi.

1896 kum in Mualbeamkhua pan Pu Pau Cin Hau in a phot Laipian Pawlpi ahi hi. Ama sia 1859 kum in Tedimkhua pan piang a, 28-12-1948 kum in Mualbeamkhua ah thi hi.

Kum 20 aphak hunlai in mangmu thei a, Pathian in 17 vei a paupui na sungpan laimalkhat ciang kammal khatveu asuak laimal bul 1050 napia hi. Tua ahiman Pu Pau Cin Hau sia Laipian Pa kici a, amaphot biakna sia zong, "Laipian Pau Cin Hau Pathian Biakna" ("Laipian Pawlpi") kici hi.

oooOOooo

LOPHEI KHUA AH LAIPIAN BIAK NA HONG THET NA
1915 kum in Pu Hau Za Hen le Pu Hen Dam te in Lopheikhua ah Lai pian biak na hongpuak hi. Sizang ih Pu ih Pa te ih a lelbel uh Sialdoai, Lawidoai biakna theampo phiatsak hi. Sial,Lawi,Khui,Vok,Keal tetaw doai biakna teng bosak ahiman in nuntak na haksatna taw angai sutciang in van zang sasi, biakna maanzong sapai ahi man in Lawki biakna nusiat tu ngaisut nanei pawlkhat om hi.

Pu Hau Za Hen in Phealbiing tum in thu anget laitak thakhatthu puk in maang mu a, Pathian taw ki paupui thei hi. Ama thusuak bang in apawl te ngamta sak hi.
Laipian Biakna hongthet ciang in Laisangpi Pu Suang Thang ahi hi. Pathian biakna mun Phazabuk ci-in biakinn no khat Sya Khup Khaw Thang ten na innmun ah sa hi. Tuamunpan in Laisangpi Pu Suang Thang le Palik (Pawlpi Upa) te in beal tung tum in thu ngetna le biakpiakna nei tawntung hi.

Hunkhatciang in Pu Hau Za Hen hongpai a, Phaza buk khuasung taw kinai lei hi. Vok-eak ui lei hi. Topa in ci hi mundang ah khinkul tu hi ci hi. Pu Hau Za Hen ii thupiakna a nga ciang, U Ngo Khaw Hau te lengzaang ah khin hi. Kumsim in Poaipi khaam a, poaipi khaam tepte na in suangkhat veu phut hi. Tua suangte tuma in Pha za buk mun ah omlai hi.

oooOOooo

LOPHEI KHUA AH PATHIAN THU HONG THET NA
Lopheikhua ah Pathianthu a thettu haksa mama hi. Thuklai Pawlpi aphut masabel Rev. Za Khup in Lopheikhua ah Pathian thuson tu kapaiciang ka talki humsa in kapai ci-in soncimmaw mama hi. Tasiabangma in Sizang ngamsung ah Rev. Thuam Hang le Sya Pau Suan te ih Pathianthu a saanzawk kum 20val zawkciang in Lopheikhua ah Pathianthu mutu in kipanpheang hi.

Amasabel in 1922 kumciang Pu On Kim te innkuan le Pu Pau Cin te innkuan in Pathianthu nasaang thei hi. 1923kumciang in Pu Pau Zam te inn kuan in na saangthei hi. 1924kum ciang in Pu Tuang On te innkuan in nasaang thei a, Tapidaw suak hi. Tua hun laitak in Lopheikhua sungah pu le pa ngeina Lawki biakna sungah nuamsa mama ahiman in Tapidaw suak te el vilvel a, ngaimaw mama ahikom Lophei khuasungah teangsak ngawl in Lopheikhua puasia ah hawl khiat tu in tawng ahikom Pu On Kim te innkuan, Pu Pau Zam te innkuan, Pu Tuang On te innkuanteng kum tawm vei sung Lawki sungah na heak kik hi.
1928 kumciang in Pu Vum Cin Tapidaw suak a, 16-3-1928 ni-in Rev. Thuam Hang in tuiphum hi. Tuahun lai in Lopheikhua sungah doai biak na thupisak mamalai ahikom in Pu Vum Cin zong in vawtsiatna tatuam na thuak hi. Haksatna aneibel zong tawmbeak zong hu nuamngawl hi. Pu Vum Cin ih ta numei khat anei tha sali aphakciang thisua hi. Aphum natu than ngangawn a khuapui te in pia nuamngawl ahikom duisung mun khat ah phumsak hi.

Khutzung cilphuan akipan langdo na a tatuam thuak ahihang Khuasak khuapan Rev. Thuam Hang, Sya Pau Suan, Khuasakpan Tapidaw suak masa Upa te le Thuklaipan Sya Za Khup le Sya Tuang Khaw Mang, Dol-luangpan Sya Thang Ngin, Tamdeang pan Pu Sing Kam te ii a o na le a han thot nataw in a thin liansak a, a san sa Pathian thu thasuangawl hi.

1929 kumciang in khangno sung pan Tawkong (awmacgif;) Ngaw Kam Tapidaw suak a, 1929 kum October ni 20 ni-in Nanuaikhua ah Rev. Dam Suan in tuiphum hi. Ama sia a no ciang ma in, zu dungawl in piang a, khangno citak mama khat ahi hi. Pa-thianthu sungah alampui tu amuan huai khat hi napi Buanman apu te taw Langkui nuaiah a thingsel napan a cina in tawmvei sungma Leitung nu sia hi. Ama luanghawm kipua to in Suangdawkhua a suapuipa Pu Sing Kam in Tapidaw ngeina taw vui nuam hi napi asuapui pa Pu Suangh Cin in Lawki ngeina bangin avui hi.

1930 kumciang in Pu Thang Ngo te nupa a zi masa Pi Vung Cing taw ngalkap ah aom na Maymyo pan in Tapidaw suak a, Rev.Ba U in tui phum hi.

1931 kumciang in Pu Hau Lian te innkuan Tapidaw suak a, Rev. Lian Zam in 1931 February ni 8 ni-in tui phum hi.

1932 kumciang in Pu Khai Khaw Hau le Pu Hang Pum te a innkuan bup in Tapidaw suak hi.
1933 kumciang in Pu Suangh Cin te innkuan, Pu Ngul Pau te innkuan, Pu Khat Lian te innkuan Tapidaw suak hi.

1934 kumciang in Pu Vum Thawng te innkuan, Pu Zam Thawng te inn kuan, Pu Pau Za Nang te innkuan bup veu in Tapidaw hongsuak hi.

1935 kumciang in Pu Son Mang te innkuan, Tapidaw suak hi.

1936 kum boma hiat in Pu Mang Cin te innkuan Tapidaw suak hi. Khat le khat kitho zongawl ahiman Tapi-daw suak ki belalap a, Pu Kam Khaw Cin le Pu Khup Hau zong Tapidaw tangsua hi.

1942 kumciangin Pu Pau Thawng, Pu Thawng Cin Lian, Pu Kip Lian te Tapidaw suak hi. Hibang in a kum a kum in Tapidaw suak kibelap tato ahiman Lawki sungah kuama a muan taak lampui om nawnngawl hi.

oooOOooo

Tapidaw suak masa te
Pu Vum Cin Thu
(19XX - 1976)

A Pian na
Pu Kiim Lel suan Pu Hau Suang tuu Pa Phut Son le Nu Kiim Cing ih tapa ahi hi.

Pilna zon na
Pu Vum Cin kum 15 phangawl lai in apa in thisan hi. Apa thizawk tha 3 acin ni in anu in thisan leleau hi. Tanga mama ahiman pilna zong in lai sin tu hun omngawl hi.

Nasep na
Lettama nasep thiam mama ahi kom in inn vawtnuam theampo in ama veu inn vawtsak hi. Leitung nuntak natu in Lettama nasep le lothaw thing puak teng mataw nungta hi.

Zinei na
Dolluangkhua Pu Thang Ngin nau nu Pi Suak Neam sia Pu Sing Kam in doksak a, lungkim in pia ahikom Rev. Thuam Hang in letthat hi.

Tapidaw sua na
1928 kum in Tapidaw suak a, 26-3-1928 ni in Rev. Thuam Hang in Tuiphum hi.Tapidawsua kum50 cin Golden Jubillee Poai Lophei Tuiphum Pawlpi in Pu Thang Ngo taw akibang in March 28-29, 1980 kum in Poaivawt sak hi.

Tapidaw sua hu in haksat na
1. Ata masabel Cing Khaw Dim asua zawk tha7 aphak laitak in thi a, Law-ki te in Thanpi ah akiphum tu awi ngawl ahikom Thannga zongawl ahiman in Thanpi zang duisung ah phumsak hi.
2. Lawki Pu Mang Suangh in Vum Cin awng Tapidaw po nasua nial hong vellum leng akua in naphu honglalei tuziam ci-in mol khattaw vellup tu in del a, Pu Vum Cin kikeam in tai hi.
3. Mithi aomciang mithi ngalna dang ka apiak hang sangnuamngawl in Doai sia te awng, ngampi ngamsan te awng, tai in ci-in nawt a, Lophei daihual sungsang ah omheak in ci-in hatang veu in mithi innpan veu nawt hi.
4. Pu Kam Thawng tate 2 athikhop hunsungin Pu Suangh Thang in lang zazan a, amaipan cilphi a, Lophei khua sungpan pusuak in ci-in mihon sungpan nawt hi.
Pu Vum Cin in a upna thasua ngawl in thungetna bek ngalhiam in zangh a, thuak hi.

Tu le ta te
Pu Vum Cin in kaamsiat ngawlna in tanu 4 nei napi tapa neingawl ahi man khangkizop natu mun ah haksat na aom suak hi. Ahihang in a tanu te pilna neitek ahiman athima in kitangsap na omngawl in a Pa lungdamsak uh hi.

Leitung nusiat na
1976 kum July 10 ni in Topa kungzuan in Leitung a nusia hi.
oooOOooo

Pu Thang Ngo Thu
(1907 - 1990)

A Pian na
Pu Kiim Lel suan Pu Thuam Lam tuu Pa Mang Cin le Nu Vung Dim tapa ahi hi. Tamdeangkhua ah August 6, 1907 kum in piang hi.
Pilna zonna
1918 kum in Khuasak ABM sang ah ka a, 1924 kum in laipil ahiman tan 4 le tan 5 ong khawm hi. Tuahun laitak sangSya seamte sia Sya Za Khup, Sya Kyaw Khin, Sya Aung Dew te hi a, a syate theampo in Thang Ngo sia laipil mama hi ci-in ciamte hi. 1925kum ciang in ABM te in Kawl lai sang bosak a, Zolai sangbek koi ahikom a sangka tawlnga hi.
Nasep na
1925kumbo kuanciang in ngalkap tum a, 1937 kum in Jemedal nga hi. 1940 kum in Subedar nga hi. 1946 kum Junetha in Pension tuak hi.
A pension tuak zawkciang 1948 kum in UMP sungah Captain taw tum kik a 1953 kumdong seam hi.
Zinei na
1929 kum Indiangam Army School pan akhuan tha 2 la in Nu Vung Cingh taw in Pu le pa ngeina ombang in ki teang hi.

1943 December ni 30 ni-in A zi Mangkaang kumpi te bomhtang in kha in thi hi. Apasal taw kum 14 inn kuankhat in aom zawkciang Leitung ah tanu 3 le a palsal nusia hi.

1945kum ciangin zikhat neikik a, Nu Kam Ko Cing taw kiteang hi. A ki tenzawk kum 8 ciangin a tapa 3 le a pasal nusia in azi in taisan hi.

1955kum ciang in Nu Nuam Khaw Hau taw kiteang a, tapa khat le tanu khat nei hi.

Tapidaw suana
1930kum December tha in May-myo khuapan in Pu le pa biakna te nusia in Tapidaw suak hi. Maymyo ABM Biakinn ah Pastor aseam Rev. Ba U in tuiphum hi. Tapidawsua kum 50 cin na Golden Jubillee Poai Lophei Tuiphum Pawlpi in March 28-29, 1980 kum in vawtsak hi.

Leitung nusiat na

Kum 1990 September 10 ni-in hun tawmnosung a cina in Leitung nusia hi.
oooOOooo

Pu Suang Cin Thu
(1909-1979)

A Pian na
Pu Hau Suang bawng Pa On Ngul le Nu Hau Neam ih tapa ahi hi.1909 kum in Tamdeangkhua ah piang hi. 1918 kumciang in Tamdeangkhua pan in Lopheikhua ah ciakik hi.

Innkuanpui nei na
1922kum ciangin Pu Kiim Lel tuu Pu Mang Vum bawng Pa Kam Mang tanu Nu Vung Zam taw teang a, tapa 5 le tanu 2 ahing hi.

Biakna lai na
Apianpan kipan Pu le pa biakna Lawki ngeina sungah om a, 1911 kum ciang Pu le pa biakna nusia in Pau Cin Hau biakna sungah tum hi.
1933kum ciangin Pau Cin Hau biak na nusia in Tapidaw suak a, October 11, 1933 ni in Dr. J.H.Cope in tui phum hi.

Leitung nasep na:
1945kum ciang in Thuklai Private Manglaisang Board member in kiteal hi.
1954-1966 dong Lopheikhua Hau sa seam hi. Hausa asep sungin khua le tui atu in adeisak mama pa ahibang ma Lophei khuathung bawlunglen ziik a, khuasung lam pi6 phangawl na teng pi6 phadong ziiksak hi. Cidamna taw kisai in khuasungah uikhawi phiat hi.

Pathian nasep na:
1934 kumpan Thuklai Tuiphum Pawlpi sungah omhun sung ahizong, BL pawlpi sungah omhun sung ahi zong, Sizang khenkhat Pawlpisung omhun tawntung le Pawlpi tuam (Local Church) in omhun tawntung in Pawlpi Upa aseam paisuak pa ahi hi. Sizang khenkhat pan in inn kituan in Lophei Pawlpituam akiphot pan kipan athi nidong Lophei Pawlpi Upa aseam hi.

1946 pan 1959 dong TBA EC member khat hi tawntung hi.
1959 pan 1963 dong ZBC EC member khat hi tawntung hi.
1978 kumciang in SRBA Controlling Board member khat in kiteal hi.

Leitung nusiat na
1979 kum January 11 ni-in Lei tung nusia a, Rev. Hrang Tin Khum (ZBC, General Secretary) in vui hi.

Source ; Lophei.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: LOPHEI KHUA TAANGTHU TUAMTUAM. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top