728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

NIDANG IH PU/PA TE HUN A KIPAN TUDONG IH ZUIH TEDIM NGEINA. By - Dr. Sian Za Kham

Ih Zogam ah tapidaw ong tun ma hun te in ih pu/pate in ah a na zat uh Mopi dan kikum leng: Nu leh Pa in a tapa uh a zi ding numei hoih, melhoih bek hilo a pianna a gui a ki pan, gamtat luhek dongin a tapa ading in zi hoih deih sak bel uh hi. Hih pen a thu a tampi gen tangin hi la in ong lak hi.

(a) Gamzang lai a phui gua phung pha ah kuitung lo sat ken aw ngaih aw

(b)Tung lam lai ah kawl dam sik tui ah nak nei lo dawn ken aw ngaih aw


A khiatna:
Gamlak a gua sat ding na pai teh a hon lak ah a sang penpen la in la, lampi a vung tui dawn ken la, tuinak pan ong luang bek ne in ci hi.Tangval pa nu leh pa in a tapa un a ngaihnu ngak pen a lungkim uh leh “Zuthol piak”(Engagement) a nungak nu leh pa tungah nei uh hi.
A ki thukim uh leh tua ni tua kha in ong pi nung ci’n kam vai khak uh hi. Zuthol piak ciangin Zozu bel khat tawh kipai a, nungak nu ii nu leh pa inn ah va ne khawm uh a, thu va gen uh hi. Tu ciangin zu thol piakna ah zu ki zang nawn lo-in niangtui ki zang ta hi.
Mopi ni ding ong tun ciangin tangvalpa inn pan in beh leh phung kikai khawm in tanu pi-pa in zozu belpi khat pua in monu ii pa inn ah va pai uh hi. Inntek pa’n zong a beh, a phung mah na kaikhawm a, mikim ciangin a kuan lam-te thusa pa in THU KONG HON kici dangka pek li(Ks 4-) THAMAN a hi kei leh SAMAN zong kici in, innlim lai zang ah  mi a pai teng muh dingin ong lui khiat khit ciangin kamkhum thei penpen pau in a kuan na thu uh gen khia ngiatngiat  hi. Inntek lam ten tua thu tha khat in thuk pah loin a pua lamah va kikum phot uh a, mo khak khiat ding a thukim uh leh amau THUSA PA in ah luikhiat Ks4/- sang hi. Tua khit teh monu man ding bang zah ding cih vai khak hi. Tua pen “SIAL KHUP SA GAWH” kici a, monu in ta ong neih ciang a ki pia pan hi. (Tu hun teh mopi ni mah in kipia pah zaw ta hi. Tapidaw innkuan te in a mo man a tamzaw in la lo hi. A hi zongin mo ken(Dowry) pen a nu a pa in guan veve a, a pasal lam-te in zong thusiamna tawh letsong a piak zawh zahzah piakhia uh hi.)

Mopi ding a kuan lam ten Ks4/-(dangka pek li luikhiat tawh kizom in ci leng, tuni dong in a ki zang hi. Ei dan ong thei lo kawlte bangin hih pek li in bangmah man lo, bang hangin na tanu uh pek li tawh ki kheng sak na hi uh hiam a ci om ngei hi. Pek li in suaklu tang khat zong lei zo nawm lo hi ta leh, ei Tedim mite in ih pu/pa ngeina bang zah takin thupi sa in ih let kinken lam tak ong lak hi.

MO KIKHA KHIA
Nidang hun lai in Mo ah ki pi teh nitak khua mial khit ciang ki zang diak hi. MOLIAH (Bridesmaid) ki-ci monu in ah it deuh ah lawm nungak khat cial a tua nu in a lawmpa te inn ah zui a, a kipi ni a zingciang in MO-AN-TAWI kici, taksih leh sa leh satui a pa inn pan a lawmpa inn ah keng hi. Tua antawi na Moliah nu in zui hi.

TUNSA LEH MOZU
Tunsa kici vok pan bawng, sial ciang nangawn mokha khia pa in go a zozu belpi khat tawh tua tunsa mo la ten mo leh ah liah nu tawh a pasal inn ah paipih uh hi.

MO KHAK KHIATNA LA
A tanu ah khak khiat ciangin inntekpa in hih bang la tawh na kha khia hi.
(a) Von aw sing phung na tan ding deih buangin e, ih sau kan kil na kal ding dah buang veng e,
(b) Mual hum mim phung ah lai ah mui bang tum aw, phung tuak aw von aw tang bang dam ve aw.

A khiatna:
Ka ta aw mi phung mi beh na suah ding deih ing, ahi zongin ih inn pan a na paikhiat ding dah ngap ing. Mual pang a na tek te lo ah limtak na va sem in la, midang te beh hoih sungah va lut in la na ci na lu damta hen ci hi.

MO MUAKNA LA
Mothak nu ii tekpa(a pasal ii pa) in hih bangin a tapa zi la na phuah hi.
(a) Deih ing ci a phualngo no tui bang ka lak, cial tam zawt aw, mim leh sawm tang huai ve aw,
(b) Cial tam zawt aw mim leh sawm tang huai ve aw, ih phung lai ah phui gua za in zam ve aw.

A khiatna:
Ka deih a kong lak ah mel hoih aw, ka innsung ah limtak ong om in la, mim za’ tang za’ ong nei in. tua tham lo ih beh ih sung ah tu leh ta tampi ong nei in cih na hi.

MO MAN PIAKNA( Settlement of Marrige Prices)
Zi neipa inn sung a Bangkhua pi ahih kei leh thusapa khat zaw sang in Mo lei(Mo man piakna) ah nidang hunte in gatang kai in thugen ngiatngiat hi. Tuhun teh ga tang kikai nawn lo, lai tawh ciaptehna pan in thu ki gen a, anuai a(1) pan (8) ciang sung a te inn ah ki piakhia hi.

MO MAN PIAKNA( Settlement of Marrige Prices)
Zi neipa inn sung a Bangkhua pi ahih kei leh thusapa khat zaw sang in Mo lei(Mo man piakna) ah nidang hunte in gatang kai in thugen ngiatngiat hi. Tuhun teh ga tang kikai nawn lo, lai tawh ciaptehna pan in thu ki gen a, anuai a(1) pan (8) ciang sung a te inn ah ki piakhia hi.

Mopi ding a kuan lam ten Ks4/-(dangka pek li luikhiat tawh kizom in ci leng, tuni dong in a ki zang hi. Ei dan ong thei lo kawlte bangin hih pek li in bangmah man lo, bang hangin na tanu uh pek li tawh ki kheng sak na hi uh hiam a ci om ngei hi. Pek li in suaklu tang khat zong lei zo nawm lo hi ta leh, ei Tedim mite in ih pu/pa ngeina bang zah takin thupi sa in ih let kinken lam tak ong lak hi.

MO KIKHA KHIA
Nidang hun lai in Mo ah ki pi teh nitak khua mial khit ciang ki zang diak hi. MOLIAH (Bridesmaid) ki-ci monu in ah it deuh ah lawm nungak khat cial a tua nu in a lawmpa te inn ah zui a, a kipi ni a zingciang in MO-AN-TAWI kici, taksih leh sa leh satui a pa inn pan a lawmpa inn ah keng hi. Tua antawi na Moliah nu in zui hi.

TUNSA LEH MOZU
Tunsa kici vok pan bawng, sial ciang nangawn mokha khia pa in go a zozu belpi khat tawh tua tunsa mo la ten mo leh ah liah nu tawh a pasal inn ah paipih uh hi.

MO KHAK KHIATNA LA
A tanu ah khak khiat ciangin inntekpa in hih bang la tawh na kha khia hi.
(a) Von aw sing phung na tan ding deih buangin e, ih sau kan kil na kal ding dah buang veng e,
(b) Mual hum mim phung ah lai ah mui bang tum aw, phung tuak aw von aw tang bang dam ve aw.

A khiatna:
Ka ta aw mi phung mi beh na suah ding deih ing, ahi zongin ih inn pan a na paikhiat ding dah ngap ing. Mual pang a na tek te lo ah limtak na va sem in la, midang te beh hoih sungah va lut in la na ci na lu damta hen ci hi.

MO MUAKNA LA
Mothak nu ii tekpa(a pasal ii pa) in hih bangin a tapa zi la na phuah hi.
(a) Deih ing ci a phualngo no tui bang ka lak, cial tam zawt aw, mim leh sawm tang huai ve aw,
(b) Cial tam zawt aw mim leh sawm tang huai ve aw, ih phung lai ah phui gua za in zam ve aw.

A khiatna:
Ka deih a kong lak ah mel hoih aw, ka innsung ah limtak ong om in la, mim za’ tang za’ ong nei in. tua tham lo ih beh ih sung ah tu leh ta tampi ong nei in cih na hi.

MO MAN PIAKNA( Settlement of Marrige Prices)
Zi neipa inn sung a Bangkhua pi ahih kei leh thusapa khat zaw sang in Mo lei(Mo man piakna) ah nidang hunte in gatang kai in thugen ngiatngiat hi. Tuhun teh ga tang kikai nawn lo, lai tawh ciaptehna pan in thu ki gen a, anuai a(1) pan (8) ciang sung a te inn ah ki piakhia hi.

MO KIKHA KHIA
Nidang hun lai in Mo ah ki pi teh nitak khua mial khit ciang ki zang diak hi. MOLIAH (Bridesmaid) ki-ci monu in ah it deuh ah lawm nungak khat cial a tua nu in a lawmpa te inn ah zui a, a kipi ni a zingciang in MO-AN-TAWI kici, taksih leh sa leh satui a pa inn pan a lawmpa inn ah keng hi. Tua antawi na Moliah nu in zui hi.
TUNSA LEH MOZU
Tunsa kici vok pan bawng, sial ciang nangawn mokha khia pa in go a zozu belpi khat tawh tua tunsa mo la ten mo leh ah liah nu tawh a pasal inn ah paipih uh hi.
MO KHAK KHIATNA LA
A tanu ah khak khiat ciangin inntekpa in hih bang la tawh na kha khia hi.
(a) Von aw sing phung na tan ding deih buangin e, ih sau kan kil na kal ding dah buang veng e,
(b) Mual hum mim phung ah lai ah mui bang tum aw, phung tuak aw von aw tang bang dam ve aw.

A khiatna:
Ka ta aw mi phung mi beh na suah ding deih ing, ahi zongin ih inn pan a na paikhiat ding dah ngap ing. Mual pang a na tek te lo ah limtak na va sem in la, midang te beh hoih sungah va lut in la na ci na lu damta hen ci hi.

MO MUAKNA LA
Mothak nu ii tekpa(a pasal ii pa) in hih bangin a tapa zi la na phuah hi.
(a) Deih ing ci a phualngo no tui bang ka lak, cial tam zawt aw, mim leh sawm tang huai ve aw,
(b) Cial tam zawt aw mim leh sawm tang huai ve aw, ih phung lai ah phui gua za in zam ve aw.

A khiatna:
Ka deih a kong lak ah mel hoih aw, ka innsung ah limtak ong om in la, mim za’ tang za’ ong nei in. tua tham lo ih beh ih sung ah tu leh ta tampi ong nei in cih na hi.

MO MAN PIAKNA( Settlement of Marrige Prices)
Zi neipa inn sung a Bangkhua pi ahih kei leh thusapa khat zaw sang in Mo lei(Mo man piakna) ah nidang hunte in gatang kai in thugen ngiatngiat hi. Tuhun teh ga tang kikai nawn lo, lai tawh ciaptehna pan in thu ki gen a, anuai a(1) pan (8) ciang sung a te inn ah ki piakhia hi.

TUNSA LEH MOZU
Tunsa kici vok pan bawng, sial ciang nangawn mokha khia pa in go a zozu belpi khat tawh tua tunsa mo la ten mo leh ah liah nu tawh a pasal inn ah paipih uh hi.

MO KHAK KHIATNA LA
A tanu ah khak khiat ciangin inntekpa in hih bang la tawh na kha khia hi.
(a) Von aw sing phung na tan ding deih buangin e, ih sau kan kil na kal ding dah buang veng e,
(b) Mual hum mim phung ah lai ah mui bang tum aw, phung tuak aw von aw tang bang dam ve aw.

A khiatna:
Ka ta aw mi phung mi beh na suah ding deih ing, ahi zongin ih inn pan a na paikhiat ding dah ngap ing. Mual pang a na tek te lo ah limtak na va sem in la, midang te beh hoih sungah va lut in la na ci na lu damta hen ci hi.

MO MUAKNA LA
Mothak nu ii tekpa(a pasal ii pa) in hih bangin a tapa zi la na phuah hi.
(a) Deih ing ci a phualngo no tui bang ka lak, cial tam zawt aw, mim leh sawm tang huai ve aw,
(b) Cial tam zawt aw mim leh sawm tang huai ve aw, ih phung lai ah phui gua za in zam ve aw.

A khiatna:
Ka deih a kong lak ah mel hoih aw, ka innsung ah limtak ong om in la, mim za’ tang za’ ong nei in. tua tham lo ih beh ih sung ah tu leh ta tampi ong nei in cih na hi.

MO MAN PIAKNA( Settlement of Marrige Prices)
Zi neipa inn sung a Bangkhua pi ahih kei leh thusapa khat zaw sang in Mo lei(Mo man piakna) ah nidang hunte in gatang kai in thugen ngiatngiat hi. Tuhun teh ga tang kikai nawn lo, lai tawh ciaptehna pan in thu ki gen a, anuai a(1) pan (8) ciang sung a te inn ah ki piakhia hi.

MO KHAK KHIATNA LA
A tanu ah khak khiat ciangin inntekpa in hih bang la tawh na kha khia hi.
(a) Von aw sing phung na tan ding deih buangin e, ih sau kan kil na kal ding dah buang veng e,
(b) Mual hum mim phung ah lai ah mui bang tum aw, phung tuak aw von aw tang bang dam ve aw.

A khiatna:
Ka ta aw mi phung mi beh na suah ding deih ing, ahi zongin ih inn pan a na paikhiat ding dah ngap ing. Mual pang a na tek te lo ah limtak na va sem in la, midang te beh hoih sungah va lut in la na ci na lu damta hen ci hi.

MO MUAKNA LA
Mothak nu ii tekpa(a pasal ii pa) in hih bangin a tapa zi la na phuah hi.
(a) Deih ing ci a phualngo no tui bang ka lak, cial tam zawt aw, mim leh sawm tang huai ve aw,
(b) Cial tam zawt aw mim leh sawm tang huai ve aw, ih phung lai ah phui gua za in zam ve aw.

A khiatna:
Ka deih a kong lak ah mel hoih aw, ka innsung ah limtak ong om in la, mim za’ tang za’ ong nei in. tua tham lo ih beh ih sung ah tu leh ta tampi ong nei in cih na hi.

MO MAN PIAKNA( Settlement of Marrige Prices)
Zi neipa inn sung a Bangkhua pi ahih kei leh thusapa khat zaw sang in Mo lei(Mo man piakna) ah nidang hunte in gatang kai in thugen ngiatngiat hi. Tuhun teh ga tang kikai nawn lo, lai tawh ciaptehna pan in thu ki gen a, anuai a(1) pan (8) ciang sung a te inn ah ki piakhia hi.

MO MUAKNA LA
Mothak nu ii tekpa(a pasal ii pa) in hih bangin a tapa zi la na phuah hi.
(a) Deih ing ci a phualngo no tui bang ka lak, cial tam zawt aw, mim leh sawm tang huai ve aw,
(b) Cial tam zawt aw mim leh sawm tang huai ve aw, ih phung lai ah phui gua za in zam ve aw.

A khiatna:
Ka deih a kong lak ah mel hoih aw, ka innsung ah limtak ong om in la, mim za’ tang za’ ong nei in. tua tham lo ih beh ih sung ah tu leh ta tampi ong nei in cih na hi.

MO MAN PIAKNA( Settlement of Marrige Prices)
Zi neipa inn sung a Bangkhua pi ahih kei leh thusapa khat zaw sang in Mo lei(Mo man piakna) ah nidang hunte in gatang kai in thugen ngiatngiat hi. Tuhun teh ga tang kikai nawn lo, lai tawh ciaptehna pan in thu ki gen a, anuai a(1) pan (8) ciang sung a te inn ah ki piakhia hi.

MO MAN PIAKNA( Settlement of Marrige Prices)
Zi neipa inn sung a Bangkhua pi ahih kei leh thusapa khat zaw sang in Mo lei(Mo man piakna) ah nidang hunte in gatang kai in thugen ngiatngiat hi. Tuhun teh ga tang kikai nawn lo, lai tawh ciaptehna pan in thu ki gen a, anuai a(1) pan (8) ciang sung a te inn ah ki piakhia hi.

MO MAN PIAKNA( Settlement of Marrige Prices)
Zi neipa inn sung a Bangkhua pi ahih kei leh thusapa khat zaw sang in Mo lei(Mo man piakna) ah nidang hunte in gatang kai in thugen ngiatngiat hi. Tuhun teh ga tang kikai nawn lo, lai tawh ciaptehna pan in thu ki gen a, anuai a(1) pan (8) ciang sung a te inn ah ki piakhia hi.

 1. MANPI: Ah sungpa vaikhakna zui in sial a nget leh sial khat a hing in kipia hi.Tuhun teh sial kizang nawnlo a sial khat tangin Ks250(Ni dang a sial manzah) kipia hi.
 1. MANKANG(LAM TAAM): Hih pen a sum in Ks 6 hi a, zi neipa inn a bangkhua pipa in sii hi.Monu ii pa innsung a Bangkuapi in tang hi.
 1. PUMAN : Hih pen Ks2/- hi a, Monu ii pu in tang hi.
 1. MIN MAN: Hih zong Ks2/- mah hi a, Monu ii min ki tap api in tang hi.
 1. ZANGDAWH: A sum in Ks1/- hi a, Mo-nu ii pate  TULPI (Ki thoihna tawh kisai a phui sampi) in tang hi. Tuhun teh Christian ahih leh Pastor pa kipia hi.
 1. MUALKHUP: Monu pen khua dang pan a kipi ahih leh moliahnu Ks30/-pan Ks/60 ciang kipai hi.
 1. ANG KHEN: Monu ii nu ahih kei leh api Ks2/- kipia hi. Hih pen amah nau tum ahih leh anu kipia hi. Api ang a lum ahih leh api zong kipia hi.
 1. KANMAN: Monu ii sanggam numei amah sang a u zaw aom leh Ks30/- kipia hi.

MOKEN(DOWRY)

Monu a pa inn pan ah pasal ii pa (Father in law) a teek pa inn ah tun pih vante pen  MOKEN (Dowry) kici hi. Ei Zogam Tedim mite ngeina ah Moken pen a thupi mahmah in ki ngaihsun hi. Hih moken pen monu ii pa tanu ten monu ii Teekpa ii tanu pa tungah  ap a, mopa lamah tanu pa in anuai  ah moken (Dowry) teng monu teekpa inn ah ap hi. Moken in anuai a teng kipia hi.
 1. TAUBEL khat
 1. PUANBU khat(ahih kei leh puanza sah khat)
 1. KHIBAH zang khat
 1. SASENG-SIN kici puanza khat
 1. HEI khat leh TU khat
 1. SENGZING khat
 1. SATHAU-BING khat (A sungah Vokthau a dim in ki thun)

CIAPTEH DING THU

Ei Tedim mite pen BEH leh PHUNG a ki nei ciat hi a, numei khat in pasal a neih khit teh ama beh pen a pasal lamte kiangah keng thei lo hi. Tua hi a TANU pen mi phuntang ding, TAPA pen phung sim na kici hi. Gentehna in tanu min NEINO, a beh min TELSING,  a pasal min  NANTAL,  a beh min TONSING ci mai leng NEINO pen TELSING beh hi nawn lo-in TONSING beh ahih loh pha mawh hi. Tua ahih manin khanglui paunak khat ah “ sumkuang in a li khuat numei in ama nawt” ci hi. A cih nopna ah numei khat in pasal a neih khit teh ciah kik themthum lo in kiptak in a teeknu/a teekpa mai muh ding a manawh a phung tawh kilem ding cih nopna hi. A tawpna ah khangthak ZOMI khangno-te in zong ih Zo ngeina-te ih theih kim ding leh kepcing theih ding deih sakna tawh kong hanthawn nuam hi. Hih lai a sim mimal khat ciat ih biak Topa in thupha ong pia tek ta hen. Amen.Dr. Sian Za Kham (M.B.,B.S.,D.A.,M.A.(Theo))

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: NIDANG IH PU/PA TE HUN A KIPAN TUDONG IH ZUIH TEDIM NGEINA. By - Dr. Sian Za Kham Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top