728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

Phaiza khuasat na Tangthu .

Phaiza khuasat na
Phaiza Khua

1. Thuamthawng’ munah Tawnggen
Kaptel Ukpipa Thuamthawng te pata Myo-ok suamna hangin, Kumpi’n manin Thong sungah hong sih tak uh ciangin, Hatzawte Tawnggen mitei khat a hih manin Kaptelah vaihawmin hong om uh hi. Thuamthawng’ zi Thangning tawh kikopin thu khat peuh kikumin zu peuh sim khawm zel uh hi. Tua bang a hong kikholh uh ciangin a khuapihte in kingai kha ding hi ci-in ummawh pian uh a hih manun, a tat a hekna uh encik den uh hi.

Tua banah Thuamthawng thong hong kiat ciangin Kumpi in Tawnggen Kaptel hausa
hihna laipi na pia hi. Tua bang thu hong om ciangin Sukte in, Vaphual’ tuanna-ah va-ak tuang ding, ci-in thangpai mahmah uh hi. Thangning leh Tawng kithuahin thu leh la ki kumkhawmin, zu leh sa a nek khawm uh ciangin atanaute thangpai semsemin mawh uh hi ci-in thubawlin lengla khah uh hi. Tawnggen tate in, “Pa aw, no, tua bangin khial kha takpi nei vuam? ci a adot ciangun Tawnggen in, “Tate aw, hilo lua kisa-in ka nuih bang za liang veh aw,” ci-in zum nuih pingpung kawmin dawng hi. Tua banga upmawhna a om ciangin liausak uh a tua hun laitak a liausum asang pen, Lawi 8 hinapi in, Tawnggen lawi 11, na liau sak euau mawk uh hi. A lawi zong sum lawi hilo-in kawl pan a akaihtoh ngiat uh lawi 11 na liausak uh hi.


2. Tawnggen in Phaiza khua satna:

Kaptel lkhua-ah Tawnggen in hausa a sep laitakin, Thuamthawng’ ta nihna Dotual in a khua atui hanthawnin, “Hih bang teng banah kapa’ za hong laihsak a hih manin, ih khua ih tui luah dingin phal kha’ng,”ci-in hawlkhiat ding na sawm hi. Tawnggen in A khuapihte’ simmawhna leh hazatna a theih ciangin, Kaptel khua nuamsa nawnlo-in Dallang(Rallang) khua bel dingin na pai khia a, hatzawte Gawtsuah leh Gualnamte Phungthang in na zui uh hi. Asanggamte in kha a, atai loh nadingin nakpi-in na kho uh hi. A khohkhoh uh hangin kho zo tuanlo a hih manun, suangbuk ciang dong zui uh a, tua pan ki lehkik uh hi.

Tua ciangin, Tawnggen, Paugin, Kaizel, Thangtuah, Genamte, Singlei gam leh Phaiza gam et ding avaihawm ciangun, Gen Am, Zuanthang, Hangvungte va pai uh a, tu laitak a akine Tuinak cik munah, Sahang khat leh Ngal khat a kibuan lum a si a muhna thu uh a gen ciangun,  gamhoih gam pha hi, ci-in ten nadingin, thukim uh a, Kum 1885 kumin, Kaptel panin inn 20 ding khia-in, Cinpikot na tung masa uh hi. Cingpikotah kum 12 a naten khit uh ciangin kum 1897 kumin Thalmual khua na tung uh hi.

Tua hun laitakin Phaiza gam leitangah, Laitui khua pan a apai Siamsuangte inn 6 na teng khin uh a, khuataw zaangah Vangtehte na teng khin zo uh hi.  Tua mun mahah Nekgen Neihkhup zong inn 13 kum 3 sung khawng mah na teng khin zo uh hi. Tawnggen in Phaiza khua-ah a ten theih nadingin, Tonzaang Ukpipa Hau Cinkhup’ tung panin, a na nget ciangin ngah a, Thalmual khua-ah kum 3 a na ten khit uh ciangun, a kim apam teng zolin, Vangtehte’ khuakhung abal lei vuah 1900 September 5, ni-in kigawmin na teng khawm uh hi. Tua lai munah Phai tampi po a hihmanin a khua  min dingin, PHAIZA ci-in na phuak uh hi. Tua ciangin a nuai a bangin nasepna hawm pah dimdiam hi:-
1. Tawng Gen        Hausapi           Hatzaw
2. Kham Thuam     Upa                 Neihgup
3. Tun Ngul            Upa                 Nekgen
4. Kai Khual           Upa                 Gualnam

3. Nuntak sung kisam ding teng amau’ kivakna ciat bang a nasep hawmna:-
1. Kaizel                 Siampu semsak          Hatzaw
2. Kai Khual            Langkhen                   Gualnam
3. Tun Ngul            Tualtul tawisak            Nekgen
4.Siing Gin             Daktum                       Siamsuang
5. Zam Khual         Sikseksak                   Gangte

Hatzawte Kaptel panin Phaiza khua zuan ding a ana pai khiat ciangun, Pa. Khamnok. Khualneng, Kaikhual, Phungthangte in na zui uh hi.

4Hatzawte Kaptel panin Phaiza khua-ah atai teng:-
1. Tawng Gen                    Zuanawn’pa
2. Kai Zel                            Thang Zathawng’ pu
3. Dam Vung                      Ginthang’ pa
4. Thawng Kai                    Thangmang’pa
5. Thang Tuah                    Tuah Khawthawng’pu
6. Hang Vung                     Innmang
7. Got Suah                        Suahdo’ pu
8. Tawng Cin                      Cin Zamthang’pu
9. Gen Am                         Am Khanthang’pu
10. Thang Gen                   Gen Khawgin’ pu
11. Lam Neng                     Kaitun’pa
12. Pau Gin                         Gin Zasuan’ pu

Pa. Thangsuah’ ta Tuah Khawpau pen Phaiza Zongkhup, Kham Khawgin’ sih zawh ciangin Saizaang panin kipi hi. Hangsongte zong Saizaang panin hong nung tai uh hi. Gualnamte Khamnok leh Khualneng pen Thalmual panin Talek na zuan hi. Phungthang leh Kaikhual in Phaiza khua na zuan uh hi.

Phaiza khua Pu. Khualsuan, Pa. Khai Khan Thang, Pa. Thang Khankap, Pa. Gin Za Dal, Muallum khua Pu. Khai Do, te’ genna pan leh Thang     Cinmang’ Coral Jubilee pan a kila ahi hi.

A Collection by Rev. Thang Siam Lian

Source : Phaitui Vontawi.


Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Phaiza khuasat na Tangthu . Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top