728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

SEZANG KHUA THU

SEZANG KHUA THU.

Sezang Khuasat Na
A.D. 1890 kum langsiah peuhmah Sezang khuasat pute in, Dimlo khua ah nateng uh hi. 1887 kumin Mikang kumpi-in, Khamtunggam la ding in Kawlpi hong tung ta uh hi. General Founce leh Majosr Raikes te makai in, 1889 January 23 ni-in Thuamvum, February 4 ni-in, Khuasak, February 13 ni-in Buanman leh Thuklai la uh hi. Tua khit ciang in Tedim inn pipa Pu KhuaCin kiang ah Mikang kumpi-in thu pia a, Tedim gam a om thaulawng khem peuh, sila om khempeuh leh dangka Rs 1000/- ( Rupee tulkhat) a man lang in hong puak un, a cih ciang in, ki lung kim lo in, Mikang kumpi te do ki sawm hi. Hih thu Mikang kumpi'n a theih ciang in Vangteh leh Saizang la hi.

Tua khit ciang in inn 300 a pha Tedim khua la ding in, Mikang te hong pai a, inn pipa Pu Khua Cin in na do hi. Mikang galkap 170 si-in, 32 liam ahih hang in, Tedim te'n lel hi. 1889 kum November kha sung in Major Edge makaih Mikang galkap pawl khat in, Dimpi, Dimlo, Suangpi hongsim a,Dimlo khua hal in, Suangpi khua mepi tawh kap hi. Amau in na do in, Gualkha galkap khat that in, khat liam hi. Tua ki kap na hang in, 1890 September 1 ni-in, ki lem na lai bawl hi. A hi zong in 1892 kum ciang in na do kik sawm uhhi. Galguk sep bek tawh gal do sawm uh a hih manin, amasa pen in, Miau-uk pa, Tun Win (Rakhine) leh kamphenpa Aung Kyim, a pawlte 28 tawh suam lup sawm uh hi. 1982 October 9 ni-in, Thuklai leh Pumve kikal, Suangbum ah suamlum takpi uh hi.

Hih bang in Mikang kumpi alang do khua peuhmah hal uh a, khauzang in gal ki tai hi. A ciah kik a ki om mah bang in, a ciah kik lo a, khua lal suak zong omhi. Miau-uk suam tak ciang in, Mikang kumpi-in, Tedim gam sung a om thaulawng khempeuh laksak in, thauliau ( ) zong na dong hi. A hi zong in hun khat khit ciang in inn pha zah tawh ki zui-in, thaulawng ki pia kik a, Dimlo khua in zong lawng khat na ngah hi. Tua thau pen taang thau in ki koih a, hausapa in kemhi. Thauliau zong khua zang mah in ki pia (kiliau) hi. Dimlo khua ki hal man a, galtai te in, Dimlo khua ah a ciah kik ma un, aom na khua ciat ah thauliau pia ciat uhhi. Dimlo khua hong tun kik uh ciang in, a tung masa te-in, a tung nunung khua dang a thauliau liau khin te kiang ah, hong liau pih un a cih ciang in a mau zong ko mun tek ah liau khin hi ungh, mun nih ah liau na ding ngeina omlo hi, ci-in ki nial uh a, ki lung kim lo uh a hih man in, Pu En Son, Pu Zuan Awn, Pu Sut Gin, Pu Zing Awn leh Pu AwnLangh te in, Sezang khua sat ding na sawm uh hi. Ukpi' phal loh in khua ki mawk sat thei lo ahih manin, Ukpipa phu ding leh amakai ding in, Pu Song Vial na zol uhhi.Ahangin, tualai takin Pu SungVial pa Pu En Gen pen Ukpi Pu Khua Cin tawh kithei a hih manin, Pu Sung Vial a na zol ahihi.

Nikhat Pu SungVial te inn ah zu ki dong in khuasat ding vai ki kupna nei uh hi. Lokuan ding a pai PuPhungVungh in a muh ciang in," Bang vai hawm na hi uh hiam?" ci-in, a dot ciang in, im ngam lo in a sawmteng uh gen hi. Pu PhungVungh in," Kei zong hong zui ning in, Pu SungVial in hausa sem hen la, Pu EnSon in siampi khuang tum leh dawisa hong semin, ken taisuk taitoh, Tual tanu hong sem ning," ci-in vai hawm uh hi.

Sezang khuasat nading in, gam ngetna in Pu SungVial invok tukthum khat lehzu phel khat na zangh hi. Tua hun lai-in, khuakhat a ki sat ding ciang in atawp kik khak leh ci-in, ( ) aamahkhan kikoihsak hamtang hi. Tua ding in, Pu Sung Vial in a zampi khapkua khat na phah hi.

1896 kum a ki kupna sa tawh ki zui in, 1897 kum ciang in, Tongtong vumnuai munzang khat zuan in khuatahk hong zong tak pi uhhi. Tua hun ciang inPu ThangPum in zong na zuipha hi. A hi zong in, khuasat ding a sawm masate lakah Pu ZingAwn na tawp kik hi.

Tua mun ah sesing golpi khat po-in, munzang ahih man in, a lei om zia leh sing leh gam po zia phuah tap in khuamin ding, SEZANG na phuak uh hi.

KHUASAT PUPI TE
1. Pu Sung Vial Hausa
2. Pu En Son Siampi, Khuang tum, Dawisa
3. Pu Awn Langh
4. Pu Phung Vungh Taangko, Tualtee
5. Pu Thang Pu
6. Pu Zuan Awn Tual tanu
7. Pu Sut Gin

(Hih sagih teng banah a sawt lo in Pu Lut Zel leh Pu Mang Phung in zong na beel pah uh hi. Pu Mang Phung a sawt lo in Tuicinlui ah na lal kik hi.)

 Khuasatna mun pen tu laitak a, innmun zang ih cihna mun ahihi.

Sezang khuasat kum sagih a cin kum 1904 kumin, ih khua ni suak hak lua, khuadam lua banah Tonzang ukpi te tawh ki zopna haksa lua in, ci-in a gal Takzang ki ci na mun ah tai uh hi. Takzang ah alal uh hang inSezang khuamin mah pua suak in, tu dong SEZANG KHUA ki ci suak hi.

SEZANG KHUA A NUNG TUN TENG

No. Kum Min Honglalna khua
1. 1905 Pu KipKhup Dimlo
2. 1905 Pu HenGin Dimlo
3. 1912 Pu DoCin Suangpi
4. 1914 Pu ThangLuai Mualpi
5. 1914 Pu PauTuanThang Saizang
6. 1914 Pu SonDam Saizang
7. 1916 Pu LutNgul Saizang
8. 1918 Pu SonKhawThang Saizang
9. 1918 Pu SutThawng Saizang
10. 1918 Pu SongKam Saizang
11. 1918 Pu LuanKham Saizang
12. 1918 Pu HangThang Saizang
13. 1918 Pu ThangZam Saizang
14. 1918 Pu EnHang Saizang
15. 1918 Pu PumZel Dimlo
16. 1918 Pu ZelKam Saizang
17. 1918 Pu Ciinpau Saizang
18. 1918 Pu ThangZaCin Saizang
19. 1918 Pu LamThuam Mualpi
20. 1918 Pu ZelSuang Mualpi
21. 1918 Pu KhupKawThangB Mualpi
22. 1918 Pu TunVum Mualpi
23. 1918 Pu SongTun Mualpi
24. 1920 Pu AwnSialCin Saizang
25. 1920 Pu AwnZel Saizang
26. 1920 Pu ThangTun Saizang
27. 1920 Pu GenTun Saizang
28. 1920 Pu GenZen Tualzang
29. 1921 Pu ThaulSon Saizang
30. 1922 Pu GinPum Tualzang
31. 1929 Pu SonKhawZam Suangpi
32. 1930 Pu MangCin Saizang
33. 1935 Pu VaiTual Suangpi
34. 1981 Pu SutKhanPau Teklui (or) Thangsan Mualzang
35. 1992 Pa DamSuanKhai Suangpi
36. 1947 Pu ZenNang&anaute Tualzang ( pan Japan gal khit teh)
37. 1897 Pu SutGin Dimlo ( Tungzang lalsuak)
38. 1898 Pu MangPhung Dimlo ( Tuicin lui lalkik)
39. 1918 Pu TunGin Saizang ( Teklui lalsuak)
40. 1918 Pu LamZaThang Mualpi (1920 in Mualpi ah lal kik)
41. 1921 Pu Giaklian Saizang (Thangzang ah lal suak)
42. 1923 Pu GenVum ( Tuicinlui pan hong ciah kik)

Sezang khua Hausa Sem Ngei Teng

1. Pu Sung Vial (1897-1899)
2. Pu Phung Vungh (1899-1925)
3. Pu Khai Kham (1925-1942)
4. Pu Pum Khaw Zam (1942-1948)
5. Pu Awn Khan Dai (1948-1960)
6. Pu Thang Khaw Gin (1960-1964)
7. Pa Tun Za Khan (1964-1974)
8. Pa Thang Kho Lian (1974-1982)
9. Pa Ngul Za Mang (1982-1985)
10. Pa Tun Za Khan (1985-1988)
11. Pa Thawng Do Pau (1988-1991)
12. Pa Ngul Za Khen (1991-1995)
13. Pa Thawng Do Pau (1995-1997)
14. Pa Tual Za Pau (1997-2001)
15. Pa Gin Sian Kham (2001-200?)

Sezang Khua Pilna Sinna Sangthu

Sezang khuasat zawh kum sawm nga val dong, Sang ki nei lo in, a kah zo sunsun te Tedim pekah kah uh hi. Tua hun lai in, Sang nei leng, taiban, taangtha tam lua in teh ci-in, kikihta a, Sang zong ki deih ngam lo liang hi. 1961 kum ciang in, hausa Pu ThangKhawGin, Upa, Pu VialKhawHau, Pu ThawngKhawGin te makaih na leh khuanu khuapa a ki pan taangpi taangta han ciam na tawhPrivate tan 4 Sang, State Private Primary School ( S.P.P.S.) ki phuan hi. Sangnaupang zong tam kinei nai lo ahih man in, tan 2 ciang ki hong phot hi. Sang inn ki nei zo pah nai lo ahih man in, Sang a deih Pu DalThang’ inn ah ama thu siamna hang in hong kah sak phot hi. A kum kik 1962 kum ciang in, tan 4 dong ki hong a, Pu DalThang’ inn leh Pu KhualVungh’ inn ah ( tu lai tak Pu NgulZaKhen’ tenna) ki kah hi. Siapi Pa KamZaCin, huh sia, Pa ThangZaLian in hong sepsak hi.

Sang inn neih loh pha mawh ding hi,ci-in khua zang thu kim na tawh 1965 kum pawl in, khua khung tualpi gei ah ( tu lai tak Pa ZamLianPau’ tenna) sikkang inn khat ki suk lamhi. Haksatna tuamtuam te hang in, Sang hon zawh kum 7 khit 1967 kum pawl in Sang ki phiat kik hi. Hi bang in Sang nei lo in ki om kik a, kum 8 sung bang hong sawt to ta hi.Tua hun lai tak in Myanma Socialist Lansin Party hong kah a, Sezang khua zong Ohsuh khat in hong ciamteh hi. Ohsuh khat tan 4 sang khat ta om loh phamawh cih thu kumpi lam pan hong om ciang in, ki lung dam mahmah hi. Tua hun lai aa Party Seih Hmu Pa TunKhenPau, Council Chairman Pa ThangKhawLian te’ makaih na leh khua leh tui han ciam na tawh1975 kumin, Sanginn khat ki lam hi. 1975 June 1 ni-in, Party Council in hong kamciamsa mah bang in, kumpi Sang in hong hon sak a, State Private Primary School (S.P.S.) hong suak hi. Kumpi Sang kipsak na hong nei Myone Ulian te in:
1.Pa Pau Do Nang Party Unit Secretary.
2.Pa Hang Khaw Zam Council Chairman of TedimMyone.
3.Pa Lam Za Cin Myone Education Officer.

Haksatna tampi ih kantan a, ih sep ih bawl, ih Sangpi, a khantoh theih nading in, a kuama tek mawhpuak ahihi.

“Pilna in kham leh ngun sangin manpha zaw hi,” Mikaang paunak.

“Pilna zaanga Haii gik hi,” Pu Thawng Khaw Gin’ gen.

“Pilgah kine a, Haigah ki liau hi,” Pa Cin Sian Pau’ gen.

“Get Wisdom and you have a bright future,”
Pilna nei lecin na mavang ding hi.

“People learn from one another, just as iron sharpens iron,”
Siik leh siik ki tathiam bang in, khat leh khat tung pan Pilna kisin hi.

“The more good advice you get, the more likely you are to win,”
Ngaihsut hoih piakna tam ngah semsem, Gualzo semsem.

Sezang Khua S.P.S. Siapi Sem Ngei Teng

1. Pa KamZaCin (1961-1968)
2. Pa TunKhanDal (1975-1976
3. Pa NgulZaMang (1976-1986
4. Pa DalDoLian (1986-1987
5. Pa VunghCinKham (1987-1988
6. Pa LanghLamThang (1988-1990)
7. Pa ThawngLianKam (1990-1995)
8. Nu CingDonVung (1995-2000
9. Nu CingLunNiang (2000-200?)

SezangKhua Biakna Tuamtuam
Khuasat pupite’n ngeina dawi mah nabia uhhi. Khuabup biakna ahi,”Tual” khua biakna, ci-in a thu pi mah mah biak piak khop na nei uh hi. Hih biak piak na pen , dawi tung pan aa thu phalam et biak piak na ahihi. A hi zong in khang masa ten khua zing leh khua vak ka bia uh hi ci hi. Tual biakna ban ah , khua zang inn lu si in, abeh a beh , a bawng a bawng in pusa biakna kici, innsungpi/baangkuapi/nuhkaa thoihna ki nei khawm hi. A beh abeh , abawng a bawng in siampi ( Tulpi) ki nei ciat hi.

Beltung Mut Biakna
1937 kum pawl in , PuKai Thang ma kaih na tawh Sezang khua hong tung hi.A makai pa, Laisang pa ci-in, Upate pen Palik ci uh hi. Kum sim in an lak khit October kha 15 nisial in, vok (or) keel go in, pawi bawl hi. Pasian biak na ding in,innkaa ah biak buk khat lam hi.Tua mun ah biak piak na nei hi. Pawi kham ni-in inn kaa tungah mipi tusak in, Laisangpa makai in, Palikte tawh mipi’ kiimah Phaila(Pasianla) sakawm in , laam uh hi. Biakpiak na bawlsung lo buang khuang tumhi. Hih pawi kham pen kum khen pawi hi aa, inn lu si –in inn bang tung ah Pu PauCinHau lai tawh ki atlai suan na nei uh hi. Tua lai tung ah “ Hih inn sung ah zin leng kau leng, dawi mang kau mang, bum lengaileng, lutthei tum thei nawn lo ding hi.PauCinHau in laipi suangzo hi,” ci-in gelh hi.

Tuiphum Pawlpi thu
Japan gal ma in Pu Kai Thawng, Tapidaw na ki sin a tawpkik hi. 1935 kum in Pu VialKhawHau, sang kah kawmin na tang suah a, haksatna tuamtuam hang in1938 kum in na tawp kik hi. Tatuan loin, 1944 kum the na suak kik leuleu a, khat kia bek mah a hih man in pawlpi ding zo lo hi. 1948 kumin na ki tui phum aa, 1951 kum in hun bit sia na ngah hi. 1947 kum in PuDalThang leh a innkuanpih mi(6), Nelson Sangmangpa’n inn na phiat sak hi. Tua aa ki panin, Sezang khua ahTapidaw pawl pi adding ta hi. 1948 kum ciang in , PuTunVum te nupam PuLutSong te inn kuan, Pu KhamZaThang te nupa, PuLamZam te innkuan, PuThawngKHawGin te inn kuan Tapidaw na suak hi. Haksat na tampi tak sung ah a kipsuak a om mah bang in , a lungkia a atawpkik zong om uh hi.

Tuiphum Pawlpi pen acilin, A.B.M kici a, American Baptist Mission cihna ahihi. Ei leh ei ding zo nai lo ih hih man in , America gama Pasian it a, khamang thang a it, thu-um te hongpattah, hong ma kaih ih hihi. Tu hun ciang in, ei leh ei ding zo ta ih hih man in, SezangTuiphum Pawlpi ( Sezang Baptist Church) ki cit a hi.

Tuiphum Pawlpi-in, Pa, Ta , khaSiangTho, To thum gawm Pasian khat pom a, tui phumna leh nekkhawm bawlna thupi sak hi. Nidang lai lim in, Tuphum Pawlpi te, Tapidaw kici pha diak a, tep leh muam, nek leh dawn, kham theih guih theih te a zang lo pha diak a ki ngaih sun ahihi.


Roman Catholic Mission (R.C.M.)
1952 kum in a ki pan in, Pu SutKhawPau makaih na tawh R.C.M. pawlpi hong kiphut hi. A inn kuan un suak pah uh ahihman in, amau inn mah ah ki khop na nei uh hi. 1965 a inn phel a kipan, Pa H. ThawngPau’ inn ah biak inn neih dong ki khawm uhhi. R.C. pawlpi in Tothum Pasian khat ahi. Pa, Tapa, Khasiangtho a up banah, Topa Jesu’ nu mary tungtawn in, thu a ngen te ahihi. Taanglai Siampi ahi, Phungzite, Tangval siangthote, Nungak siangthote makai-in, biak piak na a ki nei pawl pi ahihi. Pitazu suangpi tung aa kilam pawlpi ahihi. Zunek a kikham luat loh hang, khamh luat ding deih tuan lo uh hi.

Ki tui sawp na bulphuh ahihman , nau ngek te nangawn a tui sawp te ahihi. Na ki tui sawp kei leh vantunggam na tung kei ding hi, a cit e ahihi. Mawh na nam nih in khen in, (1) mawhna lian leh (2) mawhna neu a hihi. Mawhna lian a neih lai taka a, asite vantunggam tung tehi ngei lo ding in um hi. Mawhna neu tawh a site bel a nung t alai thu um mite thu na ngetsak leh, tua mawh na neu daan ( thaman) teng a loh khit ciang in, vantunggam a tung thei ding in upna nei hi. Mawhna lian leh mawhna neu a up mah bang in, gimna lianpi ( Meikuangpi) leh Gimna neu( Pargetory) om hi, ci-in um pah uh hi. Hi bang a, Gimna lian pileh gimna neu sung tun loh theih na ding in, Phungzite tungtawn mawh sut uh hi. Tua ban ah naungek te a sih uh ciang in limbo kici mun ah tung hi, ci-in upna nei hi. Hih Limbo atung nau ngek te zonga suah tak theih na ding in a nung t alai nu leh pa te leh thu zui te in Siampite tung tawn leh Mary tungtawn in thu ngetsak leh suak ta ding hi, cih up na nei uh hi.

Laipianpa Pa PauCinHau biakna
1953 kumin, Pu ThawngKhawGin leh Pu Tun Za Cin te unau makaihna tawh Laipianpa Pa Pau Cin Hau biakna hong tung hi. A makaipi Pu Thawng Khaw Gin hi a, Laisangpa kici hi. A mau inn mah ah ki khopna leh pawi bawl na nei pah uh hi. Mi hong tam zawk semsem ciang in, mualtung veng kah toh ding haksa ki sa ahih man in, khualaiveng Pu Khup Khaw Thang inn ah pawi bawl na leh ki khopna ki nei hi. Kumsim in December kha 28 ni ta in pawi bawlna ki nei hi. Laisang pa vei hawm na tawh kumsim in pawi a ki bawl zawh na ding in, vok khawi ki khel in inn lusi in zukisa hi. Pawi bawl hun cian gin pawi sung inn lusi in, ki vak aa Laisangpa phuisam in, “ Hih inn sung ah zin leng kau leng, bumleng ailing, lut thei tum thei nawn lo ding hi. Pasian in awi nawn lo hi, Pau Cin Hau inlaipi suang zo ho,”cih ki at laipi, bang tung tek ah suan sak hi. Pu Pau Cin Hau pen kham tung mi teaa ding in, Pasian hong piak hi, ci –in up na nei hi. Dawi thawih phuisamna te zong zang lo I, Pu Pau Cin Hau min suangin thu ngetna bek zang uhhi. Pu Pau Cin Hau pen Pasian tapa bang in saang uh hi. A masa bel tung mut biakna pan, tulai pau leng, a piang thak teng ahi, a siang sawn teng pen Beltungmut kli ci mnawn lo in, Siangsawn Laipian Pa Pau Cin Hau Biakna ki ci hi. Biak piak na a bawl uh ciang in zong gan tawh ki bia lo hi. Thungetna mah tawh ki bia hi. Pawi bawl ciang in, Pu Pau Cin Hau phuah late sa in, khuang kit um a, Zo ngeina bang in ki laam hi.

Independent Christian Baptist (I.C.B)
Thu tuamtuam hang in Pu Dal Thang in, tui phum pawlpi pan pusuak in, 1961 kum pawl in, Independent Christian Baptist Pawlpi hong phuan hi. Hih pawlpi pen tui [hum upna bul pi mahtawh ki bang hi na pi, a suakta zaw deuh pawl pi ahihi. Zuih leh zatdan a tam zaw ki bang hi.

Thang Za Kam Baptist Church ( T.B.C)
1963 kum pawl caing in, tedim gam ah khanlawhna thak hong piang a, Pu Thang Za Kam makaih na tawhpwlpi tuamtuam te upna gawm khawm a ki phuan pawlpi ahi, GAWMTUAH PAWLPI kici, ThangZaKam Baptist Church (T.B.C.) hong piang hi. Hih thu hang in Sezang khua Tuiphum pawlpi sung ah pawl kikhenna hong piang aa, PuLamZam te inn kuan lo buang T.B.C. ah na lut uh hi. T.B.C. pawlpi zong pung ki sa zo lo ahih man in, upna ki bat pih anai pen, E.B.C pawlpi ah 1979 kum ciang in , a pawlpi bup in lut uh hi.

Presbyterian Church
Pu Dal Thang in I.C.B. pawlpi ah lung kim zo lo I, 1972 kum pawl ciang in, Prebyterian pawlpi hong phut leuleu hi. A mau inn kuan bek hi a, bu cing ki sa zo lo ahih man in, 1974 kum ciangin, Tuiphum pawlpi sungah ciah kik hi.

Evangelical Baptist Church (EBC)
1973 kum pawl a kipan, Tedim gam ah Khakhanlawh na hong tunga pawlpi a tuam tuam ki lok mah mah hi. Hih khanlawhna hang in pawl ki khen na hong piang leuleu aa, Leilum pan Dr. Go Za Kham makaih na tawh 1975 kum in, Evangelical Baptist Church(EBC) hong piang khia hi. Hih pawlpi upna leh thu guilet pen Tuiphum upna leh thuguilet mah tawh a ki bang ahihi. A hi zong in, Gupna ngah na tawh ki sai in, ih hoih ih phat na, ih dik ih siamna hang hi peuh mah lo in , Pasian’ HEHPIHNA vilvel hang in, upna tawh Gupna ki ngah hi, eite gamtat pha hang hi peuh mah lo hi. Eite gamtat pha in, Pasian mai ah bel puansia bang bek hi, cih ahihi.

Sezang khau pan in Pa Cin Khan Pau EBC pawlpi ah na lut masa pen hi. Thu um mi ki tawm lua lai ahih man I, pwlpi ding zo nai lo hi. 1978 kum ciang in, Pa Cin Sian Pau te inn kuan hong lut a, makaipa leh a phuankhia pa Dr. Go Za Kham phalna leh tavuan piakna tawh EBC pawlpi hong ding hi. Pa CinSianPau mah makai hipah a, amu inn mah ah ki khop na nei pah hi. Mi hong tam semsem ciang in, Pa Tun Do Kap inn ah ki khop na ki tuah hi. Biak inn neih dong tua lai ah ki khawm suak hi. 1979 kum ciang in, Pa Cin Sian Pau in na sepna tawh ki sai in, Thal mual khua ah piang a, Pa Thawng Lian Kam makai ding in ap hi.

United Pentecostal Church (UPC)
Pa Cin Sian Pau in a nasepna Thalmual khua ah, Jesu bek Pasian hi, cih leh Jesu’ min tawh ki baptaiz na thu hong muh ciang in, a omnakhua Thalmual ah UPC pawlpi a din pih ban ah 1982 kumin, Sezang khua ah UPC pawlpi hong ding khia hi. UPC pawlpi in Jesu bek Pasian in sang in, Jesu’ min aa ki baptaiz naleh Kha Siangtho ngah a kamtuampau nate a bullet mahmah pawlpi ahihi.

Sezang khua ah Pentecostal pawlpi kum 20 dektak bang a ki zuih tei hang in, thu um mi kitha hat zo lo ahih man inbei kik hi.

Seventh Day Adventist ( SDA)
Hih pawlpi pen mi a tam zaw te theih na ah, voksa tang te ci-in ki thei hi. A taktak in voksa bek hi lo in, sa siang lo khem peuh a tang hi zaw hi. Sezang khua pan in, Pa ThangLianKhai, SDA a suakmasa pen ahihi. March 19, 1979 kum in, Poona a sang kah na ah na tang suah hi. 1987 kum pawl ciang in, Pu ZamLangh te inn kuan hong suak aa, Pawlpi ding in a mau inn mah aa kikhop na nei pah hi. Hih pawlpi in, Tothum Pasian khat mah pom a, a hi zong in a cil a pat a ki pan in, Pa,Ta, Khasiangtho in, a ki bang in na sem khawm uh hi. Pa hun in Pa bek, Tapa hun ciang Tapa bek, Khasiangtho hun ciang zong Khasiangtho bek in na sem a, hunthum in ki khen hi, cih thu pomlo hi. Jesu khazih hang a mi thak a suak khat in, Pasian thu kham bang in nungta ding hi, ci-in kip tak leh kho tak in len hi. Mi piang thak ih cih pen, Pasian in a suang lungtang lak khiat sak in, tua satak lungtang tung ah a guat khit ciang in, tua satak lungtang tung ah a thukham te gelh sak hi, ci-in um uhhi. Suangpek tung a ki gelh Pasian thu kham pen, ih pianthak tak ciangin lungtang satak tung ah Pasian in Khasiangtho laimal tawhgelhsa khi ci-in pom uh hi. Tua ban ah Sabbath ni pe, Pasian in tangtawng pek pan a, a mi tea a ding a, abawlsak, Topa’ni hi, ci-in um uh hi. Sabbath taang ten Gupna ngah ding cih hi zaw lo in, Gupna ngah ten Sabbath tang ding cih um uh hi. Thu kham zuih na tawh Gupna ki ngah hi cih a up loh hang in, Gupna ngah mi-in, thu kham bang in nung ta ding hi, ci-in um uh hi.

Sezang khua sat zawh kum100 sung in, Biakna nam 10 bang hong tung a, a hizong in , kum 100 cin pawi bawl hun lai tak (2004) in biakna anuai aa teng kip lai hi.

1. Tuiphum Pawlpi
2. Roman Catholic Pawlpi
3. Laipianpa Pa PauCinHau Pawlpi
4. Evangelical Baptist Pawlpi
5. Seventh Day Adventist Pawlpi.

Pawlpi tuam tuam a om tek hangin ih tup ih sawmna mun khat bek a hih ban ah, ih biak Pasian zong khat bek mah hi aa, a ki bang lin lian ahihi. Vantung gam tampi om lo hi. Sezang khua khat bek a om mah bang in,Pasian khat bek, vantung khua khat bek, upna zong khat bek mah om hi, ci-in ih neih khop ih LaiSiangtho sung ah ki mu thei hi. A ki bang teng bek ki pawl khawm lo in, ih ki bat loh na teng mah gawm khawm aa, tha ih lak tek ding in, han ciam ciat ni. A ki bang lo pumpi tung nate a ki gawm khop ciang in, pumpi khat , mi nung ta khat a pian theih mah bang in, ih ki bat loh nate gawmkhawm a, anungta Pasian pawlpi a lam thei ding in, mimal khat ciat Topa’n thupha hong pia ta hen.

Sezang Khua Tuinak Thu
Tui om lo in ki nung ta lo ahih mah bang in, khua khat peuhpeuh a ki sat ciang in, tuinak ki khuat masa pen hi. Tuinak a ginat leh khua kisat ngam pan bek hi. Tua mah bang in, Sezab khuasat pupi ten zong tuinak na khuat masa uh hi.

1. Sezang khuasat pupi te lak pan, Pu Sung Vial, Pu En Son, Pu Awn Langh, Pu Zuan Awn, Pu Phung Vungh, Pu Thang Pum te in a masa pen khausat tuinak na khuat uh hi.

2. Mi hong ki beh lap ciang in, tuinak nak khat bek ki kham zo nawn lo a hih man in, Pu Lut Ngul, Pu Awn Sial Cin, Pu Huai Pau, Pu Vial Kam te in, a nihna tuinak “ Zanglai tuinak” na khuat uh hi.

3. Pasian’ thupha hang in mi hong ki behlap in hong tam semsem ciang in, zangnuai ah kita zo nawn lo a, mualtung lam ki zuan to hi. Mualtung lam teng te’ nek ding in, tuinak thak khat, Pu Song Tun leh Pu Lam Thuam te in, “Mualtung tuinak” na khaut thuah uhhi.

4. Tu-in, tuinak nak thum bang a ki neih hang in, mi ki beh laplap ahih man in, ki kham zo tuan lohi. Mualzang lam ah pawl khat kit eng leuleu a, tua te nek ding in, Pu Tun Khup, Pu Awn Khan, Pu Kham Za Thang te in ”Mualzang tuinak” na khuat leuleu uh hi.

Hih bang in Sezang gam sung a piang tuinak tawh khua nap hut uh hi. Tui lak na ding in, taksing tui zawn (tuidawl) ding in ki khuat a, gua phal peuh tawh zom in, tui kila hi. Inn tual zang tek kitun zo lo ahih man in, tui tawi na nuam pen ding mun ah, tak sing mah tawh ki sui tui kuang ki koih hi. Hih bang in kum tam pi ki nungta hi. Japan gal khit ciang in, sik tuizawl/dawl tawh tawmtawm kila zo ta hi.

5. 1986 kum ciang in UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) te’ huhna tawh Sialtang tui, Tedim khuapi bulphuh inhong ki lak sak hi. Sialtang tui lam to ding in, Tedim khuakim khuapam, khuasiat khuavei pan tangpi tangta te thamah kizang hi. Sezang khua zong Party Seih Hmu Pa Tun Khen Pau, Council Chairman Pa TunZaKhan te makaih na leh khua leh tui’ han ciamna tawh Sialtang tui ki la hi. Hih bang in kumpi te leh UNCEF te’ huhna tawh 1986 August kha sung in, a siangtho mahmah khansau kum 100 tui, khua zang in kin e thei ta hi.

6. Kum 2000 ciang in, ih gam sung mun tuam tuam pan a tuinak ahi, Sumzang tui, Hiangmual tui, Khoineng tui, Kahhkam tui te UNDP ( United Nations Development Project) pan hong deihsak na uh tawh hong laksak uh a, a kisam khempeuh hong sik in, khua leh tui in thagui thatang ki si hi. Tua hun laitak a, Hausa sem Pa Tual Za Pau leh Upate a ki pan, khuanu khuapa, khua leh tui u leh naute hanciam na tawh tu-in, UNDP hong vaihawm sak tui zong nuamtak in kin e ta hi.

Hih bang in, khua khat ih din zawh nading in, thagui thatang, pilna siamna leh neih leh lam te sit lo in kumpi te leh ki pawlna tuamtuam panhuhna tawh tui, nuam tak ih nek zawh pen lungdam huai mah mah hi. Ih tuinak te tui a kan loh nading in, tuibul ah singno suanna tawh kemcing leng, tui ki tasam ngeilo ding hihang. Ih pu ih pate khuasat tuinak te puahsiam ni. Mundang khuadang ah ih lak hi lo a, ih gam sung aa om tuinak tawh aki vak thei ih hih man in, kep siam hi.Tui k icing taka, angah khua in thupha ngah khua ahihi.

Sezang khua, khua phelep mei
1994 kum February kha sung in, Pa PauTual in,Pasian piak a pilna leh a siamna te khua leh tui ading in deih sak na tawh hong zang khia a, Khuagal , akgawh mual lui (innmun lui) pan in tui hong la in, tui tha pan a mei ngah theih na ding set hong phut hi.1994, March ni 8 ni-in tang sak zo hi. Atung in inn 10 val khawng bek ki tang sak zo bek ahih hang in,a tawpna lam ciang in inn27 bang ki pia zo hi. HIh bang teng tawh kum nih sung bang ki zang thei ahih hangpipe hoih ki Zang zo lo ban ah, meitha (pwer) a thoh zah ding thoh zo lo ahih man in 1995 December 19 ni ciang in , ki khawl ta hi.

Kum2000 pwl ciang in Pa Khup Khaw Za Tuang in Papau Tual bawl n amah ah zom leuleu a, kum nih khawng a zat khit the , khua taw Lunngul ah tuah hi. Pa Khup Khaw Za Tuang sep sung in zng , inn tam pi ma in phattuam lawh hi.

Kum 2003 kipat lam pawl in, EBC (Evangelical Baptist Church) pawlpi in, PaKhupKhawZaTuang kiang pan lei uh hi. EBC pawlpi in , biakinn ciang bek ah mei deih bang aa a ki zat theih nading lunggulhna lianpi hong om tak the, thunget namh tawh hanciam in, geelna lianpi khat hong nei hi. Pawlpi sum a om masasa tawh vaihawm in , mei van na tawm uh hi. Pawlpimin mah tawh huhna ki ngen kawikawi a, a nuai aa teng in na pia hi.

1. Dr. Khan Sian Mung Ks.100,000
2. Siama Cing Deih Man Ks.100,000
3. Dr. Go Za Kham Ks. 50,000
4. Pa Mang Cin Khup Ks. 50,00
5. Rev. Nang Lian Kap Ks. 20,00
6. Sia Khai Khaw Pau Ks. 20,00
7. Pa Thual Sian Mung Ks. 20,000

Hih teng tawh na sep ki pan in khuagal Taak mual ah tui beem koiha,Lunngul pan mei lak ding na sawm uh hi. Tua lai tak in America gam pan Pa ThangKhenMung hong ciah a, sialpi lian khat gawh inZo ngeeina laam tawh na muak uh hi. Khua leh tui aa ding deih sak in teh cih lametna tawh huhna a kin get ciang in, a mau in zong aki sap lam thei a, deihsak na tak pi mah tawh Ks.2,000,000/- hong pia khia ngeu hi. Tua pan in khua zang piak zawh theih na ding ciang thupha ki ngah ahih man inngiimna masa ki laih a, tu lai taka a ki lak na mun, khuazing ah ki tuah hi.( Khazing pan in khua vak piangsak ding cihdan a hi ve! Halleluijah).Kumnih sung bang hancim tak in sep leh geel thuah in, a ki vai hawm na tung tawn in, June 21,2003 ni-in Topa’ thupha tawh mi ki taang sak hi. Tu in khua zang bup phial mah in a taang hi ta hi.

Hih mei tawh ki sai in, vaihawmna, na sepna leh sum leh paai donna ah, khua sung tangpi tang ta ki kon lawh lo a, EBC pawlpi’ han ciamna leh pawlpi min bek mah ahihi. Sezang hua sung ah a sap man tawm thei pen tawh mei deih bang aa a ki zat zawh na ding, khua sung nuntakna, pilna lam leh lokhawh singpuak, sumzon paizonna lam khangto a, Boarderte, Tuitionte a ki pan set a tuamtuam ki zat zawh na ding, mei tawh an a ki huan zawh na ding ngiimna lianpi ki nei hi. Hih thu pha lian pi hongpia ih Pasian in, minthanna khempeuh tang hen la, hong huh hong pan pihi khempeuh thupha om tawntung ta hen.

Source : Sezang khua kum 100 cin Magazine.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 comments:

  1. Thupi sa mahmah ing ei guai hih ih website pen Zomi te tangthu teng nong khakkhiat uh Topan thupha hong pia hen oo.

    ReplyDelete

Item Reviewed: SEZANG KHUA THU Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top