728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

'' SIAL " PIANNA THU


Sial.


Sial hong laam, sial hong laam, Thawmte sial khawi honglaam e;
A pianna Khumtui hi e, a tatna Tuithang hi e.

Saizang khua a teng, Thawmte beh, Mang Sum in zi Kom Kim tawh tapasal sagih nei hi. A tapa upa pen leh Li Chin te tanungak hoih dawi nungak Kol Nu Thep tawh a sabetna-ah kimu thei pahpah uh hi. Nikhat ni ciangin hong kiteengin Saizang khua-a inn-ah a ciahpih hi. A nu leh a pa in, “Koi pan hong pai na hiam?” ci-in a dot ciangin Kol Nu Thep in, “Ka nute ka pate in leitungah va maang in, ci a hongsawl hing.” ci hi. Nikhat niciangin a pasal kiangah, “Ka pate in Moman hong ngenngen, va pia ni.” ci-in a zawn hi. A pasal in, “En’ i piak ding bangmah lah neilo a, bang pia mawk ding i hi hiam?” a ci hi. A lawmnu in, “I piak ding lung himawh ke’n, lampi pan kei mahin hong gel ning.” ci hi. Tua ahihleh, ci-in a nupa-in hong pai uh a, lampi panin tungsial bawlin dawi biaknateng ahi khipi tang 30, sial 30, sumvando, paangpi 3 bawl in, daak tal 3, zam, khuang, hih bangin dawi biakna ding teng a bawl khit ciangin kuang khatin a tawi hi.


Vangteh khua thung, Lichim mun a tun ciangin a bawl khempeuh a taktakin hong piangpah hi. Lichim a, apate kiang a tun ciangin, “No Moman pia ding a hong pai maw?” a cih teh, “hi mah ung.” ci pah hi. A pa in, “Ko, kong piak ding dang nei kei ung in na ciah ciangun Sial khat hong pia nung.” ci hi. A ciah ciangun Sial san khat pia a, phungpha mahmah in Saizang khua panin sial a khah ciangin a masa penin Khumvum dong a batteh a nunungte sial kongkhakah omlai hi. Sial a hauh mahmah ciangin a tonupi Kom Kim in Kol Nu Thep a nunglam ah ciah dingin sawl hi. Kol Nu Thep in, “Hong ma kei un, nong mak uh leh na neih nalam teng uh beimang ding hi uh teh.” aci hi. A zinglam ciangin sawlkik leuleu a, a mo nu zong hehsuakin ciah sawm ta hi. Innsung pan kithawi-in a tangbem teng a khe-in sui phei-in, a sial teng lili ci-in zol a, Khumvum a pate kiangah a ciahpih hi. Khumvum panin dawi innsungah lut thei nawnlo ahih manin tua sial khempeuh gamzangah taimangin zangsial a suak hi. A nu khat leh a pa khat in na zui nuamlo a, tuni dongin tua suanteng sialin i zang lai hi. A ningkum ciangin Tawmbingte in sa va beng uha, Tulsuk mun-ah zangsialpi khat va man pah uh hi. Tawmbingte’n zangsial a mat uh ciangin hih la phuak hi.

Sial hong laam, sial hong laam, Thawmte sial khawi honglaam e;
A pianna Khumtui hi e, a tatna Tuithang hi e.

Tua zawh ciangin Mang Sum, Kom Kimte zawngpah lian ahih manin a mihing teng bek a omlai hi. A nikum ciangin a tapasal sagihte in Tanghlui (Ngatan), Luigal (Mualbem leh Saizang kikal)ah sabengin kuan hi. A pailamin Ngatan lui khanga, singluangpi khat kidawh hi. Beelbawm puapa in, “Pute aw i lei zuih in mit nei veh aw.” ci-in alei sakdeuh panin a gen hi. “Lei mit nei thei ngei khang.” ci-in thudonlo uh hi. A lei zuih uh pen singluang na hilo-in gulpi khat nahi hi. A ciahkik ciangun na kihei-in Saizang lam na nga hi. A unau teng un lei tungah ding diamduamin a beelbawm puapa in, “I lei zuih mit nei ka cih hih ai ve,” ci-in a teipi tawh a mit a dawt leh a gulpi kihei-a, a vekpi un tuisungah kia mang khin uh hi.

A tate teng beikhin ahih manin Mang Sum in “Zi thak khat nei nuam ing, ka hat lai khak leh” ci-in a hat a kitheih nadingin a silate kiangah, “Akkiaklo lakah na om ning in gam hong hal nelh un,” ci-in sawl hi. A sila te in a hal ciangin Mang Sum tai in singkungah kah-a, pingpei kipei-in meihual kuangin hualin Mang Sum a si hi. A zi Kom Kim leh a khipi gui, a daakhaangbu tua tengbek hong om lai hi.

Kom Kim in a u, a nauteng kaikhawm-a, “Suan leh pak neilo ka hih teh va nungkik mai ning,” a ci hi. A khipitang pen maulawng sungah thunin sumtawng maikhin-ah lawnto hi. A daakhangbu pen vokkuang gei-a gahawng-muat tawh seengsia sungah koihkhawm hi. Kom Kim a ciah ding ciangin, “Kei ka kihilna dingin hih gahawng muat beek pua ning e,” ci-in seengsia manin a daak hangbu tawh a pua khawm hi. “Koi! ka tei pi ding!” ci-in a maulawng la-a, a maulawng sung a khipitang zong a ciahpih hi. A sanggamte’ tenna Tuitawh-ah tung hi. Thawmte beh Mang Sum sanggamte in Kom Kim ciahpih a dakhangbu, khipitang a theih ciangin heh lua uh-a, Kom Kim that dingin Tuitawh khua-ah a delh uh hangin that zolo uh hi.

Ciapteh ding: Sial pen Leitung-ah Africa leh Kawlgam-ah Kachin leh Zogam bekah om hi. Africa leh Kachin gam-a Sialte pen puang (Bawng dan) in ei Zogam ate bek Vom hi.

Ref: Pu Zel Khup' Tangthu Ciapteh sung pan.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: '' SIAL " PIANNA THU Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top