728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

TAWM GING BEH KHANG TANGTHU

THEIHTUAK
Hih TAWMGING beh tangthu bu pen keploh a, mangthang ding ahihman in computer ah ettheih ding in ka hong khumlut hi
. TAWMGING beh thu kia hilo in ZOMI tangthu zong kihelkha hi. A kammal zatdan leh gelhdan bangmah ka kheng kei hi. Khanggui toh kisai pen gelhkhelh khak lauhuaisa ka hihman in a bu a om bang in ka hong takkhia hi. Ka theihsiamna bang a gelh ding pen diksalo ka hihman zong hikawm hi. A theizaw i om leh hong zasak un.

Laibu khumkikpa,
T. Kamzalian

TAWM GING BEH KHANG TANGTHU
                               KHET MASAK  1973                                  
                                                        
Thu kaihkhop leh gel thuah:  U Pau Za Gin leh U Khai Za Kham Tedim.                  
Khet leh bubawl thuah:       TG. Vum Khaw Thang Tedim.
Tedim gam pianciazi Kawmiti, Party Zum Lai 230/3U-1 Nambat 28/3/69 
bulphuh a kibawl khia hi.
Khet masak bu (200). Khetkhit nimit 16/5/73.
Aman K .3/-
   
                                       
                            LUNGDAMNA THU

Hih ih Beh Khang Taangthu Bu a pian khiat nadingin TG.Vum Khaw Thang in, ama thagui thatang, a hun, a lungsim ih Beh ih Phung aading it lo haza lo-in hanciama hong sep khiat zawhna hangin ama tungah eite a kua ma peuh a lungdam kim ciat ding in kong um hi. Hih ih Beh bu a pian zawh na dingin beina a tuam tuam hong hanciam U Lian Za Nang tungah eite a kua mapeuh in lungdamna lianpi ih baa hi. Hih laibu sunga thu omte saanga a kicing zaw-a ih neih beh zawh nadingin a kua mapeuh in na et uh ciangin ngaihsun pha-a thu kicing zaw nong kaihkhop lai nading uhin kong hanthawn hi. Ih khang gui a man lote zong hong puahpha unla, no bawng sung ciat uhah zong a u zaw a nau zaw nusiat nei nawn loin a kicing takin a thu leh la tawh hong puakpha lai ta un.

Sd/.
P. Pau Za Gin
Chairman


THEIH MASAK DING

Taanglai a kipan, Tawm Bing Beh pen, awm kawi kawi hi cih ih zak hangin, u le nau kizopna, a kikan zo ngei hial lo hihang. 1958 kum ciangin, Tedim khua leh Leilum khua a om, u le nau teng vaihawm in beh kikhopna khat bawla, tua sungah khat le khat, ki muhna, ki theihna ong suak masa pen hi.

1. Tua tung in, Tawm Bing kicihna leh Tawm Ging, kicihna kammal nih pen, koi man zaw hiam cin, ki dawtna, a om ciangin, Pupi min pen, Tawm Bing hi a, a maa khan lai in, zuneek, lasak, khuangtumna, a tam ciangin, mi dangte in, Tawm Gingte na ci uh ahih manin, tua kammal nih pen, a nih in maan khawm hi, ci-in kiciamteh hi.
2. Leitung khandan pen, kikhel den thei ahih manin, mailam huna, khangnotezat nawp ding ngaihsutna in, Beh min tom pen (TG) kici dinga,  tua ni, tua  huna kipan, min mai a, ki kawih ding hi cin ki ciamteh hi.
3. Pupi Tawm Bing suan, unau bangzah pha ih hiam ci a kamkupna, a om ciangin, u pen, nau pen ding a ki thei tel loh hangin, hi bangin ki ciamteh phawt hi. (1) Sim Hang, (2) Gui Ziam, (3) Zom Lun, (4) Nei Lai, (5) Lam Hang leh (6) Mat Vung.
4. 1969 kum ciangin, Tedim Party zum lai no.230/3/28/3/69 tawh, Tedim gam sung aa teeng Zomi kheempeuh in, Beh pian khiatna taangthu, Beh khat leh khat kinai na ki zopna, leh, tu le tate khang saziante, ong hanthawn bek loin, zum a puak nang ong ki ngen hi.
5. Tua banga kumpite han thawtna tawh kizui in, 1969 a kipan, Tedim khua-ah, kum sim in, beh ki khawpna ki bawla, a nunung pen, 1971 in Saizaang khua-ah kibawl hi.
6. Kumpite han thawtna tawh kizuia, kum thum vilvel Beh taangthu, a sim a mala, a kikan ciangin, taanglai a, ih Pu, ih pate, khan lai, thu le late hi ta leh, Tawm Bing le Taangpua kizopnate ong hi thei khia hi. Tawm Bing le Taangpua, ki zawpna thu pen, Tawm Bing sung le, Taangpua sunuga, Taangthu cingte ciamteh na bangin, laibu sungah, kiciamteh pah hi.

1. Beh kikhop pen kumsim a ih bawl hangin, lo khawh sing puak manlahna leh, kikawmna, gamlat huhau in, u le nau ki pai kim zo ngei lo a, Taangthu leh Taangla ahizongin, khang saziante ahizongin lai tawh ki gal khak ngen ahih manin a ki sang khial, a ki khum khial te pen ih laibu sung ciamteh puahphat nangin ong ki hanthawn hi.
2.  Beh taangthu laibu a a pian khiat zawh nangin, Lungsim, thatang leh neihsa sit lo-a onng hanciam diak a nuai-a min om u le nau teng tungahlungdamna ih mangngilh ngei loh nangin kiciamteh hi.
PIAN CILNA TAANGTHU
Pian cilna panin Kawl gam minam kheempeuh pen Tibet gam mual tung aa, teeng, Mongolian minam sung pan aa, gam neem zuana, dam dam a ki pai suk, ni khat ni ciangin Kawl gam sung kitung hi, ci-in kiciamteh hi. Ei Zomi khamtung mi pawl pen Chindun gun dung zui-a pai sukte pawl ihih manin, tua gun min pen Chinduan gun na kici pah hi.
Hih pian cilna taangthute pen Tawhlanzi Conselte in, Kawl gam minamte tawh ong muhna leh ong sanna a kici laibu sung pana, a gamlim leh a thu tawh en khawma, kibawl hi.

KAWLPI (KALEMYO) GAM SUNG KI TUN'NA
Chinduan gun pen a naak lam pan ki zuisuk a, na pai suk suk ciang un, ni khat ni ciangin Kawlpi gamsung teng tung uha, a pawl a pawl in na teeng uh hi. Kum sawt veipi mah a ten khit ciangun Kawl kumpite tate Khanraja a kicite unau ong tung in ong uk hi.

KAWL ZAANG PAN KHAMTUNG GAM TUN'NA
Kawl kumpite tate unau in hong uk uh ciangin, ngeina a tuam tuam hong oma, kumpi inn lam ngeina bang a kulhpi khat a cian sak ciangin, khutmee tawng khemee tawng tampi hong om ahih manin, a uk sung mi pawl khat te lungkia in Khamtung gamah a na tai ta uh hi. Tua banga, a ki tai ciangin Kawlpi zaang pan Tuingo dung zui tawh, meitei gun dung zui tawh, Dolluang khua gam zui tawh, a pawl pawl in na kikhen uha na tai uh hi.

CIIMNUAI KHUA SATNA
Tua banga ki pai pai ni khat ni ciangin, tuhun a Saizaang khua taw lam KHULPI a kici Suanghawmpi sung khat na tung masa pen uh hi. Tua mun pen tui muhna mun hi beka, khua teen theih nang mun hi lo ahih manin Ciimnuai khua na sat uh hi. Kawlpi zaang pana, Khamtung gam zuana, mun atuam tuam zuana, paite in zong Ciimnuai khua mah dam dam in zuan in na ki gawm ngeingai uh hi, ci-in ki ciamteh hi.Ciimnuai-a kum tampi mah a ki teen khit ciang in mihing zong khang in pilna, khua muhna zong a khan sem sem ciangin, anneek tuidawn baihna zuan in, Simgam, Mal gam, Zo tampi gam, Thangkai gam lamah a pawl pawl in na ki khen thei ta uh hi.


GAM MIN LEH MINAM KI LAWHNA
Kawlpi zaang pan khamtung gama, a ki kah toh ciangin, zaang gama a om laite in 'Khamtung mi' ong ci uh hi. Pawl khatte in mualtung Zo gam Taampi sunga paite ong cih nopna un 'Zomi' na ci uh hi. Sim gam, Mal gam, Zo gam, Thangkai gam, cihna kam pen, Ciimnuai pan gam neem zuana a ki khen thang ciang un, Sim gam a kici Gun pang zuante pawl pen, Simmi na kici pah hi. Malno pana gam vot na mun zuante pen Zomi, na kici pah hi. Zo gam tulak gammang zuante pen, Zomi, na kici pah hi.Thangpi pang kantana, paite pen, Thangkai mi, kici uha, a gam zong Thangkai gam, kici a hi hi.

SAIZAANG KHUA SATNA
Ciimnuai khua-a a om lai teng in, Saizaang khua na sat uh hi. Khua teen ngeina banga a teen theih khit uh ciangin khua sung vaihawm ding, Hausa ding upa ding in, a pil a siam, gal hang, a muan pen uh kiseh in, na kiteel uh hi.

TA ANG LAI HAUSA KIKHEEK HUN
Saizaang khua-a Hausa Upate pen, a mau hun a bei ciangin a tung lama kigen mah bangin khua sung pan a a muan a deih zawk zawk uh na kiteel uha, a nuaia bang in, a hun hun in na ki kheng diam diam uh hi. Tua hun lai-a Hausa naseemte pen, khanglui kam in “Tuate man lai” kici hi.
(a) A masa in Thawmte na hausa masa a, 'Thawmte Mang' kici hi.
(b) Anihna -ah Tawm Bingte na hi-a, 'Tawm Bing Mang' kici hi.
(c) A zom-ah Gual Namte na hi-a, 'Gual Nam Mang kici hi.
(d)A lina-ah Sukte hi-a, 'Sukte Mang' a kici hi. 

Sukte' maan' laitakin Mangkangte in khamtung gam hong uk ta uh hi. Tua hun a kipan, gual zawh thu tawh hi nawn loin, Hausa upate pen khialhna lian a nei kei nak uh leh a suan a khak dong a , a bana seemsak uh ahih manin, Kawl gam in suahtaakna ih ngah dong Saizaang khua leh khua pawl khatah Sukte in Hausa seem suak uh hi. Tua mah bangin, khua dangte ah zong khuasat masa makaaite pen, a pu a pa ban zomin Hausak, upat ki seem ciat hi.

Saizaang khua-a Tawm Bingte a maan' lai in hih bangin la na phuak uh hi.
(a) Maa va zaam tang, maa va zaam tang e, Seitui gam zaang maa va zuan tang ee.
(b) Saitui gam zaang maa va zaam tang ee, kei ka khua kiim in ka vang sun ni bang hong sung hi ee.

KHUUL LEH CIIM A TUNG MASA PAWL
Khuul leh Ciim a tung masa pawl kua pawl hi ding hiam, ci-a a Sim a Mal a a kikan ciangin Kawlpi Zaang pana, Khamtung gam a zuat toh uh ciangin, Khuulpi mun a tung masate Songthu tate, Thomte, Songpuut, Tuangdo leh Sektak, Gualzong, Taangpua leh Tawmbingte hi, ci-in na ki gen hi. Amau teng ki pawla, a na pai khawm kawi kawi uh hih tuak hi.

TAWM BING LEH TAANGPUA KIZOPNA
A Sim, a Mal a a kikan ciangin Taanglai-a kipan Tawm Bing leh Taangpua pen unau hia, beh Tulpi zong ki banga, gam salu, a phui, zong kitun' ngei hi, ci-in a nuai-a bangin Tawm Bing pawl khat leh Taangpua lam pan taangthu ong ki thei khia hi.

   1. Mauvom khua, Tawm Bing pu Hen Pau a tupa TG Pau Za Khente ciaptehna pan Saizaang khua-a Tawm Bingte hausa-a a om lai Hausak leh tuulpi sa dawt thuah ding kilawm kei, ci-in a sangam pa Taangpua pa tuul tawisak ahih mana, sa a mat cianga, salu, saphui pen, tulpite a ki tun ngei a hih mah banga, ki tun hi.

  2. Thalmual khua, Taangpua u Thuam Dai in, a nuntak lai in, ' Ka sumsit lai in, saklam, Sanvon khua dong khual zin a, zin tun ka zon ciangin,dawi tanga sawl na baangte in, Tawm Bing leh Taangpua na hih leh ong lut thei ni teh. Tuate pen tuul khat beh khat hi-a, ki tang ngei lo hi ung hong ci-a, tua pan Tawm Bing leh Taangpua a ki nai na ka thei hi', a ci hi.

Tua thu ka lim kan ciangin, taanglai in Tawm Bing leh Taangpua unau hi-a, Tawm Bing te'n, gam salu, saphui, Taangpuate' innah a tun den hi. Ni khat ni cianga ngal hapak lu khat a va tut leh a sa mat uh zong ki nawh zek ahi kha tam ka pi uh Thom Vung in ' Ka sing khuah zong tum man kei, ka taiteh zong gam man kei', ci-in na pau se kha hi. Tua hun a kipan in Tawm Bing ten Luisuk Kai Mangte kiang na tun uh hi, ci-in ong gen mah mah hi, ci hi.

   3. Lailum khua Taangpua Thuam Zam ciamtehna panin, Kai Mangten, 'Ko, tua banga salu saphuite deih mah mah hi ung, ong tun un na ci uha, taang leh gatam na huan in a sam na hiatsak uha, zin na lim do mah mah uh hi, ci-in ki ciamteh hi' hong ci hi.

   4. Lailum khua U Hang Za Gin, U Luan Khen Pau, U Lian Khup te ciamtehna pan zong, a tung lama thu teng a maan mah hi, ci uh hi. Tua banah, Taanglai a Sukte' pu Khan Thuam pen Mang kua, a kici (Hausa) (9) in a sawm lai in, 'Tangpua ten, panpih na hih man un Taangpua kheempeuh that khin ding hi ung, ci-in mang (9) te in a na gen uh ciangin, Saizaang khua Hausa Tawm Bing te'n, ka sanggam uh Taangpuate na thah vua leh, ka heh ding uh hi, ci-in na hon khia uh hi. Tua banah ih lapi dawng (3) zong kibang hi, ci-in hong gen uh hi.

   5. Saipimual a, TG U Gin Za Cin leh Cikha zaanga, teeng, TG U Gin Za Kham in zong 'Taanglai a kipan, Tawm Bing leh Taangpua pen unau khat hi, ci-in ka pu ka pa te uh'n hong vaikhak hi', ci-in ciamtehna na nei uh hi.

   6. Tua ahih ciangin, Tawm Bing leh Taangpuate pianna anuai-a bangin hong kimukhia thei hi. Piancilna pupi Kip Mang ata Gawh Phut a tu Suang Kop a tu sawn pen Phut Song. Tua Phut Song ta Kop Siam, Kop Siam ta Mang Luah leh Tawm Bing hi, ci-in kici hi.

TAWM BING' SUAN LEH KHAK (PAWL 6 TENG)
(Anuai a bangin ki ciamteh hi)
Tawm Bing' suan leh khak a kikan ciangin hibang in pawl 6 in kikhen hi. Tua pawl guk sung pan kua pen upa pen a, kua pen nau tum pen, cih a teltak ki kan tel thei nawn lo ahih manin, hih bang in ki ciamteh hi.
   1. Sim Hang' suan, 2. Gui Ziam' suan, 3. Zom Lun' suan, 4.Nei Lai' suan 5.Lam Hang' suan, 6. Mat Vung suan, ci in ki ciamteh hi.
   2. Hih khang ciamtehna pen, a maan taka a thei tel om tuan lo ahih manin, abawng ciat, a pawl ciata, ciaptehna bang bang a, ki khum ahi hi.

Tua banga, khang taangthu a ki zop hangin kong biang bangkua, ki pelh nang, a lam dan nang bang mah om tuan lo a, khat leh khat ki it ki phawk naa, a khan nang hi, ci-in ngaih sun ciat ni.

TAWMBING TE MAN' LAI TAANG THU
                                                                               (By U Gin Za Cin)
   1. Saizaang khua aa Tawm Bing te a man laitak in hausa ngeina bangin siah leh bum zong kaai uh hi.
   2. Tua hun lai-a upa vaihawmte in, tu-laitaka, Tawm Bing mang hi leng, a siah a bum banah, vokno dawng aak no dawng leh nau zuha zong kaai ning ci-in kheem bawl in na hantawn den uh hi.
   3. Ni khat ni ciangin, Hausapa in zong, a upate' ngaihsut piak pen a nidanga zong a man ngeisa ahih mah bangin tua bang aa a gamtat takpi leh, a khua a tui, taangpi taangta khasia in, a upate tawh leh kop uha, Pawi gal cial sim in, Tawm Bingte sai aai, zununga om kimlai sim gawpsak uh hi, ci-in kiciamteh hi.
   4. Tua bang a khua sunga gal a pian ciangin khua zaangpi in ki tai keek a, Tawm Bing pawl khat pen gun gal kah in tai to pai suak uha, ukpua  Hiangmual khua sat uh hi. Tua munah a khua uh inn 300 dong khang ngei uh hi. Tua munah kum tam khop a teen khit uh ciangin, a khua kim a khua paam uh tawh lungkim lohna a tuam tuam a pian ciangin, pawl khat Tedim gamah hong ciah kik uha, a tam zaw pawl pen, tuhun dongin uk pua lamah a teeng lai uh hi. Uk pua lamah a teeng laite pen inn 500 val bang pha dingin ki ummawh hi.

TEDIM GAMAH A TEENG KIK PAWLTE TAANGTHU
   1. Tedim gama a teeng kik pawl sung panin, pu Thang Tuah makai in leilum khua ong sat uha, kum tampi khop mah teeng in sial leh bawng a kipan lawi dongin ong hau mah mah uh hi. Tedim khuate' lo khawngah zong va ta zel kha ahih manin gan kamtuam in tam ki liau mah mah hi.
   2. Tua hun-a makai pu Thang Tual pen, Dawi lawm nei hi a, lunglen khawlte tawh ki zawl ahih manin, a dawi zawlte kiangah, ' Ka gan note uh neek ding tuikhuk khat ong bawlsak un', a cih ciangin, tu-a, Thuam tuilii ih cih pen na piangsak uh hi, ci-in ka ciamteh hi.
   3. Leilum khua-a kum tam khop a teen khit ciangin, Tedim khuapi tawh khasiatna a tuam tuam a pian ciangin, Sukte pu Gawh Kai tawh kipawl in Falam ukpipa Son Bik tungah, gungal gam ngen in, kum sim in sial khat ta pia in, kum 4 sim in sal khat ta pia in, Heilei gam leh Suangphei gam, a na ngen den uh hi. Tua gamte a ngah ma un, gungal gam Botung khua leh Kawlni, Theipal a cihna munte-ah na teeng kawi kawi uh hi. Hausa pen Sukte hi-a, a zom pen Tawm Bingte na hi den hi.
    4. A tunga gungal gam satte pen pawl khat tul zo sam loin, gam neem gam hoih zuan in Heilei leh Suangphei khua pan, tuilu lam manawh in, tai to leu leu uh a, Haiciin, Tuibuak, Mauvom, Luangel, Saipimual, Lingthuk, Nahlan khuate-ah tuhun dongin a suan a khak teeng uh hi Nahlan khuate-ah tuhun dongin a suan a khak teeng uh hi.
   5. Gungal gam Lingthuk khua a sat lai un pa Min Kam in la hibang na phuak hi.
(1) (a) Tawm Ging ii tuu Suan Hang ii von tawi, Lingthuk ka gam zaang hi ee.
      (b) Lingthuk kim khen, sumtui zaangah, tuun' laukhaa tawh lum suang in ka posak ee.
(2) (a) Lingtui vangkhua ka deih manin, sim zin so bang zawt ing ee.
      (b) Sim zin so bang zawt in aw ee, kamkei bang gial ki sang ee.

PU MIN LAWHNA LEH TUULPI ZATNA
Pupa ngeina banga om lai te'n sihni leh zunun ni cianga 'Pu min lawhna nam bangzah om hiam', ci-a kidot na a om ciangin, 'Pu Sim Hang' suan teng 'Sim Hang' ii tuu', kici-a, tua lo teng ' Tawm Bing ii tuu' ci-in ki lo hi hang, ci-in ki ciamteh hi.

Tuulpi zatna panin inn sungpi-a Pusa thawih ni le, Ton ni ciangin Tawm Bing' suan kheempeuh tuulka ki om nai lo-a, Luisuk pu Kai Mangte' suan a pai pai, Saizaang khua U Thuam Za Cin mah tuni dong ki zang kim ciat lai hi, ci-in ki ciamteh hi.

TAWM BING LAPI A CIIM HUAI TENG
(A BAWNG CIATA, CIAP TEH NA)
Tawm Bing beh lapi pen Ton ni leh sivui kuan ciangin, kam in zong kisa ngam loin, siampi te'n dak tum in dak la in kisa sak bek hi. Bang hang hiam cih leh, tua lapi pen i gensa mah banga, a kaal lak-a kisa nuam lo, innsung peuhmah a kisa thei lo ahih manin kam in kisa leh naupang te'n thei kha inteh, sa kha'n teh cih na hi hi.

Tua beh lapi pen a Sim a Mal pan-a hong ki puakte a ki et ciangin, a khua ciat, a bawng ciat-a ciaptehna pen, a kibang tamlo hi. A ki lamdanna pan in, ih pu ih pa te'n a lungsim bek uh tawh na ciapteh uh ahih mah bangin, a bul kibang ta leh a dawn na ki lehbulha, thamloin, a mal mah zong kibang kim lo lai hi. Tua ahih manin, a khua ciat a bawng' ciat pan a, ciaptehna them kha ciat, a ki lamdanna a om zongin, a nuai-a teng a mang mawh dingin hong ki khum hi. A dangte ki phiat hi tuanlo hi.

1) (a) Ka tuai do aw khuai bang laang lawm lawm, a ciin leng bang zawl ee, thang ii nenah zan sial bang diang' ee,
   (b) Zaang ni suak ee zawng gam khau bang ciang, namtem ziat in tawi ing, lei do a laang gua bang phuk ing ee.

2)  (a) Taang ii suan hi'ng sa kamkei bang ing, taang ii suan hi'ng mu vanlai bang ing,
   (b) Tuai taangpa tawh a sesul zui ing, namtem ziat in tawi ing, lentu sunga buaivom a hang gua bang phuk ing ee.
3)    (a) Maa va zaam tangh maa va zaam tangh ee, sai tui gam zaang maa va zaa, tangh ee;
   (b) Saitui gam zaang ma va zaam tangh ee, kei ka khua kiim in ka vaang sunni bang hong sung hi ee.

4)    (a) Ka tuai laihen gam bang maang sang ee, ciin tawh ka lai thah aw, lentual lai-ah tung nung ing ee;
   (b) Saitui zathum sun nau bang kap ee, sunni lambanga kai ma'n, awhkhi lak lawi bang a thang hi ee.

5)    (a) Ka besam aw zozam bang zil ing, tung zozam bang pal ing ee;
   (b) Tung zozam bang pal ing ee, guai lo bang tul meel ma'ng ee.

6)    (a) Saitui nun a nuam lai-in, ka phungte al bang a mangsa, tung luang bang phong nuam ing ee;
   (b) Pupa siah taang luang bang phong nuam ing ee, ka phung lunlai mang tah ee, khua ngai ing ee.

7)    (a) Namtem ziat ciangin tawi ing ee, zaa ii lai-ah zaangva dung sun ee;
   (b) Zaang donah al bang that ta'ng ee, sunni kaai ma'n ka batphu la'ng ee.

8)    (a) Khat tang in phaiva lo ing ee, ciau ii nenpi kal ing ee;
   (b) Ciau ii nenpi kal ing aw ee, suai ii nuai-ah sun nau bang kap ee.

NU KHAK LA (LAPI)
9)    (a) Ka khua Sihzaang sial le taang tunna, ang ka kawi le nu tun pham zo ee;
   (b) Ang ka kawi leh nu tun pham zo ee, lang ka lam tawh kulsin ah siang' ee.

10)   (a) Ka tun pham in pha ee, gam sap in tam tung ta e;
    (b) Taang a gual tawh luang sing bang zawng ing, saitui ka khua mualah, Tawm ii tu suan, lawi bang ka thang hi ee.

11)    (a) Theisen nun tual a luai ing ee, sengual lai bang zial ing ee;
    (b) Sengual lai bang zial ing aw ee, kamkei bang laang kisang ee.

ZOZAANG KHUA TG LA KHIAN ( LA KHUPNA)
(1)   (a) Ka pheiphung le kamkei laang te'ng ee, ka pheiphung un kamkei laang kham ee;
   (b) Ka banzal le humu leeng te'ng ee, ka banzal in humu leeng kham ee.
(2)   (a) Zaangkhen kawlciang tawi ing ee, Thangmual zin bang ling ing ee;
                                                                           
   (b) Ton mung phu'ng han mung phu'ng ee, zang cian dal ing sing ee.
(3)   (a) Seino tang bang khang to ta'ng ee, zaangkhen kangthal tawi ing ee;
   (b) Sang mang pi pat bang sai ing ee, thangmual ziin bang liing ing ee.

PU KHAWM LA
(Taanglai-a, Tawm Bing leh Taangpua lapi)
Taanglai-a Tawm Bing leh Taangpua, beh khat ahih lai hunin, a nuai-a bangin Lapi zong ki nei khawm hi in ciaptehna om hi. Tua pen a bul a dawn cih om tuan lo hi.
1.    Ka pianna aw khangli bang tah ee, sa bang ka tatna aw, pupa gam lo lentu ziing bang ee.
2.    Ka pa khat aw khua lah ngai na'ng ee, ih khang gunpi khau khung tang ee, u le nau in tuanglam in nei ee.
3.    U le nau in tuanglam in nei ee, batphu tui bang ka lakna hi, saitui ka khua mualah lai that in lawi bang ka thang hi ee.


MUBUNG TAANGTHU LEH TAANG VAN
1.    Taanglai in mubung a kici mupi lian mah mah khat laanga, ganhing no a neek banah, mihing nangawn manin tuah thei hi. Khua sung mite lokuan singpua ngam zong a om loh ciangin, Pa Lo a kici tagah khat in hanciam in that zo zen zen hi, kici hi.
2.    Tua mupi sa a kihawm ciangin, Falam te'n a lutang ngaha, Tawm Bing te'n a khabeng guh ngah kha hi. Tua mupi khabeng guh pen pawl khat in Nuangsai, ci uh hi.
3.    Tua Nuangsai pen Tawm Bing mangte' suan leh khak a pai pai, pu Cial Vial tung pan, pu Kham Cin in vok tuuk thum khat in lei hi. Tua Nuangsai la Takok laam kua (9) a kici lopa nam khat pen, tuni dong Tonzaang innpi-ah om lai hi.
4.    Tua mupi lutang a ngah Falam mite leh Tawm Bing te pen, taanglai in gal leh sa in va zaw deuh uha, a vak mah bangin, gal-a, si leh sa a si tam zaw deuh hi, ci-in khang lui mi pawl khatte in taangthu bangin na gen uh hi.

TAWM BING SUNG SA MAN PHA ZAW DEUH TENG LEH A LA
1.    Suangphei khua pu Sim Hang' suan pu Ngah Son in ama khan sung in Saipi (12) man-a, a nuai-a bangin la a phuak hi.
   (a) Lentu saimang aw cing e, ka tawi in tui bang lang' ee;
   (b) Ka tawi in tui bang lang' ee, hau tengah puan bang phaang ee.
2.    Zozaang khua pu Ngul La in cingpi 5, sahang 15, saipi 5, zaangsial 30 val, ngal leh vompi tamkhop leh sa nautaang 1,000 val mana, a nuai-a bangin la a phuak hi.
   (a) Zingtang sial leh zaang vuisai aw, sa ngal pe tawh gawm ing ee;
   (b) Sa kamkei leh sian pa kawlsa, sa buaivom tawh gawm in ee.
3.    Pu Ngul La, a sih ciangin a tapa, Khual Zam in, la hi bang na phuak hi.
   (a) Ih zua minthang in ci diam aw, khua len sum a kaai aw ee;
   (b) Khua len sum a kaai aw ee, thangvan lai keek in kia ee.
4.    Cingpi 5 a mat na sung pan, khat pen a kaplup laitak in van ginga, a sih ciangin, van ging petmah hi.
5.    Zozaang khua pu Khen Thang in sai ha paak 3, zangsial 30 leh sa namkim 1000 val man-a, hibang in la a phuak hi.
   (a) Nahsing nuai-a sang phung zatam, pal lawh sang tuul val lang' ee;
   (b) Zaang gamlei-a tumphang sial lian, ka lak sawm thum val aw ee.

TAWM BING SUN GAL MANPHA DEUH TENG LEH A LA
   1. Suangphei khua pu Do Son in gal 10 val man-a hi bangin la na phuak hi.
   (a) Zaang tawi ka hen ngeii aw ee, ka pahtang ah tuang nah ee;
   (b) Ka pahtang a ka hen lianu kiang awi in naubang kap ee.
   2. Tonzaang khua pu Lam Dong in gal 12 man-a, hih bangin la a phuak hi.
   (a) Seino gual in, namtem tawi a neem ci ee, nem na lo ee, tulkung teng ka paal sak ee;
   (b) Neem na lo ee tulkung teng ka paal sak ee, ka hen zang tual a ka khiat ni tam ve ee.
   3. Mualkawi khua pu En Son in gal 15 man a, la hibang in na phuak hi.
   (a) Dimtui vangkhua khua nun nuam aw, leido angkawi maa ciang ka suatna;
   (b) Leido aangkawi maaciang ka suatna, ngauzu tawi a han zai ka sak na.

PU KAI MANG KHAN LAI LEH LA A KI PHUAH
Saizaang khua pu Kai Mang te a khan lai in, neih lam hita leh, sila teengta neihna hi ta leh, a min ki thang mah mah ahih man in, midangte in  a nuai-a bangin la phuak in na genteh uh hi.
(a) Tulai takin kua hi leng ih ci bel diam, tulai Vial Pau pii hileng ci tuam keng ee;
(b) Tulai Vial Pau pii hileng ci tuam keng ee, luisuk Kai Mang' pii hileng ci phial ing ee.

PU HAU HANG KHAN LAI TAANG THU
Pu Hau Hang, Dimpi khua-a, a teen lai-in a sial kha (3) ding a mang a zonna lamah, cikhuk (3) mu-a, khuk (2) a khuapihte hawm in, khuuk khat amah'n tang a, ci siah na kai hi. Tua ci siah pen Mangkangte hong uk sung in, a tupa Kai Suak khang dongin kai uh hi, ci-in ki ciamteh hi.

PU NEEK THUAM KHAN LAI LEH LA
Saizaang khua Tawm Bingte tuulpipa pu Neek Thuam in, ama khan lai-in a beh a phung,a tu a tate khan ding a ngaihsutna in sa nam kim tuul khat aai in la hibang in phuak in, mual khat na bawl hi.
 (a) Ka phung thei bang sen kha vak ci‟ng, sang tuul a min lo ing ee; 
 (b) Sang ka kap lo, lai lah hen lo, deih teng gii a hial ing ee.

PU LUAH MANG KHAN SUNG THU LEH LA
Saizaang khua-a mang masa hausa pu Mang' Sum a si ciangin, saizaang khua upate leh taang pi taangtate thu, kimin Kawltui vangkhua a teeng Tawm Bing pu Luah Mang pu Mang Sum‟ lo gam leh inn mun khaam in, la uha, hausa seem sak uh hi.

Luah Mang‟ khang, a ta Hang Kam‟ khang leh Mang Vum‟ khang, hausa a sep khit uh ciangin, Mang Vum in ta pasal nei lo-a, Mang Awi leh Eng Ging ta numei nih bek nei a hih manin, Tawm Bingte‟ hausak pen, Saizang khua pan abei suaka, Gual Nam te‟n hausak na seem hi, ci-in ki ciamteh hi.

Mang Awi pen Lailo khua Tel Khai pu (Kham Tel) tawh teeng a, Eng Ging pen Tuiturn khua Am Vum‟ pa Tuan Son tawh teeng hi. Pi Mang Awi in pasal nei-a, Saizang khua-a a pa innpi a nusiat ciangin anuai-a bang la na phuak hi.

 (a) Mun zaang sau pha ka zuan sawm ciing aa a kaan, taang hileng pawh kuam sing bang luah ding hi‟ ng ee ; 
(b) Taang hileng pawh kuam sing bang luah ding hi‟ng ee, lia hi ve'ng ee gal pan sial bang en ing ee.

TAWM BING SUNG, LO KHAWH HAT PHA TENG LEH LA
Lo khawhna lam panin, Tonzaang khua pu Ling Thang leh pu Dong Kai, Tonglawn khua panin nu Gah Thang leh Thangkhal kua panin pu Suan Neng, Zozang khua panin pu Lam Kam te in, amau khan in taang 100 sawm vei kho ngei, nei ngei uh ahih manin, a khua ciat vuah tuulzu a sih ni ciang uh leh a nop ni ciang un, a tuam vilvel in lup ciat uh hi. Tua sung pan taang za   sawm vei la a, sa nam kim tuul val a man Zozang khua pu Lam Kam mo nu Let Za Niang in la hih bangin na phuak hi.
(a) Za taang tuul niang, sang cih tuul niang, gual tung ih tuan na hi ee; 
(b) Gual tung tuanna, sang leh lai aw, kaih dial a kaai kim aw ee.

TULAI TAKA TAWM BING BEH TEENNA KHUA
1     Saizaang         14 Leilum            26 Luang-el
2     Tedim           15 Teeklui            27 Saipimual
3     Phaileeng        16 Lamzaang         28 Mauvom
4     Valvum          17 Tonzaang          29 Tuimui
5     Haupi           18 Tuitum            30 Liingthuk
6     Kahgen          19 Phaitu             31 Mualkawi
7     Zozaang         20 Suangphei         32 Khuaivum
8     Limkhai         21 Kapteel           33 Cikhazaang
9     Tahan           22 Tuitawh           34 Lamka
10    Dimzaang        23 Tuithang          35 Nahlan
11    Nahnuai         24 Ngalbual          36 Khampat
12    Kawlpi          25 Tlauleeng          37 Taaklam
13    Sezaang          
                         
PU SIM HANG‟ TAANG THU
Pu Sim Hang pen, a Sim a Mal taangthu ciam teh na, a kimuh ciangin, Tawm Bing sung a, a piang masa hi leh ki lawm hi. Saizaang khua-a pawi galpi, a tun ciangin khua zaangpi in, ki tai keek ahih manin, amah pen, Sihzaang Sum Niangte tungah a liang ziat in na kaai hi. A tangval ciangin, gal sim hang ahih manin,a min Sim Hang kici hi, ci-ina ki gen hi. Sa zong man thei mah mah a, a pute puak kim zo lo ahih manin sakhi Tawm Bing na kici hi.

A suan a khakte a khan ciangin, pawl khat in, a pianna gam mah ngai in, Mualbeem khua Sukte pu Khan Thuam na beel a, a liang vei in na kaai hi. Tua lai-pan, Sukte gam, Kamhau gam sung, a Sim a Mal ah gam neem zuan in na ki khen thang ta uh hi.
 
PU LAM DONG KHAN SUNG LEH LA
Pupi Lam Dong pen, a tangval ciangin, Mualbeem khua pan, Tedim khua-ah, pu Kam Hau zui in na teeng hi. Zi a neih hun ciangin Innpi sunga, tagah ki khoi ngaihte suan, son naa, beh te pi Ngul Siam tawh na ki teng hi. Tanu Ngul Nial a pian khit ciangin inn tuan pan hi.
                                           
Ama khan sung in, gal le sa mat a kidem hun ahih mah bangin pu Kam Hau innpi sung ah gal,  a si a hing gawm(12) tun ngei hi. Amah pen in a tangval tung a kipan in, pu Kam Hau inn sungah upa siah dong in   om den hi. A teek ciangin a tapa pu Zong Lam in zom hi. A mah pen khan to a, mangkang kumpi ong khan ciangin, Tonzaang khua ah ki pua to a, tua lai-ah khuk leh kha ki mat in, si pan hi. Pu Lam Dong khan lai in la hibang na phuak hi.
(a)  Seino gual in nam temtawi a neem ci ee, neem na lo ee tul kung teng, ka palsak ee;
(b)  Nem na lo e, tui kung teng ka palsak e, ka len zang tual, a. ka khiat ni tam ve ee.


Pu Lam Dong in ta numei pasal anuai-a bangin nei (l) Ngul Nial (2) Zong Lam (3) Am Suak (4) Son Hen (5) Gah Thang (6)Vum Kam. Ngul Nial pen, Haupi khua Thang Nawn, Samte beh tawh ki teeng hi.    

(Aban zom toto lai ding hi hang....)
Source : Tawm Ging Beh .

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: TAWM GING BEH KHANG TANGTHU Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top