728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

TEKLWI KHUA SAT NA THU

I. Khua Satna Thu
An duh gil kial man hilo, ki-itna lung nopna bulphuh in, Saizang khua a teng pute pite in mun dang ah tai ding ngaihsun uhhi. Kikhen lo a, a tai khawm dingin a nuai a teng kiciamna na nei uhhi.
 1.  Pu Neng Gin
 2. Pu Am Thual
 3. Pu Go Thawng 
 4. Pu Awn Go
 5. Pu Tawn Gin
 6. Pu Kai Sut 
 7. Pu Goih Son 
 8. Pu Vum Siing

1918 kum in Saizang khua pan Teklwi khua, dangka Rs. 80/- bei in, khua na sat uh a, a nuai a teng na tai khawm in, thu ciamna leh pan mun na seh uhhi.
 1. Pu Neng Gin (Hausa) 
 2. Pu Go Thawng (Hausa huh)
 3. Pu Am Thual (Siampi) 
 4. Pu Tawn Gin (Taangko)
 5. Pu Awn Go (Sikseek) 
 6. Pu Kai Sut (Sasem)
 7. Pu Luan Khup (Daaktum)
 8. Pu Song Gin (Daaktum)
 9. Pu Gen Khua Thang(Daaktum) 
 10. Pu Son Khua Thawng (Member)
 11. Pu Lut Thang (Member) 1
 12. Pu Thang Dai Khup (Member)
 13. Pu Lut Go (Member) 
 14. Pu Thang Thawng (Member)
 15. Pu Goih Za Thang (Member) 
 16. Pu Vum Sing (Member)
 17. Pu Vial Thuam (Member)

Kum thum sung a om khit uh ciangin, Teklwi khua a picingsak dingin
khua dang pan a nuai a bangin pawm thuah uhhi.
 1. Pu Khoi Gin (Lailui pan) 
 2. Pu Gen Din (Lailui pan)
 3. Pu Goih Khual (Lailui pan)
 4. Pu Hen Pum (Lailui pan)
 5. Pu Din Thawng (Lailui pan)
 6. Pu Son Suan (Lailui pan)
 7. Pu Thang Ngil Lo (Lailui pan) 
 8. Pu Lut Gin (Lailui pan)
 9. Pu Hung Gin (Lailui pan) 
 10. Pu Zil Khual (Lailui pan)
 11. Pi Huai Diah (Lailui pan) 
 12. Pu Khual Cin (Vongmual pan)
 13. Pu Vungh Khua Gin (Vongmual pan)
 14. Pu Vum Khan Thang (Sezang pan)
 15. Pu Tel Gin (Saizang pan)
 16. Pu Kip Thawng (Saizang pan)
 17. Pu Zel Khai (Thangkhal pan)
 18. Pu Tawn Thang (Thangkhal pan)
 19. Pu Kai Khup (Thangkhal pan)
 20. Pu Pum Thawng (Thangkhal pan)
 21. Pu On Ling (Thangkhal pan) 
 22. Pu Phung Vungh (Thangkhal pan)
 23. Pu Luan Gin (Tualzang pan)
 24. Pu Gen Tual (Tualzang pan) 
 25. Pu Luan Do Langh (Tualzang pan) 
 26. Pi Diah Nian (Tualzang pan)
 27. Pu Awn Tel (Mualpi pan) 
 28. Pu Thah Khup (Tualzang pan)


1. Khua Satna La
Pu Neng Gin in Saizang khua pan in Teklwi khua a kisatna thu a tam lawhna:

1 (a) Lunmang khang sum bang bia lang e, bat phu lui nang bang dia’ng e.
(b) Lung heh lenmual ka ling e, sinlai dam mawh kei hi’ng e.

2 (a) Thangnen dolcial thau luang lotsa, ngai lo bang tuang nusia’ng e.
(b) Mawng bang pem na dimtui nen ah khang sawn zin bang kha vang e.

3. (a) I vangkhua ni bang lun dinga, lun vangkhua bang ding hi e.
(b) Sau gel lo bang kong kawm dinga, ning nekna nuam ding hi e.

4. (a)Khua deih aa khua ka suan aw ka suan tuu bang zing hen aw..
(b)Ka suan tuu bang zing hen aw e vang khua pheek bang zai hen aw..

“Teklwi” Khua Min Pianna Thu
Khua sat tuung in Teklwi khuataw a, tuidawl a kicihna mun lwi guam gei ah Theitek kung lianpi khat po hi. Tua banah khuasung ah theitek kung lianpi 6 om hi. Khanglui papi te’n theitek mang in man leng mang hoih mangpha in na ciamteh uhhi. Tua hi a, hih lai mun a teeng mite in khan sihlo in, a teek a guai dong, kum sawtpi nuamsa in nuntak ding lunggulhna tawh khua min dingin theitek tamsak in, “Teklwi” ci-in a kiphuak hi, ci uhhi.

Source ; Nunnuamzolei .

KHUA TANGTHU  

I. Khua Satna Thu  
An duh gil kial man hilo, ki-itna lung nopna bulphuh in, Saizang khua a teng pute pite in mun dang ah tai ding ngaihsun uhhi. Kikhen lo a, a tai khawm dingin a nuai a teng kiciamna na nei uhhi. 
1. Pu Neng Gin 2. Pu Am Thual 3. Pu Go Thawng 4. Pu Awn Go 5. Pu Tawn Gin 6. Pu Kai Sut 7. Pu Goih Son 8. Pu Vum Siing 

1918 kum in Saizang khua pan Teklwi khua, dangka Rs. 80/- bei in, khua na sat uh a, a nuai a teng na tai khawm in, thu ciamna leh pan mun na seh uhhi. 

1. Pu Neng Gin (Hausa) 2. Pu Go Thawng (Hausa huh) 3. Pu Am Thual (Siampi) 4. Pu Tawn Gin (Taangko) 5. Pu Awn Go (Sikseek) 6. Pu Kai Sut (Sasem) 7. Pu Luan Khup (Daaktum) 8. Pu Song Gin (Daaktum) 9. Pu Gen Khua Thang(Daaktum) 10. Pu Son Khua Thawng (Member) 11. Pu Lut Thang (Member) 12. Pu Thang Dai Khup (Member) 13. Pu Lut Go (Member) 14. Pu Thang Thawng (Member) 15. Pu Goih Za Thang (Member) 16. Pu Vum Sing (Member) 17. Pu Vial Thuam (Member) 

Kum thum sung a om khit uh ciangin, Teklwi khua a picingsak dingin khua dang pan a nuai a bangin pawm thuah uhhi. 

1. Pu Khoi Gin (Lailui pan) 2. Pu Gen Din (Lailui pan) 3. Pu Goih Khual (Lailui pan) 4. Pu Hen Pum (Lailui pan) 5. Pu Din Thawng (Lailui pan) 6. Pu Son Suan (Lailui pan) 7. Pu Thang Ngil Lo (Lailui pan) 8. Pu Lut Gin (Lailui pan) 9. Pu Hung Gin (Lailui pan) 10. Pu Zil Khual (Lailui pan) 11. Pi Huai Diah (Lailui pan) 12. Pu Khual Cin (Vongmual pan) 13. Pu Vungh Khua Gin (Vongmual pan) 14. Pu Vum Khan Thang (Sezang pan) 15. Pu Tel Gin (Saizang pan) 16. Pu Kip Thawng (Saizang pan) 17. Pu Zel Khai (Thangkhal pan) 18. Pu Tawn Thang (Thangkhal pan) 19. Pu Kai Khup (Thangkhal pan) 20. Pu Pum Thawng (Thangkhal pan) 21. Pu On Ling (Thangkhal pan) 22. Pu Phung Vungh (Thangkhal pan) 23. Pu Luan Gin (Tualzang pan) 24. Pu Gen Tual (Tualzang pan) 25. Pu Luan Do Langh (Tualzang pan) 26. Pi Diah Nian (Tualzang pan) 27. Pu Awn Tel (Mualpi pan) 28. Pu Thah Khup (Tualzang pan) 

1. Khua Satna La 
Pu Neng Gin in Saizang khua pan in Teklwi khua a kisatna thu a tam lawhna: 1 (a) Lunmang khang sum bang bia lang e, bat phu lui nang bang dia’ng e. (b) Lung heh lenmual ka ling e, sinlai dam mawh kei hi’ng e.
2 (a) Thangnen dolcial thau luang lotsa, ngai lo bang tuang nusia’ng e. (b) Mawng bang pem na dimtui nen ah khang sawn zin bang kha vang e.
3. (a) I vangkhua ni bang lun dinga, lun vangkhua bang ding hi e. (b) Sau gel lo bang kong kawm dinga, ning nekna nuam ding hi e.
2. Khua Min Pianna Thu

  Khua sat tuung in Teklui khuataw a, tuidawl a kicihna mun lwi guam gei ah Theitek kung lianpi khat po hi. Tua banah khuasung ah theitek kung lianpi 6 om hi. Khanglui papi te’n theitek mang in man leng mang hoih mangpha in na ciamteh uhhi. Tua hi a, hih lai mun a teeng mite in khan sihlo in, a teek a guai dong, kum sawtpi nuamsa in nuntak ding lunggulhna tawh khua min dingin theitek tamsak in, “Teklui” ci-in a kiphuak hi, ci uhhi.

3. Thu Tuamtuam

  Teklui khua a kisat cil in inn tawmno khat ahih hangin, na pawl cing to semsem uh a, tulaitak in inn 120 pha a, mi 815 om hi (kum 2004 ciang). Pasian in Teklui khua tawh kituak in thupha pia ahih manin ulian makaite’ vaihawmna tawh sialtang tui, electric mei leh phonete zong kingah hi.

Kum 2000 pan kipan UNDP makai uliante vaihawmsakna tawh Zopi pan tui kila in tuni dong nuamtak in kizang thei hi. Sangnaupangte zat theih ding laikung laidal a tuamtuamte zong pia ahih manin hampha mahmah hi. Tua banah tangpi mimal hamphatna dingin zong mehlei bawlna ding a kisam van zat tuamtuam zong hong piak banah, a meet a pung ngah theih na’ng in zong sumtang zong SRG min in tampi pia a, kinoptuam pih mahmah hi.

Tua banah, kum 2000 pan kum 3 sung Care Myanmar uliante’ vaihawmsakna tawh in zong a kizawngtek ahih teei hangin, a hamsa zawdeuh naupangte nikten-puansilh a kipan laikung laidal cihte leh sang a zat ding van tuamtuam pia ahih manin kilungdam thei mahmah hi. Sang adding tui bem no khat leh meh lei um nading zong pia a, tu ni dong in nuamtak in kizang hi.

Tu laitak sangin mailam ah sang naupangte sang a kah zawk nading in sum pawl khat zong huhna in pia a, tua sumte tawh gan no kilei in tuni dong in gan khawina pan a kingah sumte tawh mimal adding, sang adding cih bangin sum kizang a, kihamphat lawh mahmah hi.

4. 1918-2004 sung Hausa Semte
       Min               SepKum            Behmin
1. Pu Neng Gin (1918-1944) Songlam (Gualnam)
2. Pu Thual Pum (1944-45) Munswang (Gualnam)
3. Pu Vial Khan Zam (1945-60) Songlam (Gualnam)
4. Pu Nawn Tuang (1961-66) Munswang (Gualnam)
5. Pu Luai Do Pau (1967-70) Songlam (Gualnam)
6. Pu Thuam Khua Langh (1971-73) Songlam (Gualnam)
7. Pu Phung Khan Thang (1974-81) Songlam (Gualnam)
8. Pu Thuam Khua Langh (1982-85) Songlam (Gualnam)
9. Pu Pau Hen Nang (1985-88) Tawmging
10. Pu Pum Khan Langh (1988-89) Songlam (Gualnam)
11. Pa Tual Khen Pau (1989-90) Gualnam
12. Pa Thawng Za Khai (1990-98) Songlam (Gualnam)
13. Pa Thawng Do Kham (1998-99) Songlam (Gualnam)
14. Pu Suan Cin Pau (1999) Munswang (Gualnam)
15. Pu Kham Khen Do (1999-2003) Zuisang (Gualnam)
16. Pa Haang Khan Nang (2003-2006) Songlam (Gualnam)
17. Pa Thawng Za Khai (2006-13) Songlam (Gualnam)
18. Pa Gin Go Nang (2013- ) Gualnam

Hamphatna:
Sialtang tui ngah kum – 1986
Zalui Electric Mei ngah kum – 1987
UNDP huhna tui Zopi pan - 2001
Telephone khut pei – 2003 – No. 50250
Autophone - 2004
2008 dong degree ngah – 62

Inn lusi (beh):

I. Munswang  (Inn 36)

1. Khup Lian
2. Suan Cin Pau (09400308165)
3. Vung Khan Cing
4. Vungh Khan Go
5. Khup Za Siing
6. Khup Gawh Cin
7. Gin Lo Kham
8. Thang Khen Maang
9. En Do Kam
10. Suan Khan Langh
11. Pau Sian Khai
12. Pau Lian Mung
13. Twal Khan Dal
14. Thawng Sian Nang
15. Langh Cin
16. Khai Ngaih Thang
17. Langh Za Kaam
18. Niiang Do Thang
19. Pum Khen Maang
20. Langh Khai
21. Thawng Do Maang
22. Kham Hen Lian
23. Pau Cin Maang
24. Hao Khai
25. Nawn Langh
26. Mrs. Phut Za Dal
27. Khai Sian Thang
28. Tuang Sian Dongh
29. Thang Suan
30. Son Do Khai
31. Pau Suan Hao
32. Tual Do Lian (09400493862)
33. Langh Sian Thawng
34. Dal Khen Thang
35. Cing Khan Suum
36. Oih Khan Cing

II. Gualnam (Inn 30)

37. Go Cin Pau
38. Gin Go Nang
39. Thang Khan Tun
40. Thang Za Lian
41. Gin Khan Nang
42. Khup Swan Maang
43. Kham Suan Tuam
44. Tual Khen Pau 
45. Tuang Khan Mung
46. Lian Khan Eng
47. En Khan Khual
48. Kham Sian Mang
49. Thawng Khua Tuan
50. Ngul Zen Thang
51. Gin Khan Khen
52. Thawng Za Mang
53. Gin Hau Thang
54. Mrs. Pau Thang
55. Thang Suan Piang
56. Do Za Dal
57. Kai Khua Lian
58. Go Khan Langh
59. Pau Khan Khen
60. Khup Khen Kap
61. Thang Khawm Pau
62. Thang Khan Khai
63. Thang Tuan Kim
64. Tuan Thawng
65. Thang Lun Niang
66. Kam Sian Lian

III Songlam  (Inn 29)

67. Hang Khan Nang
68. Dai Khan Khai
69. Gin Sian Thang
70. Pau Suan Piang
71. Sut Sian Lian
72. Twal Suan Pau
73. Thawng Za Khai
74. Langh Khat Piang
74. Pum Liah Cin
75. Vung Zam Cing
76. Cin Thang
77. Pau Kam Hau
78. Pau Cin Lian
79. Mrs. Lang Cin Lian
80. Pum Khan Langh
81. Khup Hen Maang
82. Thawng Gin Piang
83. Tun Do Nang
84. Thang Sian Dongh
85. Gin Za Pau (0947172224)
86. Dal Za Tual
87. Nang Kum Gim Thang
88. Khup Tuang
89. Pau Zam
90. Pau Suan Cin
91. Gin Suan Khual
92. Cing Khua Niang
93. Pau Suan Thang
95. Niang Ngaih Lian

IV. Tunglut (Inn 10)
96. Langh Khua Pau
95. Lam Do Lian Thang
96. Thang Khen Lian
97. Langh Za Kap
98. Thang Deih Hau
99. Kam Khan Mung
100. Langh Lian Khai
101. Zam Khen Maang
102. Haang Vai Thang
103. Kaam Khen Nang
106. Sut Khan Do
V. Kikkai  (Inn 8)

106. Lian Khan Suan
106. Thang Van Kim (09400301583)
107. Pau Za Dem Thang
108. Vungh Cin Kham
109. Thual Khua Suan
110. Khen Za Dal
111. Langh Khua Tuan
113. Vung Khan Lian

VI. Halkik  (Inn  6)

114. Gin Khan Kham
114. Pau Khen Zen
115. Nang Lam Thang
116. Cin Do Kap
117. Kim Suan Pau
120. Nang Syal Langh

VII. Tawmging  (Inn 5)

121. Pau Hen Nang
122. Lian Khan Thang
123. Pau Za Kim
124. Suan Khan Khup
125. Tuang Khua Vung

VIII. Zuisang  (Inn 3)

126. Kham Khen Do
127. Gin Khen Pau
128. Lian Kap Thang

IX. Songput

129. Hang Khua Lian

Teklwi Family (Teklwi Innkuan)  ngimna leh tupna

Teklwi khua pan a piang peuhmah kithei kim in kizom diamdiam in ma pang khawm ding.
Kithu tuahna leh ki-itna bulphuh in manawt to ding
Khua leh tui ading khantohna tawh kisai ah kikum in seem khawm ding
Ki-itna bulphuh in nha shem dinq

Source ; Nunnuamzolei . / Teklui Tate' Site .

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

2 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Lungdam ei Cinpu, nong suahsak. Mai lamah a zom toto lai ni

  ReplyDelete

Item Reviewed: TEKLWI KHUA SAT NA THU Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top