728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

THAANGKAAI SUANGPI TANGTHU TAWMNO KHAT

Date       :15-03-1996
Amun    : Pa Langh Sian Zam Inn, Thaangkaai Suangpi Khua.

Kikhawm teng:
1. Pa Zam Khaw Nang
2. Pa Suan Za Kap
3. Pa Langh Khaw Hau
4. Pa Suan Khaw Khai
5. Pa Suan Khan Kap
6. Pa Thang Khaw Pau
7. Pa Nang Za Kap
8. Pa Khai Khaw Thang
9. Pa Ngin Khan Thang
10. Tg. Ngo Khan Dal
10. Tg. Ngo Khan Dal
11. Pa Do Cin Thang
12. Pa Pau Khan Pum
13. Pa Khai Siang Thang
14. Pa Kham Do
15. Pa Langh Sian Zam
16. Nu Awi Huai
17. Lia Awi Za Nuam
18. Lia Cing Za Nuam
19. Pa Khai Khaw Thang
20. Pa Cin Za Khai

Tu in, thu ngetna hi ding hi.Paai na zawh ciang khensatna ah, tuaciang Pawlpi sungpan ami mal a kiseh te ahi..

1. Pa Nang Pau
2. Pa Nang Za Kap
3. Pa Zam Khaw Nang
4. Sya Langh Khaw Hau
5. Pa Khai Khaw Thang
6. Pa Kham Do
7. Pa Suan Za Kap

tua loteng in innah sa bawl dingin kiseh hi. Kuamah inn ah om theilo in Pa Langh Sian Zam inn ah pai kim ciat ding hi. Sa bawl ding leh paai na zangh ding teng zingsang nai 7 hun in tung kim ciat ding hi.

PAAINA ZAT DING TAWH KISAI THU BUL PHUH KI KUPNA
Khua (zaza vuan) thu gen dingin U Zam Khaw nang ki seh in ki khen sat hi.

PAAI NA ZAT DING THU BULPHUH
1. Suangpi khua teng masa Haunam te mawhna huhau in Mawhna gu Suangpi leitang tung ah a omloh nang  leh pu leh pa guizui mawhna a bei nang.

2. Kum za cinna khua Pasian thupha piak nang Pasian tungah Pasian paai na (EITE IN PASIAN IH SUANG HI).

3. Kikupna khensatna ah khuahausa pa, khua lutang pa in kumsim in Pasian tung' thupha ngetna phuan tawn tung ding hi.

4. 16-03-1996 'hun sung peuhmah nek leh dawn ki dawm ding hi. Hi hun sung ah aki lawmlo a gam tatna leh luhekna kampauna a om leh a bei sazian teng zawsak ding hi. Nitak lam nai 4:00 PM hunin meeting ki man hi.

Date                     : 16-03-1996
Place                    : Pa Langh Sian Zam inn, Tk, Suangpi
Ahun                   : 12:30 PM
II Kumpi 18:22    : Kote in Topa Pasian ka Suang uh hi.

1. Tk, Sungpi khua sat kum 100 cin pawi leh thu pha ngetna
Hih thunget sungin Pa Kham Do in hun hong uksak ding hi.  Hih hun sungin Pasian in gual zawhna hong piak nang leh hun honna zong Pa Kham Do mah in genna hong nei ding hi.

A gen thute:
Suangpi khua sat zawh kum za bang hong pha a, hi mah tase leh, a beisa hun in ih mah ngelna nei lo hi mah tase leng tukum in khua zangin ih nuntakna, ih hun, ih ngaihsutna te ah Topa'n thupha hong piak nangin thu ngetnang a ih zat te leh mai lam ah i mel ih tha ahoih zawk nang, i cidam nang leh ih lam etna ah thupha nam kim sang ingh cih lametna tawh i hun ki pia hi. Gam dai dide in om in lungkik in hunte ih zat theih nang hun honna thu hongsoi hi.

2. Kipat nang, Pasian hong ompih nang in leh hunte hongap sak nangin Laisang pa Pa Nang Za Kap in hong nei hi.

3. Hun honna ih neih zawh ciangin Tk, Suangpi BYF te tung pan in mipite muakna la (Action lim leh mel khut leh khe te tawh in leh (Ih Pianna simlei len tualmai mite in et cim langh ) cih la tawh hong muak uh hi.

4. Ih sanggamte in mipi muakna hong neih khit uh ciangin Laipian khangno te in mipi te muakna Zo ngeina tawh in  hong nei uh hi.

5. Thu ngetna:
Nidang a haunam mite ih gamtat siatna siat huai na hang a siatna a hong tun loh nang in leh thupha san nangin Pa Thang Khaw Pau in thungetna hong neihsak hi.

6. Laipian khangno te tungpanin aw tawh Pasian phatna lamna leh lim in hong neih sak uh hi.

7. Tk, Suangpi khua kum 100 cin sung a khua thu a tom kim in, a nuai a bangin Upa Zam Khaw Nang in hongneih sak hi.

     (1) Tuni a apiang thute pan in kiphuah a October lo vai hawm khit ciangin khua hausa pa'n mipi in khua thu'ngetna deih cih hongpulak a mi pi in lung kim a Zomi nam ni in bawl in gelna ki nei mah tase leh lo tho mi ih hih manin a ni Feb 20 ni in ki bawl theilo ahih manin, Upa Zam Khaw Nang mah in mipite hong makaih kik in a ni ki khin to a, an kuang an keumah tawh bawl zo leng cih ding ki kum uh hi. March kha 13, 1996 ni mihon ki muhna ki nei a, tuni ciangin hih bang a ki picing sak zo suak hi hang.  Khua leh tui sung ah hih bangin hong pianna zong Topa thupha hi cih ih theih kim dingin hong han thawn hi. Tk, Suangpi khua sungah hih bang thu ngetna pen 06.03.1996 ni-in ki pan ih hi a, mailam ah zong Upa hausa in ih zop suak zawh nang hanciam ding hong han thawn hi. Khua kim khua paam omte tawh zong Fellowship (Kilawmtatna) ih neih zaw ding zong hong han thawn hi.

Suangpi min puakna
Hih khua kisatna pen gam hawlte in a inn uh ah kal leh zo nawn lo uh ahih manin giak uh a, azing ciangin a kal leh a lawm ten koi ah giak cih a dot uh ciangin Suangpi nuai ah a cihna pan in Suangpi khua kici to suak hi.

Mangkang hun ma in khua sat te'n 'Zaunuai hong sat a, tual gal hong om in hih Zaunuai a te'n tuihang dong hong delh a, ngal om na mun suak hi. Tua pan Bakzang khua pen mi 80 in hong sat a, numei omlo in, tual gal om leleu ahih manin Suangsuang- ngalkhua- tual ngal om a amau leh a amau tualngal hangin a khual hong bei hi. Mikang khua sung tun ma 1889 Zomite zum leh tei tawh Zomi te'n do mah ta leng ih pilna ih siamna ki lam dang a ki zolo hi. Mangkang te'n zuih ding thusun hong nei a tual gal bei hi. Mang Lun in Suangpi hong uk a, Kim Suan tuksa khalsate Kim Suan tung ki puak in, Mang Lun tungah siah tung siah phei ki puak hi. Teizang te sungpan in Pu Khan Teu in hongsat a, Sizang leh Teizang hong teng khawm uh hi. A Sizang te'n Teizang te khua tung mun ah a ten sak zawh ciang, Sizang te'n  Teizang te ngal in neikik uh ahih manin tusung panin mundang ah a ten nang sawl leleu uh hi. Tua hun laitak in Hiangzang a om te'n Lopi hong teng uh a, a tuinak uh ah ngan ek om kih uh ahih manin mundang a ten nang uh sawl leleu hi. Teizang te tai in,  Khupmu te Mualbem a zuat ciang Haunam te'n Khupmu te dolcial te, inn te sut uh a, a nuai a bangin Khupmu te'n la na phuak uh hi.

(a) Pupa langlaam thang nen dol cial Hau Nam te'n sungtui lawh e,
(b) Khan kum sawt a ngilh lo ding aw ciau lum suangin po hen aw.

1903 kum in lopi ah khua khat, Suangpi ah khua khat inn 30 veve om a, Japan hong khan ciang Suangpi khua vei khat hong bei hi. Limkhai, Sizang te'n a khua zuan, Mualbem te'n zong akhua zuan a, a om lai khua leh tui neilo teng, hih Suangpi khua ah a teng te ih hi hi. Japan khan khit ciangin Pangsak kimkhat te leh mualbeem te a khua tek a zawtzawh ciang, Pu Neng Zam in Suangpi hong zuan masa hi. Sizang, Teizang ki dei dan na omlo in ten khop ding mun dang a omte na sam hi.  Hih bang haksatna namkim ih thuak na pen ih pu Haunam te le i pu i pa te mawhna hang tawh maw cih upmawhna ki nei hi. Ih khua akisat pen 1900 kiim hi kha dingin ki um mawh hi. Thu leh la tawh khuasat aki ciapteh zawh kum za(100) cing ta ding ahih manin khuatul khat ihi a, ih pilnang leh eimi te in thu no hilo a, i pumpi, i khua i tui thu no hilo hi cih theih tek ding in hong gen hi.

(8) Hih a tung a thu teng Upa Zam Khaw Nang in hong gen khit ciang in BYF te'n, aw leh khut leh khe tawh Topa phatna la hong neihsak hi.

(9) Hih la te tawh phatna lasakna hong neih sak khit ciangin pu leh pa te mawhna, khanglam mawhna, te a mai nang in Sya Hang Do Pau in  mawh kisikna leh thupha ngetnang in thu hong ngen hi.

(10) Tu tung nek leh dawn tawh kisai in sum ngah na leh zatna te Pa Suan Khaw Khai in hong thei sak hi. Inn simin sum don Ks. 4500 (30x150) ki  ngah a, sitana in Ks.1090 ki ngah a, gamsa tung pan in Ks.1500 ki ngah in, a vek pi'n 'Ks.7150 ki ngah hi.

(11) Thu ngetna: Tulaitak a Suangpi khua a om te Suangpi leitang pan, mundang a teng te in zong thupha angah nang un, Pa Suang Khaw Cin in  hong nei hi.

(12) Aki zomin Laipian khangnote in phatna la hong saksak hi.

(13) Pa Suan Za Kap tung pan khua leh tui a ding in deih sak thu genna

Ama hong gen na:
Ki it na ih neih nang leh gamtat hoih nang, nganhing pan in ki itna a lian pen nei Vaphual hi. Zomite'n vaphual vawk in ding ih hiam? Vaphual tawh i teh ngatna pen itna nei, cihtakna nei in, takkhak hi. Tu mah bangin kiniam khiatin ki-it ing hong hanthawn hi.

(14) Thu nget na: Suangpi sung mimal te tungah siatna tatuam thusiatna tuam tuam tawh kipelh nangin thungetna Pa Dal Cin Pau in hong nei hi.

(15) Thu ngetna: Tk, Suangpi sungpan in Siavuan, Siamah, mipil misiam a hau a mang i om nangin Pa Suan Za Kap in thungetna hong neihsak hi.

(16) Sya Langh Khaaw Hau tungpan hanthot na:
       -Ih hamphatna pen tupna kip nei-in kum 100 cinna pawi ih bawl theih manin lungdam hang....
       -Innkuan khat i nuntakna haksat zia leh khuasak zia te lona sep zia te tungtawn in i khua i tui khan toh nang sepna bawlna i hanciam ding     
        hong hanthawn hi. Ih sepna ah zong a nungta Pasian mah ih suang ding hong deih sak a, ih ki-it na thu pi bel a hi na leh i khua i tui i minam ki it na ineih ding hong hanthawn hi.  Ezek. 27:26  sim in hanthotna hong zom suak hi.

(17) Sunday School Junior pawl in khut leh khe tawh limlakin hanthot na hong zom to suak hi.

(18) U Tuang Thawng i thu gen teng: Tk, Suangpi khangno te tungah lungdam kohna leh thu ngetna hong neih sak hi.

(19) Hun uk pa'n  inn leh lo hong kawm, Pa Langh Sian Zam tungah ahi zong, um leh bel hong kawmsak, an hong huansak, leh gal leh tha azangh mimal kim tungah lungdam kohna a neih zawh ciangin Huh Siapa' thungetna tawh hun ki zo hi.

Source ; All Rights Reserved © International Organization of Thangkaai Suangpi Village.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: THAANGKAAI SUANGPI TANGTHU TAWMNO KHAT Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top