728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

TUNGZANG KHUA TANGTHU A TOMIN.

TUNGZANG KHUA TANGTHU A TOMIN.
Tungzang Khua

Tungzang Khua pen Tedim pan 18 ( Mile ) ki gamla hi. Tuipi maitang panin 5080 sang’ hi. Ni Suahna lam-a Lezang, Anlangh, Gamlai khuate omin Saklam a Tuipi khua Ni tumna lam-a Ngalbual leh Suangsang khuate omin khanglam a Tuithang khuate om hi. Nisuah nalam Nang lemvum’ pi (5780) sang’ suangtui luiluang omin Nitum nalam a Teutee vum’ pi ( 6780 ) sang’ Citui luiluang om hi.

Teute Vumpi.

KHUA PHUT NA

Ciimnuai pan pawlkhat te Laihan khua ah tuapan Dimpi pawlkhat te Ciimnuai pan Geltui ah
Tuapan Dimpi tuapan Dimlo ah tuapan Laaitui ah tuapan Tuithang ah tuapan 1899 kum in
Tungzang Khua hongsat tahi.

1899 kum in Tungzang Khua kisat hi. Pu Tunlut ( Guite ) in 
1. Luipi,
2. Beellei,  
3. Thanlui - hongkhuat masa hi. Pu Zatual tapa  Pu Pau Za Lian in Pu Tunlut Tuithang Khua pan Tuikhuat ding-a azawt ahi hi. Pu Sing Kam leh Pu Pau Za Lian in Tungzang gam (Falam)  Uk pipa kiang pan (Sial nihtuak-a alei hi-in) Tungzang gam hong kituh takciang Zogam Ukpi ahi Pu Hau Cin Khup in tuabang ahileh ci-in kibuan  nabawl dinghi azo peuhpeuh in Tungzang gam tangding' hongcih takciang  Pu Sing Kam in kuahat pending Tuithang Khualeh Tungzang Khua pan hongzon ciang  ( Pu Tun Awn ) hongngah-a, Pu Pau Za Lian in ( Pu Song Sing ) hongngah hi.


Tua nihgel 3 veita kibuan sak in athum veimah in  (Pu Tun Awn) inzo hi, Aiisan 3 vei Dangka' kituh sak 3 veimah (Pu Tun Awn) in zokhin ahi manin Pu Singkam in (Nanglem) Lamnuai siah logam cing ( 5 ) Pu Tun Awn apia hi, Tulai tak a, Pa Gincin te leicial - Pau Za Khan te leicial - Nanglem lamnuai siah khempeuh ahihi.  Tungzang Khua pen Pu Singkam i  Inntuan ahihi.

Pu Pau Za Lian in Tungzang Khua a ( Hausa ) asep laitak hi-in Pu Sing Kam in Pauzalian
aw kagam ah ( Hausa ) sem theilo ding hiteh a cihtak ciang ( Hausa ) sem kimlai Tuipi khuasat
dingin Tungzang khua pan hongkuan khia hi, Tungzang Khuapan azui--
  1. Pu Tun Lut          (Guite 
  2. Pu Lut Kham       (Hatzaw)
Tuipi Khua - Khua Suanmun tenghong sat hi. Tuipi Khua ah Pu Tunlut kum (2) a omkhit ciang in Tuithang a abeh pa Pu Suan Khua Thang in sam kik a Pu Suan Khua Thang in asiam piza akhiat hi. Tua mah bangin Pu Lutkham zong Tungzang ah abeh te-in zolkik a Tungzang Khua hong ciahni uh-in a zipi Vungphung in Tuipi gamgi panin  Pu Pau Za Lian hibang in lanaphuah hi.
                                          
Pi Vung phung in Pu Pau Za Lian zola aphuah
(a) Vang khua sai sat sum tual tuikhuk lian aw na vang ngai ing e...
(b) Vang khua zong ding tuang lam tung a phei phung siim bang khaa sang e...

Tungzang Khualai 2014.

Tungzang Khuasat Tuikhuat Temin                                           

( 1 )   Pu Pau Za Lian            ---- Sukte
( 2 )   Pu Tun Lut                   ---- Guite     --- 

(Tuithang Khua  ( 1886 ) TuiKhuat-Tungzang Khua ( 1899 )
Tuikhuat)                                      
( 3 )   Pu  En Go                    ---- Hatzaw
( 4 )   Pu Lut Kham                ----      II
( 5 )   Pu Kham On                 ---       II
( 6 )   Pu En Vungh               ----       II
( 7 )   Pu Lam Khup               ---       II
( 8 )   Pu GenNgul                 ----     II
( 9 )   Pu Tuang Zel               ---- Dothang
( 10 ) Pu Thang Hau             ----      II
( 11 ) Pu El Kham                 ----      II
( 12 ) Pu Mang Dam             ----      II
(13 )  Pu  Lam Neng             ----      II
( 14 ) Pu  Son Gin                 ----      II
( 15 ) Pu Kham Thawng       ---- Tuangeng
( 16 ) Pu Khen Phung          ----       II
( 17 ) Pu En Khup               ----        II
( 18 ) Pu On Son                  ---- Hausasung
( 19 ) Pu Phung On              ----      II
( 20 ) Pu Soi Ngul                 ----      II
( 21 ) Pu Tawng Gin             ---       II
( 22 ) Pu Go Tawn             ---      Tualkong
( 23 ) Pu Sing Thang               --- Lunzong      

Tungzang Laibusaal

Tuicinlui pan Tungzang Khua Anung Tunteng    

( 1 ) Pu  Eng Khai               ---- Tuangeng
( 2 ) Pu Tun Zen                 ----       II
( 3 ) Pu Song Khup             ---- Lunzong
( 4 ) Pu Thang Neng            ---       II
         
Laaitui Khua pan Tungzang Khua Anung Tunteng

( 1 ) Pu On Pum                ---- Dothang
( 2 ) Pu Hau Ngul              ----       II
( 3 ) Pu Sing Pum             ---- Tualkong
( 4 ) Pu Phung Gin            ----       II
( 5 ) Pu Hang Ngul           ----        II
( 6 ) Pu Thang Kham        ---- Tuangeng

Tungzang Khua ah Tualbawl masa -  Tong masa 
                        
                                  --- Pu En Go
                                  --- Pu Tuang Zel
                                  --- Pu Thang Hau
                                  --- Pu Kham Ngul
                                  --- Pu Kham Thang
                                 ---- Pu Mang Tun      
Anu nungpen ahi      ---- Pu Thawng Khua Thang   adang khat leh nih omlai ----  

Hatzaw beh pan Tulpi hongsem Tungtuang Khua a, om  Pu On Khua Kam - A sawtsawt ciang kiphak nading hamsa hongcih ciang Tungzang khuapan Pu Go Za Thang in Tulpi hongsemhi. 

Naulak beh panTulpi hongsem Laaitui Khua a, om Pu Kham Lian Tungzang Khua pan Pu Eng Za Kam Pu Tuang Thawng te in Tulpi hongsem uhhi.

( 1 ) ---  Tuithang Khua kisat kum sung in Pu Zatual ( Sukte ) mimal sagih  7 ta'ng ding (Siallup mual ) hongsat in atunni zan mahin sapi in mikhat tuah ahi manin Thangkhal Khua ah kileh kikhi.  


                           TUNGZANG KHUA A HAUSA SEMNGEI TENG

           NO.           MIN                                     KUM                           SEPSUNG                      BEH

         1.  Pu Pa Za Lian                            1899 - 1902                       2                            Sukte

         2.  Pu En Go                                   1902 - 1921                      20                           Hatzaw

         3.  Pu Lam Pau                               1921 - 1941                      20                           Hatzaw

         4.  Pu Go Za Thang                        1941 - 1961                      20                           Hatzaw

         5.  Pu Vung Go Kap                       1961 - 1966                       5                             Dothang

         6.  Pu Pau Khua Hau                     1966 - 1972                       6                             Hatzaw

         7.  Pu Awn Khen Thang                 1972 - 1974                       2                            Tualkong    

         8.  Pu Thawng Khaw Pau              1974 - 1978                       4                             Dothang

         9.  Pu Cin Lian Thang                    1978 - 1980                       2                             Dothang

        10. Pu Zam Khaw Thawng              1980 - 1985                      5                             Dothang

        11. Pu Thawn Khaw Kam                1985 - 1988                      3                            Tuangeng

        12. Pu Cin Lian Thang                    1988 - 1992                       4                             Dothang 

        13. Pu Zam Tung Thang                 1992 - 1997                       5                            Dothang

        14. Pu Thawng Cin Lian                  1997 - 2000                       3                           Tuangeng

        15. Pu Gin Za Kap                           2000 - 2006                       6                            Lunzong

        16. Pu Cinh Kap Go Pau                   2006 - 2013                      7                           Hatzaw

        17 Pu Thang Za Lian                       2013 -  ===                       ==                          Lunzong

Source : 
Tungzang Khua ,
Zosuan Mung.
Google.
Photo hong khak : Zo Tuang.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: TUNGZANG KHUA TANGTHU A TOMIN. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top