728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

NUMEI MEL HOIH MAHMAH PI TEEL CIIN' TANGTHU

Gelh - Pi Luan Za Cing
Nidang lai-inah nungak mel hoih mahmah khat om a, a min Teel Ciin kici hi. Amau Tonzang-a teeng hi a, Manlunte thupi laitak hi a, Pu Kam Hau’ min than hun lai hi dingin ki-um hi.

Tangval tampi in ngai a, Tualmu khua tangval khat tawh kitengin ta khat nei hi. Tua hun lai takin Tonzang pana a pate vaimim hau uh a, vaimim ai nuamin samsak uh hi. Mantuangte in vaimim aih ding thupisak uh a, a dang Tedim mite in tang aih ding thupisak zaw uh hi.

Tua banga a sapsak uh ciangin Teel Ciin in “Kei gundungah ka pai ciangin ka ci nuam kei thei in, hong pai zo dah ning” ci hi. A nute in a hawh ding deih lua uh ahi manin, “Na nu cina, gim mahmah hi.” ci-in a zaksak ciangin thupi, thukin sa ahih manin kithawi biangbuangin a mai beelmang zut man lo-in pai hi. A nupa un pai uh a, Tuikawi tuili gei a tun uh ciangin Teel Ciin in, “Ka ek va tha pak ning, ih nau na tawi in,” ci-in lampamah pialin tung kik nawnlo hi.

A tun kik theih loh ciangin a pasal in singdawn pan samsam hi. A naungek lah nawi duhin kapkap a, a pasal in lungkham lua-in la phuak hi. Tawi cil vonmin-in kong ham zaw diam, Lailun mahin ngaih neem kong ci diam, ci-in sasa hi. A tun theih loh ciangin a nau tawi-in Tonzangah pai suak a, khuamial khitin tung hi. A tun ciangin a nu a pate in, “Ih ta hong tun lohin sa hawm kei ni.” ci-in na ngak uh hi. A thu teng a ngen ciangin Teel Ciin nu in la khat phuak a;“I sau nenah ningzu aisa buan bang ,Von Ciin, zamzo ong tun ma’n kihawm mawh,” na ci hi.

A pawi ven ciangin a pasal lah a sungh ten a teencip ding hi theilo ahih manin a khua, Tualmu-ah ciah kik hi. A nau lah nawi duhin kapkap a, zanin zong ihmu lo-in nau khiim in, pialkhang khawngah kilehpihpih hi.

A nau a ihmut ciangin tawmveivei luppih a, khatvei a ihmut sungin a mangin Teel Ciin kihil hi. “Ih nau ann ding akgil-ah koih ing, khua a vak ciangin na en in,” ci hi. Khua a vak ciangin akgil a et leh um sungah zuha thunsa -in na om a, la-in nau a pia hi. Tua bangin a mi kimu lo-in kihil zelzel hi.

Ni khat ni ciangin a singcih ding bei a, a nau pen a innpi uhah kha-in sing pua dingin kuan hi. A tun ciangin lawhta sungah ann suksa-in na om hi. A vengte’ kiangah “Kua in annnek hong bawlsak na hi uh hiam?” ci-a a dot ciangin a vengte in, “Ko bawl peuhmah kei ung. Ka va et uh ciangin ak-kang khat sum phungah a vakvak mu bek ung,” ci uh hi. Tua bangin tam veipi om hi.

Ni khat ni ciangin, amah zong lokuan kineihin a inn sunga lupna tungah lumin a inn khak hi. Nidanga a pai ngei banga Teel Ciin a va pai leh a pasal in mu hi. Lawhta tawh ann la dingin a pai teh a pasal in thakhatin bawhin man a, a thu teng kikum uh hi. Tua pan kipanin ciahsak nawnlo hi. Ama ngenna-ah, “Tuikawi li-a dawite hi a, nuam mahmah hi,” ci hi.

A sawt vei ciangin a sing cih ding uh bei a, vaikuan lohin phamawh hi. Nusia leh lah mang kikin a tun nawn loh ding lau ahih manin tawl kha tnu sia ngamlo hi.

            Tualmute khua ngei, Kawlmual kici, khuaikeen gei a suak suk, Muallui kici om hi. Ama’n la khat sa a;
(a) Ka khua ngai inge, Ka Mutual khua ngai ing kalam ngai inge, Ka mual lam ngai ing;
(b) Muallui tui siang ka dawn loh ding aw, Khawmual lam hei tot loh ding aw, ci-in sasa hi.

A sing cih ding uh om nawn lo a, a pasal in a zi’ kiangah, “Na paikhia peuhmah kei in, sing va pua pak ni’ng,” ci-in vai khaka sing pua dingin a kuan hi. Tua kalin na mang kikin a thu a la lah kiza nawn lo, lah kimu nawn lo, a guhsia beek zong kimu ngei nawnlo suak hi.

1941 hun pawlin Pu Vial Khaw Tuan in mang mu thei hi. Ama genna ah; “Teel Ciin pen dawi ten zi-in nei a, ta zong nei hi,” ci hi. Tua pa in mi cidam a vakvak kim lai, “Na kim-en dih aw ka lung nuam kei ,” a cih leh ka lawmte in thah hong sawm hi cih a thei khol ahi hi. Ahi hangin nang si ni teh,cilo hi.


Tua pa genna-ah “Lungsan gunlai sak to-ah ka pai ciangin nupi hoih mahmah khat in, “Vial Khaw Tuan aw, ciah mengmeng in, na ciah pak kei leh kei na bang ding hi,” ci-in hong mu peuh leh hong sawl pahpah,” ci-in gen hi. Tua hun lai-a mite in Teel Ciin a kici hoh ahi tam, ci-in ummawh uh hi.

Source ; Tedim No. 1 Basic Education High School, Golden Jubilee Magazine 1998 page 332-333.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: NUMEI MEL HOIH MAHMAH PI TEEL CIIN' TANGTHU Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top