728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

ZOMI TE LAPAU(Poem) KAIH KHOPNA.

Guamual pan Tedim Khuapi etna.
Photo Credit : TEDIM - တီးတိန္ Facebook page.ZOMI LEH ZOGAM

Zogam hi e
Homalin pan Yoma Hills,
Chindwin saksiah
Pupa go hi
Sansi taak in, luang in a lei hi e
Singta in nuihciam hong lel jong,
Pham jong khawllo

Tha leh ngal, hiam leh molh
Matman, letman, khuttum khauh tawh
Seino khangthak, minlun zatam ten
Ngah dong, lunghiang lo
Sem chiat ni e


Zin khen Zosuan
Zatam lunmang kawm ah
Guallel, liangvai
Mitkhi nul in, dil in om
Zun ni, seino Zosuan
Paampaih lo e, sengual hi aw!

Tun le Zua jong, ta ciing bang
Anglum pan, thengkhia
Tul in om e
Cin tuai ngai in!

Zogam aw, hong tho aw!
Zua tha hong dawn aw!
Tunnu zuan hong neem aw!
Zosuan te khanglo aw!
Zogam hong nim aw!

Phuitong Zomi


Zolei

Zolei panpiang Zodamtui dawn Ciimnuai vontawi teng,
Zolei Tuunu nunkhumno tawh kiilbang hongkhangkhia,
Pilna siamna neelzuun namcin paakbang nalawhciang,
Pianna gamlei giabang zuunding lungin gilhkei in maw...

Khualbawk Samte


ZOMI NAM NI

 Zomi nam ni, February 20 ni
O! ni lunmang ni, nineelkaai ni
Mawng bang kaan ni, ukpi ngeina
I Zomi lip, i angtan’na.

Nangle kei aw lam bang pak nii
A mi zatam lam bang pak ni
Mun vannuai om, Zota zatam
Nang le kei’ min, Zomi Zomi
I mi nam ni, Zomi Nam Ni.

Z - Zomi nam ni, February 20 ni
O - O! ni lunmang ni, ni neelkaai ni
M - Mawng bang kaan ni, Ukpi ngeina
I - I Zomi lip, i angtan’na.

N - Na minthang ee, maciang hong tun KSVP
A - Aw, i min phuahni’n, Sian tawh tongciam 1953
M - Mun vannuai om, Zota zatam
N - Nang le kei’ min, Zomi Zomi
I - Imi nam ni, Zomi Nam Ni.

By, tpThawnpu
Feb.20,2010


SIANIN HONG SIAM HEN AW

Gibang khen nang zingni hong suak a
Vabang pil ding, lunggelna'n
Zua saulim pan, luankhi tawh
Mangpha ci-in, gibang khenta ni.

Tun le zua aw
Na vontawi, nong khualna-in
Lunta pallun, zatam lak zangtual
Siamsin vai nong kuan sak maw.

Ka Tun ngaih in, phamlo kh en ding ci-in
Itna luankhi nul e, Tun aw
Na von ading, Sianmang' siang
Thumna luankhi na nul aw.

Phamlo gibang khen ka heina pan
Nun nuam sawl bang hei, mah leng
Vangkhua, Zua'saulim, Tun-Zua
Ciin le Tuai, sen vangngaih
Ngilh ni omlo, zona von lunglai
Hong phawng den e.

Itna luankhi tawh gibang khen
Lungdamna luankhi tawh
Lungtup tungin, mel kimu kikin
Sian in hong siam hen aw.

VK Tg Suanno (Geol 2nd yr-2009)


KA GAM LEI
Pupa' satsa, Sianmang' banzal,
Zokuam gamlei, nim dildial e;
Phualva lenna, Tunnu' gam nuam,
Ka zua' saulim, piandang sa'ng e.

Ciimnuai tate'n, zaila awi e,
Zogam lei-ah, a sing limlian;
Anah limbel, phualva tut khawl e,
Simlei bei dong, tullo ding aw e.

Kumkhen lenkhuang, Mualkuam thawnin,
Tuan pupate'n kum khuado e;
Sum bang tuahna, Zogam lei-ah,
Itna sinthu, Sialbang lian e.

Thang Ho Lian Do unau itna,
Zophualva bang, itna hi e;
Khangsawn momno, Zosuan tate'n,
Tuu bang ciingin, li bang cing hen aw.

Phuitong pakin, huihkhi lang e,
Zolawktate, tau ngeu ngeu e;
Tangkhua khalin, phalbi dang zong,
Ngilhni omlo, ka gamlei aw e.

By: Tg Go Lam Khup(Khuppi), Geol Final


GUALZAWHNA NI SUAK DING

Huihpi nun'sim pukkhin hileh,
Koi-ah sinkung om nawn ding.....?

Tui khan' simin tum cip hileh,
Koi-ah mual sang om nawn ding.....?

I sup simin luankhi luang le'ng,
Koi-ah luankhi om nawn ding.....?

Bawlsiatna hang i gam i nam
Zun zomlah zong, khangsawn momno,
Gia bang zun dia na pallun ding....?

OH... U le nau....

Thanemna hem thokik teitei
Khantoh na'ng gel, mainawtin pai,
Zingciang thaiciang nikhat teitei
Ei a'n gualzawh ni suak ding......

Pu Zam Khan Thang, DipTh


Eite' Khempeuh' Leitung

Ka leitung...
Ko pasalte' leitung...
No numeite' leitung...
Mihoih dangdangte' leitung...
Khutdawhngente' khuapi...
Mi khempeuhte' leitung...
Itna gilkialna mun...
Ngeina man, mel muh lohna gammang tulak...
Lainatna ciktui bang akanna...
Hitlar' khang hun...
Mao Zedong' pallai sunni...
Sadam' lenlai ni...
U Saw' gulpi hun le nite...
Bei phial mah leh...
Koi-ah om hiam?...
Ahoih leitung...
Itna gam nuam...
Suantakna mun...
Eite' zonzon leitung...
Hih khuamial gam pan...
Kuate'n ong hon zo ding hiam....?

Demo Tuang(MV),BA(Eng)


E - ETLAWM MUALKUAM ZOGAM NUAM

Tuan pupa le Zolianute'n
"E-Etlawm mualkuam Zogam nuam" ci-in
Lam sai bualna Tunnu gam hi.

Gam khisa le Zo phualvate'n
Sabang tatna, namcin zatam
Pallun heisa, Tunnu gam hi.

Khangthak Tunnu, gam lei keugaw
Gam khisa le Zo phualva'n lensanta
Namcin zatam, Zo heisate dang ta ee.

Tunnu gam lei, Zogam nuam in
Patpuanbang sia, paalheu ta a,
Tunnu' luankhi, gialbang kiata.

Siamsin momno, Lia le Tangte'n
Gal khuadak in, Tunnu gam lei
Giabang zun ding, lung sit lo aw.

Sak le khang pan, Sesum minthang
I lawh siampil, naubang pomin
Tunnu' luankhi, hehin nem leng.

Tunnu gam nuam, dawn suak dingta
Zo phualva le namcin zatam
Heisa palte, Tunnu gamah
Etin lawmin, pal lunkik ding hi.

Agnex Vung, Tedim


TONGLUAN SIAMSIL

Sinlai lungsung
Hong phawng zo den
Tong kuppihloh vang ngaih zolia
Zo tangbang na dam maw
Nihngel kal ah
Amual aguam
A tui te in gibang khen zong
Itna tang khau
Simcing bang gil hi e.
Melmuhloh hang
Itna tong khum
Taksinthu te
Anglai awhkhi bang
Selung vom ding
Tang lungzuang in
Lailung muangin na hei ing e.
Zanglei kuampan
Zolen mualdung galkhua donin
Melmuh kik ding
Hai bang ngak sa’n
Mualdawn vangkhua
Vang ngaihno siang
“Siam bang sinna
Sang hong kik ding”
Siamsil laileng
Na tong hong luan ve aw…

By, Langh Do Lian


SUL HONG HEIKIK IN MAW

Solkha tang nuai zua pahtangah
Sinthu guicing an bang kikup
Sang bang kinohlai hunte
Mu bang ngai mah sing...

Maimit hem aluai den
Ngaih duangsuah heisa bang pal
Et cimin gamlei nahzu bang
Puah khawm nuam sing...

Beng kha a ging den
Zu bang khum ngaih tongdam
Lengthe khuang leh
Ka ngaih lianu sa kha zel ing...

Ngai ing ci-a tonglel ngam loh
Ka sinlai aw omlai-in piang
Singdang angah zal ding ka phallo
Na heina pan khua hong tuah dih aw...

Kua bawlin vang in la a hiam?
Gual dawh ai maw, sesem bawl
Ka tongsuah lam bang khial ka hiam?
Ka zalmang hizaw leh ci'ng e...

I tutna pahtang tung se-ui tawh
Lungzuan an bang kikum zel ing
Sing gam lei-ah kumkhua sawt
Va bang hong le'nsan ke'n...

Lunglen luankhi ciautui-in luang
Sul hong heikik in maw
Sena ngaihno
Hai bang na ngak vang...

Tg Duang Vul, MSc(Maths), Pyidawtha


KA NAAKGUH

Nang tawh tan bang tenpih ding
Leimi liapal khat beek omlo
Ka naakguh ding cih bang kong tel
Ka sisan tawh ka lungtangah kigelh khin zo
Pasian le kei lo kua'n thei se dia!

Pianpih melhoih
Liapal ngaihin saktheihpih lua cia
Pianna tual niam hang
Lung in khiam zo ke'n cia
Tul lel dawna Heisa pal aw
Ke'n ong lawh zawh sawm ning e!

Koi-ah va bang nong len san
Sawl bang vulin tum bang guai ve'ng
Khualah om tualah na teng ciang
Siangta dong le zo ta'ng
Kuan hong it hong ngai zaw cih
Hun le nite'n thu genin cia!

Cik ciang dawn bang kituah nam
Vai bang nong tun ding hai bang ngak ing
Miza lai-ah nang tawh tullo
Sawl bang hei-in gua bang hin ding
Ka hem ngaihsut sialin ka lungtang si!

Tg Nang Khen Khai,2nd yr Eng(Hons)


KHANGTHAK ZOMI AW, MAPANG KHAWMNI

Etlawm Tunnu Zogam; Sian in lumbang hongsung ding a,
Singdang gam tawh tanbang kimding, hongsiam ding hi.

Hun leh nite kikhel in, kum le kha kivei bang in,
Khangthak Zomi kilbang hong khangsak e.

Khangthak Zomi te aw, pianna Zogam giabang zunni, zaitha hat lai,
Khangthak Zomi khut khat tawi khe khat khai bang, maa pangkhawm ni,
Zogam kilbang khan nang, Zogam tang bang dam nang, lungtup bel hi.

Zomi mimbang pianna, minam
Zo phualva tawh tong ciamsa Zomi ten
Lungtuak maaciang suan, hanlung ciam ciat leng e.

Sawl bang heina peuh ah, Sian tawh maaciang suan khawm ni.
Pilna siamna le zaitha siitlo Zogam ading,
Hun le ni, sum le paai, siitlo Zomi ading maa pangkhawm ciat ni…,

Tangkhua hongkhal semsem, lenmui hong kaai semsem taleh,
Mimbang pianpih it teng, ngaih teng laizom teng aw,

Khangthak Zomi aw, maa pangkhawm ni!

Tg. Michael Hau Thang.
Tedim.

ZOGAM LAPI

Zogam phualva mual hong kaita
Zo tunnu'n lam bang napak ni,
Gia bang zuun ni, khang tawntungin

Miphunglun leh ngalliam (kamkei) bualna
Sansi tawh an bang ih kheksa gamlei
A tawi siallum tualkhia ngeilo,

Hei, Zomi meidawi in taingei ngeilo
Zomi lau-in liing ngeilo, nuaisia zolo
Zomi duailo lungkia ngeilo

Khangsawn ten gia bang a zuun ding,
Ih Zogamnuam Maimit suan ni hai bang ngakni
Vanglian Topan lim hong sung hen, Zonunpaal muallo ding in.

Pr Thang Siangh


ITNA

ITNA…, ITNA…, ITNA…,
Lei khempeuhin a pulak pen.… tua ki- itna
Lungtangin zong a lunggulh pen… tua ki-itna
Mi khempeuhin a hanciam pen….. tua ki-itna
Ithuailo te’n a kisap pen ….. tua ki-itna


ITNA…, ITNA…, ITNA…,
Leiba lakpan a neihhuai pen ……….. tua ki- itna
Neihtheih lakpan a deihhuai pen ... tua ki-itna
Ki it kei leh na a sa pen … tua ki-itna
Zatkhialh khak ding a lauhuai pen… tua ki-itna


ITNA…, ITNA…, ITNA…,
Lungtang lim tawh a ki tehngat……….. tua ki-itna
Pasian hihna ih muh theihna …… tua ki-itna
Mawhna khialhna a maisak zo … tua ki-itna
Ngaihsuttheihna’n a kham zawhloh… tua ki-itna


ITNA…, ITNA…, ITNA…,
A hang omlo a hong piangtawm … tua ki- itna
Leiba lakpan loh leng a khang … tua ki-itna
Kilawh baih pen gawmkhop baih pen… tua ki-itna
A neilo te’n nei a kisak … tua ki-itna

JK Kam


SIAMSIN HOIH KHAT KA HIHI

Sang lai haksa ci kei ning
Nu tha, Pa tha khek ding nang hi.

Mandalay ni sa, ka khua nuam zaw ci kei ning
Gual tung tuang nang mun a hi.

Zomi Nam Ni cim huai ci kei ning
Pai tei tei ning Zomi ka hi!

Ngeina lam sin lawp lel ning
Theih huai mahmah lel a hi.

Sum dong mai mial ci kei ning
Minam ading mah a hi.

Siamsin te en neu kei ning
I gam a zun ding te hi.

Biakinn ah zong ki hel ning
Paian ta te kikholhna a hi.

Ni sim LST sim ning
Kha an lim pen a hi.

Ka sin pilna minam ading zang kik ning
I gam i tui it ding hi.

Ni sim tha thak la den ning
Siamsin hoih khat ka hi hi.

By, Zolianu


TUUNNU' ZOGAM DAM DING GEL AW

Mim bang pianna tunnu Zogam
Singdang ta in mel in ma zong
Zo vontawi ten, bang ai tuak in
Mel in ma ding i hiam?

Singdang vontawi mi zatam ten
Tunnu leitang an bang it e
Pham dong lung sitlo
Gam le nam ci’n diang uh e
Zo vontawi ten pupa gamlei
Pian in dangsak ding i hiam........

Singdang lai ah zezum tuak ding
Tun i deih hiam, zua deih hiam
Tang le Lia te lung in tuak leng
Kua ta’n ei gam, singta’n ei lei
Sut ding lungin gel ding hiam

Zovon ten lah tuipi lui gal
Mual za hal na heisan ta a
Vonte’n nuihciam na lelna pan
Tunnu Zogam lobang tul
Nau bang kap ding
Lai lungin na gel ngei maw.

By Munei Thangdal


KHAWLMUNNUAM PAN MINTHANG US

Khanglai momno lia le taang te’n
Hanlungciam in minthang Malay
Khawlmunnuam ci’n zuan mang ta ee…

Vei tak thei lo, tuai nau boih te’n
Pi le pu tawh Zogam lei ah
Zingvai hawm ding geel ngam lang ee…

Lungngai dih ve, lia le taang aw,
Zomi Zota bang ding’n bang ding’n
Singta lai ah sawl bang va hei…

Lunglau lo aw, Zogam lei aw,
Ciimnuai tate’ nunnuam ngah nang
Sianmang lung awi zingvai hi’n cia…

Tuun sung khat piang Ciimnuai tate
Khawlmun nuam pan minthang US
Sian aw lam bang na pi ve aw…

By: tpthawnpu


SIANIN HONG SIAM HEN AW

Gibang khen nang zingni hong suak a
Vabang pil ding, lunggelna'n
Zua saulim pan, luankhi tawh
Mangpha ci-in, gibang khenta ni.

Tun le zua aw
Na vontawi, nong khualna-in
Lunta pallun, zatam lak zangtual
Siamsin vai nong kuan sak maw.

Ka Tun ngaih in, phamlo kh en ding ci-in
Itna luankhi nul e, Tun aw
Na von ading, Sianmang' siang
Thumna luankhi na nul aw.

Phamlo gibang khen ka heina pan
Nun nuam sawl bang hei, mah leng
Vangkhua, Zua'saulim, Tun-Zua
Ciin le Tuai, sen vangngaih
Ngilh ni omlo, zona von lunglai
Hong phawng den e.

Itna luankhi tawh gibang khen
Lungdamna luankhi tawh
Lungtup tungin, mel kimu kikin
Sian in hong siam hen aw.

VK Tg Suanno (Geol 2nd yr-2009)


LUNGTUP

Mann tual zang a Siamsin te,
Laizom bang’n ki it ungh ee…
Pianna vang khua ka zuang ciang…
Heh hong nem ding’n om uh ee…

Zomi Nam Ni hong nai ciang…
Ngeina lam te sin ungh ee…
Sum dong, pai dong ding om ciang…
Nial theih om lo, sep kuul e…
Khuanu, khuapa te tongdam
Gim le tawl dam sak zo ee…

Siamsin pawl sung makai ding…
Nungzui siam ding sin ung ee…
Tun le zua zaitha khek ding…
Siamsin te lungtup hi ee…

Nunkaal tom sung gualnop hun
Mu bang ngai ing… phawk in gee…
Va bang pil ding Sian Siam hen la..
I gam I tui zun nung ee…

by Zolianu
(Zomi Siamsin Kipawlna, Universities-Mandalay)


KHAT

Ni khat.
Hun khat.
Ki muhna khat.
It huai muk khat.
Phawk huai kampau khat.
Deih huai hekdan khat.
Ngaih huai maimit khat.
Lung lawnna khat.
Lung mangna khat.
Itna khat.
.... khat.
Alui khan hawm khat.
Meitang khat.
Sabuai khat.
Laikung khat.
Laidal khat.
Kammal khat.
Ngaihsutna khat.
Phawkna khat.
Lungtang khat.
Nuntakna khat.
Ngaihno khat.

Ngaih aw,
Ka nun sungin,
Tehpih omlo,
Nang bek ...
KHAT

Tg Vaphual


PHAWKDEN LUNGDEIH

A eng diimdiam
Zogam nuam pan
Zang tual lai-ah
Siamsin Mim bang
Ka bual laitak
Tuunnu' ho neem
Gal khat lampan
Phawk ing ee.

Zangni asuak ciang
Gal in don leeng
Dimtui vang khua
Ni bang tang silsial
Mual nih thum te'n
Hong hal zongin
Tuun nong itna
Phawk den ing.

Zang tual laipan
Khang thak momno
Pupa huaisa I gam i lei
Lungtup tuibang
Maciang suan ni
Ciimnuai Vontawi Lia le Taang.

Agnex Vung(Tedim)


TUAL KHIA VE AW

Cidamna le, ngal le thate
A susua thei, kham theih zu aw.

Inn sung gam sung, khantohna ding
Hong khaktan den, kham theih zu aw.

Beh le phung sung, ki itnate
A nawngkai sak, zin leng gal hiam.

Lawm le gual tawh, gal el sa-in
hOng kinei sak, lawh lah hang bawi.

Pilna siamna, neih le lamte
Hong nektum sak, phei sam no aw.
  
Manthanna le, sihna lamah
Hong makaih den, satan gal hiam.
  
Bang bang hi leh..
Khang thak sianmang, vontawite aw
Pianna Zogam, na itna le
sianmang maipha, na zonna un
Khamtheih guihtheih, tual khia ve aw. 

San Kim


KHAWLMUN NUAM

Nuntak tuipi, thuk le zai-ah;
Tuunu' itna, tuikulh bang hi.
Tuihual ki lok, detna munah;
Lungmuang taka, tawlngakna hi.

Ei hong liah ding, zonna munah;
zuapa' itna, kulhpi bang hi.
Lungkham huihpi, nawkna munah;
Khamuang taka, bukna hi.

Zatam laiah, asdangpen in;
Tuunnu' itna, tausang pen hi.
Lungkham meipi hong zin hang in;
Tuunnu' sakmel ni bang tang hi.

Tuunnu' itna lim le mel in;
Sianmang' itna dung sun hi a,
Bei hun nei lo, peng ngeilo hi.
Tuunnu' itna khawlmun nuam hi.

Suan Lian Mung
M.Sc(Maths)


THUMAN CITAK

Simlei guabang hin sung
Thuman citak.

Sum le pai-ah
Thuman citak.

Sep le bawl ah
Thuman citak.

Siamsinna ah
Thuman citak.

It le ngaih ah
Thuman citak.

Matutna hong pia
Thuman citak.

Zo vontawite'n
Khahsuah kei ni.

Suan Tawng
(Maths)


KE'N ZAHPIH KENG

Ka mi Zo mi
Ka pa Zo pa
Ka nu Zo nu
Ke'n zahpih keng.

Ka khua Zo khua
Ka inn Zo inn
Ka an Zo an
Ke'n zahpih keng.

Ka ngeina Zo ngeina
Ka pau Zo pau
Ka lungsim Zo lungsim
Ke'n zahpih keng.

Ka lai Zo lai
Ka la Zo la
Ka lam Zo lam
Ke'n zahpih keng.

Mr. Boy Hope
(Botany)


MIMBANG PIANNA ZOLEI

Mimbang kapianna,
Tuunu Zolei tamnuam aw,
Mualdawn ngeisoktemualcin bawm e,
Etlawm Zolei ngilhmawng e.

Ngai si’ng, mimbang pian’na,
Zogam Tuunu lelaigui zomte,
Ngailua ingkholhpih lia le tangte,
Maimit laukha ahluaiden ka Tuunu Zolei.

Mim bangpian’na Zolei nuam aw,
Lailungah ngilhmawh cia,
Singcin pallun leva cih paal taan,
Zolengthe’n zai awilungzuan phawng den.

Mim bangpian’na Zolei a,
Zo damtui lemualdawn huihkhi,
Lailungah hongngilhlah ing e,
Pian’na Tuunu’Zolei nuam aw e.
  
English Tuang Mauvom,
2ndyr, Eng, KalayUniversity


KHAI! VONTAWI MOMNO

Nim dildial  maul leh  guam
Lenmual kuam zatam ah,muikhua zam zilzial
Lenmual kawm pan dam tui  luang  sialsial
Et lawm mualkuam  Zogam nuam
Ci-in,   laiin   i  simciat  ....................

Kuivum  zatam akuamkaum  ah,
Huidam nunghiauhiau, sokngei  pak  san  silsial
Meitei gunkuamlummeii  kisung mihmiah
Etcim theiloZogam nuam
Ci-in, zaideih  khau bang i sut  ............

Singkung lopa, eng silsialte lak ah,
Zozam, heisa,Unok pak  leh
Phuitong pak  te palhkhia  zihziah
Zolengthe  te akhuan' ciaiciai  na
Zogam nunnuam inva  bang hongphawng
Ci-in,  piangnaZogam  pak bang tawi in
Lai in  igelh ciat ....................
 
Selung  paailo, amual  aguam
Damtui luangsialsial te  leh
Sokngei, zozam,heisa ....  pak zatam te'n
Mim bangpiangna  Zogam  zem in
Tee sakzeizai  uh,  ahihleh
Papo  te Pu,Oh' momno vontawi ....
   
Aw ........
Sianmang momno, Zosuan vontawi
Zo vontawi zatam  teng
Hei na dangzong  ..............
Khai ! vontawi ......

Tang bang  damlai, paallaizaitha mual aliap ma
Sianmang  hong guan/piak
Ciimna, pilna  siamna te  leh, tha leh ngal
Mingthang  sesum te ....
Phualva itna te  tui bang  gawmin
Gia bang zuun le'ng
Mim bang piangna ZOGAM nunnuam
Hong paallun ding hi.

Thawthawn


KIAM TUAN LO

Vaimang  sesum  lambang zon'na
Salbang  heina, singgam lai ah,
Singta  nam zacin te'n
Tongsia lelding, gelngam la'ng ee.
 
Gentheih  liangvai, sakamkei bang
Natuah ciang, simlei  tualnuam
Saulim liap ah, sul hong hei in
Nang adingin ka sialkong  ho'ngtawntung ing ee.
 
Vaibang  ciahding, tong nongleel aa
Tuatung theilo, vaibang thaamcip
Kuam zatam ah, sawlbang nahei zong
Itna  ngaihna tuibang  kiam cih, om tuanlo.
 
Gawldawn  vabang na tua'nna
Lawi bang na  thang  nate
Ka galzak ciaiciai ciang,
Lungdam luankhi na nulnul ing ee. 

Thaw thawn


KIPHAT SAK PIH

Mi kimkhatte'n
Pilna, Hauhna,
Beh le Phungte
Kiphatsakpih
.
Kei ka hih leh
Vaphual Limlak,
Thuman Ciktak
Kiphatsakpih.

Mi kimkhatte'n
US, Dollar,
Mangpau Gamdang
Kiphatsakpih.

Kei ka hih leh
Zogam, Zomi,
Zolai, Zopau
Kiphatsakpih.

Zogam Paupu


ZOGAM PHUALVATE'N ZOGAM ZUUN NI

Tuan Pupa le
Mimbang pianna
Zolei gam nuam

Selung ngilhmawhding aw ee….

Patpuan bang sia
I Zogam in, tuaivontawite
Tulsing nim nuaipan
Haibang hong ngakee….

Sa bang tatna
I Zogam nuam sianvontawi te’n
Zun keileng kuanzun ding a,
Sesum minthangpaallo ding hiam?

 I Zogam pan
Theihloh singta gamah
Siamsin vontawi,monno paal te’n
I gam zunding ngilhkei ni ee…

Maciang suan ni
Banzaal ziatsuan,kilen leng ee
Zo phualva le Zogamnuam in
Pak bang paak, nunbangnuam in cia.

AgnexVung, Tedim

Source: Zomi Siamsin Magazine Vol. 2 p. 20


PHAM PIH CIAT DING

Lia:             Zosuan  taangpaal  lungin ngilh ken
                  Simlei  tual  ah, kuhkal  citak
                  Lailung gelsiam  pupa  khe-ma, khutma
                  Simlei nunsung   sulbang  zuidenin  aw..
 
Tg:             Zosuan liapaal  lungin  ngilh ken.
                  Ami zatam  namza  lak ah
                  Damtui  bang luang  tongnem  nelno
                  Zin   leh   lengdo asiam
                  Tu'nnu thusiam   pungsak denin aw..
 
Lia + Tg:     Zosuan vontawi  ciin  leh  tuai  te
                  Gibang khen, heina   dang zong
                  Tualkhia ngeilo    paaibang  pomden
                  Tongdam nemno  tuibang  luangsak
                  Phampih ciatding   phualva  tongciam.
 
Tg:              Zosuan vontawi   liapaal no  aw
                  Simlei tual ah   tehpih  omlo
                  Omdan   khawldan asiam pen
                  Zomi  bangin nungta  gamta  kampau denin
                   Tunnu lailung muangna  sulzui sak  aw
 
Lia:             Zosuan vontawi  taangpaal no  aw
                  Simleitual ah  tehpih  omlo
                  Phamzong  ciampello   Phuava  tongciam
                  Alsi bangin  tang  tawntung denin  aw.  

                  Thawthawn


UT ZEN SING

** Thei bang senlai, laizom ciin lehtuai tawh
     Honuam  vabang len'khop  hialhial na
     Gal-aih, sa-aih,mimza   tangza lakna
     Ka ang laiaa    katawi   kavon in
     Lo bang tultaci-in,  gi  bang ong khen.
 
** Katawi ka von zatam te kangaihsut ciang
     Kilbang khan'na lungin ngilhta uh,
     Zunsa singgam  nunnuam tebek ngaihsun uh,
     Kei zong, singgam tebangin kilbang khangleng utzen si'ng.
 
** Vonin sambang nongkhen mah dinghi.
     Kei kahihlehsuanghum, keugaw  leitang tawh kidim ing.
     Leihoih munhoihtennnopna  mun ding neikeng.
     Na vang mubangkongngaih hangin
     Na nuntakna atualniam ding gelngam keng.
 
     thaw thawn


KUMKHUA SAWT

Gal lunggelh tawh  lungnop zolo
Adumdieuhdeuh kuivum kuamlam
Ngilhmawh,lunggulh tawntung
Vai bangciahnuam zong,  ciahkhia  theilo.
  
Khawlpih  sengual, veng  leh pam
Vangngaihno  leh  ka Tun awnem
Tongdam nelno,nau bang  kasan' loh
Kumkhua zatam kivei zo.
  
Thelnah,  lailo, singdawn aavasa ham te
Ciktui,suangkawm  luitui tak keuhkeuh
Anunghiauhiau  Zo  huihkhi,
Ka dawnkadik loh  kumkhua sawtta.
  
Dawhkan  lai  aa viamim leh gatam ciim
Keuphelkawm a, lonamsia gawi
Kawlkai,bal  leh  ningzu  khumno
Kanek kadawnloh kumkhua sawtzo.

Thaw thawn


ZOKUAN DAMTUI LUAN LAH PELLO

Tuan a Pupa, khangmasate
Sul bang zuihna,tang bang khanna
Pupa gamzang Zokuamgamlei
Tu_in ei khan,momno i kh’an
Ami zatam, sum bangtuahna
Sesum minthang, aibang zeekna
Siamsil minlun,zatam lawhna
Siingtawi miza,kuam bang luahna
Gamlei hong paal,lungngai dih ni!
Zokuam damtui, luanlah peello.

Zosuan gamlei Pupagamlei
Mimbang pianna, kilbang khanna
Ava namcin, sangsanamcin
Zosuan miza, a bawmheuta
Gah liang gamlei,lo bang tuul-in
Khangsawn momno, zubang sia in
Siingta gamlei,munzang nunnuam
Maimit suan in,mang bang kibawm
Siamsin momno, khuatuah dih ni!
Zokuam damtui, luanlah peello

 – Ngalliam Vontawi
  
Source: Zomi Siamsin Magazine Vol. 2 p.16


LUNG LAI HUAL SIAM

Galkhuadak leng, Zogam kuam aw,
Lungzuanhuai e,

Singcinpaal tawh etin lawm sang e;
Amualkisung dimdiam nuai,
TunnuZogam tualnuam ah;

Phualvanamcin vabang pilna ding,
Hawmsiamvaimangte’n, mabang
patsaksa,

Siamsilmuibang pei in sai ni;
Gamkhisa’n zong, tatna kuamkua akhual
bangin,

Khangsawnteading khual dih ve ni;
Tuibang ciim mawh lai ah na,

Vabangpilmawh i duang hong zen,
Buh_alkhuan a khuan lai khang thei
lawhmaw na lua;

Laizomsiamsin momno teng aw,
Siingtawh tanbang kim nading,

Banzalziat suan kilen in,
Lunglaikhau bang hualkhawm a,
Hanlungciam ve ni…TAKHEH!

Tg.Ngul Suan Lian, Bot., Hons

Source: Zomi Siamsin Magazine Vol. 2 p. 20


VABANG LEN'NA

Oh !  Lungleng huai, mualdawnkuivum teng
Singzing ngeingiai lak ah,vasa  ham ciauciau
Maimit luaiden sokngei  palhlihliah
Kuam kikal ah  lemmui  kaizilzial.

Aluang hiauhiau  meitei gunkuam
Lummeii  kang phieupheu kiphahdieudeu
Tuihuu  te mualdang luikawmzuiin leng  hiai hiai
Lummeii zeenzilzial te kikhin   diaidiai.
 
Mualkawm  singdum nuai aa
Luitui  luang,  ging  sialsial
Lailo, thelnah  kawm ah
Vanamcin te  kino chilchil.
 
Suni  ongtum, muikhua hongzing
Huihkhi  honglang hiauhiau
Daidam  mualdang kawmpan
Duangkuai Pengpelep ku veuveu.

Pengpelep, Pengpelep,pengpelep,peng,...Pen....


Thaw thawn


HONG IT KAZUA

Thei bang senlai,Zua’ lim nuam sa’n
Lungkham thei lo,kil bang khangkhia;
Lenpih gual tawh,tan bang kim na’ng
Siamsin thugil, anbang hong muam.....

Lungmawl vontawi,va bang pil na’ng
Siam bang sin ding,lam bang hong pi;
Kisam sesum, theihloh vang laa
sak le khangah, lambang va zong.....

Momno vontawi, itluat manin
Sinkham lungkham,gentheih nat tuak;
Ka lungngaih ciang,Zua aw nang’ ding
Sian mum mim bang,hong thum saking....

Sian in lum bang,hong sung hen la
Sinlung nuamin,khankum sawt in;
Von nihthum te’n,nong itna hai
Ning bang leh nuamung Zua pa aw....

tpThawnpu
Sakollam,Tedim.

HONG KIPAKTA LO VEVE

1. An kham val lelzaw inla, Nasep ding val dah in.
2. Cil lel zawinla, Huaiham dah in.
3. Puampuam lel zawinla, phunphun dah in.
4. Kamtam lel zawinla, kampaal dah in.
5. Uang lel zawinla, zuau se dah in.
6. Gensia lel zawinla, samsia dah in.
7. Eng lel zawinla, haza dah in.
8. Dembawl lel zawinla, elbawl dah in.
9. Tuh sawm zawinla, suh sawm dah in.
10. Ze-et lel zawinla, leh et se dah in.
11. Kisiangthosaklel zaw inla, kikaam sak se dah in. (Mi kih)
12. Ommawh lel zawinla, thadah keizaw in.
13. Gilo mahmah lelzaw inla, gina lo kei zaw in.
14. Kihoihsak lelzaw inla, kiphasak dah in.
15. Kipilsak lelzaw inla, kiliansak dah in.
16. Kisiamsak lelzaw inla, kihisak dah in.
17. Kipong(style)sak lel zaw inla, kipiat sak dah in.(Kisiatbawl)
18. Kilal sak lelzaw inla, kilee sak dah in.
19. Kheltat lel zawinla, paktat dah in.
20. Nang le nangkimuang lel zaw inla, bangmah suanglua se dah in


MunThang
2ndyr,B.Tech. (EC)
TU(Kalay)

KUM TAM PHAWKNA
Hong zahtak ding hong it dingte'n
Hong zahtak hong it om hi.
Hong zahtak hong itlo om hi.
Zahtak na'ng itna'ng thu om lote'n,
Hong zahtak lo hong itlo om hi.
Zahtak na'ng it na'ng thu omlo pawlkhat
Hong zahtak hong it om hi.

Bang mah peuhah-
Hoih le hoihlo om hi.
Muhna Zakna ngaihsutna pan
Hoih le hoihlo kikhen thei hi.

Tua ahihmanin-
Theihtheih theih zawh om hi.
Theihtheih loh theih zawh loh zong om.

Bang bang hitaleh-
Thupha san'te phawk tawntung ding.
Lungdam ko tawntung ding.
Pasian phat tawntung ding.
Hoih zawh na'ng hahkat tawhtung ding. 

Col Khen Za Moong(Retd)


MI HOIH NUNTAKNA HOIH

Na Thei Hiam?
Khat veivei i en hi, ahihang i mu kei hi.
Khat veivei i za hi, ahihang i ngai kei hi.
Khat veivei i kisukha hi, ahihang i thei kei hi.
Khat veivei Thuman pen a sungah om hi.
 
Theih Ding Thuman
Leitung khat(Pasian' guptuam gam omlo)
Mihing nam khat(Pasian' guptuam mi omlo)
Nuntak na'ng kisam thum-Annek, Puansilh, Inn.
Nuntak na'ng munpi-Mihing' tha.
Nuntak hun thum-Suah hun, Nuntak hun, Sih hun.
Nuntak piandan nih- Hoihna, Hoihlohna.
Mihing deihna- Hoih ding, Hoihlo ding.
 
Tangtun Na'ng
Ahoih sem ding-ahoihlo semlo ding.
Mit tawh mui, mitpil ding.
Bil tawh za, navak ding.
Laisim- theihna zong.
Thei-Ciamteh-Ngaihsun.
Zai tak ngaihsun.
Hoih le Hoihlo khen.
KHuadak-pusuak-zong.
Mainawt-Nunghei lo.
Sem-thasan-hahkat.
khatvei na zawh kei leh hahkat kik.
Khual gamla mahmah khat kalsuan khat tawh kipan hi.
Zawhna in sep Hoihna ngak hi.
 
Cii hoih- na vawh na tun bangin zui-in- na la, na lo ding hi.


Col Khen Za Moong(Retd)


KHANGTHAK SIAMSIN

Tung Sianmang in Tunnu lum bang sungin,
Sing dang gam tawh kim ding hong siamta
Hun le nite kikhelin kum le kha kivei bangin
Khangthak Siamsin kil bang hong khang sak e.
 
Tu-in khangthak siamsinte aw,...
Tunnu Zogam gia bang zunni, zaitha hatlai
Khangthak Siamsin khut khat tawi khe khat khat bang
Zogam kil bang khan' na'ng, Zogam tang bang dam na'ng.
  
Zogam lam kiatna, lutang phumna
Zomi, mim bang pianna minam
Zo phualva tawh tong ciamsa Zomite'n
Lung tuak maciang suan, hanlung ciam ciat le'ng e.
  
Sawl bang heina peuhah Sian tawh maciang suan khawm ni.
Pilna siamna le zaitha sitlo Zogam ading
Hun le ni, sum le pai, sitlo Zomi ading
Ma pang khawm ciat ni...
KHANGTHAK SIAMSIN

Tg ST Mangno


LIA LUNGTUP

“Phuitong le ngeisokpaak san silsial
laka om a etlawmmahmah pianna
vangkhua tun lezua, ciin le tuai
tawh i zaal khopnasaumang liim
pan sengual batnopmanin taikhua
val zangtual munKalay University
ah siamsin dinginka len laitak

Tunnu’ honem zuapa’tongdam sun
le zan om lozaalmang in muden
zaden ing ee….

Lamh kiatnaleitangh mubang i
ngaih hang

Sengual batnanglungleng lo
lungneu loin

I siamsin mahlungngai_in hanlung
ciam ni.

Hun le nite hongcin ciang i gam i
lei mah a zuankikding hi hang.

I pilna i siamsinnate tawh i pianna
gam apuah a zun zodingin sian in
hong siam hen.” 

Lia Huai Khawm Nuam,
2ndyear, Maths


A TAKTAK ANEI ZOMITE

Namdangte’minam min deihgawh kul loin eite in zong
minam min akiciantaka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’ gamle lei deihgawh kul loin eite in zong
minam gam le leiakician taka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’ngeina deihgawh kul loin eite in zong
minam ngeinaakician ta a, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’biakna deihgawh kul loin eite in zong
minam biaknaakician taka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’kampau deihgawh kul loin eite in zong
minam kampauakician taka, anei Zomi te i hi hi.

Namdangte’ laideihgawh kul loin eite in zong
minam lai akiciantaka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’ ladeihgawh kul loin eite in zong
minam la akiciantaka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’tangthu deihgawh kul loin eite in zong
minam tangthuakician taka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’ laamdeihgawh kul loin eite in zong
minam laam akiciantaka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’lakam deihgawh kul loin eite in zong
minam lakam akiciantaka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’paunak deihgawh kul loin eite in zong
minam paunak akiciantaka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’thuciin deihgawh kul loin eite in zong
minam thuciinakician taka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’ ule nau kisakzia deihgawh kul loin eite in zong
minam u le naukisakzia akician taka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’silh le teen deihgawh kul loin eite in zong
minam silh le teenakician taka, anei Zomite i hi hi.

Namdangte’minphuah zia deihgawh kul loin eite in zong
minam minphuah ziaakician taka, anei Zomite i hi hi.

Tg.Sian Vontawi


KHIALHNA

Amah tawh ka ki muh lai in,
Hong nuihmai hi.
Amah ka lawm khat hong suak hi.
 
Ciamnuih ka gen hi.
Hong nuihmai hi.
Ka ngaihsutna pawlkhat ka gen hi.
Hong nuihmai hi.
 
Ka muhna pawlkhat ka gen hi.
Hong nuihmai hi.
 
Ka ngimna ka gen hi.
Hong nuihmai hi.

Ka ngahna pawlkhat ka gen hi.
Hong nuihmai hi.
 
Ka supna pawlkhat ka gen hi.
Hong nuihmai hi.

Ka thuakna pawlkhat ka gen hi.
Hong nuihmai hi.
 
Ka haksatna pawlkhat ka gen hi.
Hong nuihmai hi.

Ka khasiatna pawlkhat ka gen hi.
Hong nuihmai hi.
 
Ka dahna pawlkhat ka gen hi.
Hong nuihmai hi.

Ka vekpi ka gen hi.
Hong thuakpih ding in.
Hong nuihmai hi.
Amah'n..

Laidal khat tungah laikung khat tawh hong at hi...
"Kei ka beng ngong............"
  
 Tg Vaphual


HIDAN DING HIZAW

Ka gen teng thupi ci zaw loin
A thupi teng gen hizaw ning.

Ka deih pen gen zaw loin
ka gen pen deih zaw ning.

Ka sep pen geel hizaw loin
A geel pen sem hi zaw ning.

Ka sep pen gen hi zaw loin
Ka gen pen sem hizaw ning.

Ka sem pen mungtup hi cizaw loin
Ka mungtup pen sem hizaw ning.

Ka nek ciangin sem hi zaw loin
Ka sep ciang ne hizaw ning.

Ka nek mana nungta hizaw loin
Ka nuntak man a nee hizaw ning.

Ka it pen nei hizaw loin
Ka neih pen it hizaw ning.

tpThawnpu
March 27, 2010


TO...LIA

Sotkhin tavaw…
Lia le Taang thu
Damtui bangin
Gawmkhawm ding a
Samgi bang khen loding cih
Sinlai vabang
Hong phawnghiam…Lia..

Zogam le Zomi
Phuitong letaakciim,
Mual le guam teng
Nim dildial a…
Huiva mau in…luituiluanna
Tuan Pupaluah..gamhoih pan
Hiangneihlungtawh..
Sawlbang hei namaw…
Kumkhua sawt ta..
Tuanglam zuankikding na maw…

Tun…i Zogam… akhantoh dan
KU, TU, leKUCS.(Kalay) cih
Siamsin sangte..hong omta veh
Zogam khaiding…khangthak Siamsin
Momno teng tawh…anopcit dan
Mitkha’ luaivaw…hong hei kik aw
Agamla a.. Vano‘Lia’

– Deric (T.U., Kalay)
March 4,2007.


 NANGLO IN

Sunni hong tum,muikhua hong zing
Huihkhi zong honglang
Mu bang kong ngaih,sen ngaihno aw
Ngilh ni om lo
Na min thei banghong lo zel ing!

Sawl bang heina,ka saulim a
Solkha tang sang
Sam bang zal nuaming, ngaihvang tangnuai
Hong khawl ning ee
Sinlung muang in,ngaih aw na ang lim nuai!

Zak ka cim lo,ngaih tong luan nem
Tang bang ka damnahi ee
Et ka cim lo, ngaihmel pallun
Ka lungdeih li bangci’nna hi
Sinlai hong phawng
Tang zatam tengahnang bekmah hi ee!

Gam vangla-ah, nahei zongin
Lungtuak tongciam
Phualva banginciampel ke’n maw!
Hai bang hong ngak
Ka siang va banghong leng in maw;

Ngilh mawh senngaih, tui bang luang aw
Na lim lai-ah honglam ning ee
Mawng bang po aw,
Na lim nuai honglel ning ee
Nang tawh tul lo,gi bang khen ding
Ka gel ngam lo,lung lau ing ee;


Lia Man Khawm Cing(nunu),
3rd year, Maths

Source: Zomi Siamsin Magazine Vol. 2 p.17


THELNAH

Tung solkhapi hongtang a,
Huih khi damin hongsem ciang
Lungzuan zaila’nhong nem ee….

Khuahun nundankikhel a,
Kum khua kivei zelzong in,
Taksinthute no laiee…

A mual guam in honghal zong,
Lailungah ngilhniom lo,
Ngaih tawh len laingai ing ee…

Tong ciamsa hunnunnuamte,
Sinthu khaubang sutkhawm ding
Ngaih siang vabanghong leng aw,
Dawnkai tui bangtuah khawmni….


Taangpi, AGTI, 2ndyr (Civil)


ZO LIANU SIANG HONG LEL ING EE


Solkha tang le, lengtong hoih bang
Ngaihno lakmai, et ka cim lo;
Unok pak le, len nupa bang
Etlawm duang pal, ngaihno hi cia.

Hem sinthu le, pal zatamte'n
Khen nang sinthu, Tong lel lo aw;
Sun sawt zankhua, sial cim theih loh
Lungsung phuh suang, ngaihno hi cia.

Tang sanggah pian, tual ka niam zong
Ka tong nau bang, hong sang aw ngaih;
Tak sinthu tawh, hong lel ingh e,
Sim leitungah, Nang tawh lo-in.

Khat tang lungzuan, zatam sial ingh
Tehpih omlo, vang kong ngaihna;
Luankhi zailan, hong awi ingh e
Koi kuam sawl bang, hei na hiam aw.

Sim leitungah, phualva tong ciam
Tullo itna, pak bang tawi ding;
Zatam lai-ah, Zota lungdeih
Zolianu siang, hong lel ingh e.

Tg Go Lam Khup, Geol Final


HONG SAM DEN

Taihinn mawtaw nei liapluapin,
Vang nei kisa sum lomtang tawh
Lian lua hau lua i omzen ha'ng,
Tawmvei sung bek Pasian' hong piak
Ha... kiphasak ke'n.....

Ahau azawng kuamah khenlo,
Atawntung mah i mai khutvan
Sihna hankhuk hong sam den......

Pu Zam Khan Thang, DipTh

  
VATE' ALBANG DAHNA

Zo lawkta te zaila awihna,
Zingni hongsuah ciang, vate zaideih khaubang sutna,
Mimbang pianna etlawm mualkuam Zogam nuam ah
Tuan Pupate lailung kituak, vabang lenkhop lai
Hambang kihuai maciang suan in
Banzal khat tawi, pheiphung khat khai bang hunte
Vabang tuipi gal ah alenkhiat lam
Tungthang van aa tungsunni le tungsolkha te’n
     Theikha lo, phawkkha lo zingsim nitaksim mah
Eikiang hong baang zeel ee...
Deidan nei lo, phuhsing bang kho hong itna te hong lakden lam
Meitei gun in hong sutpih zeel lai ee ...
I mual i guam, i lo i tuite kahna aw
Lengvan a leng vate’n a zakciang ki-ip zolo
Luankhite tulguah bang hong zuk ciang keugaw i gam nosuah tuam maw lee ...


Phualva’ itna laa-in thu-in i sutsut hang,
Lenmual hong khupsan sa vate cihciang
Innlam hong zuat hunding theilo ngaklah hang e ...
Ciampello Phualvate’ thu sinthu khingan bang kimuan napi
Tuibang kigawm lo gibang kikhen zawhang e ...
I teenna mun hang maw, i pau i haam hang maw ...
Va namcinte nautual kaihna lengvan huih sungah
    Kitot kiseelnate tam lua-in nunnuam nawn lo ahihman
Tuipi gal ah hong lensan mangta e ...
 Khatlekhat mangbang bawm nawn lo, ki-itna litui bang kiam e ...
Ami zatam lakah cibang tawm in, zaitha patbang ki neem lua
                        I gam i lei lobang atul zawh kumkhua sawt ta ...
       Damtui bang luankhop kik hunte ngaklah huaimah si ee maw ...


           Sianmang’thu nungta anbang hong kimuam ciang
Kilbang khanna tuanglam ah pheiphung kisuan zo ta ...
Vaimang siamsil tawh tanbang kim vabang pilmah leh
Tuan Pupa’ki-itna vaibang lengmang khin ta e ...
Tongluan ah Sianmang’thu khuaizu bang khum mah leh
Lailung ah piandang in kihuat kielna tawh tuibang dimta e ...
“Kawl a tai, khuamtaw veel om lo: Kawl sang vaaksa zotung kahkik” cih
Pupate’ thuciin te tuhun ciang kilehbulh ta ...
    “Lam kiang a sialta deeng kei un, za ii taang hi.” ci-in Pupate’ kingaihna khat hi
Muvanlai in zong kuam kua hu a, Sahang in mual kua hu-in,
Zawhngeu khat in inn kua hu
kici hiven ei hong huding a omkha tam maw ...lailung ah gelgel hang ...

Zaitha patbang neem innphualngak tuaitum teng in
Hong lensan vabang pil laizom CiinleTuai te’
Pheiphungsuan zawh nading itna deihsakna tawh
Panpihna makaihna lamlahnate haibang na ngak nung ...
 Kang ngeilo damtui Itna tawh Phualvate khaubang hongciah kik ngak kawm ...
                                Muikhua hong ziin ding albang dah hang e ...                                            
 Hangdal Suantak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOMI KA HIH NA

 Zomi Ka hih na keideih tel hang hi lo!
Zomi Ka hih na vaimim an ka duh hang hi lo!
Zomi Ka hih na gatui an ka duh hang hi lo!
 Zomi Ka hih na tuibuk ka muam hang hi lo!
Zomi Ka hih na ka ten na mun hang hi lo!
Zomi Ka hih na ka lawmte hang hi lo!
Zomi Ka hih na ka puansilh hang hi lo!
Zomi Ka hih na ka ngeina hang hi lo!
Zomi Ka hih na ka kampau hang hi lo!
Zomi Ka hih na ka pilna hang hi lo!
Zomi Ka hih na ka haina hang hi lo!
Zomi Ka hih na ka hatna hang hi lo!
Zomi Ka hih na ka biakna hang hi lo!
Zomi Ka hih na Zomi ka utman hi lo!
Zomi Ka hih na ka zon zawh hang hi lo!
Zomi Ka hih na ka lawmnu/pa hang hi lo!
Zomi Ka hih na vaphual lim kaneih hang hi lo!
Zomi Ka hih na ka ci ka sa Zomi ahih hang hi!
Zomi Ka hih na ka pu Zo hang hi!

 Job Khai (India)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUPMUN TUNG NGAK ZOGAM

KAMUL TE
NONG MEETMEET SAK UH CI-IN
ZOGAM
KHUADAM SA-IN
LIINGKEEI TA ...
KASATE
NONG EUEU SAK UH CI-IN
ZOGAM
SI LE NAAI LUANG-IN
MEIMA DIM TA
KA IT PHUALVA
VANAM CIN TEN HONG LENSAN
SANAM CIN TEN HONG TAISAN CI-IN
ZOGAM

 LUNGLEENG KHUA NGAI IN

VULTA .....
VULTA .....
VULTA .....

PENGLAM (SIAMSIN)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gibang Khenna Sunni

Tung Sunni apal hong lun
Dai in adam phalbi hunte
Koi kuam hei hiam ...

Thangvan lai ah diango theu e
Meilum ten kei zuan nemding
Zu bang nial ...

Tun, ... khat tang ka hei
Kua ta, lungdeih hiam
Pal in a lun lia nang tongdam in
Ka sunni khimkhua zingsak

Gualte nih ngel alen ciang
Khat tang naubang ka kah se sang
Hem sinthu tawm hong luan ve
Gual zalai ah lambang pak nang ...

Mite nunnuam in leng khawm veh
Lia ... nang kua ta sawl in
Mel hong ma na hiam
Tong i lel ding
Mualkuam zatam in hal ...   
                   
Tg. Munei Thangdal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tawlet

Tung solkha vang nuai
Nuaciang thu te, na gel ing e
Va lel aw, thovai aw
Taang kei zuan, Lia siang va puang aw

Tallang lunmang, singta tualbual
Kei sunni zong
Lungdeih ngaihno, nang lo hinkhua
Selung tulo e

Huihkhi hong la'ng e
Ka zal na, ihkhun tung pan
Nang vang sial in, lung a zuang e
Sengual aw

Lungtup libang, hong tun masang
Takkheh tangpa, zingvai gel in
Laikhun tung na zal ing e

Kei zuan phawng se lo aw
Ka tawlet aw
  
Phuitong Zomi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Source : Tg. Zawl Ngaih (Zo Lapau), Zomi Siamsin Magazine Vol- 2, Tg. Thangdal.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: ZOMI TE LAPAU(Poem) KAIH KHOPNA. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top