728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

A theih ol leh a sak nuam ZOLA Dawng 60.

A theih ol leh a sak nuam
ZOLA DAWNG 60.
Compile by Awn Za Suan B.E (Civil)
7th December 2011
(Kum 60 ka cin ni ka phawk na)
1.  
(a)          Diam, diam, aw, diamdiam aw e, phei phung khai diam, phei  phung khai diam diam aw lawm aw e.
(b)          Lia leh taang nun, nop ih zo na phei phung khai diam, phei phung khai diam, diam aw lawm aw e

2.    
(a)          Tuan a, pu pa ma bang pat sa, lam sai tawng e gual aw e.
(b)          Lam, sai, tawng e, gual aw e, ih sai htei liai liai nam aw e.

3.    
(a)          A nuam bel in, bang a nuam bel hiam, zaw lam len sial, zua lam len sial, ki leh khuang nuam e, ki leh khuang nuam e.
(b)          Sua lam len sial, ki leh khuang nuam, zin lai len kal, zin lai len kal, taang bang dam nuam e, taang bang dam nuam e.

4.    
(a)          Kum ki khen e, sol kha dang e, zin in vang khua, zong hen  lawm e, zong hen lawm aw e.
(b)          Zin in vang khua, zong hen lawm aw, sian sung tui bang, siang hen lawm e, siang hen lawm aw e.

5.    
(a)          Tu kawl tawi kum, khua ih ken na, ning zu khum leh, ning zu khum leh, aisa aw e.
(b)          Ning zu khum leh, ai sa aw e, khan kum sawt ciam, khan kum sawt ciam, lai leng aw e.

6.    
(a)       Om dan muh dan, tong kong san dan, na mel na tha nei ciai  maw Cing pian, Cing pian, Cing pian dandan e, Cing pian dan dan e.
            (b)       Cing pian dan leh, mual tum tai aw, pal lai kong lo zo diam aw Cing piandan dan e.

7.        (a)       Ei teng khawl khawm, nun nuam a, khawl ho ki tuak leng, ho ki tuak leng, khu va leng, no bang lawm aw e, no bang lawm aw e.
            (b)       Khu va leng, no bang lawm aw e, ciau kuam a, zaal, ciai kuam a, zaal, dam tui luang, no bang lawm e, no bang lawm aw e.

8.    
(a) Ei teng khawl khawm, zam zing dawng hong, zin hong lai                                                            leng, kha leh maw ngaih, kha leh maw ngaih aw.
            (b)       Zin lai leng ding, sen deih te tawh, zaang sam gi bang, khen lo aw Sian, khen lo aw Sian aw.


9.
        (a)       Khawl khawm na ding, ning hai ki lel, huan tu bang khum, lo zong na dawn, lo zong na dawn aw.
            (b)       A khum lo zong, dawn lung sit ken, kul sin a, zaal, sa te zong, sin kuan gah ning, tui ki tulh lai e.

10.      (a)       A tui luang suk, nan sa huan dung, ka zui a, lung zuang zaang vai, va hong dam tau, va hong dam tau e.
            (b)       Vai va dam tau, ka kung tung ah , ngaih ka lawh leh, nem veng aw ngaih, nem beng aw ngaih aw.

11.  
 (a)       A tui luang suk, gal dot gam zaang, nang na khawl aw, Cing  Ho Nuam e, Cing Ho Nuam aw e.
(b)       Cing Ho Nuam leh, Niang Suan Bawi aw, za lai lawi bang, ih  than zong nuam, ih than zong nuam e.

12.    
(a)       Tul sing pal lun, meii kai lai teng, tung leng mau kin, hong  lam vang e, Niang Suan Bawi tong, sia na lel lo aw.
(b)       Kum cin se taang, tui pom lai leng, gam lo git van, hong laam   vang e, kol sa ve sam gia, na zun lo aw.

13.  
(a)       Ngaih no sawm taang, bang na dam nam, len se sing bang, kei ka ngil lai, kei ka ngil lai e.
 (b)       Len se sing bang, kei ka ngil lai, ciam na kuam thuk, tem bang hiam lai, tem bang hiam lai e.

14.  
(a)       Tu a, lai khun zal sa ten e, tu a, tawm khuang bet siam aw, ta zen aw, hong ci ding aw e.
 (b)       Ta zen aw, hong ci ding aw e, tai khua val leh, tu kawl tawi  ding a, ei zong kawl tu, tawi ve ve ding aw e.

15.  
(a)       Tu lai sin thu, pian ki dang kawi kawi, tuan pu pa khan, gui bang zom, tua mah nuam peen e, tua mah nuam peen e.
 (b)       Phung tawi nih thum, ho ki tuak a, khua kim zaang lawi  bang ih than, tua mah nuam peen e, tua mah nuam peen e.

16.  
(a)       Kiak lo tul ta, lum suang delh bang a, keek tan nuai sia a, teeng khawi in, nei e guai aw e.
(b)       Kang thei lo vua, u leh nau aw, ham bang huai siam vua, lawk ta tau zil, pian gam lei, hen kol sut, hen kol sut leng e.

17.  
(a)       Ning zu ne gawl, bang ki um a, lai ah len khuang, ging ngaih no e, ging ngaih no aw e.
(b)       Len khuang ginng leh, zai nel awi siam, gal a, don te, lung hek kai e, lung hek kai aw e.

18.  
(a)       Ngai dih ve vua, ho nuam ei teng, pham ma sa kul, lai zuan om leng, ih sial kan sang, ciat leh ki lawm e.
(b)       Sial kan sang lah pel lo ding a, pham ma sa kul, lai zuan ding a, tu a, ih ho, lim ngaih na ni e.

19.  
(a)       Pah taan gal dot, khua phei hem a, lung tup len mual, na kai zuan lawng, na kai zuan lawng e.
(b)       Lung tup len mual, kai kia ta e, ngaih hei na sian, mang aw dawng hon, mang aw dawng hon,

20.  
(a)       Tun leh zua tawh mim bang pian na, siah leh phung taang kaih na aw e.
(b)       Lia leh taang tawh, nau bang kaih na, siang tawi gual khawl, nang ka phal lo e,

21.  
(a)       Tui zum mang kaang, meei bang hong khang, zo ta kuam zin bang hong liing a, pian na ei gam,  lei lah phal sing e.
(b)       Pian gam lei leh, ih zo gam nuam, lal ka nawh san, si-in zeel e, gnal liam von tawi, ka lau lo lai, ka lau lo lai e.

22.  
(a)       Ei teng khawl khawm, a tuam om lo, kul a, pian in, kul a, pian in ki lel leng, tun sung khat a, piang hi ngei ngei e, piang hi ngei ngei e.
(b)       Tun sung khat a, piang hi ngei ngei, sang gam suah pih, sang  suah pih, lai gui zawng, khawn hi ngei ngei e, khawm hi ngei ngei e,

23.  
(a)       Ih tung sol kha, vang tang na cih, al sin bawm a, vang taang no e, vang taang no aw e,
(b)       Ih khang ciau tui, luan ging na cih, a kaih tam a, luan ging no e, luan ging no aw e.

24.  
(a)       Ban zal a, let, ngaih no aw e, ze zum khual nan, tom kha vei khawl, tom kha vei khawl aw.
(b)       Tung sol kha zong, len mual kal ding, van lai kim khen, nai kei e ngaih, nai kei e ngaih aw.

25.  
(a)       Ning zu khum no, dam in dawn aw, sik tui a kim, ciang ah zaal lai, ciang ah zaal lai e.
(b)       Sik tui a kim, ciang ah zaal lai, thang nen li bang, Cing aw vei lai e, Cing aw vei lai e.

26.  
(a)       Mun zaan glai ah, sing za buang, khat a, na po, naliim bel bawi e, thual guah leh lo, mei ki sun ciang zong, kei nei sel, zo diam nah lun aw
(b)       Kei nei sel, zo diam nah lun aw, gual di sial bang, na lian lo zong, kei di zaang hui sai bang a, lim lian cia, lim lian nah lun aw.

27.  
(a)       Nang na om a, kei mi pi tang tuam, nan gpai le cin, kei zuang lo ding maw, lawm.
(b)       Nang pai le cin, kei zuang lo ding maw lawm, kua tan heh kua, hong tuah lo ding maw, lawm.

28.
(a)       Ning zu ih neek nin, thei sen ih lawm gual tawh, hau ta mang pian, na ih ngai lo aw, e.
(b)       Hau ta mang zong, a zaal na mun a, se sum phung cing, se sum phukng cing, zo lei sawm taang, thawh a ngai lo aw, e.

29.  
(a)       Tu a, mawng sing, bang ki, kawi a, zing ciang zam bang, khen ta ding e, khen ta ding aw e.
(b)       Zing ciang sam bang, khen ta ding a, lung zuan ngaih tam, sial ta ding, sial ta ding aw e.

30.  
(a)       Khen kuan zangni, bang na kai kai, lui tum taang sen, vang ngaih no, van gngaih no e, vang ngaih no aw e.
(b)       Lui tum taan gse, van gngaih no tawh, lung zuan nang bang, lun gzuan nang bang, mal kia, lun gzuan nang bang mal kia ta, mal kia ta vai mal kia ta vai e.

31.  
(a)       Tu a, ih khawl aw, ih khawl lim lai, ih khawl lim lai, zang sawm sial sang lawm, sial sang lawm aw, sial sang lawm e.
(b)       Ih khawl lim lai, zaang sawm sial sang lawm, ih om muan a, ih om muan a, ih lel lel ding aw, lel ding guai aw e, lel ding guai aw e.

32.  
(a)       Tu a, ei teng, khawl khawm aw e, sian in ni bang, awi leh ki lawm, awi leh ki lawm e.
(b)       Sian in ni bang, awi leh ki lawm, zo lei tang bang dam leng ki lawm, dam leng ki lawm e.

33.
(a)       Lel nawn dah ni, lia leh taang aw, Cing Khup Ngam Bawm, apian sin thu, tu a, ei pian sin thu tawh, tan bang the theih loh hi nguai aw e.
(b)       Mim bang pian a  khang tu sawn a, tu lai mom o khang sawn ten, nun bang a nop na hong dang sak e.

34.  
(a)       A mual zum, a mual zum, a mual zum ziu ziau, ka zuih aw, sang mang dawn bang, sang mang dawn bang ka tuak e ngaih, ka tuak e ngaih aw e.
(b)       Kei ning niang, kei ning niang, kei ning niang no lung muang lang e, min thang kui vum, min thang kui vum nuai ah sial, nuai ah sial ing nuai ah sial ing aw e.

35.  
(a)       Mual dawn nah neu, lah mei cim ta, ka san taang bang, dam aw lawm aw e.
(b)       Ka san taang bang, dam aw lawm aw, lung sim khau bang, hual aw lawm aw e.

36.  
(a)       Diam diam leng e, sai tui taang gual, ngaih tawh khawl lai, ngaih tawh khawl lai no bang ..aw e.
(b)       Ngaih tawh khawl lai, ka sial ciang in, luan thi luan lawh, luan thi luan lawh ngawn ing aw e.

37.
            (a)       Len khuang kuah siam, sing lel hei sa, len lai nagn tong, len lai nang tong dam ken ngai, dam ken ngai nang, dam ken ngai nang e.
(b)       Len lai nang tong, dam ken ngai nang zo muan tui bang, zo muan tui bang, luan lai ngai, luan lai ngai nang luan lai, ngai nange.

38.  
(a)       Kawl nu dawng hon, lent hang kawl ni, zaang don pan siang, aang don pan siang ei tan e lawm e, e lawm e, e e e e lawm aw e san, kawi ii a, aw e.          
(b)       Phei phung suan siam, siang ih tun ciang , aua suan kan kong, aua suan kan kong siang sak e lawm e, e lawm e, e e e e lawm aw e san, kawi ii a e.

39.  
(a)       Zai cin khau bang, ka sut na ding, ka tong luang lo a, gual in nuih ciam, ih hong lel kha vak aw cing e.
(b)       Ka tong dam leh, ka zi la in, gual aa zil lang e, lia leh taang sin lai, hong phawng, kei vak aw cing e.

40.  
(a)       Khua khal mel thei, peng pe lep no, mual dawn tul sing, sang dawn ah khuang , e.
(b)       Tuuk cih mel thei, gam hui va zong, zing dam lo meii, kai nuai ah lung zuang.

41.  
(a)       Ning zu ih neek, nuam ta buang a zai deih tawi ding, zai deih tawi ding, sen khan gual, ih kim lain am, ka nu aw e.
(b)       Ih kim lain am ka nu aw e, na sak sa sial, na sak sa sial, bang lian e, gual lia nu e, gual lia nu aw e.

42.  
(a)       Nun in nuam e, lia leh taang aw, ciin leh tuai vang khua nuam a, tul mawh ding e, pal leng ding aw e.
(b)       Tul mawh ding e, pal leng ding aw, lent hang kawl ni hong suak e, mui khua zin ciang, sing lam zon, cih mel om lo e.

43.  
(a)       Ning neek nuam e, tu kawl tawi siam vua, pu pa gam zang, koi a niim, bel hiam aw cing e, bel hiam aw cing e.
(b)       A bul en leng, ning bel hi e, a duang ning dam, a duang ning dam, tui lah hi buang e, tui lah hi buang e.

44.  
(a)       Vang khua gual in, zaang sam gi bang, khen nop man a, tong lo dam tui, na tung ah, hong luan ding hi, Cking aw ka san aw.
(b)       Tong lo dam tui, hong luan a, leh, ka ngaih gim si, duan ga, bang, khaal tui kang lo na cin cing aw e.

45.  
(a)       Solkha, khat a, hem lam mel muh, len tang ngeek bang, len tang ngeek bang gia bang zun leng, ban zal in lo leng, mel hoih aw e.
(b)       Mel hoih aw, khang nen hei sa, khang nen hei sa mel hoih aw, gual tung tuan na tem bang deih no mel hoih aw e.

46.  
(a)       Tuan a, pu pa, Cing Khup Ngam Bawm, len lai gui khau, bang zom ve ni, bang zom ve ni e.
 (b)       Ei san sin thu, khen ding lel te, gnaih no aw mau, ki bang na van aw.

47.  
(a)       Nang na tong dam, kaai tui bang luang, tong ki lel leng, gual san sa e, gual san sa aw e.
(b)       Gual san mun muang, san a hi zong, ze dam in tong lel aw nuam tuam, lel aw nuam tuam e.

48.  
(a)       Nun nuam ci a, ih lel lel ding, bang ding len lai, am lo na hiam, am lo na hiam aw.
(b)       Bangding len lai, am lo na hiam, tuan a, pu pa, tum bang a huai sa ten zong, len lai aw ci, duang hul lawh lai e.

49.  
(a)       Pal lai ding diang, tul suan hiang bang, na bawi aw ngaih no, sing hei sa aw, sing hei sa aw, gual duang a, bang, ding aw na sang ding aw na sang e.
(b)       Sing hei sa lah, gual duang a, bang, ding a, maw na sang, lung tuak aw ban, lung tuak aw ban, lung tuak aw ban zaal ki kham lo, ding aw na sang, ding aw na sang e.

50.  
(a)       Vai mang se sum, kui vum a, a leet sang in zong, kawi tawh taang bang dam, ken lah ngai, ken lah ngai zawng e.
(b)       Ken lah ngai, ken lah ngai zawng a, pah taan gtuan gah a, von deih san gbang no, ken lah ngai, ken lah ngai zawng e.

51.  
(a)       Maymyo pal tan, gual geen vang thang, siam bang sin ding, kei va tum vang e.
 (b)       Siam bang sin ding, kei va tum vang paal pan zo hei, san a tul lo aw.
52.  
(a)       Do lai pal bang, ka nan na ding, ka ban zal aw, gia bang hawm thawng e.
(b)       Ka ban zal aw, gia bang hawm thaw’ng lun tawi phual ngo, te lah muang lang e.

53.  
(a)       Phai dim Thau the, No Neel Ciin Cing, Luan Vung zo taang, bang na dam nam, bang na dam nam aw.
(b)       Luan Vung zo taang, bang na dam leh, nei sok bawk mual, ka kal zo diam vangngaih No Neel aw.

54.
(a)       Vai mang tun nu, phei phung suan na, dam dial in hei, tan ge Cing e, tang e Cing aw e.
(b)       Dam dial a, hei, Ciim tang mual pan, ne lo lai maw, Cing ngaih no aw e.

55.
(a)       Zapan gal kap, C D A te, sa kam kei bang, hang leh ki lawm, hang leh ki lawm e.
(b)       Sa kam kei bang, hang leh ki lawm, gual tung va bang, tuang leh ki lawm, tuan gleh ki lawm e.

56.  
(a)       Zaang gam nun nuam, a pian dang e, a va tong suah, a va tong suah, leh luan, leh luan lawm aw e.
(b)       A va tong suah, leh luan lawm aw, ning ki ne len, ning ki ne len khuang tawi bang , ging na ging na, ging na lawm aw e.

57.  
(a)       Zing ka zit na, mal gam taang ah, sing lelsa,m sing lel hei sa, sing lel hei sa suan zo zam, Cing ngaih mel mung, Cing ngaih mel mung e.
(b)       Cing ngaih mel mung, kawi loh ding aw, kawi loh ding aw, kawi loh ding aw, duang zen Cing, duang zen Cing e, duang zen Ciang aw e.

58.  
(a)       Zing ciang thai ni, khen ding a, zaang va no bang, kei ka lung zuang, kei ka lung zuang e.
(b)       Zaang va no bang, kei ka lung zuang, tung kawl va bang, kei ka taang laam, kei ka taang laam e.

59.  
 (a)       Ih khen na ding, sun ni tum ta, lung ta ho nem ngaih no aw, kon glawh leh na, kong lawh leh na e.
(b)       Kong lawh leh na bek hi lo a, phei phung suan mual, tam na kal ciang zong, lung a, hong ngil vak cia ho neem, vaak cia ho neem aw.

60.  
(a)       Gibang khen ding, lung ka hual ciang, tui dal gua bang, ka taang ei tawn ka taan gei tawn e.
(b)       Tui dal gua bang, ka taang ei tawn, gam hui va bang, kei mau ma sang, kei mau ma sang e.

Zomi bup sin theih, sak theih ding in hong tei khia kik : Cinpu Zomi.


Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: A theih ol leh a sak nuam ZOLA Dawng 60. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top