728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

LIANZAW PHUNGGUI leh TANGTHU.

LIANZAW
PHUNGGUI leh TANGTHU

Rev. Chinzakhai (Lianzaw)

Lianzaw Phunggui leh Tangthu

1st Edition, 2010
2nd Edition, 2014
© Rev. Chinzakhai
Copies 500


CONTENT
Preface i
Introduction iii
General Chart
Lianzaw pan a Inntuante 01 – 20
25/E Tunzakap, 25/D Khamkhogin
24/E Lunthang, 24/D Lunkham, 23/G Amlah 01
23/E El-on, 23/D Khualngul 02
22/E Suahngam, 22/D Thangkhozam 03
21/F Khamla, 21/E Singzavum 04
21/D Enlah, 20/C Vumhul 05
18/D Hangpa 06
17/E Thangngeu, 17/D Hunglun 07
16/F Thangnok, 16/E Manggin 08
16/D Siannok-Tohtak 09
15/F Nangman 10
15/E Vumnok, 15/D Naulak 11
15/B Munluah 12
14/C Lianhil, 13/E Hatlang 13
13/D Hatzaw 14
13/C Hanmau (Zilh-om) 15
12/D Lutkim (Huba) 16
8/C Khual-on (Kholawn) 17
7/A Phiamphu (Piangpu) 19
5/C Sungmang 20
Lianzaw Phunggui leh Tangthu 21 – 60
Tihyl (Chinhil), Khyangeng (Engneng) Tangthu 21
Lelyan (Leilian), Thattung (Tattung) Tangthu 21
Lianzaw Tangthu 21
Han-en, Manglut, Enlangh Tangthu 
Lutmang, Entuang, Manglian,
Hanthang Tangthu 23
Liantuang, Lianmang Tangthu 24
Lianthang Tangthu 26
Simthang Tangthu 28
Mang-im, Simhang Tangthu 29
Simvum, Nitlam Tangthu 30
Vum-el Tangthu 32
Lamlun Tangthu 33
Hauvum Tangthu 34
Suaktut Tangthu 35
Vumzalang Tangthu 36
Tutzakhen Tangthu 36
Lunkham Tangthu 37
Vumzakap Tangthu 37
Amlah Tangthu 40
Lunchin Tangthu 40
Suahngam Tangthu 41
Thangkhozam Tangthu 41
Khamla Tangthu 42
Singzavum Tangthu 43
Hunglun Tangthu 44
Siannok Tangthu 45
Nangman Tangthu 46
Lianhil (Lethil) Tangthu 51
Hatzaw Tangthu 51
Zilh-om (Hanmau) Tangthu 52
Lutkim Tangthu 52
Kholawn Tangthu 55
Phiamphu Tangthu 57
Lianzaw Phung Lapite leh Hanla 59
Thu kikupna 61 – 70
Lungdam kouhna 71 – 74
Bibliography 76 

PREFACE
Hih phungpi laibu a nihveina hi. A khatveina pen Computer apat khelhna tampi om hi. Hih a nihveina pen a hoihthei pen ding a ngaihsut leh gelh ahi. Hih nihveina laibu pen copy 500 bawl hi a, a kisap bang a bawl zel thei ahi. Laibu sung a thute a tomthei bang a kigen kigelh ahi. Na sim chiang in ngaihsut siam tak in sim in.

Hih nihveina Lianzaw Phunggui leh Tangthu bawlna ding a neihsa, sum leh pai thatang lungsim a hong panpih ulenaute tungah lungdam thu kong kou hi. Phungthu zong i theiding phamoh khat hi. Ulenau limsakna, itna neite in a phungthu a theih teitei ding a hi. Unau sung a itna nei mi a ding a phamoh pen ahi. Luang leh ban thu gending a om chiang in i unaute mah in gen hi.
Na sanggam

Rev. Chinzakhai Lianzaw

INTRODUCTION
Hih nihveina Lianzaw Phunggui leh Tangthu bu pen (General Chart) ah bulpi kipatna pan kipan a, Lianzaw pan a inntuante a khang kilahna ah a neupen a nunungpen apat kisim kik in a bul pen a nunung suak kik hi. Tuabang a hih keileh a kinaipih toh kigamla hi. Etna dan dingpen number kigual suk pen khangsimna hi a, tualeh A, B, C,... kigualte pen unau-sanggam chihna ahi.

Hih Khanggui simna ah innsuan chiat a mi kigelh zolo hi. Gelh leizong dik kimlo hi. Lianzaw apat na lenkhiatna na theihna ding chiang bek kigelh ahi. Nang min zong omlo khading hi. Na pu a om leh na min om bang in ngai inla, tua na pu number apat na hainette min gelh inla, Serial No. pesuk in tua a dik pen hi ding hi. Na hainette khempeuh min gelhna laibu khat kineih chiat un. Tua laibu hong kikhom ding a tua laibute en a i bawl chiang i phungthu hong dik pan ding ahi.


Lianzaw kitawmlua i chi ua, Lianzaw kichi utlo tampi om a, Lianzaw a tawm mah ding hi. Lianzaw hi ding utlo a hihang Lianzaw gui zom hi veve hi. Tuahang in Lianzawte simmohna tang deuh hi.

Lianzaw Phunggui sutna ah, pute pate genbang hi a, tangthu a kigen minte toh Lianzawte’n a pute a pate min bulh utlo hi. Eg : Dahpa, Ngamtawn, Galngam chihte peuh toh kibulh chih pen phung dik hilo ding hi. Tualeh Nigui peuh, Muvanlai peuh a piang kihisak zong zumhuaina khat suak hi. Mihing pen mihing pan mah a piang ahi.

Hih i laibu hoihtak a na sim leh na theihna kibehlap ding in ka um hi. Sim thadah kenla, simden in tua hileh na ngaihsutna hong don pan ding hi. Hih i phungpi laibu pen manden ding a kibawl a hita hi. Hoih le hoih keileh a ban kibawl zolo ding hi. Hoihtak in kem inla, hoihtak in kisim in.

Hih Lianzaw Phungpi gui paipi pen Pu Vumzakap, Pu Hangkham leh Pu Thangzakham-te’n Pu Lamlun in Kawlte laitoh a gelhna ki-entuak a kibawl ahi hi. Hih Chart pen a u-zawte a masapen, a nauzawte a nunungpen in kigial a, suan leh khakte lah ding ciangin a nauzaw pente a kipan kigelh a, u-zaw pente a nunung lam ah kigelh kik hi. Tuapen a kinaipih toh zonbaih lamna ding a kibawlna ahi. Roman number a kigelh pen Khangsimna hia, number neute pen sanggam simna leh theihna ahi.

LIANZAW’S CLAN GENERAL GENEALOGY CHART

LIANZAW PHUNGGUI LEH TANGTHU

TIHYL (Chinhil) Tangthu
Pu-le-pate’n innsung sial dawithu ah, “ka Pu Chinhil, Engneng, Leilian, Tattung, Lianzaw gau na tai in” chi’n, phuisam uhi. Pu Chinhil pen China gam tung masapen hi ding a ngaihsut ahi. Ama tangthu gen ding theih tamlo hi.

KHYANGENG (Engneng) Tangthu
Amah pen China gam sung ah Ukpi khat-vaihawm khat hi ding a ngaihsut ahi. Ama’n hanla na nei a hibang hi –
Ka seino in e, sa kamkei bang gial ing e; Sakamkei bang gial ing e,
Chiau i gal ah om muang gual sualgua bang ong e.
Hibang a hanla a neih man vaihawm lian khat hi ding a ngaihsut ahi.

LELYAN (Leilian) Tangthu
Ama tangthu zong bangmah theihlomlo hi. Atate Thattung (Tattung) Khoithang, Nemniak, Tothang, Tolup, Tohin chih a hi.

THATTUNG (Tattung) Tangthu
A tangthu theih omlo hi. Atate Lianzaw, Boklua, Sungmang ahi.

LIANZAW Tangthu
Amah Khul a shi hi ding a ngaihsut ahi. A tapa Han-en in a pa Lianzaw min toh sial dawithoihna na nei hi.

HAN-EN Tangthu
Amah leh Songthu tapa Kipmang lamkaih in China gam Yangshe Valley pan Tagong, Kachin gam ah hong tung uhi. Tagong pan Tawai hong teng uhi. Zangkong khua ah Yunte Ukpipa (Woe) kichi khat na om a, Tawai khua hong hawh ding a sakol tung tuang a hong pai a muh chiangun a thulo a, a gamsung a i ten hanga simgop ding a hongpai sa in lampi ah na buk ua, na that siang uhi.Pu Han-en in Woe Kumpipa a ngong na bantan hi. A phuakna la-
a) Zanga mangpa’n Siphu tung hong tawn, Siphu tung a tuang ka tha.
b) Tuang that ing tuang that ing, Siphu tung a tuang ka tha.
a) Siphu tung a tuang that ing, Kimpi gual in pumpial bang delh e.
b) Kimpi gual in pumpial bang delh e, Kawlchiang a sai temin sat ing e.

Hih Pu Han-en late pen tuni dong a Lianzawte lapi a ki sa den ahi. Pu Han-en in a khanlai a nau nu toh lou giakkhom ua , zu a kham hang in, a naunu toh ta nei ua a min ding phuak ngamlo a, a mel piang na a hih chiang Piangpu in sam in chi’n Piangpu in a sam uhi. Yunan luigei a sik kheng a pang in tua pan in Phiamphu chi’n hong kisam hi.
Han-en tate – Phiamphu leh Manglut ahi. Manglut apan Lianzaw khangthu kisut hi.

MANGLUT Tangthu
Ama tangthu theih omlo hi. Sungmang kitap Sungmang – Manglut ahi. A tate – Enlangh leh Khual-on ahi.

ENLANGH Tangthu
Ama hunlai in tualgal om hi ding a ngaisut ahi. A late -
a) A tui hong luang dildial e Zualtui hong luang dil dial e.
b) Zualtui leh somtui a kal ah, Lal luang naubang sial ing e.
Enlangh in tapa – Lutmang nei hi. Manglut Lutmang a phuak hi.

LUTMANG Tangthu
Bung gam Upper Chindwin gam ah teng ngai hi ding a ngaihsut ahi. A tapa Entuang ahi. Han-en kitap ahi.

ENTUANG Tangthu
A late hi bang hi -
a) Luang suk tang e, luang suk tang e; Mun mual nen ah luang suk e.
b) Ka sak a’n phil bang hong luan e, Ka khang a’n thelbang hong thon e.
A tapa - Manglian hi. Lutmang kitap ahi.

MANGLIAN Tangthu
A late apat sa man leh thangh kam mi a hihna kithei hi.
a) Sak a suang mual veng ve ua, Khang a suangmual veng ve aw.
b) Khang a suang mual, sak a suang mual; Tha leh lui vabang ka tuang sak e.
A tapate – Hanthang, Ngamhat, Lutkim tapa thum nei hi. A tapa nihna Ngamhat pen a tangval lai tak in Ngal hapak vat in shi hi. Lutkim pen Manglut kitap hi.

HANTHANG Tangthu
Ama tangthu theih tamlo hi. A late-
a)Na that ding albang ka tha, Ngalliam hing, Tuinal guabang kai kisa, dawn lai long e.
b) Tuinal guabang kai kisa, dawn lai long e; Khua mual lum ding dai ka damsak ngon hi e.

A tapate – Liantuang, Hanmau (Zilh-om), Hatzaw, Hatlangh, Hatlei; tapa nga nei hi. A naupa Ngamhat a tangval laitak a Ngal pik a, a sih pen na salua in a tate thum a naupa Ngamhat a tap hi. Hanthang la pen Lianzawte pu lamla in kinei hi.

LIANTUANG Tangthu
Amah pen Phaitu khua ah teng hi. A late -
a) Hong in chi e, hong in chi e; Lian vontawi hong in chi e.
b) Hong ing e, suangmual khup ing, Ka sul zui ngam omlo e.
a) Ka sul zui ngam omlo e, Kamkei sul zui omlo e.
b) Chintui na vang khua sapi toh, Lalluang zonna la lam e.
a) Phai khua a min Chin tuipi a la’ng, Ka tha ka han khuang in; Siamlui zui e sialkai thong dial e.
b) Ka han khuang in siamlui zui e, Sialkai thong dial e; Seino ei khan phai khua lumsak e.

Liantuang la dawng nihte Lianzaw nukhak la in kinei a, a topna pen lakhen in kinei hi. Liantuang tapate - Lianmang, Lianhil (Lethil); tapa nih nei hi.


LIANMANG Tangthu
Ama tangthu gelh ding tamlua, a thupite a tom in kong gelhbhi. Amah Chiahpi khua, Thangkai gam a teng hi. A late –
a) Ka seino a lung ka tup ka tun ang ah, Sial leh tang leh; Lalhen muibang ngai ing e.
b) Nuthai lungtup Sial leh tang ka tung sak e, Keima lungtup Lalhen siansung dim veh e.

Hih a la pen Lianzaw pu lamla in kinei hi, Lianmang zi’n kum thum dong ta neilo a, a naunu toh Pu Lianmang lum khomsak a, tapa khat nei hi. Tua tapa pen i mun-i mual luah ding chi ua, a min ding in Munluah hi sak uhi. A zipi in zong tapa khat hong nei a, Manglian – Lianthang a hisak uhi.

A zi naunu mei in nei a, naupai kik in, a lou giakna uah suak a, a tute’n la ua, a min a phuak chiang un loubuk a i lak mangngilh lona ding Naulak hisak ni chi ua, Naulak a hisakta uhi. A ta upa pen Vangzang khua ah hausa in koih a, sialtal khat kap in khua lawm ua, la phuak a ....
a) Vangtui a mungbang phut tang e, Luah khomang in tou ing e.
b) Luah khomang in tou ing e, Lian vontawi in thang ing e.

Hih a la pen Munluah lapi ding a phuak hi a, Munluah lapi patna ahi. Naulak zong sialhawl chingta (lianta) a, a u Munluah toh kitemkhom ding in; Vangzang khua ah omsak denta hi.

Munluah in Lianthang sa-ek buak theilo ding a, Lianthang in zong Munluah sa-ek buak theilo ding chi hi. Luangthubanthu ah na vaihawm khom un chi hi. Pu Lianmang zipi in zong tapa nih neih beh a Vumnok leh Nangman ahi.
Pu Lianmang Ciahpi khua, Thangkai gam a teng ahi. Ama tangthu tamlua kigelh zolo hi. Pu Lianmang tapate – Munluah, Lianthang, Naulak, Vumnok, Nangman; tapa nga nei hi.

LIANTHANG Tangthu
Pu Lianthang pen pute lak a minthang pen ahi. Amah pen galhang mahmah mi ahi. Amah theilo omlo hi. Galhang lelh nei ngailo mi ahi. Ama thu gending tamlua, kigelh zolo ding hi. A late -
a) Khogal mutual vannuai lelh aw, Haithei bang zingtat ing e.
b) Haithei bang zingtat ing e, Sumlu bengtong in puang e.
a) Simbupi’n Builu toh e Chiaugal ah kai pihta e
b) Simbu lalthah, kei lalthah, Lalhen nang zuang ngiungeu e

A la nihna pen Thangngeu in a inntuan in lapi ding ngen a, Pu Lian Thang in a na pia a, Thangngeute lapi patna ahi.

Pu Lianthang in Khothang khua ah zawl khat nei a, tua a zawlpa zi pen nungakno khat ahi. A zawlpa lah tekta ahih chiang in, a zawlpa’n Pu Lianthang vaikhak a, a zi kiang ah ka zawlpa hong hoh leh ‘keimah ka om hi’ chi’n la, i Aktal chilgeh na goh in. Tualeh, amah tangin na lumsak ken la, na luppih in chi hi.

Pu Lianthang a zawlpa kiang a tun chiang, a zawlpa na omlo a, “Ka zawlpa’n hong thutah a amah na omlo bang chi ngaituah hiam” a chih chiang; a zawlnu’n, “Na zawlpa keimah ka hi” chi’n zulup a, Aktalpi zong goh a; Pu Lianthang in hibang in bawl ken a chih hang in a zawlnu’n, “Na zawlpa hong thu tahna hi” chi’n a bawl teitei hi.

Pu Lianthang in zu nene a, khua a mial chiang in lupna bawl ding a zawlnu a sawl leh, a zawlnu’n ‘na zawlpa toh bang na lamdang sam a, na zawlpa hong vaikhak bangin ka kiang ah lum lel in’ a chi hi. Pu Lianthang zong a zawlnu kiang ah lum a, tuachi’n a zawlnu’n nau a paita hi. Nau a suak chiang in a zawlpa’n Pu Lianthang vaikhak kik a, ‘zawl aw tapa hoih khat ka nei a, nang kong tap ding hi. Hong hoh inla, amin hong kiphuak in’ chi’n a thutah hi.

Pu Lianthang nau min phuak ding in a zawlpa vaikhakna bang in thauvui zuak kawm in Khothang khua ah hawh a, nausen mel a muh chiang ‘ka ta hi’ chi’n a zawlpa toh kituh uhi. A zawlpa’n ‘Zawl aw, nang leh kei minsiat ding pen hoihlo lua hi, kei bang tanvei; hing lai ding in na ngaihsut hiam, ka sih chiang in a nuta un kilak ta in, tu in nau min na deih bangbang phuak inla, nuse phot in kei ta hi sak tadih in’ chi hi.

Pu Lianthang in ‘Ka lak ding lah noksak, ka laklo ding lah noksak mamah ahih chiang zawl aw Lianthang Thangnok na hisak in chi’n’ a paisanta hi. A zawlpa sih masang in Pu Lianthang pen a Pu Chinmang in Thalpi toh kap a shita ahih man in Thangnok pen laklo in Khothang khua ah nusiat in omdenta hi.

Pu Lianthang pen Ciahpi khua, Thangkai gam a teng hia, a sungte; a Pu Dopmulte, Cingnangkhau khua a teng ahi uhi. Pu Lianthang a lawmpa khat toh Bunggam a zangsial kap ding a kuan a dangtak lua a, “ka sungte kiang ah bang leng zu hong lup ding” chi’n kinepna toh bang hi. A hih hang a sungte’n zu na neilo uhi. Pu Lianthang zalak kisa in hanggop a, galhing mat a na omna pan ua thum vei dong hong hunkhia ing a, zu khonei khat zong nong lup zawhlo uh chi hi. Mate te’n galpa in hong la ua, tuni dong in saching hong pia uhi.
A pute’n ka tu na gen bang in galhing mat in ka om ua, thumvei dong nong hunkhia a, loukhawh-singpuak omthei nailo in bangmah neizo nailo ka hi uhi. Nangma hong gotsa hih Dol pek teng bek nei ing a, na kipuakta ding amah a chi uhi.

Pu Lianthang in tua dawl singpek teng a silapa toh non ua, Tuipadung zui in pai uhi. Apu Chinmang in Tuipadung ah na bukdap a, a thalpi toh kap hi. Thaltang a nung a kiphut a silapa’n dohkhiat a tup leh, “na Pi i puak ding” chi’n phallo hi. A nung a Thaltang kiphut thaltang toh Pu Lianthang inn ah tung hi. Thaltang a doh chiang un kidokkhe theilo a, a mailam a a sawn uleh Pu Lianthang shita hi.

Tuabang a Pu Lianthang sihna pen a pute’n zong a theih chiang un nasa mahmah ua, i tu tung ah khial i hih chiang in tu in ei kua in galhing a mat a i omna ah hong hunkheta ding hiam chi’n dah mahmah ua, Lianzawte sang a a dah zawkna uh muh theih in om hi.

Apu Dopmulte’n Sialtalpi khat, Vok tuk guk; sa siang leh zu phelpi khat; tualeh, puandum khat toh a tupa uh gal in hong kuan ua, khomual apat a vekpi ua kapsa a, a hong lut chiangun, a tute un na hehpih mahmah ua, thuchiam na pia uhi. A thuchiam na uah “Lianzaw leh Dopmul pasal luang somthum i sih masiah phuba kilalo ding” chih ahi.

Hih bang a thuchiamna a neih khit chiang un Pu Lianthang pen Ciahpi khua ah vui uhi. Apu Chinmang in la phuak a:-
a) Ciahtui a lang ka sawn Thang aw,
Malbang kou leng; mualmong zang tunphe bang e.
b) Malbang kou leng mualmong zang tunphe bang e;
tang suanzang e nalgua dang saino bang e.Hih la toh a Pu Chinmang in Pu Lianthang a vui hi. Kou Dopmulte’n zong tu apat Lianzaw numeite zi’n ka zongta ding uhi a chi uhi. Pu Lianthang tate – Simthang, Siannok, Manggin, Thangnok ahi.


(Hih website pan theih ding: Tangthu bu pen anuai ah kisim thei hi. Simdan anuam ding in hong gualgual toto ding hi ingh. Lungdam.
Cinpu Zomi.)

LIANZAW PHUNGGUI leh TANGTHU BU.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 comments:

Item Reviewed: LIANZAW PHUNGGUI leh TANGTHU. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top