728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

ZO leh SHING MINAMTE THU (Laibu). Gelh: Pu Kham Go Pau

ZO
 leh
 SHING MINAMTE THU


 Gelh : KHAM GO PAU
Photo credit : Cinpu Zomi.

A Sunga Kihel Thute

1.Laibu sung kihel thu te leh zon-olna (1)

1. Thu patna (2)

2.Mi masa pen te (3)

3. Tibet mi masa pen te (Frist Tibetan) (3-6)

4. Kam thang thu leh zak suksuk kammal thupi te (6-8)

 (a) Vanleng tanu (8)
 (b) Man Dawng taangthu (8)
 (c) Ihpu ihpa te sal in na kiman in kulhpi na kiciang sak (8)
 (d) Su Bin Tai Tangthu (8)
 (e) Khu,Khul, Laikuahawm te pan piang (8)
 (f) Pasian, Phayaleh Siampu dawithoihna (8)
 (g) Topa kammal zatna (8)
 (h) Muh-Khau tangthu (8)

5. Shing-mi tawh akizom Dynasty te (9-11)
 (a) Xia(Hsia) Dynasty (9)
 (b) Shang Dynasty (10)
 (c) Zhou(Chot) Dynasty (10)
 (d) Qin(Chin) Dynasty (10-11)

6. Chiang (Qiang,Khiang,Kiang) minam te (10-14)

7. Shing-mi Qiang-mi leh Zo-mi et-kak na (14)
 (a) Kampau,kammal et-kakna (14)
 (b) Ih muhtheih pak tatzia leh ngeina te et-kakna (15-16)

8. Kammal thupi te leh a gennopna (16-20)
 (a) Topa (16-17)
 (b) Zo (17-19)
 (c) Sum leh Dangka (19)
 (d) Lai (20)
 (e) Dahpa te nupa (20-21)
 (f) Min mai ah "Ngah" (21)
 (g)Shing Ai (21)

9. Zo Kingdom leh Kh'iang kingdom (22-23)
 (a) Zo Kingdom (22)
 (b) Kh'iang Kingdom (22-23)

10. Banghang Zo leh Kh'iang kingdom te minthang lo (23)

11. Minam khenna (24-25)

12. Kawlgam lutkhit a hongpiang nammin lawhna te (25-26)

THU PATNA
Ei Zomi te khanggui(behgui) ih kanciang khang kizom (25) ciangbang bek ki kanto thei in, ihkan theih nawnloh ciang a tamzaw in Zo mai ah Pu behlap in Pu Zo tawh ih ki pansak hi. Beh khanggui kizopna bek hi in,tualo a lamdang lua tangthu ihnei kei hi. Hih laibu sung thute in BC hunlai ihpu ihpi te koimun, koigam tengah khuasa bangci, bangdan in na nungta,bang te nabia uh cih te leh banghang in mundang gamdang ah nalal cihte theisak nopna ahi hi.

Tu laitak a nungta leitungmi khempeuh, a sisa khempeuh leh a hong piang laiding khanthak khempeuh te in Pasian bawlsa piangsakna tawh ahi zongin, kikhel tohtohna tawh ahi zongin maivom,maikang,maisan kuamah a om masa, apiang masa tuan omlo ding aa, ih omhun ih pianghun kibang ding hi.

Zomi a kici te zong leitung ah pianghak zaw tuanlo ding hang aa, midang te mah bangin ih pilna, siamna, hihtheihna, hauhna,te a khangkhang in kikhel suksuk dinghi cih ka-um hi. 

Tuate lai tawh ciaptehna,kam tangthu sung te leh Cope topa hong bawlsak zolai simbu te ihsim ciang..
 (1) Van ah aleng a ki tuangthei zomi te pu leh pa te in neigei cih te a hi zong in (Vanleng tanu taangthu)
(2) Sik kongkhakpi te thuah in, a kip mahmah , a kho mahmah inn lianpi sungah Man Dawng te innkuan tengngei cih te ahi zong
(3) Ihpu ihpa te sal in, na kiman in, kulhpi na ki ciangsak ngei ahi zong in
(4) Khul kuahawm pan piangkhia paikhia cih te a hi zong in (Laimi a ki ci te in lai kuakhawm pan piangkhia hi ung a cihna te uh a hi zongin)
(5) Ih savunlai te Ui in hong neksak in, lai kinei nawnlo hi cih te ahi zongin A ciapteh huai a kankik huai thu leh la tampi om cih ihtheih ihphawk ding kadeih mahmah hi.

Hih laibu sung thute in ka zakna, ka simkhak laibu te sungpan leh ka uk mahmah na tawh kakan te tungtawn in hih laibu hong atkhiat ka-hi hi. A kicing zaw dingin ka kanbeh nophang lai tamsim zawh nawnloh kahih man in, ka kaihkhop sa thu te ngawmtuah in hong atkhia phot ka-hi hi. Khangthak te in, hih laibu simin a kicingzaw leh a kicianzaw in nongkan beh na ding, nong puahphat tohtoh lai ding uh kongthum kong hanthawn hi.

Akim in Simna.


Pu Kham Go Pau in www.cinpuzomi.com website ading in phalna hong piak ngiat ahihi.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 comments:

  1. Pa Pau in hih laibu tawh kisai kaihkhopkhop lai theihpih mah hi veng, ken a bu ciang dong a tun zo ding, man ding sa lo. Laibu-a sim theih dingin a hong om manin nidang cianga khangthak thu kan nuamte adingin manpha thei ding hi. Tanglai Tibet gam lam pekpek i thei ban kei zongin tunai huama thu le la tawh kisai a gelhte bang, kei adingin ka theihna hong kibehlap (informative) hi. Lungdam ei.

    ReplyDelete

Item Reviewed: ZO leh SHING MINAMTE THU (Laibu). Gelh: Pu Kham Go Pau Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top