728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

GUALNOPNA-MUN LEH MIPI OMKHOPNA-MUN AA KISA ZO LAPITE.

Gelh ~ Thang Siangh
(Zogam Paalpi)
February 14,2007
Zomi ih pu ih pa te in, sanggam ki-itna, khua leh tui khualna, khatleh-khat kithupi bawlna tawh nakhangkhia uh hi. Kipahtawina leh kithupisehna in mihing kizopna hoihsak hi. Ki-itna khangsak hi. Kipumkhatna leh kithutuahna thahaat iin hinsuahsak hi. Khangmasa te khekhaap mansuah keileng Zomi te pen Minam-lian kisuak takpi ding hi. Amau te lungsim- puak te pen Pasian thukham tawh kizawitawn mahmah hi.


Khuado, sialsawm-hun leh guapnopna, mipi-omkhawlna khempeuhah kipahtawina leh ki-itna la vive sa uh hi. Puu te itna, Nu leh pa pahtawina, sanggamte itna, nungak tangval leh kholhpih lawm leh gual itna, kisa ziahziah hi. Puu te itna la asaklaitak iin a tuno khat alai-ah laamsak hi. Lasak atawp ciang iin, kai iin zuu-tepsak hi. Aciah ciang iin akno khat mat iin ciahsak hi. A gamtatna khempeuh uh ki-itna akhanna ding ngimna ahi hi.Hih la te nasim ciang iin ihpu ihpa te pilna bangzah iin thuk, bangzah iin thupi cih ngaihsun in.

Khangham-lam leh nuleh-pa pahtawina la.
1. (a) Ka-tunnu ka ngaizawm aw e, ka-zuaminthang va bang pau kangai zawm aw 
(b) Ka-tun in ningtui hong thuan aa tunnu-mah ngai ta zawng e

2. (a) Thei bang sen iin tun leh ka-zua'n phelgua hong guatsa hing e..
(b) Phelgua guat kan in kheng ing e khaimu nalaam zil ing e.

3. (a) Ih phunglai-ah ahawmsiam -bel damdial aa zuih aa pha e.
(b) Khattang va bang ih pau hang iin gualtung tuanna omlo e.

4. (a) Mim bang pianna gui iin sutleng gua bang hin nan lawm sang e..
(b) Phung leh gual in hong lel zong in mauki bang kivan leeng e.

5. (a) Ka tun vang ka tun vang aw e mim leh taang aw e katun vang aw e.
(b) Kazua vang ka zua vang aw e sang leh lal aw e kazua vang aw e.

6. (a) Katun lah tun gim nanam tei aa kazua lah zua gim nanam tei e, 
(b) Kei hong siam leh pupa-siam aw koi-ah gamgi-suang naphut hiam aw.

7. (a) Katun vang a thang zawm aw e tulkuan zua vang thangzawm e. 
(b) Von hehnem luum bang hong sunna kamin ciau gal kai ta e..

8. (a)Kazua vang zang ni'n awi ing e nahnuai len muang tuam ing e. 
(b) Kaciin vang lahmei aa kavak tuaigel tawh kumlai ing e

9. (a) Katun vang khaimu'n laam ing zua vang phai va lo ing e 
(b) Ngalliam pheiphung sangcih aw e tang banzal kamkei aw e

10. (a) Katun tum bang guaikuan cing e lenpuan bang kathak sak e 
(b) Kazua lo bang tulkuan cing e tangnah bang kasuangsawn e.

11. (a) Katunnu'n thawlzuu hong thuan e phaksapah deih pal ci e 
(b) Kazua pan zingvai hong kha e von aw lenzang aw ci e.

12. (a) Tualnuam ee tualnuam e puu te sumtual tual tung tualnuam e 
(b) Gamnuam e gam nuam e puu te gamzang gamnem gam nuam e

13. (a) Bualna ngei nuam bualna ngei nuam e puvon siangsung bualna ngei nuam e 
(b) Laamna ngei nuam laamna ngei nuam e puu te pahtang laamna ngei nuam e.

14. (a) Kei kapuu te sen aa kapuu te ningzuu bang khum thei na leng nuampeng phuhsak vang e 
(b) Nuampeng phuhsak vang heisa bang pal thei naleng kapal lo sak vang e

15. (a) Pha la'ng e pha la'ng zua aw nalam sawmsial pha la'ng e..
(b) Khup la'ng e khup la'ng sawmtang khawh aa nutun khup la'ng e.

16. (a) Ciin leh katuai aw ci tang e sinlai tui bang ciim aw cing e pupa gual gensa aw e 
(b) Pupa gualgen za lai aa thang sing-sinthu nang bang diang e,

17. (a) Kangaih kuatawh kateh diam aw ciau aa lumsuang tawh te'ng e 
(b) Lumsuang pak pa bang amualhleh kangaih lung ah ngil hi vang e gual aw e.

18. (a) Damtui kulthuk limnga'n zuan aa singcin pal phialvan bawm e.. 
(b) Lunmang hawmsiam zata'n bawm aa ciin hawmsiam tuai in bawm e.

19. (a) Theisen puvon ngalliam bel aw tusuan mel haihkha na cia 
(b) Gual sang tongdam nem zaw ding aa aduang mel hoih ding aw e

20. (a) Thei bang sen iin zua in tuang nusia ngalliam tangtawi hing cin, zualam zing tui bang dim kik ing e..
(b) Khat iin khang tang nihthum khang bang tang saikiim kaguallai ah kamin zang lawi bang aa thang aw e

21. (a) Ih tung-solkha vangtang icih alsi'n bawm-a vangtang no aw e 
(b) Ih khang ciautui luanging ihcih akaihtam-a luanging no aw e 

22. (a) Munzaang lai-ah sing-zabuang khat aa na po, naliim beel vawi e, thulguah leh lomeii kisung ciang aa kei nong sel zodiam nahlun aw..
(b) Kei nong sel zo diam nahlun aw, gual ding sial bang nalian lo zong kei ding zang-huisai bang aa, limlian ciai limlian nahlun aw..

23. (a) Munzanglai-ah tulsing khansiam zang-huisai bang lianmahleh zong katai sam diam buang lawmlawm aw e  
(b) Kamkei bang gial sa bang tai leng a lawm sam diam aw buang lawmlawm aw e.

La-gualnuam
1. (a) Kum kikhen-a tuaigual nunnuam zuahen tuang tun ni bang e 
(b) Kalak nuai-a ningbeel gualsiam ciin tawh khollai no bang e

2. (a) Kazua sausak simsinggil phuh cialdawh nem ngai naveng e 
(b) Huangzawl gawl bang hong um ding aw phung nih thum ngai naveng e

3. (b) A mi pau ven sumkholh gual aw nazua khakia nun -a anuam lua ci e 
(b) Nun aa nuam lua sanggah hing e,kazua langlam zamluang kasai cimlang e

4. (a) Pupa langlam lenkhuang leh sialki betloh iin tul keileh kilawm e 
(b) Betloh iin tul keileh kilawm sailoh iin khuang keileh kilawm e

5. (a) Pupa langlam lenkhuang leh sialki nunnuam iin sai saisai taleng e 
(b) Nunnuam iin sai saisai taleng tuilim nga bang laamlaam taleng e

6. (a) Tun sung mim bang piangkim tek a lakmai ni bang tang tuam om aw e..
(b) Lakmai ni bang tangtuam om aw Thawm te sawmsial mantuam om e mantuam om aw e.

7. (a) Gual ih ngaih sese duang hulna hi a khang damtui bang kiamnawn sawnsawn lawm aw e 
(b) Khang damtui bang kiamnawn sawnsawn lawm aw e, zo-nunsawl bang hulnawn sawnsawn lawm aw e

8. (a) Tongdam nem ngingei iin gual vaho leng, lawm aw hongci lo ding te'n zong lawm hongci e 
(b) Lawm aw hong ci lo ding ten zong lawm aw hongci aa ngaih aw hongci lo ding ten zong ngaih aw hongci ee.

9. (a) Ei aw e ei aw lia leh tang aw ei aw e 
(b) Ngaih teng nuaciang ih sumtual ah lia leh tang aw ei aw e

10. (a) Kangaih aw ngaih kungkuai aw e singlel sangah nakai aw e 
(b) Singlel sangah nakai inla na-nunpaal lo nuam ing aw e

Mo-leina mun aa kisa la
1. (a) Siang a nuam siang anuam e kalenna siang anuam e 
(b) Lenna siang nuam ciin leh tuai aw khangsawn ten ciin aa pha e

2. (a) Lia va kha'ng lia va kha'ng e phungnuam aa lia va kha'ng e..
(b) Phungnuam aa lia zin bang kakhak tusuan aw tang bang pha aw

3. (a) Katun nuaciang sen kalungtup puvon-suan zozamno aw cing e 
(b) Puvon -sua zozamno aw suan-melhoih aw keideih gual in adeih aw e

4. (a) Thei bang sen aa lung aa katup vangkhua gual in zozam aw ci e,
(b) Vangkhua gual in zozam aw ci aa kasan zang-phialva ken kangai hi e

Khuado -Sialsawm sunga kisa thei la
1. (a) Do nalingling do na lingling e, gual in kumkhua do na lingling e 
(b) Gual in kumkhua do na lingling e Do khan(han) ah nau bang kakap aw e.

2. (a) Kum kikhen e solsa dang e zin in vangkhua zong hen aw. 
(b) Zin in vangkhua zong hen aw lawm siangsung tui bang siang hen aw

3. (a) Pupa gamzang tangzang khat a tangkhat-suan zong simtheihloh piang e 
(b) Tangkhat-suan zong simtheihloh piang aa  bang-a sunglawh ban kasam hiam aw

4. (a) Tukawl-tawi kum khua ih khenna ningzu-khum leh aisa aw e. 
(b) Ningzuu-khum leh aisa aw e khan-kumsawt ciamlai leng aw e

5. (a) Tu-laitak iin bang a nuam bel hiam zualam lensialki leh khuang nuam e 
(b) Zualam lensial ki leh khuang nuam aa zin lailen-kaal tang bangdam nuam e

6. (a) Ei teng khawlkhawm khawlkhawm nuamlai khawlkhawm in sawmsial man ei lawm e 
(b) Khawlkhawm in sawmsial man ei lawm zaalkhawm in henluang man ei lawm e

7. (a) Ei teng khawlkhawm apham masa sih-khawlmualah ih ciam ngam diam aw, 
(b) Kei kapham leh sih-khawlmual nunnuamno-a, senngaih teng hai bang nangak vang e

8. (a) Ei teng aw liailiai aw e gual ii enloh ding aw e 
(b) Gual in laam bang engta keileh eimau nun-a nuampeuh leng kaci e

9. (a) Ei teng khawlkhawm vang mu bang kingai ih tong luansiam e, zangdung vaithawn e, 
(b) Zangdung vaithawn mu bang ngaihman zata lunglai tuibang gawm ung e, ei aw tuaikawi aw e.

10. (a) Neng -neeksul aa sumkholh lawmgual tawh hautamang pianna khua kangailo e..
(b) Haulunmang zong azaalna-munah  siasum phungcing ei zolei sawmtang khua angailo e.

11. (a) Lia leh tang aw nunnoppal zona, tomkhuang betleh lensialki aw e. 
(b) Tomkhuang bet leh lensialki aw, ciin munah ning neektawh lawm sang e

(a) Ningzu-khumno dawn aa peng thei dawndawn leng samtui hong phulphul e, 
(b) Dawn dawn leng samtui hong phulphul saisai leng lenkhuang hong gingging e.

(a) Tomkal-pak bang ih hinlai ning neeksul aa ngaihno mawng bang kikawi lai ni e nuam ee (b) Mawng bang kawina lia leh tang aw lel ih banna ahizong nuam e

(a) Ningzu-khumno kangailo aa senkholh limlai kangai a kangaih kakai kakai e kai e 
(b) Ka ngaih kakai kakai e kai sial-zatam tawh laikhun tungah mawng bang ei kan ei kan e kan e.

(a) Ih ningzuu lah lo bang tulkuan senngaih aw taikhua ih valzo diam aw. 
(b) Senngaih aw taikhua ih valzo diam zankhat kimkhen ta ni ngaih aw eee

(a) Ngaihno te tawh om kacimlo ih tung-sunni pallua ken sang e.
(b) Ih tung-sunni pallua ken sang tuipi alian bel tung aa vai bang nathaam lai hen ken cing ee.

(a) Ningzuu ih neek nuam ta buang-a, zaideih tawi ding sing khangual ih kimlai nam kanu aw e 
(b) Ih kimlai nam kanu aw e ih saksa sial bang lian e gual-lianu e gual-lianu aw e
Zo-sanggam te awkaih tawh sa ding.

(a) Kolnu dawng hon lenpan kawlni zangdon pan siang, zangdon pan siang zangdon pan siang, zangdon pan siang ei tan e lawm e elawm e, e e e e lawm aw e sa kawi ii aa aw e.(b) Pheiphung suan siam siang nazon siam zua sau kankong dangsak cia lawm e, e lawm e, e e e e lawm aw e san kawi ii aa aw e.

(a) Khenkuan zangni bang kakaikai luitum tong san luitum tong sa, vang ngai, luitum tong san vangngaihno vang ngaihno e vangngaihno aw e.
(b) Luitum tongsan vangngaihno tawh lungzuan nang bang lungzuan nang bang mal kia, lungzuan nang bang malkia ta malkia tavai malkia tavai e

(a) Siangsung zingvai khathawm kimang leng, ahoih kei zong kimang leng lawm e kimang leng lawm e. 
(b) Ahoih kei zong kimang leihlawm silhpuan sia zong gualphim kawm kikhui thei lai e kikhui thei lai e

(a) Ih guallai ah tong kilel ciat aa, lelna kibang kimciat a, vangtang om e vangtang om aw e, 
(b) Vangtang aw tong nalel ciang a maimit kisuan kimciat a,nuihciam in bawm e ningkhum in zuan e.

(a) Taikhua valkuan ih pahtang ah lia leh tang laam siamno aw e 
(b) Lia leh tang laam siamno aw e tulvum lengno khuang bang aw e

(a) Diamdiam leng diamdiam leng aw e pheiphung khai diamdiam leng aw e 
(b) Lia leh tang nunnop ih zona pheiphung khai diam diam leng aw e

(a) Ih deih liagual lanu ten ee ih duang paallai ei kuai aw e 
(b) Lia aw suakmual nakhum zong iin ngaihgim namsa ci vai aw e

(a) Khenlah ta ni khenlah ta ni e ngaih aw khenlah ta ni aw e, 
(b) Senlim aa tem bang kideihsa ngaih aw khenlah ta ni aw e

(a) Lungzuan sialzin bang kha ni e ih deihloh tulkung ah kha ni e, 
(b) Tulkungah kha tuang ih tung ciang zuanmawh damtui e ngaih aw dawn leng e

(a) Ommuan lunggulh zangva bang phawng  lunggin ciin tongdam hiam aw e 
(b) Cin tongdam lah siangah tung mawh don leng mual in sung e lawm aw e.

(a) Gi bang khen di tong ih lel ciang kaii ningzuu bang cial ei lawm aw e. 
(b) Kaii ningzuu lah pengmawh hen aw lungcim tutvum khawlkhawm lai leng e.

(a) Thei bang sen a zu bang maimawh maimawh lailung maimawh lai lung,  maimawh lailung kasial ciang hibang lenliang e sinding kaci lo...
(b) Ta bang lenliang e sinding kaci lo, kil bang khang pan leng kasial tamta  eee

(a) Solkha khat aa tul leh lengluai, hemlam melmuh lentang ngeek bang ee. 
(b) Lentang ngeek bang tem bang deihno banzal iin lo nuam ing aw e.

Thang Siangh
Zogampalpi

Zomi eLibrary 
kizopna ding : cinpuzomi@gmail.com .

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: GUALNOPNA-MUN LEH MIPI OMKHOPNA-MUN AA KISA ZO LAPITE. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top