728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

ZOMI LE PILNA. Rev. Dr. Do Suan Mung

Zomi le Pilna
Rev. Dr. Do Suan Mung


A masapenin Zomite Pasian in ci banga hong teeltuam minamte hi hang cih i up i san a, ei le ei kipiak ngiat dingin hong zawn nuam masa ing. Zong i kipiak theih nadingin thu om hi. Leitung tangthu, Lai Siangtho pan ahi zong a pua pan ka et ciangin Pasian in a teeltuam vilvel minam thum bang omsakin, tua thumte lak-ah a kician mahmah in Israel mite Pasian in Lai Siangtho lui lai-in ama teci dingin a teel minam hi. A mit nauta banga a kep a itna ah zong uang mahmah, a thu mang kei uh leh zong tawsat, thupha zong sang mahmah un, zong thuak mahmah uh hi. Tua mah bangin Zomite zong a diakdiakin Kawlgam sungah Pasian in tanglai  Israel mite a teel bangin hong teel minamte hi hang. Tua ahih manin Pasian deihna tawh kituaka i nuntak leh a lamdangin nadangte tawh tehtheihlohin Pasian thupha sang ding hang a, Pasian deihna banga i nuntak keileh zong tawsatna a thuak thei ding hi hang. Tu laitakin ei Zomite Kawlgam sungah Pasian thu hong kigen zawh kum 200 a valta hi a, minam khempeuh tungah kigenin ahi zongin Zomite zah-a a nungta Pasian thu a sang minam kuamah om lo hi. Ei’ san bek hi loin tu laitak deuhdeuh in Kawlgam sungah hih a nungta Pasian nasem pen hong tuncil lam le tuma kum 50 ciangciang bang i sanggam Kayin-te Pasian in a zat hi a, ahi zongin a lamdang takin Pasian in tua hong heikhia-in tulaitaka Kawlgam sunga Pasian nasem dinga Pasian’ teel pen ei Zomite hi hang. Pasian minthang ta hen. Amen. Yangon bang ah Lai Siangtho sang pen mun 100 bang ah om. Tua 100 lah ah 90 val pen Zomite makaihna tawh a kiphuan sang hi. Pawlpi tampitak om lai hi. Yangon bek hi lo Mandalay ah pai, mun khat peuhpeuh ah pai, khamtungah pai Pasian nasem pen Zomite vive kihi ta hi. Tua ahih manin Pasian in khalam tawh kisai-in hong teeltuam mite ihihna pen nialtheih loh thu hi ci-in i phawk dingin deih hang. Pasian thupha sang minam hi hang i cih  ciangin ah Kha tawh kisai-in Pasian thupha a sang taktak amah theikha bek hi loin ama nasem utin ama nasemin kipia-in tu laitakin kilawm kituakna bangmah nei het lopi Pasian in ei Zomite ama adingin hong zang hi, ci-in i phawk dingin deih hang.


Ahi zongin ka gennop pen tua ciang bek hi loin Pasian in eite hong teeltuam khin khalam tawh kisai-in amah thei ding le ama na sem dingin zong hong zang ta ahih hang, i leitung nuntakna en dih ni. Pasian thupha sang minan i kici ngam ding hiam. Leitung mun dang en nai loin Kawlgam sung mahmah en lehang i sanggam minam dangte tawh kiteh lehang i ci i sa nuntakna pen thupha sang minam i kici ngam ding hiam. Ei le ei i kici khaphial zongin ci le sa tawh kisai-in thupha sang minam hi lo hi hang. UNDP-te khawng in a gen ciangin Kawlgam sunga om State le Division khempeuh lakah a zawngpen Zogam hi ci hi. Leitungbup ah a ki-et ciangin Kawlgam pen a zawngpen gam khat hi. Tua ahih manin ei Zomite pen leitungbup a zawngpen gama a zawngpen state sunga teng cileng Leitungbup ah a zawngpen a niampen minam khat hi mawk hi hang. Tua ahih manin kha thu ah lah hihzaha Pasian thupha sanga Pasian nasem bang a om keei hang a, Pasian thu thei mahmah, zong lawp takpi hanga i zuau hi het lo a Kawlte lakah bang i gengen hang a sang bang keei napi’n talkhia keei hi. Tua zahkhatin amau upna zong Zomite tung hong kigen teh tal pian veve hi. I Khristian upna pen ei sungah thuk lut mahmah takpi hi. Ahi zongin tua kawmkal pan leitung nuntakna en lehang Pasian a theite, vantung leitung a bawl a nei Pa’ tate, Kumpipa’ tate kicih dingin a bang cimawk i hiam cih khat om hi. Tua ahih manin hih thu ka ngaih sutsut ciang bang dinga Pasian bia-a leitung vantung a neipa’ tate hi a, kumpipa tate kumpite’ Kumpi, topate’ Topa’ tate hi a banghang hihzah a leitung nuntakna niam mawk i hiam.

            Amasa penin Pasian in vantung le leitung a bawlin zuih ding ngeina tawh bawl hi. Natural law i ci hiam Universal law i ci hiam ni, kha, aksite a kipanin nuntakna nei lo nate nangawn amau zuih ding lampi tek bawlin tua bangin kalsuansak hi. Tua mah bangin mihingte nuntakna zong hih leitungah thupha sanga, nuamsa-a, khangto-a, gina-a, cidama, khansau-a, nekledawn khama a om nadingin Pasian in thukhun pawlkhat na koih hi. Tua ahih manin tuni eite leitungah khangto het loin a mite nuai-a i omna a hang pen i Pasian theihloh man hi lozawin Pasian thukhun ahi khantoh nading, hauh nading, dam nadinga Pasian thukhunte i theih loh i zuih loh manin i leitung nuntakna niam hi zaw ding hi cih pen kei muhna hi. Tua ahih leh a nungta Pasian in tua banga i thupi theih nang, i khantoh theih na’ng i ginat theih na’ngin bang cibang thukhunte na koih hiam cih Lai Siantho sung enleng tampitak na om a, ahi zongin tua teng ah bang thupi penpen hiam cih khat bekbek a gen nuam hi ing. Tua in Zomite’ kisap penpen in Pilna hi ding hi, cih kei upna hi. Tuni-a i khantoh lohna leitung ah cilesa tawh kisai-in a niam lam ah i omna pen pilna i kisap man hi. Lai Siangtho, Paunak 4:7 ah pilna thupi penpen hi. Tua ahih manin na neihsa khempeuh na suplawh zongin pilna zong in ci hi. Tua ahih manin Zomite mailam ah i khantoh nopleh nadang khempeuh sangin pilna bulphuh minam ihih ding hong thupipen ding hi. Paunak 1-4 ciang teltakin en lehang pilna thupina vive a genna hi. Tua zahkhatin gam khangtote en lehang a pil gam teng himawk hi. Hai lua mahmah in khangto gam cih bang om lo. Tu’n gam khangto lo zawdeuh teng en le-uhcin Asia gam ah pawlkhat, Africa gam ah tua ciangin South America. Gam khangto lo ahih nak leh a hai zawdeuh teng tenna hi pah lel hi. Tua ciangin hauhna kikim nangawn, sum lut kikim nangawn, gentehna-in Middle East khawnga zinan a luang ziahziah gamte hau mahmah in tuate tawh hauhna kikim a pil mahmah Singapore-te a nuntakna uh (living standard-quality of life) en leng Singapore-te nuntakna sangzaw, thupizaw hi.

            Tua ahih manin ahau gam, gam khangto i suah nadingin pilna i neih keileh i ginat, i thupit nading taktak ciang kitung lo hi cih tua i phawk dingin deih hang. Bang hangin ei Pasian thu umte pil kul hiam cihleh i biak Pasian a pil Pasian hi. Eite’ Pasian pen bangmah ngaihsun thei lo-a gua tunga tu meimai mawk, a lum meimai mawk, a ding meimai mawk Pasian hi lo hi. Na khempeuh a thei, theihloh mahmah khat beek a nei lo, na khempeuh a thei Pasian i tate hi hang. I biak Pasian pil ahih manin a tate a pil minamte hi ci-in i phawk dingin deih hang. Tua khitteh i laibu Khristiante i laibu Lai Siantho bu pilna laibu, mipil a kici peuhmah in LST bu thupi sa, America president 16 napa Abraham Lincoln bangin Pasian in leitung mite hong piak letsong thupha khempeuh lak ah a lian penpen Lai Siangtho hi na ci hi. Pilna bu hih Lai Siangtho sung nangawn ah bu 5 pen ( books of wisdom ) ci-in pilna laibute na kici lai hi. Banghangin America-te i constitution hih zahin hoih mawk hiam cihleh mihing khut tawh a kigelh lai khempeuh lak ah a hoihpenin kiciamteh hi (Lai Siangtho bu pen mihing’ gelh hi lo, Pasian’ gelh hi-in tua tawh kidem thei lo). Banghanghiam cihleh Lai Siangtho bu mah bulphuhin a thupaipi thu guipi teng mah zui-a a kigelh ahih manin tua lai pen a hoih na hi. Tua ahih manin i laibu in pilna laibu ahih manin ei, hih laibu a neite i pil ding Pasian deihna hi ci-in i phawk dingin deih hang. Lai Siangtho sunga Pasian mizat lian i cihte a pil vive hi ci-in i phawk dingin deih hang. Abraham-te khawng i ngaihsut teh putek khamul sau mahmah in ahi ngeungau lel dan ding khat i sa mawk a, pil khol lo ding khata i tuat (upmawh) leh tua cihtuak het lo hi. Leisung khawng to kikkik a tanglai-a thupiangte a kante in ama’ tenna Ur khua a tawh uh ciangin tua khua ah laibu sal gol mahmah khat amau hun lai-in om hi. Pilna, siamna a omna khua hi ci-in mukhia uh hi. Tua ahih manin Abraham pen pil mahmah lel kha ding hi. Tua ciangin Pasian mizat Moses a nu kiang panin amau biakna tawh kisai pilna tampi tak ngah in, tua ciangin Egypt kumpi inn sung panin Egypt-te pilna tampitak ngah a, tua teng gawmin makai gina hong suak ahi hi. Solomon kumpipa ama’ khan lai-in amah zah a pil kumpi midang om lo hi. Thuciam Thak ah Paul, amau hun lai a, tuhun bang hileh Ph.D thuap tampitak a thuap pa hi. Tua ahih manin Lai Siangtho sung i et ciangin Pasian mizat mite pen mihai na hi het lo a, amau hun lai-a amau kianga om pilna sangpen a ngahte mah na hi hi.

            Mi pawlkhatten khalam pilna le leitung pilna cih dan khatin khen thei hi. I phawk ding in pilna khempeuh i bulpi Pasian hi. Hih pen kha thu tawh kisai, hih pen leitung thu tawh kisai ci-in Pasian ah om lo hi. Pilna khempeuh i bul Pasian hi lel hi. Tuma kum 500 lai khawngin biakna makaite’n khalama pilna le leitunglama pilna na khen lua mahmah uh in tua tegel a kitukalh danin na ngaihsun uh hi. Banghang hiam cihleh leitung pilna niam lai zek ahih man hi. Amau, tua lai-in ni in leitung a kimkotkot na sa uh hi. Tua pen mipilte in tua hi kei zaw in leitung in ni a kimkot hi zaw ci uh hi. Leitung pen ama omna tunga kipei hi cih khawng hong gen uh ciang zum bang na kitun keei uh hi. Tua hi-in Lai Siangtho le leitung pilna khawng a lehbulh gawp, a kitukalh gawp a sa om hi.

Lai Siangtho le leitung pilna a diakdiakin Science pen kilehbulh lo lua kisa-in Lai Siangtho in tangtawng pek-a a na gen pawlkhat pen tuhun science (nate thu) in hong mukhia panpan pawlkhat bang a na omzaw hi. Tua ahih manin hih leitung pilna pen galbawl ding hi lo hi. Kihtak ding zong hi lo hi. Khristiante in lawmbawla ei thu-um mite in hih leitung pilna pen i lunggulh mahmah, i ngaihbawl mahmah ding pen i tavuan (vaipuak) hizaw hi. Tua ahih manin Zomite pen khalam tawh kisai-in mipilte hi hang, a nungta Pasian a theite hi hang. Tua a nungta Pasian i theihna in ei le ei hong kitheisak ding hi. Ei le ei kitheihna pen thupi mahmah hi. Ei le ei ihihna taktak i kitel loh manin khat veivei kineu muh gawpin kimuang loin ei le ei zong thupi kisa loin i minam peuh thupi sa loin ki-omkha thei hi. Zomite no le no kineu-etkha kei un ci-in hong gen nuam ing. Pasian a theite ihih ban ah leitung mihing ihih nak leh Pasian in ama limlemel suna hong bawl a manpha mahmah minam pi hi hang. Singkung lopate sangin a manphazaw hi hang. Ganhingte sangin zong a manphazaw hi hang. I hihna i tel ding thupi hi. I manphatna mihing i man i theih ding thupi hi.

Gam khangto, gam suakta i cihte ah mihing i manphatna a thupi-in a koihte hi a, koi pana a ngah uh hiam cihleh Lai Siangtho panin a ngah uh hi. Mihing khawng ganhing banga ngaihsun, nuntakna nei lo banga ngaihsun, ut bangbanga hei, vua, that cih gamte ah mihing i manphatna a tellohna pen uh ahang pen Lai Siangtho tawh kisawhkha lo uh ahih man hi.
Ei Zomite lakah a beisa ciangciang pilna thupi koih masa lo pian hi hang. Zomi veve i sanggam khanglam a neh zawdeuhte in ei sangin pilna thupi sazaw uh hi. Tua pen kei pumpi-a ka theih hi. University Mandalay ah ka kah lai-in  amau zong pil luazaw tuan het lo napi uh  bachelor i kah kum nih, kum thumin amau master kah ding tum keei uh hi. Tua laitakin Master i kah hang nasep ding zong bangmah om tuan lo, sum beibeh kum beibeh ci-in Zomite’n ngaihsun hi ung. Bachelor i ngah ciangin khawl dingin sumbawl hiam, nadang khat sem hiam cih pen pilna sang zon ding sangin ei saklam pangte’ ngaihsutna hi. Amau pil lua tuan khollo; eimi dan pen qualify in kah lo, amau qualify lo Q2 ci-in kum khat kahkik, tua ciang qualify pan ding cih nangawn kahkik tangtang uh in zo uh hi. Kahkah mawk uh in a sawtna ciang tuhun bang ciang Proffesor bang om. Gamdang kipai tek, America khawng, UK khawng tung tekin ei lamte’n Sushi  mah, sen ansai mah, koi teng mah sum mah zong pah tangtang. Amau zong a nei hi tuan lo, sang hong kah uh, refugee mah tawh gamdang tung tektek, amau Doctrate degree ngah sa a om, eimi tua hi cih ding om nai het lo. Tua ahih manin i lungsim khel ding hi hang. Tuni GZA khawmpi panin Zomite nadang teng sangin pilna mah thupizaw mawk ei cih i phawk thak mahmah a, i kipuahphat ding nakpi takin i kihanthawn nuam hi. I pu i pate’n i zawn in hong haisak ci-in tua zong a dikna tan om; ahi zong a taktakin i hai in hong zawngsak hizaw hi. I zawnna i ginat lohna tuate khempeuh a bulpi pen i haiman hi lel hi. I gam hoih lo, khamtung ah buh piang lo ci-in thumthum; gamdang ka sangkah lai-un Singapore-te khat tawh kahkhawmkha laizang hi’ng. No buh na suan uh hia ka cihleh buh suan nading ka leitang uh pammaih lua hong cihsan hithiat mawk hi. En buh a kituh theih kei nak leh a kipuksi ding sa hi hang. Singapore-te pilna Singapore-te’n Malaysia pan tui lei uh in siangthosak uh a, a tamzaw in Malaysia ah zuakkik uh hi. Pilna i cih tua dan hi. Khamtung gam Singapore-te pia dih vevua nop naksak ding uh hi. Nak gol zawk mahmah lai; zang thei mahmah ding uh hi. I pilloh mana a hici koih mawk, a kizat theih na’ng peuhmah thei zo ngiat lo! Thei zo lo zong hi kei, theih sawm lo hi mawk hi hang. Lungsim ah lut ngiat lo. Sanggam ulenaute, pilna kisam hi hang. I minam hong sangkhai taktak ding pen sum le pai hi kei, thudang tuamtuam hi kei, mipil, pilna nam tampi tak om ahi zongin pil ngiat limlim photphot lehang. Socratis kiang ah khangno khat vapai-in nang kiangah pilna ngah nuama tai za tampitak pan hong pai hing; pilna bangci ngah ding ka hiam a cih leh Socrates in tangvalno pa tuipi gei ah pai pihpihin tuipi a thuk lam ah kalsuanpih pheiphei hi. A thuk simna a tun ciangin tua tangvalno pa a luzang pan tui sungah nencip hi. Sau veipi tua bangin a nencip ciangin nak zo loin tangvalno pa pen kipei keei in a lu a dawkkik theih nading nakpi takin hanciam hi. Sauvei sim khitteh Socrates in a lu khahin paikhiakik o ci-in tuipi gei a tunkik uh ciang Socrates in khangno pa kiangah tui sungah na lu kong netsuk laitakin na lungsim ah na lunggulh pen bang hiam ci-in dong hi. Tui sungah nak thei lo ka hih manin ka nak theih nadingin huih lunggulh penpen ing ci. Tua ciangin Socrates in bangci hiam cihleh tua tuisunga na om laitak huih na lunggulh zahin pilna lunggulhin kitomtom lecin pilna ngah loin na om kei ding hi ci hi.

I pillohna ahang pen i lunggulhloh man hi. Pilna lunggulh lo mawk hi hang. Degree khawng peuh lunggulh bilbelin pilna lunggulh lo mawk i hi ve! Tua ahih manin tu-a khawmpi pan Zomite aw a diakdiakin tuailai khangnote aw nadang khempeuh sang pilna lunggulh dih ni. I minam khantoh nading a kisam penpen pilna hi. Mi pawlkhatte’n pilna i cih ciangin i suahpih IQ khawng EQ khawng sang lua mahmah keei ding cih bangin lakha pah hi hang. Tua zong kul tuan lo hi; hanciamna hi. I gensa mah bangin lunggulhna le hanciamna hi. Ka laisimkhakna khat ah Estein College a lut dingin entrance subjet a vuan masak in kia hi, ci hi. Winston Churchill galpi nihna-a minthang lua mahmah England-te makai pa le galpi nih lai a makai pipa ci-in, laipil lua het lo, a Siamahte bang in bel hih mipa peuhmah migina suak ngei ken teh a cihpa hi. Hong hanciam toto in ama lampi hong zuikha in leitungbup ah mi minthang pi khat hong suak hi. Biakna lam ah DL Moody tan 6 bek hi. Lai Siangtho thei peuhmah lo. Khatvei pawlpi khat ah a lut sawm leh Lai Siangtho tawh kisai pawlkhat kidong (amau hun lai khawngin pawlpi lut dingte LST khawng kidong hih tuak) hi. Na Lai Siangtho theihna tawmlua mahmah ci-in tua pawlpi ah kilutsak lo, ci mawk hi. A tua kimlai hong hanciam toto-in Pasian nasem minthangpenin a khangkhanga kigen pa hong suak hi.

Tua ahih manin i khuak hoih lua mahmah, hat lua mahmah ding cih hi zenzen lo hi. Pil ding i cih ciangin ihihna ciangciang tawh nakpi taka hanciama kuhkala  i hihleh a kisam pilna Pasian in hong pia na hi hi. Tua ahih manin Zomite kisap i khantoh nading a kisam bulpi pen thudang ladang sangin pilna hi. Tua mah zong Pasian kiangah ngen a, pilna i nget ma-in pilna i lunggulh theih nadingin Pasian kiangah ngena mailam ah mipil minam i suah khit ciangin Pasian thupha, leitung thupha a sang minam suak pan ding hi hang.

( A 2 veina GZA Khawmpi, Tedim-a thugenna pan kila hi.)        

Source : 
ZYA -Myanmar Tin Jubilee Magazine Laibu (2015-2015)

ZYA in Zomi eLibrary ading in phalna hongpiak ahi hi.
     

                                

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: ZOMI LE PILNA. Rev. Dr. Do Suan Mung Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top