728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

TUUN TUL ,TUUN THEN ZA TAM LAK AH ! Gelh - Khuppu @ Kyaw Khine.

TUUN TUL ,TUUN THEN ZA TAM LAK AH !
Gelh - Khuppu @ Kyaw Khine.
Photo : Khuppu @ Kyaw Khine leh a Tuun Nu.

Tuunnu ka itna le Tuunnu hong itna khaubang sut in, alel thei ding dinmun ah om kahih manin Pasian leh note tung ah ka lungdam in, zong angtang ki sa ingh.

Ka Tuunnu tawh ka khuazilna lampi sau in zong nuam kasa hi. Khat veivei lungkham gentheihna te’n hong tuam zel zong In, a hong itna leh hong angvannate ka ngaihsut kikkik ciang, thupi leh lamdang sakna tawh ka ki dim hi. Pasian in tung thangvan pan kei ading hong khiatsuk dan in ka ngaihsun hi. Bang hang hiam  cih leng, ka Tuunnu tung ah ka paulap ding khat zong  a om kei hi. Kei ading a kipiak khiatna le a hong itna ki cing hi.

‘NU’ cih Kammal !
‘NU’  cih kammal khat bekin zong vang nei in- thu tampi hong phawk sak thei hi. I nuntakna ah a mang ngeilo/atul ngeilo ding taangthu khat zong ahi hi. Mangkam in, ‘Mom’ or ‘Mother’ or ‘Mama’ ki ci in, Kawlpau in ‘ Amay’ or ‘Mue Mihkhin/Maymay’  ki ci a, Meitei te’n ‘Ima’ or ‘Malem’ cin na lo uh a, ei pau in ‘Nu’ or  ‘Tuunnu’ I ci uh hi. Nu I cih pen I pian apat Nunkhum tawh hong vak “NU” a hih manin Nu cih kammal pen Khum ka sa ngeungau hi.

NEKTAWM ZONG KA TUUNNU !
Nektawm zong I cih ciang tuni nekding tuni mahin zong cihna hi a, Mosi in itazilah mite izip gampan a pai khiat pih lai in Pasian in ‘Mana’ tawh a vakna bang hong phawk sak hi. Nutakna haksat luat man hi pen a, ka tangval hun tan ka nu’ nektawm zon tawh a khangkhia khat ka hi hi. Nektawm zong cih mah bang in, a muh loh ni in a ngawl ding dinmun ah ka om uh hi. A hih zong in ka Tuunnu in khat vei zong an hong ngawlsak ngei lo hi. Tu dinmun ciang ka tun zawhna in ka tuunnu thupha hong ngetsakna le Pasian a muanna hang bekmah a hih manin, Topa min ka phat hi. ‘ Ka tuunnu in sum a neih loh hangin hau kasa mahmah a, itna zong a dim alet in a nei hi’.

A HANGSAN PEN KA TUUNNU !
A thuak zo pen le a hangsan pen in ka ciapteh ka tuunnu hi, kei ading in a etteh huai pen ahi hi. Ka nu in BA/MA lukhu nelkai a ngahkhak loh hang, kei ading in MBA ( sum zon pai zonna le vaihawm siamnalam ) zo dan in ka ngaihsun hi. Pilna laitan sim kha lo ka tuunnu in, ka zuapa le a vontawi 5 te nuntak khosak ziading lam hong lak in a suk ato, guah zu meikai nuai ah vot le sa thuak in kisapna te hong van hi. Ka tuunnu in a gimna le a tawlna hong gen ngeilo a, zong khuisa lo thuum ngei lo hi. Leitung thu vaihawm siampen te lak ah ka tuunnu mah siam penpen a, leitung mi hangsan  tampi te lak ah ka Tuunnu mah ka muang pen hi.


ITNA TAKTAK !
Vannuai leitung ah, ‘Itna taktak ‘ cih kammal dang khat om a tua pen “ Tuunnu” hi in, tua itna taktak pen Tuunnu bek in anei thei ahi hi. Leitung ah thungaih siam pen le a thumang pen zong Nute mah na hi lailai hi. Tuunnu cih pen Zaila dan in ka ngaihsun a, simlei zaila khempeuh lah ah a zaknoppen a hoih pen in ka ngaihsun hi.Tuunnu hong itna siangtho in deihhuai den hi. Tuunnu itna pen ki piakkhiat itna hi a, I hoih zong I siat zongin hong it, kikhel ngeilo, deidan neilo  itna a nei Tuunnu bek mah a hi hi. Itna taktak in Tuunnu hi a, Ka tuunnu pen ka Zaila ahi hi.

A SUAK NAI LO TUUNNU’ ZAILATE !
# Tuun aw, lel nop sinthu za in tam e, kei ading in a manpha pen leh a hoihpen na hi hi.
Sen lai naubang nong pom a,  nunkhum zu tawh kil bang ka khang khia.
Sian sinthu le simthu an bang nong mop man in, gual tawh tan bang a kim hi’ng e.

# Teh pih om lo Tuunnu’ itna , lailung damna, ka zaitha hanta leh sin lung muanna ahi hi.
Tung sunni  lenmual ah liapin khua ong mial zong , Lametna solkha bang Tunnu langmai.
Ka kisak theihna leh ka angtan pih pen Tuun aw, simlei ah nang bang Tuun dang om lo e.

# Lungah ngilhmawh it pen Tuun aw, Nong itna le nong khualna bang tawh teh kim ding ka hiam?
Akpi in a note a huai bang in, na khaliim nuai ah nong keem a, sun le zan in nong veng hi.

#  Lungdam lua ing, ki pak lua ing, mimbang pianna Tuunnu aw.
A tawntung in kong it hi, hong it den ning maw Tuunnu aw.

# Nang lo in gamgua bang hing zo kei ning , nong itna , lai natna le deihsak nate;
Maimit ah luai den e, benghem ah ging den e, lailung ah thaam den e.

# Tuunnu vang le Zaupa vaang in, gual in nuihciam hong lel ngam lo e.
Heina peuh ah sakmin thei bang ka lawhna hi e, Mubang hong ngai lua ing e.

# Nunnem pen le zaitha hat pen ka tuunnu , kei hong it pen ka tuunnu;
Nong itna sang lua ban zo keng, lianlua tehpih om lo e.

# A nisim in laimai thak nong lak a, zaitha thak hong guan den ka sen tuunnu hi.
Liimbang kong belh ka tuunnu aw, nong itna zingni suak bang thak suah den e,
Selung ah lo bang a tul zo ding hi lo e.

# Deih lo pen sa bang ka tat lai in zong, a lungduai pen ka tuunnu,
Na von lung deih vabang pil din hanlung ciam ma na suan ing.
Na khalim nuai ah lungdeih li bang ki cing e,
Nang lo in pheiphung ka suan ding gelngam la’ngh e, ka tuun it aw.
Kum sawt tang bang hong dam lai in aw.

# Simlei nunna khim bang zing a, lungkhamna meeipi’n hong tuam ciangin,
Hehnem siam pen, a belhtak pen, nang bek na hi, kong it Tuunnu aw.
# Penpen tuunnu, it pen tuunnu, lailung gil ah ngilh maw’ng e.
Tuun tul Tuun then, za tam lak ah , nang bek mah deih ci bang hong tel ing e.

Tuunnu itna le ngaihna la kaphuahte lak pan Sen Tunnnu le Et teh huai pen Tuunnu la.


Sen Tuunnu
Laphuak/ Lasa / Music : Khuppu @ Kyawkhine# Pianna vangkhua gal in don ing, Pianna Tuunnu maimit suan ing,
Kei ka zaalna laikhun tung pa’n zan khuasawt maimit sing maw’ng.

## Sun kim zan kim lawkta bang tau, itna zaila khau bang sut ing,
Sut cim theih loh hih ka zaila, Tuun aw nang kong itna hi.

( Sakkik) Sen Tuunnu, Sen Tuunnu, lung ah ngilh loh, ka sen Tuunnu,
Sen Tuunnu, Sen Tuunnu, mimbang pianna sen Tuunnu.

### Solkha bang taang Tuunnu lakmai, San cim theih lo Tuunnu tongdam,
Deidan nei lo Tuunnu itna, bang tawh ke’n ka teh thei diam?

                                         Et teh huai pen Tuunnu
Laphuak/ Lasa / Music : Khuppu @ Kyawkhine

# Tumbang vuai pianna Tuunnu, kei ading sakmel etlawm pen ,
Hong itna tul ngeilo, zing nino bang thak suah zel.
Pilna siamna khan tohna, zong in singta gam ka bel zong,
Maimit ah luai den e, pianna Tuunnu langmai.

Cik mah ciang ngilh ni om ngei ke’n cia, Tuun aw mel in kong muh nai loh hang,
Lung in ngilh ngei ke’ng zalmang in hong mu nuam ing.
Sawtlo taikhua hong val ding um ing, Tuun aw na siang tuang kong tun kik ding.
Lung in ka gel ciang lai lung lambang Pak!

## Pianpih laizom nih thum tawh, guallai tan bang kim na ding,
Gim ing tawl ing ci lo, siam sil bang nong zil sak maw.
Tuun aw nong itna lamdang, nong deihsakna te thupi lua,
Lung kia lung hiang ngei lo, Et teh huai pen ka Tuun nu.                

Hih Tunnu ka itna sinthu le zailate hong simsak mimal kim tung ah I tan ciat dingin Pasian thupha hong tung ta hen! Note mah bangin “ Tuunnu” a it, Khuppu @ Kyaw Khine.

“Tuunnu aw, nong itna lel cim la’ngh e, sut cim maw’ng e.
Kiam hun nei lo, dau hun nei lo, a ciik semsem Tuunnu itna.”

-----------------------------------------------------

Tuun Nuu Itna late Phuak in, a sasa Khuppu@Kyawkhine tung ah hong tung ding Nuute Ni muakna in Zomi eLibrary / Laibusaal pan article/Thuluui inget na tungtawn in hong sung ahi hi. Ama tung leh Laisim mimal khempeuh tung ah lungdam mahmah ungh. Tuun Nuu Thupha....

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: TUUN TUL ,TUUN THEN ZA TAM LAK AH ! Gelh - Khuppu @ Kyaw Khine. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top