728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

JAPAN GAL BAWLNA THU. (Suangpi Mualsuang Laibu)

(B)       JAPAN GAL BAWLNA THU.


Khua, Tual galkap kiphuan.
                 A-laih galkap te in, Imphal taampi ah, gal zo in, Japan te Kawlgam sung lamah hong not suk hit hit ta uh hi. A ni ni in, a laih galkap te guai an khia in, vanleng ginte ki naizak sem sem ta hi. Tua bangin, mikang kumpi gin hong nam nam ta hi. Saizangg te singat pawlkhat tungpan in, Pu Thawng Cin Thang ii S.I.A te zong Mualbem  hong tung khin ta hi ci in, Pu Khup Khaw Thawng tungpan, thu ki za hi. Khua leh tui thukim na tawh hi ta leh a, hi ta kei mah leh khuanuai te gal guk huhau in Japan in, Suangpi te a muangmuang zo lai ding hiam? Suangpi khua zang galkap ding a kuan loh in hong phamawh ta hi. Mualbem khua S.I.A phual pi panin zong, S.I.A (Suk te Independence Army) Pu Thawng Cin Thang in zong Suangpi S.I.A na phuan ta un ci in, Pu Phut Thangte tungah, thu hong za za sak zo hi.


                Tua bang teng thu om si ahih manin, Tual galkap phuan in Japan te gal bangin, nawh tak tak ding hun hong tung ta hi. Tua ahih mah bangin Kum 1944, September kha ni 26 ni in, Khuasung innmi khempeuh Suangpi nuai ah, gam simtham sungah kikhawm in, Japan te kap taktak ta ding hi hang ci in, hamsai in, Suangpi khua “ Tual galkap” phuan takpi uh hi.

                        Mihing pasal thau aakleei mek thei khempeuh, galkap in kigual uh hi. Suangpi khua in banghangin, tua Japan te do dingin kipan uh a hi hiam? A pu a pa te in mikang gaal na do uh hi; mikangte na that uh hi. Mikang te leh Japan te a nam nam mah in a mudah kei uh hi. Tua ahih hang in, a gamsung a khua a lei ah, minam dangte a om ding a deih loh man uh a hi hi. Minam dangte in, amau a uk ding uh deih lo uh hi. Tua bangin a khua a gam uh a itman in, Japan te do ding in a khen tat uh a hi hi. Hi thu ah, Pu Phut Thang in, hi bang in, Japan te ngatang a na seh zo hi.

“S.I.A’n lamtang kai e, lia gual taang gual lam ve vua. Mun inn gamlo ih ngaih man a, leido pat bang sai aw e.”

             Tua bangin, September kha ni 26 ni a, kiphuan galkap pen, Home Guard ci uh hi. Ahih hang in, S.I.A khen khat in ki sim hi. Lum leh tei tawh kisai in, mun tuam tuam pan a ngah sa uh Rifle lawng 9 nei in, tua teng bulphuh in, thaukaa, thaumaam leh zothau dangte tawh a pawm sak hi. Thau aklei mek thei teng galmai ah galdo ding uh a, numei naupang te in guai an puak lai tai cih gal na sep pawl a sem ding uh a hi hi. Papi nupi pawlin, gal an guai kaikhawm in, a huan ding uh hi.

            Hih hun in, gal tawh ki tal sik in, ki kapna om nai lo hi. Tua Tual galkap te in, ni sim in, galte omdan en cik in, a ki sam bangin, mualbemah thu a za sak uh hi. Tua bang in Suangpi khua zang gal na sem ding in ki ging ta uh hi.

Japan Aak-khai ki kun hui.
          Suangpite in, tual galkap a phuat khit ciangin, Japante’ siah a dem pah hi; Kuli aana pai nawn lo uh hi. Khualzin gamvak zong kidawn pah uh hi. Tua bangin, gal do dingin a ki thawi thawi laitak in, CDA galkap  Pu Neng Zam hong si lui lam hi. Pu Neng Zam pen, CDA galkap khat hi in, CDA galkap phualpi, Tedim ah om hi. Imphal pan, Japan te gal lel in hong nungkik ciangin, Tedim a Japan te gal zumpi Suahlim ah hong ki tuah hi. CDA tual galkap zumpi zong tua Japan zumpi paina, Suahlim mah ah hong kituah a, Pu Neng Zam zong Suahlim ah hong ki khin hi. Suahlim pan in, Pu Neng Zam cina sa in, khua ah hong ciah in, khua ah September kha 26 ni in hong si hi.

             Suangpi ngeina tawh, Pu Neng Zam hui dingin, khua leh tui misi te’n hong ki kai khawmkhawm uh hi. A hun pen, zingsang nisuah tung ahi hi. Thusa te in Tei, Khuang, Sialkii leh daak pawl kaikhawm in, a palaam ding Siampi teng a sawl sawl hi. Pu Neng Zam a hih leh, Ngiak Tun thah, Suangzong phung sung u leh nau teng ii a ngawh a lup uh teng a sim na mutha ak gia teng tawt in, a nu Huai Nem ii dolcial tungah a laam ding in hong kisap ngak in pialthang ah a it a ngaih teng ii lai zang ah a tu liau luau hi. Pu Neng Zam pen a kilap nading a lang tung ah kituah khin ahih mah bangin a sanggam numei Pi Ngul Ciang te pawlkhat a khum phelh pai in dai ah pai khin uh hi.

           Pu Neng Zam huina galzu sazute, hong ki la la zo ta a, thusate in, tua zubeel te, hong tung masa a saang saang uh hi. Si pusuah nuam in thusa te in, a nawtnawt laitak a hi hi. Khumphelh pai pawl, Pu Thual Dai phai tam hong tun kik laitak hum lian in, “Phungh” ci in, thautawng gin tawh kibang a thawngkaih, thau gin khat kiza hi. Tua thau ging pen, sih thau lawt ding buangin ngeih zek veh ci kawm ciat in, om in a nasep sa uh semsem lai uh hi. Ahih hangin a lungsim ciat uh ah, tua thau gin pen, thau gin mawkmawk hi lo ding hi ci in, lung ngai in a om laitak un, a masa sangin a ngaih zaw hong thawnzaw thau ging kaikai a za leu leu uh hi. A hong ging kik tua thau gin aw pen leiging teen lai a, bawng khawk pan a hong ki lawn to, luitawng zau teng a hong tu mepi thaungin tawh ki bang hi ci in thei thei uh hi. Tua ahih manin, tua thaugin pen sih thau lawt mawkmawk khat peuh hi lo hi cih a      tel siang uh hi.

            Thakhat thu in siphual-a mi hong om teng, thovai phawn- ngitta phawn bangin sial-ek den bang in amau san ciat ah, lenkhat suah a tai mang uh hi. Pu Neng Zam a nu guak tawh maizum zakta pipi mahin Pialthang mahah tu kenkan laihi. Pawlkhatte khukpi ah tolhsuk in, dainuai guam sungah a biik phot uh hi. Nupi teek pasal teek pawl ahih leh a inn nuai kultawng kawm peuhah biik uh hi. Tua hun in Pu Lam Eng nungta lai a, teeksiapi mah hizo hi. A hih hang in Pu Lam Eng zong sinuam nailo ahih mah bangin, a inn nuai ah Pi Ngiak Khaw Zel tawh a bu khawm uh hi. Khultawng pan in Pu Lam Eng in, “Ngiak Khaw Zel aw na Pasian tungah thu beek hong ngen kawm ta ven,” ci in a sawl ciang in, Pi Ngiak Khaw Zel in zong Pasian kiangah a siam tawp in, thu a ngen pah a, tua ahih man in Pi Ngiak Khaw Zel leh Pu Lam Engte pawl a lung uh a nuam pah hi. Tuabangin khuasung mi khempeuh a ma san ciatah valah ciip in ciip khin uh ahih man in, khuasungah avak a ciah kua mah kimu lo hi. Uiteng zong lau-in, a innkuan pih ciat uh tawh bik khat in cipkhat kisuah khin uh a, khua sungah uibeek vak in haam peuh lo hi. Tua ahih man in khuasung pen dai dide in a om hi. Tua meetpi ngingte in, khuangak khua nuai pan huaizum ah, Khumvom ah hawl in, saizang ah tua pan Falam gamdoong in a nolhsuak suk hi.

                        Siphual a omteng lakah Pu Neng Zam nusia in, a sangngam teng zong innnuai khultawng tengah biik uh hi. Pi Huai Nem in, “Ka ta Neng Zam tawh sikhawm nuamzaw ing” ci-in U Neng Zam tutpih kenkan hi. Metpi ngin dailo in, hong nginngin ciang in, atate in innnuai ah a kaikhia suk uh hi. Tuabangin a kaih ciang in, Pi Huai Nem zong a zui pah hi. A nungciang in “ Pi Huai Nem zong kasi nuam ci napi ataktak ciang in si nuam nai sam kei” ci-in kinguallel sak hi.

                        Tuani khuasung omzia ihmuh ciang in Pu Neng Zam pen anu innpi tawh, amuatkhawm takpi ding mah tawh hong kibang hi. Tawmvei ciang in thaupi nging hongkam ta hi. Ahih hang in misi ah kipai kik pah lo hi. Meetpi tang pawh hongleeng nawn keibuang in teh cih a ki up mawh khit ciang in, Pu Ngen Ngin atapa Thual Za Dong tawh misi ah vapai in, kongpaal a tun ciang in Pu Ngen Ngin in “Neng Zam ka tuu, thasia kei o, Suangpi khua na tatna kumpite na hutna, Suangpi khua hausate na huhna a si hi teh. Tu in na nu innpi na pa dolcial tawh amuat khawmding hita teh. Khuangai kei o ka tuu, ko zong a taiding hita ung” ci in hongpau phei in, sihui na ding a kila sa, zubeelte lak ah khat leih in, a sangngamnu pi Huai Nem a neekpih hi. Pu Ngen Ngin pen tuazawh ciang in, tai hiam? tailo hiam? kitel lo hi.

                        Ni hongsang in meetpi nging aw te, khua mite beng pan hong kitel nawnlo hi. A biikna ciat uh pan hongtho kik uh hi. Nisuun in hong kai kuan ta hi. A tuu a maak, a u anau sung pan abul zaw deuh leh alung nuam mawh zaw deuh pawl, pawlkhat misi ah hong kikhawm kik in, siampiteng pa laam sak in, tua zawh ciang in Pu Neng Zam luang kong kikal sak hi. Tua bang in Japan akkhai pu Neng Zam “a ki kunvui” hi. “ Suangpite akkhai tua ka ta Neng Zam a sih a bei zawh na ngawn in, Uisi aksi paih bangin kipai; tu in ka u ka nau hita leh Hausa upate in hi ta leh hong kamciamna sa kuaman hibang hihen a ci om ngoh kei” ci in, tudong in a phunphun lai hi.

                        Japan ten Dimlo khua tuinek bul zangah phut in, tua pan meepi tawh Suangpi khua hong ngalkap ahihi. 1944 September kha 24 zan in, Phinthan ah Japante kingal nguk hi.  Tua Japante suakta uh a, tuate in Suangpi ah ngal om hi ci in, Japante phualpi ah thu zasak hi. Thamlo in Japante nasep lam bawl pawlzong sepsak nawnlo uh hi. Tua ahih man in, “na khua uh ah Alaih galkapte om hi ci a, tua hang a na khuanawl tenguh hongkap bek hi ung” Japan ten ci hi.
                        Dimlote tuibul pan hongkap meepi tang Phinthung ah tu masa hi. Hongkap kik in, Neng Cinte mumei kha hi. Tuate innkuan a kong ah a tai laitak in, tang khat hong leng leuleu a, a kong ah hongtu hi. Tua in Pu Thual Khaw Thang ih pheiluai leh Vum Za Cin ih a bil khak sak hi. Hongkap kik in Thawng Sian Thangte ek-awng kha hi. Tangkhat hong leng in Kam Za Thangte huanthang ah tu hi. (Tu laitak a Tun Za Thangte inn) Tang khat Nang Khualte huanthang ah, hong leng kik tang khat Eng Khaw Liante huanthang tu hi.

Pu Phut Thang, thu kisit.
                        Tua bangin Suangpi khua Japante-in, thaupi tawh hongkap ciangin, Khuanuai te galguk sangin, Japan te taiban ih pai loh hang hi ding hi ci in khua upa te-in ummawh uh a, Japante taiban a pai kik uh hi. Tua mah bangin hausa Pu Phut Thang leh Pu Thuam Zel in, khua leh tui it manin, a nuntakna uh, Pasian tungah apsa-in, Japan te a luanguh kham in, Japan te galphualpi-ah va pai miai muai uh hi.

                        Japan phual a tun ciangin Pu Phut Thang zong, Japan te kaplup lian ding bek-in, a ki ging sa-in, Japan te kiangah a ki-ap hi. Pu Phut Thang zong nuih mai a puak theih nadingin hanciam in amah leh amah a ki sinsin leh nuih mai a pua thei hi. Nuih mai tawh, “To te aw, bang hang a thaupi tawh khua hong kap thong na hi uh hiam; ko no mau mah Kumpi a hong nei a, na duh na deih khempeuh uh hong pia tei hi lo ka hi uh hiam” a cih ciangin Japan mangpa in, “Na khua ah, Englik te om hi lo ahi hiam” a ci hi. Pu Phut Thang in, “ ka khua ah, Englik te om peuh mah lo hi; na up kei uh leh no mau pumpi mahmah in hong en un” a ci hi. Tua ciangin Japan mangpa in, “Na ciah kik ta in’ thai ciang in na khua-ah kong pai ding a Englik te a na om kei takpi leh pha hi; nang na om kei leh na khua hal in, na khua mite ka that ding hi,” ci in a vaikha hi.

                        A genkholh sa mah bangin, Japan te khua ah hong pai in, Nem Khaw Lian te innah a Japan Lan hong khai lian uh hi. Pu Phut Thang zong, a ki vaikhak na mah bangin, Pu Khup Sing, Pu Tun Khai te tawh hausa luite inn ah na om khol uh hi. Japan te hong tun ciangin tua Pu Phut Thang te pawl omna hausa luite inn, a nung a mai panin Japan galkap sawmin thakhat in uum in, a cingpah hi. Japan mangpa in, dawk in a satpah ding bangin a namsau bull en kawm in, Pu Phut Thang thu a sit hi. Pu Phut Thang zong, a siamtawp in a dot khempeuh kawlkam a dawndawn laitak in Pu Tun Khai leh Pu Khup Singte maitang ah khuapi nguahzu ding in, a niim bang in amai uh  akhing amial amu sim sak hi. Kawl pau tawh thu gengen kim lai, “ nuai na mai uh mualsak kei vuau; ih zia hong thei dia,” ci in leitual a, aak a beng kineih in, a khut a vansan hi. Tua bang in a maipuak uh kikem in, Japante thusit khempeuh a hoih theithei ding in a dawng thei uh hi. Amau Pasian in ompih si uh a hih man in, Japan teen amawhna uh muzolo a, tua ni in khua upate sahang kamsung pan a suakta uh hi. A hi in ci leng Phinthan ah khua nuaite in, Dam Za Cin phu a zonna hang in, Englikte Suangpi ah om hi a ci uh hi a, Japante amau le amau kimuang khial ahih man in, khua upate khemna a um khial bek ahi uh hi.

Siik tha-gui:
                        Khua a hongpai Japante in, zato pawlzong hong keng uh a, meepi tang khak maliamte hong bawlsak bilbel uh hi. Vum Za Cin bil sung pan thautang them lakkhiat sak uh a, Pu Thual Khaw Thang pheiluai maliam pan bang mah lakkhiat sak lo hi. Pu Thual Khaw Thang pheiluai kha tua thautang them pen, tuan kik lo mek ding a, zato ten a muh pak loh bek hiding hi ci in, ki up sak ahih man in, Pu Thual Khaw Thang in a phei luai ah sikthem khat kem hi cih kician hi. Tua ahih man in Pu Thual Khaw Thang in sikthem khat vom a hih man in nasia sak na tawh pu Thual Khaw Thang pen, “ Sik thagui pa” kici hi.

Japante ki-aak umm:
                        Phinthan a sikkang phuzongte sukliam, Japanten a phual laih in, akiang a Phinmual suangteng beel in a om lai veve uh hi. Tua Japante phual ah Japante a mi in 5 khawng bek mah pha uh hi. Tua hun in Mualbem khua a om S.I.A. te leh Assam galkapte Vangteh ah hong nai hi cihthu kithei hi. Khua upate vaihawm in, Vangteh a om S.I.A, te kisam hi. Bo. Thawng Za Khen Makai in, Mualbem S.I.A. te thauvui thautang tawh mi 60 khawng Suangpi ah hongpai uh hi. Tuate hongsun tun ahih man in, khua sungah tunpih lo in, ngallo suk teng ah kiphual sak phot hi.

                        Japante phinmual ah omlai maw? om nawnlo, a om lai leh bangzah pha cih en sim ding in, Suangpi khua zang sungah ‘gal hangmi’ ki sam khia hi. Kua mah in kei mah ka pai ding hi a ci ngam a om loh ciang in Pu Lam Pum in “Ka khua ka tui kua mah ki ngahlo ahih uh leh keimah vapai ning” ci in a nuntakna khua ading a ap hi. Pu Lam Pum zong lokuante bang in, tuman leh bawmtawng tawh kithawi a pai pah hi. Japan phual a tun ciang in, na khak tan pah lian hi. Pu Lam Pum in “Lo kuanding hi ing” acih na in a tu man la in leei a kui kaukau hi. Tua ciang in Japan ten taksang a, “Phin lam ah paisuak kei in, galte om hi” ci a, lim tawh a lahna pu Lam Pum in theithei in, ka tuptup hi ci in Japante om zia teng a theih khit ciang in, hong kilehkik pah vingveng hi.

                        Pu Lam Pum in Phinthan ah Japante omdaan teng, khua gal vaihawm pawl tungah a gen kik hi. Pu Lam Pum in tua bang in thu a va kanna pan in, Phinmual ah Japante 8 bang om hi. Japan Rifle thaute bek nei hi. Mualsuang leh phung kikal ah bu uh hi cih thuteng kithei ta hi. S.I.A. te in thau a lianbel in beleng-gan(Bren gun) nei uh hi. Mualbem S.I.A. leh Suangpi S.I.A. kingawm mi 120 bang tawh tua Japante ngalphual uumcip ding in ki vaihawm ta hi.

                        Mualbem S.I.Ate bengleng-gan thau pen Phinthan mual leh phin khua leh Dimpi khua kikawmna mualbo ah phut in, phinkhua mualsung ngat in kapsak ding a, thautang paisuak na ding in, phin lam ah kua mah omlo ding ci in gal vai a hawm hi. Tua gal bawlna vaihawmna bang mah in, Phin khuamual a, Japante belenggan tawh a gal kap sak hi.Japante in gal in hong uum cih zo hi ci in thei uh ahih man in, a gal phual uh nusia in, tai ding ngaihsun vet nawnlo in, mualsuang leh phung kikal sung tengah a ciipcip uh hi. A ciip kawm in anai ah kuamah in hongnai ngamloh nading un, a om muan in a thau uh a lawnlawn lel uh hi. Ahihhang in kua mah in mualkulh a luhngam kei uh hi.

                        Mualbem S.I.A.te ngaihsut bang in, tua beleng-gan thau in, mualsung a galte a su thei kei hi. Tua bang in sun thapai in a kikap uh hi. Tua ciang in, Suangpite a thang uh paii semsem hi. Pu Phut Thang in khutlot (hand grenade) khat man in, mualdeng pan ngemsuk in, Japante phual mualsuang peek nungah a lawn hi. A hihhang in tua bom  tang a ginloh bek thamlo in, a dennopna mun a tut zo kei hi. A thang uh paii semsem a, khatla leuleu in, a phim dawk in, a hi thei zahzah nai suk in a den leh zanglua leuleu a, Pu Tawng Phut mualsuang phahna tung tu in, “Pung’…,,ci in a nging hi. Japante in mualsuang leh mualphung kikalteng beel in a kotkot ah kua mah nehngamloh nading in a thau uh amaihlot uh a, a nai ah neek in kikap ngamlo hi. Tua bang in sahang sumkuangne bang in, tua Japante a ne thei kei uh hi. Sun thapai tua bang in Suangpi S.I.A. leh Mualbem S.I.A. te in Japante a aak uum uh hi. A kiim teng pan in ki uumcih ahih man in Japante a taikhia thei kei uh hi. Tua ciang in a tai nading in, awnzawni ci in vaihawm kik uh a, galdal teng zial kik uh hi. Tua pan a zanciang in Japan ten tua phinmual a nusia thei pan hi. Mualbem S.I.A.te a sun azan in ciahkik pah vingveng uh a, Suangpi leh Dimpiten a mau khua ciat uh a cing uh hi.

                        Phinthan a sikkangte’ Japan kapliam a zuihpih tua mualbem S.I.A.te leh Suangpi tual galkapteng, Pu Phut Za Cin in a sialpi ngawh in khuanuaitengah vaimim tawh hel in galkidona phual ah galkapte a puak uh hi. Phin khua mual galbawlna pen sikkangte kapliam kizui ahih mah bang in, tua gal vaihawmnate ah pu Phut Za Cin in a Makai hi. A hihhang in tudong in sikkangten gallu angahzo naikei uh hi.

Tual galkapte hui leh tang kinguan:
                        Alaih galkapte, imphal ah anung kik ding uh ciang in 1944 march kha ni 13 zan in, Pu Thawng Cin Thang leh Pu Phut Thangte nih gal na sep vai thu kikum in Tedim ah a zanhak uh hi. Tua ah Pu Thawng Cin Thang in “tu in Englikte nungkik ding uh a, hong nusia ding hi: Englikte hong pai kik mateng Japante khut sungah na om ding uh hi” tua Japan hunsung in, na khuak uh na zang un. Kumpite hongpai kik ciang in, Hum kat (Home Guard) na phuan un ci in pu Phut Thang thu a mopsim hi. Japan ten Imphal tampi pan gallel in hong tawtawn kik hi. Tua bang in Japante ngual lelhna lim a kimuh ciang in, Japante a napsai semsem uh hi.

                        Tusa teng in, tual galkapte in galtatna en sim in Mualbem S.I.A.te tawh thu kiza den uh hi. Suangpi khua mite zong ki-ukna, nasep silbawldan vaksuk vaktohna te ah tual galkap lim pua in, makaite vaihawmna bangbang in khut khat khai, khe khat khai bang in ngamta ciat in, gal ki ngingsa in om uh hi. Sakthu khangthu dawp in, nupi papi numei naupang dong in, ngaihsutna khat ciat tawh a gamta uh hi. Upadi neilo, thusitna omlo, ngawngat na thu khat bek tawh Japanten hong uk laitak in siding maw hingding cih a kitello hun in, khuanuaite in tua bang in tua Japante a va noh mahmah zong, Suangpi khua ading in Japan tawh kop leh kai thuah in vai a kihawm khawm thei nawnding bang honghi nawnlo hi. Thamlo in khuanuaite mahmah in Japante kapding bekbek thu ngaihsut in hong nei lailai hi. Japante khutlum tawh sihna manna khat hong om hi leh khuanuaite gal phuak hang, khuanuaite lawpluat hang hiding hi ci in, kimawhsak nopna thute khua sungah hong om ciipciip pian zo hi. A hih hang in a tawpna ah, galdo a sizaw ding maw? Galte deihbang in ki at sak zawding hithu nihte lak ah khat zawzaw a kitelloh pha mawh hi. Hi Japante’ ‘Tual maw gal’ cihthu a siangtho in, a kician in khentat hun hongtung khin ta hi.

                        Tukum September kha a kipan in, Suangpi gam sungah Japante a ut bangbang in vaksuk vakto in, hong kitualtang sak thei mahmah uh hi. Suangpi dai tengah phualsat in “Suangpite lel tak in, nongdo uh hang in thovai tu zong bangsak ngap kei nuteh” hongci bangkeek in, Siksin khat khat peuh tawh Suangpi khua hong tawnbawl niloh uh hi. Tua kawmkal ah Phunopte Pu Khan Dai in “na khua uh ah Japante nakap na that kei un; tual that na suak ding uh hi” ci in Pu Phut Thang thu na hilhsak lailai hi. (Ihpu ihpa ten tualthat pen gamtat teng pan gamtat a sia pen hi ci hi.) Suangpi gam sunga Japante Tual a hiam? gal a hiam? cih Pu Ngulh Khai, Pu Phut Thang, Pu Phut Za Cin, Pu Khup Sing, Pu Vung Khaw Nang leh Pu Ngin Thangte in, kikum in khua a ngaihsun pah uh hi. Dam Za Cin hong thahsakte, Khai Za Ngin hong thahsakte kua a hiam? Japante mah hilo hiam? Japante ih ‘thaamhna’ hi: tual hi kei gal hizaw ci uh hi.

                        Imphal tampi ah Alaih galkapte tawh akipeh a kiphuaina pan nguallel in hong nungkik a kipan Japante avang kiam in, a ‘sa’ beita a, a kua mah peuh in nopnehta uh hi. A ni a ni in, mikang ngim hong namkik ta hi. Mualbem leh Vangteh khua ah Assam galkapte hongtung khin uh hi. Tusa hun bang in, gaalguk in, galkaap nawnlo in galdo ding in khuami nupi papi nungak tangval naupang dong in Japante galhi ci in, a lungsim uh ah a siangtho sinsen in khentat khin uh hi. Suangpi gam sung ah Japante hawhna ciahna khempeuh kan in, Assam galkapte tungah ani ni in thu a puakta uh hi. Pu Phut Thawngte Pu Phut Za Cinte in tua Assam galkapte tawh galbawl na ding thu a hun a hun in kizasak uh hi.

                        1944 October ni 1 ni ciang in S.I.A., phualpi Mualbem pan Rifle thaulawng 32 kithoh in, khua tual galkapte Japante tawibang ahui atang kinguan hi. Suangpi pan Sitsin (30 kisuah in, Dimpi pan sitsin khat kisuah hi. Tu in Suangpi tual galkapte zong sa kamkei bang in, hang leh hong kilawnta hi. Hang zong hang takpi uh hi. Suangpi S.I.A. kingualhna anuai abang hi.

Suangpi, S.I.A te ki-ngualhna
               Gaal vaihawm pawl (War Council)
Pu Phut Thang.
Pu Phut Za Cin.
Pu Ngulh Khai.
Pu Vungh Khaw Nang.
Pu Khup Sing.
Pu Ngin Thang.
                        Gal Makai Upa pawl (War Command)
Pu Phut Thang                   Rifle.No.51907
Pu Phut Za Cin                   DBBL. (Thaukaa)
Pu Nok Khaw Lian             Rifle. No. 2596

                        Siksin khatna. Siskin khatna sungah a nuai a bangin ki-ngual hi.
1.         Pu Nok Ngin (Makai),R.No.51907
2.         Pu Phut Khup                Rifle.No.490386
3.         Pu Phut Za Kap             Rifle.No.27878
4.         Pu Eng Khup                  Rifle.No.70680
5.         Pu Kam Khaw Ngin       Rifle.No.66586
6.         Pu El Khaw Thang          Rifle.No.21654
7.         Pu Thual Khai                 Rifle.No.24412
8.         Pu Awm Khaw Thang   Rifle.No.4215
9.         Pu Zen Khaw Hau          Rifle.No.14103
10.Pu Cin Khaw Khai                         Rifle.No.67225
11.Pu Son Zam                                  Rifle.No. (Tei)

          Siksin nihna. Siksin nihna pawl a nuai a bangin ki-ngual hi.
1.         Pu Vungh Khaw Nang                                  Makai.
2.         Pu Eng Khaw Ngin,                           Rifle.No.3018807
3.         Pu Hau Khaw Thang                         Rifle.No.28292
4.         Pu Khup Zen                                      Rifle.No.24553
5.         Pu Am Ngin                                        Rifle.No.2812204
6.         Pu Son Thang                                    Rifle.No.320332
7.         Pu Tual Za Thang                              Rifle.No.12690
8.         Pu Cin Ngul Thang                            Rifle.No.27354
9.         Pu Awn Za En                                    Rifle.No.21778
10.       Pu Thuam Kam                        Rifle.No.1402
11.       Pu Ngulh Khai                           SBBL( A ma-aa)
12.       Pu Tun Zam                               (Tei-tawi)

         Siksin thumna.  Siksin thumna pawl, a nuai a bangin ki ngual hi.
1.         Pu Thual Za Suan                               Makai.
2.         Pu Thuam Zel                                     Rifle.No.27-L-2726
3.         Pu Khai Thawng                                 Rifle.No.14827
4.         Pu Ngul Za Thawng                           Rifle.No.52146
5.         Pu Nok Khaw Ngin                            Rifle.No.35100
6.         Pu Ngulh Ngin                                   Rifle.No.42104
7.         Pu Thual Za Dongh                           Rifle.No.1579
8.         Pu Thuam Zam                                  Rifle.No.54366
9.         Pu Ngul khaw Thang                        Rifle.No.22783
10.       Pu Khup Suan                           Rifle.No. 52768
11.       Pu Tun Kap                                Rifle.No.49-L-2573
12.       Pu Tun Za Thang                      Rifle.No.7610

                Siksin li-na(Dimpi).   Dimpi S.I.A te Siksin li na in ki ngual hi.
1.         Pu Nok Khaw Ngin                            Rifle.No.329767
2.         Pu Ngin Khaw Zam                           Rifle.No.223724
3.         Pu Cing Do                                         Rifle.No.10603
4.         Pu Ngo Suang                                    Rifle.No.20528
5.         Pu Thuam Ngul                                 Rifle.No.301211
6.         Pu Ngul Vungh                                  Rifle.No.2012708
7.         Pu Vial Cin                                          Rifle.No.2816537
8.         Pu Suang Khaw Zel                           Rifle.No.7951
9.         Pu Lo Ngin                                          Rifle.No.77726
10.       Pu Ngin Za Do                           Rifle.No.27881

Japan te’n Suangpi khua-siam, suan khia.
            Phinthan-ah khatvei kiphawng ngei in, thauvui thau tang a cing tawh phinkhua mual-ah sunkhat vilvel ki umcih ngei ahih man in, Suangpi khua ah Englik galkapte om takpi hi ci in, Japan te’n a um ta uh hi. Tua Englik galkapte leh Suangpi khuate kipawl uh ahi kha tam, ci in zong ngingta khol lo kha ding hi. Bang hang hiam cih leh Englikte in kumzaval sung bang, Kawlgam uk uh ahih manin, Kawlgam sung minam a tuam tuam te in, mikang te khutsung pan suahtak na deihta uh ahihna thu, Japan te’n hoihtak in theihpih uh hi.

            Tua ahih manin, Japante Kawl gamsung honglut cil in Kawlgam sung mite in Englikte khutsungpan ahonkhia ding pa bangin na zintun uh hi. Khamtung mi pawlkhatte lam pui namah tawh hong kah to uh hi. Tua bang teng ahih manin, Kawlgam minam khempeuh in, Englikte mudah khin in, amau Japan te bek mah a it a muang ding sakhial kha uh hi. Ahih hangin, khamtung zomite leh kawl gamsung minam khempeuh in, kuami kuasa hi ta leh, a mau tungah kiliat sakna tawh a uk mi peuhpeuh deihlo uh hi. Amau leh amau in ki-uk nuam uh hi. A mau gam a mau in puah nuam uh hi. Amau leitangh tungah midang gamdangte a om ding phal het lo hi.
               Japan leh Englik galkapte thua-ah Alaih galkapte in upadi tawh kizui in, galdo lai uh hi. Ni saupi leh kha tampi sung a zi a tate uh tawh a kikhen manin, galkap nautang pawlkhat ahih leh numei nikteng amuh peuh a delh zong om mah hi. Tua pen numeite a in a kihtak huai khat in om mah hi. Japante ahih leh upadi om lo hi. Gal daan, gal vai vek mah tawh hong gamta uh hi. A ngawng a kap lupna mun peuhpeuh pen ‘Thong’ hi pah hi. Tua tham lo in, Japan te’n mihingsa ne hi cih dongin, a kih tak huai thei kamleng sawn thu tuam tuam kiza khol zo ahih manin, Japante pen galkhua hang kihtak in ki kihta khol khin zo hi. Tua bang a, a ki za khol khinsa thute leh amau gamtat nate hong kizui lua ahih manin, gammi a neu a lian numei pasal in Japante sahang kihtak in kih ta uh hi. Tua hi a, cina gim mahmah bel ahi a, anduh gil-kial a, a si dek dek pen ahi zong in, mihing tektek khat leh khat tung-a, a om thei mah, hehpih huai ki sak theihna lungsim a om nawnloh zah dongin, Japan te kimu dah lua ta hi.

                 Tu sa tengin, Khuano kual ah gal vil dingin, Japan te phaiphek mual-ah pawlkhat om sak hi. Tua panin mak leuh leuh ciangin thu kan in, khua sungah hong pai ziau ziau thei bek uh hi. Tua zawh ciangin Phinthan lam-lai zangah Phinmual ah, tua bangin hong om uh a, tu in Phaiphek mual a te behlap in, Palatun khat ding, September kha bei lam in, Suangpi khua khungah hong busa uh hi.

                  Tua Japan te pen, mim leh taang, hulh leh khawi, cidam mulmaam, a ngetna a khang khang a, a biak a pai uh a khua siam a tui siam te suantha in, khuatung Suangpi phungah hong kiphual hit hiat ta zen uh hi. Tua Japan te in “Tu a kipan in na khua uh kongcing kongkem uh hi: ko mau hong bia zaw ta un,” a hong ci a hi hi. Nidangin, Suangpi khua siamte, kum khat sungin, khatvei nihvei ta bek a kibia a kithai hi napi, tu in tua khuasiam tuisiam thak, Japan te zing in, nitak in, vokno akno tawh kibia zaw ta hi. Tua ahih manin Suangpi khuasiam tuisiamte nangawn Japan te tungah lungkim lo uh hi. Tua ahih mah bangin, Suangpite asiam asa uh tawh kop in, tua Japan te tungah kiheh mahmah ta uh hi. Tua ahih mah bangin, Suangpite in, tua Japante manlangin bengtha in, a pu siam a pa siam te, a omna ngei mun mah ah koih kik dingin hong han ciam uh hi. Tua hi a, tua Japante a nawh nadingin, a hui a tang kaikhawm in, galdo dingin hong kithawi uh hi.

Khua, Leisan ah kihemp.
                 Khua galvaihawmte leh, Assam galkap te, thu kiza  za thei uh hi. Hi Suangpi phung-a Japante bet khiat dingin kiciam zo uh hi. Tu in Assam galkapte, Phunom ah hong kiphual zo uh hi. Tua Suangpi phung a om, Japan te bang zah taktak pha uh a, bang bang thau tawi uh hiam, koi ci om uh hiam cih thute, Pu Phut Thangin, Assam galkapte a zaksak kik ding a hi hi. Tua hi ahih manin Pu Phut Thang October kha ni 9 ni zingsang in Japante phual-ah va pai-a, “Tu in Englik galkap ten hong sim dinguh ahih ciangin, khuamite bang na ci ding ka hi uh hiam,” ci in a va ki dot sak kawm in, galte thu a va kan to hi. Japante’n “Khua sungah ka kikap kei ding uh hi; ahi zongin khua pan, numei naupang te na hemp un,” ci in thu apia kik hi.

                  Pu Phut Thang in, Japante nget bangbang in, ama neihsa dong in vaihawmsak thei ahih man in, Japanten muang uh hi. A lang khat ah tuabang in Japante muanpa khat bang in kamtai in alangkhat pan in tua Japante do ding a vaihawm hi. Ahihhang in Japante in Pu Phut Thang lungsim a phawk kei uh hi. Pu Phut Thang in kawlpau tawh Japante hothei a hihman in, Japante tawh khat leh khat kinai thei uh ahihi. Pu Phut Thang ngul bangin apil loh pha mawh hi.

                        Japan tawh kikap madeuh in, khuasung nupiteek pasalteek teng leh numei naupang pawl leisan ah kihem sak hi. Tuukkhat sung nuamtak in lo kikholo ahihman in khua kikial mahmah a, gamsung phingpi simgam tawh kinungta hi. Inn nupiteng sawngbeng ding bang in, teipi leh temtawng tawi in, kizui uh a, gamsung mun khempeuh mitlehnak bang in, tolet kawi kawi uh hi. Tuabang zah tak in ngimna leh ngentheihna a om hang in mihang gal hun a, ihpu ihpate thuakna zah ih alangzong bannailo hi. Tua pan in ihpu ihpate in ih khua a ding in, athuak uh ngimna leh tawlnate tuapan in kingaihsun theih sak pan hi.

Suangpi khua-siam kiciahsak:
                        Gal vaihawmte in “ka khua uh a, galte kasim ding uh hi; hong huh un” ci in in Assam galkapte atheisak hi. 1944 October tha ni 9 ni in, honghuh ding in Assam galkapte khua hong tung uh a, gal simna dandingteng, akikum pah uh hi. Nisuahna lam (Sial kenlam) pan in, nawtphei ding a, asuakta laiteng daamkeen lamtoi na mun teng pan avek in thuk siat ding ci in a ngel uh hi.

                        Tua a vaihawmna mah bangin, pawlkhat in Phin kongpi pan ahi a, damkeen pan ahi zong in gal apang dimdem uh hi. Pawl khat in Assam galkapte tawh gal phual a luh ding ahihi. 1944 October kha ni 10 ni zingsang khualehlei kihel laitak hun in, aki ngel kholhna bang in gal ki phawng a, Japante in zong ana nang uh hi. Hi muntaktak ah tha leh tha kituahlo ahih manin, Japante zusa tai in a tai uh hi.

                        Hi Japante gal phual luhna ah, Japante khat liamsak in Assam galkapte santhum khat a liamsuah hi. Upmawh bangin Japante kongpi lamah suaklo in, pawlkhat phinthan lam ah suklen in, pawlkhat gamsungah a ciip uh hi. Tuani zingsang mah in Suangpi phungpan Japante beisiang in, innteek Suangpi khua siamte sam in, amun uh ah kiciahkik sak hi. Tuabangin suangpi phungah a omngei bang in, khuasiam tuisiamte ki omsak a, Suangpi khua mite tawh a lunguh a kim khawm hi.

Dam Za Cin phu kila zo:
                        Suangpi phungah gal phual a kiluhni in Pu Ngulh Khaite pawl, Japan taisuak ding a pang pawl ahihi. Gal kikapna thau ngingte a kap ciang in, Pu Ngulh Khai leh Pu Hau Khaw Thang sasih lampi zui in, khualam ah hongsiah uh hi. Phinthannuai hongtun leh lampi laizang kom sungah Japante khat theii khat i phungah na om a tuak uh hi. Tua Japan pa pen a gil kial mahmah ahih man in, tua theii a ngah a om leh loning a ci bang in theii a na vil hi.

                        Pu Ngulh Khai leh Pu Hau Khaw Thangte in ih zonzon ihvaivai, hi mah hilo hiam ci in, Pu Ngulh Khai in a thau keek in a liangah nga in, Pu Hau Khaw Thang in zong a khut a atawi bomtang aphindok in, adengpah ding in kinginsan a om hi. Pu Ngulh Khai in athau sungah SG tangkhat a thun ahihi. Tua mah tawh tua Japanpa akaap phei pah hi. Japanpa a kawng pan a kawngngak tawh akap cip sak hi. Japanpa hongtuuk pah a, a et uh leh mangkhat ahihlam a thei uh hi. A kawngngek tungah SG tang tang 6 tu hi. Pu Ngulh Khaite hongciah suak uh hi. Amau nung ciang in Pu Phut Za Cinte pawlzong tua sasih lampi tawn in hongciah uh a, Japan mangpa na tho in na tu neinai a muh uh ciang in, alutang tawh a zaancip dong in a kaapcip uh hi. Pu Phut Za Cin in Japan peuhpeuh a hing nangawn in, amat nop laitak hilo ahihiam? Nitaklam nikai kuan hun in, Pu Tual Ngul mualpan galmual hongsuah uh a, Pu Phut za Cin in “Dam Za Cin aw hongciah in’ nangmah bang pasal thatzo ing” ci in awng ciaiciai in, thau honglawn uh hi. A thaulot in khuakai nuai pan khuanuai ah a hawl diahdiah hi. Tu in Dam Za Cin phu kila zo ta a, Khai Za Ngin phu ding kizongzong lai hi.

                        Tua Japan mangpa ih a ngunnaam leh a dulbinte, Pu Kam Khaw Ngin leh Pu Son Za Nangten vala uh a, Assam galkap bupa tungah ki-ap hi.

Khua kiim ah Galdai ki kai:
                        Suangpi khuasat cil in pute pate in, ngamtawn pute tawh khat leh khat kinawngkai sak lo ding hihang acihna in, khuakiim ah ui gil a kai hi. Tu in Japante in Suangpi khua hongnawngkai sak loh na ding in, mihing tawh galdai kikai hi.

                        October kha ni 10 ni zing in Suangpi khuasung pan in, tual hilo galte abeng khia uh hi. Tua akipan khuasungah Japan galte lutsak nawn peuhmah loding hihang ci in, Suangpi khuazang hamsai in, khua kot ah gal daai a kai uh hi. Daammual pan Makok ah khakto in,Taakheuh ah tua pan lambing ah khiangsuk hi. Tua bang in daammual pan, makok mualah, lambing mual pan in gal kivil tingteng ta hi. Pu Nok Ngin siskin pawl in amasa in Daammual ah kisawl hi. Sitsinte 2 na Pu Vungh Khaw Nang pawl in taakkheuh pan ahi zong in sitsin 3na Pu Thual Za Suan pawl in lambing pan a vil uhhi. Anung ciang in sitsin khat leh khat ahi zong in a mite ahi zong kikheksak zel hi. Galvil bek hilo in, gal amuhleh a kap a do ding ahi uh hi. Tua bangin Suangpi a mite in, apianna apu gam a pa gam ah kuamah hongpai zawhloh nading in, amau nuntak na aluang pumpi uh dai in akai uh hi.

                        Tusa teng in gal anhuanna mun pen khuathang khua Pu Tawng Phut inn ahihi. Khuakhung suangpi phung a galte a nawh a kipan in, khuathang khua pan in gal phualpi Suangpi khuasat khuapu Tun Thual inn ah, kituah hi. Tuamunpan gal vai kihawm in, gal an kihuan hi. Suangpi khua ngaknu khempeuh in gal mai ah gal an puak uhhi. Tual galkapte annek tuidawnding khuasing in kidong uh a, Pu Tuang Neng inn ah kihuan hi. Gal nungpan gal vaihawm upa pawl om a, anuai abang ahihi.
Pu Tuang Neng ………….. Makai pi
Pu Awn Langh   …………..  Upa
Pu Phut Vum ………………  Upa
Pu Tun KHaw Hau ………   Upa
Pu Phut TUal ……………..   Upa
Pu Lam Tual ………………    Upa
Pu Tun KHai …………......    Upa
Pu Awn Theu …………….    Upa
Pu Zuan Vungh …………     Upa
Pu Khup Sing ……………      Upa

                        Tua bangin nupi papi nungak tangval numei naupang dong in a na uh sem ciat uh hi. Banghang hiam i cih leh amau in apianna a ngamleh akhua uh it uh hi. Pu Phut Thang in hibang in hong ngen hi. “Khuami nungak leh papite in an hongpuak in, inn khat sung bek ah kipawl in n aka sem hi: launa leh dahna tawh na kisem a, mite zong ki it diak kithukim diak a, thu kimang diamdiam hi; khua ading anasepna khat peuhpeuh ah aneu pen in zong mi nasem in kingaihsun lo in, dikna neitek hi ci in kamu hi.”

Galte khat ki tang delh:
                        Khuathung pan a tai gamsung bucip galte khat October 11 ni in, abukna pan hongpusuak in, Daammual a  galdai hong phulkhial citciat hi. Tua ni in Pu Nok Ngin sitsin pan Pu Son Zam galvil hunsung ahihi. Tua ni in Phin lampan galte khat hongsuak hi. Tuani in daammual galvilna mun pen daamken lam tawh kineek hi. Galvilte in Tedim lam pan a, hongpai dingbek ummawh uh ahih mah bang in inn lam pan a hongpai ding in ummawhlo uh hi. Tua ahih mah bangin phin lam pan a hongpai gal in, Losang mual kheng in daammual lam ngal a tunkhit ciang in galvil pa in mu pan hi. Tua ciang in galvilpa Pu Son Zam in lamsak gamsung a om alawmte a ko hi. A lawmte in umlo uh hi. Ahih hang in a et uh leh galte khat Seel Ngin suang halna leh Daam mual kikal lampheina ah a paiphei sasa a mu uh hi. Pu Nok Ngin in “ma gal delhve ning aw” ci in Pu Phut Za Kap tawh a unau un, thau khat tuak tawi in a delh uh hi. Tua galpa daamtui a tunsuk ma in pha uh a, Daamken ii daamtui lam pang pan in, galpa daamtui bo a khup ma in, a kap uh hi. Pu Nok Ngin a suak in, Pu Phut Za Kap a suaklo hi. Tua ciangin a unau in, innlam ah pai kik in, Seel Ngin suang halna komsung teng ah a thau a puahpha uh hi. A nih un Pu Phut Za Kap thau a lailai uh hi. A bawlpan suangtawh a khen uh hi. Tua khit ciang in nungdelh leuleu uh a, Daamtui khanglam keukawi ah galpa lamphung a kingamh a a pha uh hi. Pu Nok Ngin in a bomtang tawh a deng a, anungkul pan a kha hi. Bomtang puakkhamlo ahih man in suangtawh den bang in bomtang khakna a thuumkuk hi. Galpa zong nasa in, a ki zia ngeingei hi. Pu Nok Nginte unau in tua Japan pa sialtang lui lam ah a delhsuak suk uh a, Makok lui a tunsuk laitak, luingal ah  Suangkeel lam pan singsawl pua nulnul in, Japan dangte a hong paisuk a mu uh hi. Tua ciangin Pu Nok Nginte unau in alauhuaina thu phawk thei in a ciah kik uh hi. A ciahkik ciang in lamtung lam ah. Lampial in Makok ah kahto in, a pai uh hi. Tua Japan galpa Pu Nok Ngin kapna tawh liam a, gal sian ciang in sialtang leii kiang ah si in a om kimu hi. Pu Nok Ngin in Japante khat that hi ci in, Suangpi khua S.I.A. tangthu ah kiciam the hi.

Japan ten Suangpi S.I.A. nokhial:
                        Japante suangpi phung pan in sial eekden bangin, a peklenna uh pan in kikaikhawm kik in,  Taambeem taw Suangkeel deek singlak teng ah phual sat kik uh hi. Khuathung kikap zawh ciang in, Assam galkapte zong paikhia pahlo in galte hu a ngaingam lai uh hi. Suangpi S.I.A. te in zong Daammual ah a galdai zial nailo hi. Tua bang in akipang dimdem phot uh hi. “ Midangte kikheksak siat napui, kei leh u ngin (Nok Ngin) pen ucin in hongkhek lo a, suntawh zan tawh hong omtansak ahi” ci in tudong in, Pu Phut Za Kap in gen lai hi. Pu Phut Za Cin in anaute amuan man in tuabangin a sawlngam ahihi. Tua bangin Pu Nok Nginte pawl galvil in a om laitak October 12 ni in, tua Taambeem a phualsat a om Japante nih khua lam hongpai mu uh a, khua ah ko uh hi. Khua pan Assam galkapte leh S.I.A. galkap pawlkhat hongpai pah uh a, Daammual a galdai hongkhak pih uh hi. Daammual pan kipang khikhe a, galte nih in tua galdai hongphul takpi hi. Tang kanpuak leiphil thehbang thautawh abuakhuan uh hi. Tua mun ah galte khat tuk pah a, khatpa ahih leh nungkik in aphual lam ah taipi in tai a, a kap uh hang in khazo nawnlo uh hi. Tua a suakta pa in, aphual atun kik ciang in “Aa, nop neh dingte hi kei; milah tam uh; thau lah tam, kuama zawhziau ding hi kei” ci in vako kik hiding hiam. tua zawh a kipan in Suangpi lam ah galte hongdaak nawn peuhlo uh hi. Tua bangin galte in Suangpi S.I.A.te nokhial a, tua zawh no ngam nawnlo hi.

Japan ten Phu zong:
                        Japan te Phinthan pan a si a nai tawh tai ngei hi. Phinmual ah ki um cih a, sih vik mahmah hi. Suangpi phung pan in zong, pasal taan huai zah dongin tai pi in, tai kei uh hi. Zil tungah khat Daammual ah khat Sialtanglei kiangah khat tua bangin bei bei pet mah ahih hangin, khat vei a cih zong thuk thei ngei lo ahih manin, thangpai thei mah mah uh hi. Suangpite lel tak a cih hangin tua te a zokhop dingin mi kingah nawn lo a hih manin, October kha 12 nitak ciangin, a thuak lah na pen pen, Daammual suk teng Meepi tawh hong ngalkap ta hi. A lawt masak, daammualdeek losang lam pi tut in, lawt kikteng ahi leh Daammual kiim teng mah tut tei hi. Ahih hangin amau ngaihsut bangin kuamah khalo hi.

                        A meepi gin pen, a kikap liam-a, a tai zo nawnlo Vompi kapliam hawk bangin, gin lian simsim ahih manin, a galte pai sak zo ve hi. A thuak lahpi S.I.A. te Daammual pang a guamah taisukkei sam hi. Tua guamsung a zuihna mun khat ah, teu sang simsim khat om a, tua teu sang tungpan a tuak suk uh hi. Tua te pen, Pu Nok Ngin, Pu Nok Khaw Lian, Pu Phut Za Kap, Pu Khai Thawng te pawl hi a, a butpi mah uh tawh, khat ii nungzangah khat tu in, tuak uh a, a nuih za in, a lungkim tuam ding uh hi. Tua bangin Japante hongkap na munah, Assam galkap Bopa leh S.I.A. Makaipawl in hong en in, a liam a baai a om loh a muh ciangun lungdam in, a pok hi.

                        Suangpi khua pen, Japan ten su gam nawnlo hi cih leh a suk hangin, Suangpite amau le amau in a khua uh hu zo ding uh hi cih a muan ciangin, nipi khat zawh hun ciangin Assam galkap te mundangah pai uh hi. Tua Meepi tang tang 6 tengpan, Japan te’n Suangpi khua a mangpha paihna a hi hi.  

Japan galbawl nasep nate:
                        Japan te kum 1943 March kha ni 19 a kipan in, Tedim gamah hong om a, kum 1944 November kha sungin Tedim gamsungpanin kibeng khiasiang hi. Tua  hunsung gam makai, khua Makai te in, a sep a bawl na khempeuh ah, hoih ding phading hi ci a, a ngaihsut theih na zah tawh khua a Makai hi. Tua bangin makaihna a piakna pan, lamet khat peuh peuh a nei kei uh hi; a ngen kei uh hi. Khuamite in zong, tua makaite kihtakna leh zahtakna khat peuh peuh thu hang bek in tua Makai te thu a mang a hi kei uh hi. Tua Makaite thu manna in, nuntakna hi, suahtakna hi ci in um in, thei uh hi. Khat leh khat kinialna leh ki phutsat nate omlo in, Makaite vaihawm na bangbang in gamta uh hi.

                        Japan hunsung kum 1944 June kha pan August kha dong Pu Vum Khaw Hau thupiak na bangin Phunom Sang kihong kik hi. Tua hunsung tengin Pu Phut Za Cin in, Suangpi khua makaih na a pia hi. Japan te kuli aana teng a vaihawm sak hi. Alaih galkapte a dingin Mawtaw lampi a kibawl sak mah bangin Japante a dingin zong, khua tha tawh Mawtaw lampi kibawl sak hi. Tua lambawlna ah Pu Thuam Zel, Pu Phut Za Kap te pawlin a makai hi. Kawl kam khat bek tawh Japan te kihopih thei ahih mah bangin  kawlkam pau thei Pu Phut Thang lo tawh khua leh tui hong phamawh hi. Ih at khit sa mah bangin, khua papi te in, makaih na hong piak nangin, Pu Phut Thang a hanthawn pah uh hi. Pu Phut Thang in zong kuadang khiat thei nawn lo in, khua a ding in, tongcin tawh vaihawm tawh sep leh gel hong thuah a, a san a ngial sungah khua ading a nuntak na a pia hi.

                        Imphal taampi ah, Japan in a lelh ciangin, galkawng ki heek a, Tedim gamsung a mun a mun ah Tual galkap kiphuan in, Japan siah a dem uh hi. Tua pan in, Tedim leh Japante kido na galpi hong piang lun sat hi. Tua “sa kam keii banghang leh ki lawm” a ki ci CDA te in a thau muk uh a Tote(Japante) lam ah a ngat kik zaw ta uh hi. Gun gal panin, Pu Thawng Cin Thang, Pu Hau Za Lian, Pu Sing Lian, Pu Suang Lian te in S.I.A. (Sukte Independence Army) kici Sukte gam Suahtakna galkap hong phuan khia in, Mualbem ah, tua galkap phualpi hong phut hi.

                        Tua Mualbem S.I.A phualpi tawh kithu za in, Pu Vum Khaw Hau, Pu Awn Nginte in, Sihzang kual ah Siahzang Indepence Army phuan in, Japan te a do uh hi. Suangpi khua-ah, hui leh tang tawh Humkat phuan in, Japante a kido tak tak sungin, Suangpi Humkat pen, Mualbem S.I.A phualpi khutnuai-ah a om hi. Mualbem S.I.A phualpi pan hui leh tang thoh in, Japan te kikap ahi hi. Suangpi te in, Japante a gamsung pan a betkhiat khit ciangin, Pu Vum Khaw Hau in, Suangpi S.I.A.te tawh kizop na hong bawl in, Suangpi S.I.A. te nasep na galbawl nateng hong ciapteh sak hi. Galbawlna ah a sepna uh tawh kizui in, min leh za hong bawl hi. Tua bang a, Pu Vum Khaw Hau ii hong bawlsak min leh za te hih laibu ah Suangpi khua S.I.A. ki ngualna ah kikhum hi.

                        Suangpite gal nasep na ah tua Pu Vum Khaw Hau piak san leh ngial tawh, a tuuk maan kingah khin zo lo ding hi. Ahi hang in tua san leh ngialte in, a sep a bawl na ciat uh hong kithei tuam sak thei hi. Tua san leh ngialte in a sep na uh tawh kizui in, ngahna om lo min leh zate ahi hi. Tua z ate in gam le lei itna taktak tawh nasep na thute ciapteh na hi in, nguntang khamtang tawh a ki seh zo lo, a man pha mahmah san leh ngial min leh vangte a hi hi. Hih simlei tangh a om lai tengin, tua min leh zate a bei ngei kei ding hi.

                        Suangpi khua ah Home Guard (Tual galkap) phuat khiat nading ngaihsut na pen, Pu Thawng Cin Thang tungpan kingah masa a, tua tawh kizui in a kiphuan khia a hi hi. Mualbem S.I.A phualpi pan Suangpite in, hui leh tang a thoh uh hi. Tua mualbem ii vaihawm pihna tawh Phin mual ah Japante an ne lo tui dawn lo in, ki omsak ngei hi. S.I.A thu tawh kisai in, Pu Ngulh Khai in, a nuai a bang in na ci hi.

“Suktui ta-in gal a do lai, khuacih ah daai hong kai e, suktui dai kaih tang hi veng e, batphu thamh na la ing e,”
                        Tu ma kum zaval lai hun in, ih pute pasal 6 in, Suanpi khua satin, Sihzang leh sukte na bia in, Suangpi khua na hinsuah hi. Kum 1904 kum in, ih pu ih pa te in, Sihzang tawh kopin Suangpi khua naphut kik hi. Tu in zong Sukte leh Sihzang tawh vaihawm in, Japan te kinawt khia hi. Tua ahih ciangin Suangpi khua S.I.A pen ,SSIA (Sukte/Sihzang Independence Army) hi ci le hang kikhial lo ding hi. Tu hun ciang in, Sukte leh sihzang sungah, Japan gal nasep na ah a gim zaw nuam a tawl zaw nuam a kituh uh hi. Tua Japan gal sungin, a gim taktak a tawl taktak pawl pen, Sukte bek Sihzang bek hi kei; Tedim gambup taangpi taangpi te a hi uh hi. Tua ah Suangpi khua pen, a gim tak tak a sem takpi khua khat a hi hi. Pu Ngulh Khai in hi bangin na ci hi.
“Suktui gual in kei hi’ng ci e, zangsih gual in kei hi’ng ci e. suktui gual leh zangsih gual aw na kikal ah sai ing e.”

                        Kum 1939 pan a kipan, hih leitung galpi pen, leitung mun khempeuh huihsung tuitung dongin, ki zeelin, Suangpi gam bangle, keemheng guam kawm munte nangawn ah, hong tung a, Suangpite zong tawh hong kipeh awh thei hi. Hih galpi huhau in, Suangpi khua ah gimna leh supna a tuam tuam kingah hi. Alaih galkapte in, Pu Zel Pum hong matsak in, thongah hong khum sak hi. A laih galkap te in, Suangpi khua galpan na in zanga, tua huhau in tuangdung dolcial pawlkhat kisia hi. Pu Nok Khaw Lian ii dolteng kulh bawlna in zang uh hi. Ih pulamh ih palamh thaute, hong zui sak hi. Ih pu ih pa ten si le nai tampi tawh a na phuh ih lamh phumna Suangpi khua nusia in, gamsungah hong om sak hi. Lo kho lo, sing pua thei lo in hong om sak hi. Japan galkapte hangin, lokho theilo singpua thei lo in, anduh gilkial in hong koih uh hi. Galkapte siah kuli aana khempeuh thaman lotawh hong semsak hi. Aana tawh C.D.A galkap hong dongin, tua huhau in, Pu Neng Zam in a nuntakna bei-suah hi. Khua leh tui lakpi ah, Meepi tawh hong kap a, Pu Thual Khaw Thang te pata, a sii uh kibuak suah hi.

                        Tua leitung galpi hunin, hi bangciang bek, gimna leh beina te ih ngaihsut ciangin, a ki hampha mahmah hi zaw hi cih ding a hi hi. Japante ahi a, Alaih galkap ahi zong, tuate khut lum tawh Suangpi te pumpi nuntakna thelkhat beek kikiat suah lo hi. Bang hang hiam cih leh sih leh hin tawh kisai, hih bang a san a ngial hun ciangin, Suangpi te khat leh khat ki-it diak uh hi. Makai hausa upate zong ngull bangin pil in a khua leh a tui, a san a ngial sung pan ngelpih in, a suahtak pih uh hi. Hi bang in, Suangpi khua ah tangthu na ki at khin hi. Suangpi mi khangno te in, tua pute pate a khang a khang a, a na zuih a na zop uh, thupha tangthute kiatsuah lo in, kiptak khotak in kep huai hi.

                        Suangpi khua in, Sikkang te a ding leh Sawmnuai te adingin Japante tungah ‘Phu’ zonpih in, a lungkim dong in gallu tawh a ciahpih hi. Alaih galkapte galbawlna ah zong phattuam na tampi mah a bawlpih hi.

                        Suangpi leh Japante gal ki neih na ah, 4 vei ving veng ki kapna om in, Japan luang 3 ii ngawng kitan in, a dang tampi tak zong a sii a nai uh tawh ki diah sak hi. Gal guk in, galte luang 2 kingah thuah in, Rifle thau lawng 7 kiman hi.

                        Suangpite gal nasep na ah, khuanuai te in, amau aituam bangin nei in, khua leh tui tawh vaihawm lopi in, a mau thu guaktawh Phinthan a galte va su sim uh hi. Tua huhau in khua upate sungah kimawh sakna hong om dektak hi. Tua thu tawh kisai in, Pu Phut Za Kap in, “Tua huhau in Ngin Thang le Khup Sing te in, sihna leh siatna ih thuak leh Khuanuai te hang hi hong ci a tua ahih manin, Home Guard Bo Thawng Za Khen a kisap pen, khuanuai te vaihawm hi” ci in hong gen hi. Pu Phut Za Cin in Japan galbawl na ah, a ma aituam bangin nei in, gal vai a hawm hi. Genteh na in, daammual gal vil na ah, midangte kikhel khel sak napi-in, Pu Phut Za Cin in, a nau te Nok Ngin leh Phut Za Kap tua galdai ah, a omsak tawntung hi. Galvai bek hi lo in, thudang te ah zong Pu Phut Thang tawh kop in, thu a vatsat hi. Dam Za Cin phulak zawhna hangin, sikkang ah pawl kibawl a tua munah Pu Phut Thang in hi bangin a gen hi.

“Zua daai neen a leido zuapa a ni cin in lengkeel bang naw’ng e. Thangtui vangkhua khaubang hual a, ih do pat bang neem hi e”.

                        Leitung galpi nihna hunsung suangpi khua amah leh amah a ki uk sungin, Hausapa Pu Phut Thang in, a gen kik na ah, “Suangpi khua adingin, a kuamah peuhin hanciam in nasem tek uh hi. Tua te lak ah, a diak diak in, Phut Za Cin, Tun Khai, Tun Ngin te pawl in, nasetak in khua ading sem pen uh hi” ci in ciamteh hi.

                        Suangpi S.I.Ate galbawl na panin, gal ahi a, galvante ahi zongin, a nuai a bang in kimaan in kingah hi, ci in Suangpi S.I.A tangthu ah kiciam the hi.
(1)        21.9.1944 ni-in, Thual Khai in singpha ah gal khat that hi.
(2)        24.9.1944 ni-in, Phut Za Cin in, khuamual ah galkhat that hi.
(Hi pen, Phinthan a, a galguk na uh panin, a kapliam uh hi leh ki lawm hi.)
(3)        24.9.1944 ni in, Thual Khai in, khuamual ah galte khat that hi.
(4)        10.10. 1944 ni in, Ngulh Khai in, Ziltung (Phinthan nuai) ah Japan mang khat that hi.
(5)        11.10.1944 ni in, Nok Ngin in, Sialtang leibul kiangah galte khat that hi. (Hi pen, Phut Za Kap tawh, gamsa delh bang in, a tangdelh bel uh hih tuak hi.)
(6)        21.9.1944 ni in, Thual Khai in, galte thau lawngkhat ngah hi.
(7)        22.10.1944 ni in, Nok Khaw Lian in, Sialtanglui pan thaulawng khat.
(8)        23.9.1944 ni in, Phut Za Cin in, galte thaulawng khat ngah hi.
(9)        23.9.1944 ni in, Ngul Za Thawng in thaulawng khat ngah hi.
(10)      25.9.1944 ni in, Vung Khaw Nangin, thau lawng khat ngah hi.
(11)      27.9.1944 ni in, Thual Zam in, thaulawng khat ngah hi.
(12)      5.10.1944 ni in, Kai Ngulh in thaulawng khat ngah hi.
(13)      10.10.1944 ni in, Ngulh Khai in, Japan mangte zat ngun namkhat leh Dulbin khat ngah hi.

Galmante gal lukhat tungah dangkaa 50 ta letsongpia in, thau ngahte lawngkhat tungah dangkaa 10 pai mitmuh man tangin, Mikang kumpi in pia hi. A vek in, Rs.320 kingah a, tanglai gal-langsum piak bangin, Rs.160. Suangpi S.I.A te kihawmsak hi. Tua ban ah, 1945 kum ciangin, Thual Khai in, gal nasep na huhau in, SLLB (thaumaam) lawngkhat vanpua laa khat leh dang kaa 30 Kumpi in letsong in pia thuah hi. Ngulh Khai in, Japan mangkhat a kap manin, Kumpi in, SLLB thaumaam khat letsong in pia hi. Phinthan galgukna ah ki tamh thaukaa tangin, Phut Za Kap in, khalka panin khat ngen kik in, tua thaukaa pen, Suangpi galphuak te Ngul Za Kam letsong in a pia hi.
Japan galbawl nasep na tawh kizui in, Suangpi S.I.A te lakah a nuai a bangin min le za (Revolution Tittle) a tuam tuam Pu Vum Khaw Hau in pia hi.
Phut Thang-Jamedar (Captain)
Phut Za Cin-Havimajor (Lieutenant)
Ngulh Khai-Havimajor (Lieutenant)
Nok Khaw Lian-Havi QM (2nd Lieut.)
Vungh Khaw Nang Havi QM (2nd Lieut.)
Thual Za Suan  Havi  QM (2nd Lieut.)
Nok Ngin     Naik   (San nih)
Eng Khaw Ngin  Naik  (San nih)
Thuam Zel  Naik  (San nih)
Phut Khup              L/Naik  (San khat)
Hau Khaw Thang  L/Naik  (San Khat )
Khai Thawng         L/Naik   (San Khat)
Dimpi S.I.A.
Nok Khaw Ngin    Havi QM (2nd Lieut)
Ngin Khaw Zam   Naik         (san nih)
Cing Do                 L/Naik      (san khat)

Ciapteh ding. Hi san leh ngialte pen, Indiate san hi a, Kawlgam san te tawh koi ci bangin kiza kim hiam cih kician lo hi.

Gal ki sian suah.
                        Suangpi khua pan, Assam galkap te mundang ah apai khiat hangin, khua S.I.A te in, a cin sa mahin, khua a cinguh hi. 1944 kum October khasung mahin, Alaih galkap pawlkhat in, Hawp ah puan hong pho uh ki mu hi. Alaih galkap te adingin, an guai khin in, Vanleng tampi tak Tedim khuapi sung sanah Muu bang in hong lam diai diai ta uh hi. Tua limte ih et ciangin Tedim gamsung ah Japan te om nawnlo hi cih ki cian hi. Gal siang in, khua numei naupang teng zong Haaipaaktawng panin khua-ah kiciah pih khin hi.
                        Suangpi gamsungah galbeina ciaptehna ki bawl hi. “GAAL SIAN NI” ci in, khua S.I.Ate in, a thau tawi ciat uh tawh gal gau hawlin, a thau uh lawn uh a, Thuamtaang dongin, not to hi. Tua bangin galsian sak na kibawl ding hi cih, thei lo uh ahih manin Pu Tun Khaw Hau leh Pi Pum Khaw Cing te Tuilum a lokuan, khua ah gal om sa in, ciah ngam nawn lo in, Dimlo ah zan khat a ngiak uh hi.

                        Gal siansuah zawh, Kum 1944 October kha ni 30 ni in, Suangpi S.I.A te thauteng Alaih galkap te tungah ki-ap kik hi.

                        Gamsung pan gal siang zawh ni khat ni in, gal vaihawmna phualpi, Pu Tuang Neng innah, S.I.A te in Sial pi khat go in, galzawh pawi kham uh a, tua mun ah, gal huhau a, a gim a tawlna tenguh a dam sak hi. Tua gal zawh pawi ah, Pu Phut Thang in hi bangin la a phuak hi.
“S.I.A’n lamtang kai e, lia ngual tang ngual lam ve vua. Mun inn gam lo ih ngaih man a, leido pat bang sat hang e.”

Gal a thaam, ki kaih tuah.
                        Hih Japan gal sungin, sih ding leh hin ding a leksawn mel om lo in, lungmang in a ki om na pan, khua mite lak pan, galte khutlum tawh, nuntakna khat bek ki man suah lo ahih manin, kilung dam ciat hi. A sih loh bek uh hi lo in, Nipi suan Khapi suante hi ung a ci ngam tua Nipon te pipi Suangpite leltak kihta in, tai kheng kheeng uh hi. Tua a hih mah bangin Suangpite a sin uh lian in, amau leh amau ki pak uh hi. Sawm nuai te leh sikkangte in zong, gal a tham sa a thamte phu la zo uh ahih manin a ngil tuam pah uh hi.

                        Gal sianzawh peuh ciangin, khuasungah galzawh pawi kibawl in, Pasalte gal ki-ai sak hi. Sik-kangte in, gal leh sa thuah in, Dai Ngin gal a simsak hi. Tawng Phut thahsung mual ci tengah pai kawi kawi in, Japan Mangpa luthem khatta va suang kawi kawi in, Dam Za Cin tha a sam uh hi. “Dam Za Cin aw, hong ciah in, mi zingtui tawisak ke’n, mi zingmei tawh sak nawn ke’n, mi zingdai nawksak nawn ke’n, na phu la zo ung, na zaal la zo ung; nang mah bang pasal that zo ung” ci in, khuang leh zam tum in, mual cipeuh  ah a va awng awng uh hi.

                        Sawmnuaite, Khai Za Ngin zong, Japan gal in si hi ci in ngeina bangin a hui bawl zo uh hi. Tua ahih manin sawmnuaite in zong, Khai Za Ngin phu a zong zong uh hi. A hih hang in a kician in gallu tan zo lo uh hi. Tua ahih manin, Daammual galdai ah kithat pa, Zen Za Nang kap dingin, khua leh tui in bawlsak in, tua gallu tawh Khai Za Ngin a phu tuah uh hi. Dam Za Cin a sap mah bangin Pu Tuang Zen mual pan in a sam uh hi. Khai Za Ngin in tua a sap na aw za in, hong ciah takpi hi. Ahih hang in Dam Za Cin ahih leh tu ni dongin ahong ciah nai kei hi.

                        Pu Phut Za Cin in, a lungkim na thu a nuai a bang in na ci hi.
“Lung a ka ngulh leido zuapa, ka khua mual a tuang aw e. ka khua mual ah tuang aw e. kan kong suah ni banglun e.”

Pu Ngulh Khai in zong hi bangin na ci hi.

“ ka von bat phu ka lak ni’n e, ngauzu len hei sa bang e. ngau zu len hei sa lak ah e, von aw nong hei ta nam aw.”

(Hih Suangpi gam ki-uk na thu ah, sepna leh bawlna tampi tak om lai a, tua te a cingin ki at zo lo hi. Hih simlei tangh a bei mateng in, a tiap teh haui Nainganzi thu tawh kisai lam pawlteng theih zah zah, thei bang bang in hong ki at a hi hi.)


( Hihteng pen Suangpi mualsuang laimai 12 pan 42 kikal khenpi 2 na leh 3na a teng ahihi.)

*****************************************************************
Suangpi Mualsuang Laibu in Zomite ading a manpha mahmah Mualsuang ahihna tawh kizui in Zomi eLibrary / Laibusaal in, hanciam in a-ki teikik/type kik ahi hi.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: JAPAN GAL BAWLNA THU. (Suangpi Mualsuang Laibu) Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top