728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

Zun-iip Kidophuai. Sianu Vung Hau Lun

Zun-iip Kidophuai
Sianu Vung Hau Lun

          Zun (urine) ih cih pen i nek i dawn khempeuh pan pumpi ading a kisamteng a kihup khit ciangin a kisam nawnlo a val tui, a khumdat, lungno tuamtuam le a dang dat tuamtuam(electrolytes) cihte a kihel pumpi pan a pusuak tui ahi hi.

          Zun thakna in:

1. Pumpi ading a kisamlo a hoihloteng hong hepkhiatsak hi.
2. Pumpi ading Electrolytes(Potassium, Sodium, Calsium) a kisam zah a tamlo a tawmlo-in hong lepsak hi.
3. Acid-base homeostsis zong a hoih bek in hong lepsak hi.
4. Sikhanna (ahkl) sikiamna pan zong hong dal hi.

          Tua ahih manin zun a suah hun sim in thak pah ding kisam hi. Pawlkhatte in mawtaw tawh khual gamla a zin ciangin mawtaw khawlsak ngamlo ahi zongin, TV et laitak laklawh salua ahi zongin, zingzun suak napi ihmu nuam lai lua ahi zongin, Lokho/ huankho laitak ka ma tun phot ning ci-in, a hang tuamtuam tawh zun ki-iip teta thei hi.

          Tua bang zun-iiptetana in pumpi cidamna tampi hong susia thei hi.

1. Zun-iip zawhloh natna (Incontinence) hong ngahsak thei hi.
          Zun na iip pahpah leh zun hong iip zosak zun kholna (Urinary Bladder) satakte hong tha nem thei hi. Hong nem leh zunthak ciangin zong a vekpi-in kitha khin zolo aa zun tawmta kikhol thei hi. Tua in zun suak pahpah sak hi. Kum tam semsem lehang zun-iip zawhna tha hong kiam semsem aa lupna tung zunteh cih daante hong piang thei hi.

2. Zunkholna leh zunthakna lampi tengah lungno lutsak hi. (Urinary tract infection)
          Sawtpi zun-iipna in zun sung aa a kihel lungno tuamtuamte, guu a piangsak thei dat tuamtuamte a kikhol tawh kibangin zunkholna leh zunthakna lampi tengah tua lungnote lut thei hi.

Zunthakna lampi damlote' kihil ziate:

1. Zunsip
2. Zunsa
3. Zunsuak pahpah
4. Taina
5. Luaksuak in luakhia
6. Cisa

          Mikhat leh khat zun iipzawh tan ki banglo hi. Zunkholna i aphacia(a golna, a neuna ), tui dawn leh dawnloh, thuakzawhna hat leh hatloh cihbangtebl tungah zong kinga hi. Ulian khat in zun tui keu nih bang nai 2-6 dong iip zo hi ci hi. Pawlkhat nasep hat (gtn.vanguang vansuahte) in sun thapaai iip zo uh hi ci hi.

          Zun-iip kisek kha lecin zunkholna leh zunlampi damlo sak thei bek thamlo-in kal sungah suang taangsak thei hi. A dang natna tuamtuamte zong piangsak thei lailai hi.


Ref; 
Dr.Khin Moe Moe (Good Health Journal 586),
Urinary System(Wikipedia),

Urinary Tract Infection(Wikipedia)

*****************************************************

Laigelh Sianu Vung Hau Lun in Zomi eLibrary / Laibusaal ading in Phalna hong piak ahi hi.

Source :
to:Cinpu Zomi <cinpuzomi@gmail.com>
date:Mon, May 9, 2016 at 11:40 PM
subject:Zun-iip Kidophuai
mailed-by:gmail.com

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Zun-iip Kidophuai. Sianu Vung Hau Lun Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top