728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

ZOMI, CIIMNUAI MI, TEDIM MI. Agelh - Rev. G.K. Dal (Pastor)

ZOMI, CIIMNUAI MI, TEDIM MI
Agelh -  Rev. G.K. Dal (Pastor)
Photo Credit : Thor Thorn

Simlei mihing aa minpiang pi lo pu lo, nu lo pa lo in apiang omlo a, singheng suangheng sungpan piang kuamah omlo hi. Pianna munle mual zui-in mel leh sa ki lamdang in, pau le ham ki lamdang hi. Gam khat lei khat a teng khawmte na ngawn ciituam namtuam in kikhen hang a, nam khat tung ah nam khat alian zaw, atungnung zaw in iki seh hi. Leitung bup ah nam kideidan na aom loh na mun omlo hi. Nam kideidan na in gal leh sa piangsak hi. Unau sungsuak khatzong, mel le sa, pilna ciimna, hatna vakna leh navakna kikim cih om ngei lo hi. I kilamdang nate ahih ding mah hi, ci-in sang thei-in mihing ihihna ah iki batna phawk thei leng kilemna piang hi. Kilemna adeih te in iki lamdang nate sutsut lo in iki bat nateng holimna in neihding ahi hi.

Simlei tung ah Zomi te, kuama phawkkhak loh ahi-a, tua kawm pan in Zomi kahi,aci tawh, Mizo kani, acitawh Laimi kasi, acitawh namkhat sa’ng in namkhat atungnung zawnuam ikituh-a iciak lialua laisop hi. Kim khat te leuleu in minamdang te hong minvawh peuh, lungzuan lawh in I lutang in leisat in sihpih ngam zah dongin adiang tang hial uh hi. Tedim mite in Zomi icih ciang in Chin state pan pusuak Kawlgam, vai gam leh Bangladesh tungteng, Zanglei-a om Asho leh Yaw-te dong ahuam ahi hi.

Tua ahih ciang in Zomi ih hi, icih nathu tawm isut ding hi. Zomi ih hihna thu Zomi tangthu gelh tampi in asut ngei zo uh-a Zo I kicih theih nading paulap siksan tuamtuam na gen uh hi.


1.ZOMI
Zo Kumpi ( Chou Dynasty ) BC 2027-256
Sen gam ah Chou Kumpi namang ngei-a kumpi dang khat in asuat khit ciang aa tai khia te hihang, ci-in mi tampi in gen uh hi. Chou pen tuhun ciang in Zhao ci-in Sente in khek uh hi. Jou ci-in zong agelh uh hi. Father Sangermano, F.K. Lehman leh U Theih Pe Myint in, “ Chin minam te pen Jou kumpi’ suante hi-a Zo ahi uh hi, ci hi,” ci-in P.S. Kham Do Nang in MIT pan BRE letmat ngah nading in alaibu bawl laimai 24 sung ah gelh hi. Hih Zo pen Chou, Jou, Jo, Sho, Zhao, ci-in kigelh hi.

Yao kici minam
1992-94 sung London ah ka om-a 1993 December khasung khatvei Sia Enno ( Birmingham-a Ph.D. sin) in phone tawh hongho pih a “ Kei zong British Library ah thukan in hongpai zel ing in, nang zong Zomi nam thu kin mahmah nahihteh, vapai leteh, Zomi tawh kisai laibu pawlkhat om hi,” hongci hi. Kaciah kuan ahih ciang in, bangpi kikan manlo ding ahih hang in, kapai-a Membership Card bawl in laibu pawlkhat kava en hi. Ka kannop bulpi pen, Zomite ipiancilna koipan hipeuh mah ding hiam cihthu ahi hi. Mongolia minam, Tibet pan piang hihang, ci-in Tibet leh Mongolia tawh kisai laibu lam ka et ciang in, ei’ thu tawh kizom thei ding kamu khol kei hi. Sen tangthu lam kazong leuleu hi, Cambridge Encyclopedia of China laibu ka et leh Zomi tawh kisai aki gen ngei thute tawh kizom thei ding thu pawlkhat ka mu hi.

Tau laibu sung ah 1981 kum-a Sen gam aa om minam cii tawm te’ sazian a lahna om-a, eitawh kinai diakding aa ka up mite hihbang in ka ciamteh hi.

     1)    Yunnan ah Ching-po kici (Kachin) mimal 100,000 om-a;   
     2)    Kwangtung ah Chiang kici ( Vietnam – ese) mimal 5,400 om in;
     3)    Kwangsi, Kwangtung ah Yao kci mimal 1,240,000 om hi, ci-in ki gelh hi.

Chou-kou-tien Khuk pan Zo minpiang
Cambridge Encyclopedia of China sung ah hih bang in kigelh hi, “ Sen gam saklam-a om khul tungnung kici Chou-kou- tien ah guhsia tampi kumu-a tu nung kum 18,000 hunlai pek-a mite guahsia hiding in ki ummawh hi. Tua guhsia te in Mongol minam te sun-a tulai Sen Minam te sang in atal guhnuai, a nakciang pen ciang lozaw ahih man-in American Indian-te sunzaw hi. Tua American Indian te in kum 25,000 leh 13,000 kal lak hun in Beringia leigeek tung tawn in America tung uh hiding hi,” ci hi. (Hih Beringia leigeek pen tuipi in anek ma-in leitang kizom lai-a tuapen Mikang te-in landbridge, ci uh hi. Tu hun-a America-a Alaska gam mong Asia Continent tawh kizop na munteng hi.) American Indian-te Mongolia mi ahihna laibu thum sung ziksan in Sia Gin Za Twang inzong Zomi innkuan laibu-ah nagen hi. Tua American Indian-te’ guhsia asun, guahsia te Sengam aa Chou- kou- tien khul ( the upper cave) ah kimu a, eite zong Mongol mimah cileng, ihkhul gengen pen tua hilo theilo ding hi, kaci hi.

Zo kici kammal dang khat
Zo kici kammal dang khat Zomi tampi in ihnei hi. Tuapen mun genna ahihi. Zo icih ciang in mualsang dawnlam genna hi-a, aniam lam lui khat peuhpeuh tawh kinai gam leh lei mun leh mual pen Sim kici hi. Khua khempeuh in Sim lam leh Zo lam inei kim ciat hi. Zolam khuavot in, Simlam nisa hi. Tua hi-a ih tangthu-ah Ciimnuai pan in iki khenciat ciang in kimkhat Baalzang-ah teeng uh-a mundang aa teeng te in Baalzang mun-a teng te Zote naci uh-a tua pan in Zote namtuam hongpiang hi. Zote’ pu Zo ahih man a Zote kici hilo in, amun mintawh kilo ahi hi, ci-in kigen hi. Zomi khempeuh Zo ih hih hang in Zote pen Zomite’ pianna innpite hituan lo hi. Tua hi-a tu-a Simte akici te zong Zomi hilo a, Simlam ah teeng ngei uh ahih man-in Simte kici uh ahi hi. Simte pen apu’ min hilo hi. Khat vei Kawlpi khua ah teeng Zote khat in namdang sungpan mo api hi. Mo khalam pan innteek thusung pa in “ Ka tanu uh Zote bangkua ah kongkhak uhciang in midang namdang lak ah hongkha hilo in ka innpi uh ah hongkha ka hi uh hi,” aci hi. Hihpa in Zote leh Zomi thei khial ahi hi. Zote pen Zomi ahih hang in Zomite’ innpi hituanlo hi.

Tu-in Zomi ihkicihna thu hial bawlleng, Chou (Jou) kumpi nam taktak hileng Senmi te tangthu sung ah, Chin Kumpi in Chou Kumpi azawh ciang in kimkhat khanglam suan in tai uh hi, ci-a ciapteh na munkhat bek ah omleh kilawm hi. Israel’ sun Joseph’ min nophuahna “Jo” tawh kilo, Zomite hileng, uisa leh vaksa duhbel in nei-in vokpi tawh innsung pi dawi, Pusa thoih keileng kilawm kasa hi. Sengam khul tungnung (upper cave) ahi, Chou-kou-tien minpua in Chou pen Zo suak-a Chou-kou-tien pen Zokhawcin ci-in Zokhawcin pen asawt ciang in Zo bek lo in Zo akici hiding hi. Tua ahih keileh zong, khul pan piang hihang, ihcihcih pen Zokhawciin khul hihpelmawh ding hi. Tua Zokhawciin pan piang Zomi ihhih keileh, tuni dong mah-a Sengam-a aomlai Yao pan kizom-te Ihi ding hi. Tua ahih ciang in Zokhawcin a piang Zomi ihi ding a tua ahih keileh Sen-a aomlai Yoa mite tawh kizom Yao pan Zomi kici ahi ding hi.

2. CHIN
Tu in Chin min ipuak theihna tawmkhat kikum dih ni. Genna tuamtuam te atom theithei pen in sut dih ni.

Chin Ukpi (Chin Dynasty ) BC 221-207
1959 kum a Peking: Foreign Language Press pan akisuahsak “ An Outline History of China” laibu sung a Tung Chi Ming in agelh thu hong nusia sa Rev. Hniar Kio in CACC, Journal 1996 laimai 47 ah: “ BC zabi 7 hun in Sengam khen 7 in kikhen hi, tua te in Han, Chou, Wei, Chow, Yeu, Chi leh Chin ahi hi. BC 246 ciang in Chin gam ah Yin Cheng kici mikhat hongkhang in athahat pen asuak hi. BC 230 kimpawl in gamkhat khit gamkhat sim in zo-a, BC 221 ciang in tua gam 7 teng a-uk khin hi. Yen Cheng in a Kumpi gam min Chin Shi Huang Ti, aphuak hi. Sen tangthu gelhpa khat ahi a, Kenneth Lautorette in “ Kham” acihna hi, aci hi. Shi cih pen amasa pen ahih keileh akhat na cihna hi-a Huang Ti pen milian, cihna hi. Tua hi-a Mi lian masa Kham Kumpi cihna hi. Hih hun pen A masa Chin Kumpi hun ahi hi. Hih hunsung in Sengam Kulhpi (taap), ( The Great Wall) kiciang hi. Tai 1500 sau hi. Shangyong kici upadi khauhtak bawl in thuzui lo mite tho ah khum h.

Chin Shi Huang Ti pen Juchien in a laih hi. Ama uk hunsung in Han mi, Hseinpei mi leh Chiang minam te in acii tam, alian pawl ahi hi. Fuchien in Yanshi (Yellow), tuipi gei-a Yen leh Hseinpei mite sim in zo hi. Yanshi tuipi nisuahna saklam-a Tsin minamte asim ciang in Hna mi Chu Shu in tua Tsin mite tawh naki gulluk in, thu piasim ahih man in, Fuchien in alel hi. Tua ahih manin Fuchien in tampi ukzo lo in, Han, Chiang leh Shienpei mite atuam ciat in ki-uk uh hi. Tua ciang in General Liu Pang in Han minam uk a hongpiang sak-a ama minzong khek in “Koa Su” ci hi. Tua bang in Chin Ukpi masa hong bei hi.

Chiang minam sung pan a cii tawmdeuh ahi, Yao minam te in Shenshi leh Kansu nisuahna lam teng la-in Chin Ukpi Nihna ( Second Chin Dynasty) apiang sak hi, ci-a Kenneth Chi Ming laibu mai 85 sung aa kigelh Rev. Hniar Kio in ana gelhsawn hi.

AD kum 399 ciang in lokho pawl in langpanna piangsak in kum 4 sung bang abuai khit ciang in nisuahna lam-a Tsin gam pan General Liu Yu in Yen gam sim aa Chin Ukpi Nihna ( Second Chin Dynasty ) abei hi. AD kum 420 ciang in General Liu Yu in Sung Ukpi ( Sung Dynaty ) apiangsak hi. Chin Ukpi mite khanglam ah kikhin uh hi.
1974 kum in leisung to-a tangthu kan ( Archeo Logist ) bawl in Chin Ukpi Masa, Chin Shi Huang Ti’ ukpihuang ato hi. Tua munpen “ Xian” ci-a Peking pan tai 550 gamla hi. Ukpi innhuang pen tai 21 kikot ( 21 sq. miles) azai hi. Leisek han kibawl hansung ah guahsia luang tulgiat (8,000) kimu hi. Tuate pen Ukpi ( Kumpi) inncing te’ luang ahi hi. Zomi te mahbang in puanza bet in ( puan aak-in) a silhlim in kimu hi. ( Zomite in puan-ak ineih ma-in puanza I lenuai langkhat pan iliang langkhat ah vetin kisilh aa, tuapen puan aak ( aak pen eusak in kici hi.)
Jin, Yen pan Chin min piang hi
Zogam aa Zomite’ thu agelh Carey leh Tuck in Zomite, Chin akicih pen Senpau-a mihing ahih keileh pasal cihna ahi, Jin leh Yin kici pan piang hiding hi, ci uh hi. ( The Chin Hills vol.1 ah).
Chin pen Chiang pan piang hi, ci-a ngaihsutna
British Library ah tangthu kan in kapai lai, 1993 December 24 ni-a kasim khak D.G.E. Hall in agelh “ A History Of Shouth-East Asia bu laimai 156 sung ah: Tibeto- Burman paunam azang mite akitheih masakpen na mun in Tibet gam nisuahna saklam leh Gobi Desert kallak teng ahi hi. Sente’ laigelh masak tesung ah Sengam nitumna lam-a tuu le keel khawi minam ahi Chiang mite ateng hi, ci-in kigelh hi. Luce in ( Burmese) Kawlte’ piana pilehpu te, tua Chiang mite sung ah kimu theiding hi, ci-in angaih sun hi. Tua mite, Sente in dawi biakna-a gawhding in abeng zel hi, tua launa-in Tibet nisuahna saklam ah abu uh hi. BC kum 1,000 lai-in Sengam ukpa Tsin in amau te bawlsia ahih man in tampitak khanglam zuan in atai uh hi.
Kawlte (Burmese) in nisuahna gam monglam ah pem uh-a kum 100 tampi khit ciang in Nanchao’ khut nuai atung uh hi. Suahtak nopna lungsim aneih bang un asawt lamciang in Kawlgam khunglam nisatna zanglei gamkeu ( the hot arid plains of Upper Burma) mun ah atai uh hi.
Amaute in N’mai Hka leh Salween kal lak kuam tawn in Kawlgam ( Burma) alut uh hi. BC 832 kum-a Nanchoa kumpi in Pyu Kumpi asuksiat khitdeuh a Kawlgam lut uh ahi hi. Tua mite Kyaukse kuam Myttha kim teng ah khua 11 pha-in abusa uh hi. Amau te in Monte’ tungpan tuila-a lokhawh zia athei uh hi. Mualtung pan hongpai hi uha, a honpi lakpan kikhen khia-in khanglam zuan uh ahi hi.
Irrawady gun kantan ding in kikhen thang uh a, kimkhat Pondaung, Chin Hills leh Arakan gam Akyab dong tung uh hi. Kimkhat in Minbu ah akhua nihna phut ding in lal uh hi. Kimkhat Taungdwingyi leh Prome tung uh hi. Kimkhat Chindwin kuam ah kuacih kithei nawnlo in om uh hi. Mu kuam Shwebo, Tabayin leh Myedu munte ah namdang te tawh kihel zau uh hi, ci-in ki gelh hi.
Sente in mihing tawh dawi athoihna thu University of California, Berkeley-a Professor David N.Keighley inzong hih bang in agelh hi. Wu Ting in gam auk lai-in bawng, tuu le ui te, aza aza in go-in dawi thoih hi. Chiang mite amat uhtawh dawi thoih uh a, asawm sawm, tawh thoih in khat veivei 300 bang thah khat in that in dawi athoihna uh hi,” ci-in agelh hi.
Khyang, Khyeng, Khiang, Khang ci-a alawhna
Chittagong-a Zomite, Khyang kici hi. Shan leh Rakhine mite in Zomite, Khyang hongci hi. India ahi-a Zomi ahi zong in Khiang te beh aom hi. Zanggam Zomi ( Asho Chin ) sung aa Sangmang sem masa pen Francis Masen in 1837 kum in Chyeng numei khat tui ka phum hi, ci-in aciam teh hi ( Robert G. Johnson, History of American Baptist Chin Mission Vol.1 ). Kachin-te in Khang hongci uh hi.
*Hihte khempeuh Chiang pan ahong piang hi-in, aw suah ki khelkhel lel hiding in uphuai hi.
Chin kici pen Kawlpau “Tungechin” pan piang hi
Professor Luce in Chin kici kammal pen Kawlte in “Lawm” acihna “Tu-nei-chin” pan hongpiang hi, aci hi. ( Chin Hills Linguistic Tour, laibu mai 26). Tua bang in ci-in cileng, “ Lawm aw,” cihna ahi, Kawlpau, “ A Chin” cih kammal pan hongpiang hi cileng kinaih zaw lai hi.
Chin pen Cin Hil pan hongpiang hi
Zo khangkante in ipu Zo hi-a tapa nih nei in Kip Mang leh anau Cin Hil hi, ci uh hi. Tua ahih man in Sangmang J.H Cope in Zomite Chin akicih pen apu uh Cin Hil hi-a, Mikang khanciang in Chin Hills ci-in agam min- in akoih hi, cihthu khamtung thu kizakna abawl sung ah nagelh hi.
Chin pen Kawl pau hi-a Bawm cihna hi
Dr. Lehman in Chin cih kammal pen Kawlpau hi, “ Bawm” cihna hi. Kawlgam laizang ah I omlai-in Bawm in van kipua ahih man in Kawlte in “ Heih! Bawmpua pa” ci-a hongsap napan piang hi, aci hi.
Tu-in Chin hong kicihna thu hial bawl leng, tua Chin kumpi namte hile hang, ei Zomite sung ah namkhat beek in, “ Ko Chin kahi uh hi,” aci omleng kilawm hi. Tu-in ahih leh, Zomi akici khempeuh sung ah namkhat beek in “ Chin kahi uh” aci khatbek I om kei hi. Tua mah bang in Jin pan piang Chin hiding hileng Jin pen mihing ( Pasal) cihna hi-a eibek in mihing cihna ngahtuam ding ihiam? Kawlte in bawm cihna Chin cihte, lawm cihna Tungechin cihte, a-chin cihte in phuahtawm ahiding up huai zaw hi. Cin Hil pen Chin Hills suak hi cihzong kilawm sakna hideuh hi. Chiang pan lawhkhial paumawl Chin hongtung hile kilawm pen hi Shouth -East Asia tangthu Siapa D.G.E. Hall in agelh thu in eite ihih ding naih pen hi. Ahih hang in Chiang pen Sente’ honglawhna hi-a ei ihki lawhna hilo hi. Hi mah leh zong Khiang te akici te hiding in up huai hi.
3. CIIMNUAI MI
Tu-in Ciimnuaimi I kicihna tawm sut ni. Kua suan kua khak hi-in koi peuhpeuh pan piang hi taleng, tu hun a Sengam pen China a kicih ma lim tanglai in Sengam ah ki-om cih pen siksan thu tampi om hi. Tua pan in Kawlgam ilut pen isul I kan siangkik zawh nail oh hang in, a thuman a hi hi. Khampat le Kawlpi ah teng ngei I hina kinial thei lo hi. Tua tangthute I sut kei ding hi. Zanggam pan Khamgam I kaina ah lam tuamtuam zui-in kimkhat Ciimnuai kitung hi, I ci hi. Ciimnuai tung ung, ci-a Ciimnuaimi tangthu anei khempeuh Ciimnuaimi ihi hi.
Ahih hangin nidang lai-in Ciimnuai I kicih hun taktak om ngei lo in ka thei zaw hi. Dawisa siampite in ahi leh dawi thawih-a kha asap ciang inn Ciimnuai pan in pan a “ Ciimnuai-a mi” cih tawh panin tuna bana khua min teng lo in kha sam uh hi.
Hun khat ciang in Ciimnuai pan in mundang ki zuanzuan a itun I banna mun pua-in minam min kipua hi. Lokung namkhat gamsai kici-a tua gamsai kung pona zanga tengte Saizang kici-in sihtui omna zanga tengte Sihzang-te kici-a teipi pona zanga tengte Teizang kici-a khumvum nuai a tengte Khumnuaimi kici hi. Amun amual minpua-in minam min pai a beh ahi leh pupi min pua hi. Tu laitak a I kilawhna minam minte Ciimnuai tun khit-a piang tawm nam min vive ahi hi.
Sia Thawng Kho Hau in Zo Khang Simna Laibu, Part I, 1955 kum in a bawl laimai 2 na sung ah: “ Timnuai khua pan aa, Sizang khua-ah tengtu, ti-a lam pui, Suantakte pata Ngengu tawh a pata in lam apui hi. Suantak sia, Sizaang khua kiti, Saizang khua tawh kinai, Saizangte buzung thang hi a, ta sungah a thi hi,” aci hi. Tua ahi ciang in Sihzang pen Saizang-a sih omna sak (deek) tu laitak-a Saizang buzung khang hi a tua sih saklam zang ah teng ahi man-in Sihzang kici ahi hi.
Vangteh pen Sengam Zo Kumpi hun a kizang kammal “Wang” pan piang hi-a “minthanna” cihna hi, aci bang om hi. Tua hileh Vanglai, Vangva cih khuate zong Sen pan I ken hiding hi. Khua minte atam zaw, a mun mintawh kivawh hi-a, hih “Vang” cihpen sing min maw, mun min maw hizaw ding hi. Vangteh khua thu ah tua “ vang” kammal nei om ding hi. Tu hun a Vangteh mi akici khempeuh in Khumh-nuai khua ahi nan a bulphuh zaw hu hi. “ Khumh ii nuai-ah, Song in khua vas a Munzang lah dawh-in taam e, Tu suan in tang sial a sun,” ci-in khuasat lapi nei uh hi. Tuamah bang in, tuni dong laphuak te in, “ Mimbang pianna Khumtui vangkhua ngailo bang tuang nusia’ng e,” a ci uh hi. Vangteh aki cihcih hang in, “ Tehtui vang khua” kici ngeilo hi. Ka gennop thu in Zomite Senggam pan paikhia I hihna, tangthu kan leng bul semsem-a ahi hang in I khua minte ahi leh Khamtung a mun leh mual mite, sing le suangte bulphuh a ki phuak hi, a ci ka hi hi. Tu hun-a beh min hi lo, minam min tuamtuam tawh I kilawhnate pen Sengam pan I ken minam min hilo in,Ciimnuai pan kikhen khit a piang tawm ahi hi. Tua ahi man-in Ciimnuai I tun in minam piang nailo hi. Nam khat bek in I om hi.
4. SUKTEMI, SIHZANGMI,KAMHAUMI
Ciimnuai pan-in kipem khiakhia in mun tuam ciat ah kibusa hi. Mikang hong khan hun in Ciimnuai-ah inn 30 om lai a Twel Nin in hausa sem hi, ci-in Mikang in ciamteh hi. Zalai nei nailo ihi man in, I aw suah a zak bang in Mikanglai tawh ciamteh uh a Twel Nin pen, Thual Ngin hiam, Thual Ning hiam, Tual Ngin hiam, Tual Neng hiam hiding hi.
Ciimnuai pan ipial khiat ciat ciang in kimkhat gamlek mahmah uh a India gam dong na tung uh hi. Tua hun in India gam le Kawlgam, gamgi om nailo hi. Mikang in hong uk tuak ciang in gamgi hong bawl uh a kimkhat India gam hongsuak hi.
Mikang hongkhan ma-in tu-a Ciimnuai mite uk thum kisuah hi. Tuate in Sihzang gam, Sukte gam le Kamhau gam ahi hi. Tua ukna zui-in Sihzang-mi, Sukte-mi, Kamhau-mi a kici hi.
Mikang hongkhan ciang in tua uk thum teng Vuandok khat hong uksak a Tedim ah zum phut in, tua Vuandok uk sungteng Tedim mi I kici hi. Tua ahi manin Tedim khua in mangte’ omna khua ahi hi, ci-in Sangmang Cope in a gelh hi.
5. TEDIMMI
Tedim kici min hongbang cih pian hiam? ci-a genna nam nih om hi. Pa Son Cin Lian makai aa tangthu kanna ah Tedim-ah Teizangte le Dimte teng khawm uh a, Tei-dim, a kicici pen asawt ciang in Tedim hongsuak hi, a ci hi.
Guite Khang tangthu bawlcilna 1986 sungah Tedim khuasat Pu Gui Mang hi a gamvel a ciah ciangun, inn ngak te in, “ Na gam vel uh ahoih hiam?” ci-in na dong hi. Gamkuante in “ Hoih zawzen: A tui naleng hoih kisa in tedimdim aci hi” Inn ngakte in, “ Tua ahileh amin leng Tedim iphuak kei diai” ci a Tedim kici hi. Tua a tedimdim tui pen vansangdim bual hi a Tuidim zong kici hi. Tua ahi man in B.S. Carey le H.N. Tuck in Chin Hills thu a gelhna ah Tuidim or Tiddim na ci hi. Pu Lam Mang leh Pu Thang Go-te unau tagah in Tedim pan apu Manlun innpite bel uh hi. Hun khat ciang in Pu Thang Go, Lamzang ah hong mangkik hi. Pu Pum Go khan ciang in Tedim ah kikhin kik hi. Kim le pam teng simin Tedim gam piangsak hi. Pu Mang Sum khan ciangin gal huhau-in Mualpi khua zuan hi. Kimkhat in Sim lam zuan in Khumh nuai kha asat hi. Carey le Tuck in, “ Hih khua mite, Guite hi-a Manipur ah abehte uh a zui lote hi,” ci-in a ciamteh hi. Tedim khua a ngak laite in Pu Kam Hau manglak uh-a Pu Kam Hau khutsung hongtung hi. Ukpi ki-ukna hun hi-a, Sihzang, Sukte, Kamhau ci-in uk thum in iki-uk hi. Mikang hong khan ciangin tua uk thumteng Vuandok khat hong uksak a Tedim ah zum a phut hi. Tua hun a kipan minam thum teng minam khat isuak a Tedim-mi ihi khin hi.
Tedimmi I hih khit ciang in Tedim pau azang I hi hi. Tedim pau hong pianna 1985 kum a Cope Diamond Jubilee Laibu sung ah “Khuangzang veng ah Thado pawl (TBA leh MCH kallak), Seekzang vengah Vaiphei pawl ( Sakollam Sangpi nuai), tu laitaka Khualai veng ah Teizang, Dim le a dangdangte teng khawm uh a pau namtuam khat hong piang in tu hun Tedim pau ahi hi,” ci-in gelh hi.
Tedim Lai ( Zolai) Simbu bawl nading in Cope Sangmangpa in ‘kua kam kua pau kithei kim pen hiam’, ci-a a kanna, kikhop sama aki hosaknate a gelh hi. Tua sung ah Sihzang kampau, Thado kampau, Zote kampau le Paite (Guite) kampau teng khawm in kihosak hi, cihthu zong a gelh hi.
Tua ahih man-in Tedim gam aa thu lamdang khat in, “Tedim-pau om-a, Tedim mi tuam omlo hi,” cih thu ahi hi. Tu laitak-a Tedimpau-a izat kam azang diak a tung-a khua 18 sung a tengte a beh a phung sut leteh, tu-a Tedimpau lian awsuah a zanglo mite’ sungpan hong piang khiate vive ahi ding uh hi. Tedim in acil in Lamzang tawh gam nei tuam lo, Guite’ gam tuak ahi man-in Tedim pen Lamzang gamsung ah om hizaw in gam neilo khua ahi hi. Tedim gam pen Vuandok uk khat sungteng ahi kik bilbel hi.
Tua ahi man in Tedim gam I cih ciang in tu hun a Tonzang gam le Sihzang gam ahuam hi a, tua mah bang in Tedim mi icih pen tua gam-a teng khempeuh cihna ahi hi. Tua Tedim-mi khempeuh te kamsawi, awsawi, tuamtuam a gawmna kamtuam hong piang pen tu-a Tedim pau ahi hi. “Tedim pau Eima Pau” ahi hi. A tengkhawm teng tung pan Tedim pau hongpiang hi. Tu in Khuano pau, Vangteh ( Guite) pau, Dimpau, Sihzang pau, Valpau, Phaileng pau, Saizang pau, Teizang Pau, Tedim pau I cihte a aw suah le mal khatkhat peuh ki lamdang bek hi a, pau nam tuampi a sehtak ahi kei hi. Ciimnuai khit a piangtawm awsuah le kammal hi a minam tuam I hihna ahi kei hi. Gentehna in Ruah, guah,nguah,vuah cih bang in ki lamdang toto in, Tedim gam sung ah Gui le Vui bang, koi zaw hiam a man zaw cihding hamsa hi. Khivui,khigui,sigui,sivui, kici kawikawi hi. Hong nusia sa Sia Hau Go le Sianu Cing Khaw Vung kihona kigen ngei-ah: Sia Hau Go “ Gui ahi leh nang min bang Cing Khaw Gung hi ve,” ci. Sianu’n zong, “ Vui ahi le nang min zong Hau Vo hive, ci hi” ci-in ki gen hi. Ka gennop thu ah “ I kilamdan nate sutsut lo in, I ki batnate holimna-in neihding ahi hi.”
Zomi-a piang, Zokhawcin khul, pan piang-a
Ciimnuai mi teng, Ciimnuai khul beel I hi hi.
Tedim mi teng, zingvai hawm khawm I hi a,
Kinai kei leng I teng khawm hial, kei ding hi.
Tua hi-a pu le pa ngeina bang in zaideih awi leng:
1.    a)  Mim bang pianna, khua bang sut leng,
     Zokhawcin khul, hi ci’ng ei;
b)  A gam zilza, dai bang nawk a,
     Gamsa bang taa, hihang e.
2.    a) Mual zatam kal, Mizo vontawi,
    Ciimtui ah um, bang khawl e;
b) Um bang khawl khawm, sa bang taa khawm,
    Zingvai hawm khawm te hi e.
3.    a) Sing dang hi ci’n, hemlam maimit, kisuan lo vua
    Tunsung khat-a, lamh puan zawng hi hang e;
b) Hanlung ciam vua, ciin le ka tuai, mi za lai-ah,

    Ngosai bang lang, leng ci’ng e.
Source : 
Tedim BEHS No.1 Sangpi, GOLDEN JUBILEE MAGAZINE 
Laimai 308 - 315.
Zomi eLibrary / Laibusaal hanciamna tawh aki tei/type kik ahi hi.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: ZOMI, CIIMNUAI MI, TEDIM MI. Agelh - Rev. G.K. Dal (Pastor) Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top