728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

KHUADO PAWI THU. Agen - Carey Suante

KHUADO PAWI THU
Agen - Carey Suante


 (Carey Suante in Khuado Pawi, Delhi India 2015 Khuado Pawi thu a genna pan Note/Ciaptehna akila ahi hi.)

KHUADO - WHAT, HOW, AND WHY
Tuni in Khuado Pawi thu nam thum (3) in gen leng ka ci hi. 
·         Khatna ah, Khuado bang hi hiam?  What is Khuado Pawi?
·         Nihna ah, Khuado bang ci kizat hiam?   How is Khuado Pawi celebrated?
·         Thumna ah, bang hang in kizang hiam?  Why is it celebrated?  What is the purpose?

A tomkim in kikup sawm ni.


WHAT IS KHUADO PAWI? Khuado Pawi bang hiam?
Literal meaning - Khuado cih kammal nih pan kila hi a, khua leh do ahihi. Zomite in Pasian genna-in ‘Khuavak’ kizangin, Dawite genna-in ‘khuazing’ kizang hi. ‘Do’ i cih in zong khiatna nam tuamtuam mah nei-in, a sia lam leh a hoih lamin kizang khawm thei hi.  Lengla a om ciangin zin do, lengla do kici-in; hong bawlsia thei dawi leh gaalte i sim ciangin zong ‘Do’ kici hi.

Khuado pen i pu i pate Cimnuaiah a om lai hunin kizang khin zo a hih manin tuin i neih zawh kum 600 peuhmah bang pha ding hi ci-in Tedim khua-a om Pa Hau Za Dal leh a lawmte in “Khuado Thu leh Khuado La kici” sungah a gen hi.

Pu J. Thang Lian Pau in Khuado Pawi pen Pu Tuah Ciang, Ciimnuai Hausapa, hun lai 1400 AD kiim in kipan hi cih hi.  Khuado Pawi pen khangthak ngeina zui-in Manipur gamah Tedim Chin Cultural Club makaihna tawh October 11, 1969 kumin Taangnuam khua-ah zat kipan hi. 

Tuipi gaalkaai Zomi te’n Singapore Zomi Innkuante makaihna tawh 1995 kum panin Singapore khuapi-ah 'Leitung Bup Zomi Khuado Pawi' min vawhin zat hong kipan to-in, tu ciangin leitung bupa Zomite omna peuhmah kizang kawikawi ta hi.   1999 in Tokyo, Japan ah kizangta hi.

Ciamteh ding
Khuado Pawi cih pen Zo pau tuamtuam in zong om a, tuate in: Tho Puai - Haka leh Khualsim , Thaithar Puai - Thantlang leh Zahau , Fanger Puai - Laizo (Falam), Dongpi Puai - Zanniat, Kuk puai - Rulbuh, Cak Zoem Puai - Mat, Nampui pwe - Kanpalet, Chavang Kut - Thadou leh Lusei.  Ngeina khat a nei, minam khat i hihna hong phawk sak hi. 

Kawlgam (Burma) ah kumpi theihpihna min Khuado Pawi hi a; India ah Manipur leh Mizoram in Kut ci-in ciamteh uh a, state-bup holiday leh pawi khat ahihi.

Khuado pawi min tuamtuamte - pen Kumkhen pawi - New Year, An lak pawi - Harvest festival, Kaubet ni -- Dawi leh kau hawl khiat ni, Khuai aih ni - khuai lak ni, Kisiansuah pawi zong cih theih hi.

Tuni ciangin Khuado Pawi pen Zomite' minam pawi lian leh thupi khat suakta hi.


HOW IS KHUADO PAWI CELEBRATED?
Khuado Pawi zatdan tawh kisaiin Tamu khua-a om Pa Gin Khat Suan in 1994 kuma Cimnuai Magazine sungah ni nga (5) bang kizang thei hi ci hi.

Kigin ni ci-in tua ni-in meilah kila hi.

Pansik ni ci-in dawi hawlkhiat ni hi.

A zing ciang pen khekleh ni ci-in khuailate phit tawh, zam leh khuang tawh hong tun ni hi. 

A zing pen khuaisak tan ni ci-in amau sawm ciatah kuamah pua pial loin om khipkhep uh hi.

Ni nga ni pen pawi sian ni ci-in sawm khat leh sawm khat kihawh theiin tha cial nuamte'n cialin a nitak ciangin lasa in lam uh hi.

Khuado Pawi zat dan tangpi nam 5-te:
Kumkhen pawi - New Year
 An lak pawi - Harvest festival
 Kaubet ni -- Dawi leh kau hawl khiat ni
 Khuai aih ni - khuai lak ni
 Kisiansuah pawi

Kei mimal ngaihsutna ah hih teng khempeuh mah gawm a I zatkhop leh thupi bek in ka tuat hi.   Tua man in Khuado Pawi cih pen Pasian vai dawn in, Satan do ni zong hong suak hi.  Khuado Pawi ciangin Zomite in ei hong susia theih nate do in, Pasian tungah I kiap ni ahihi.  Tanglai I pu I pite mah bangin hun beisate tungah lungdam ko kawm in, I mailam ding thupha ngetna hun khat ahihi.  Ei mimal leh gambup in kisiansuah in, I mailam hun ding geelkhawm leh kikupna hun pha khat ahihi.

A neih leh lam uh a hoih pente leh a lim pen te mah tawh pawi na bawl uhi.  Zu kiluup in, vok go in ni 4-5 sung niang leh tai in hun na zang uhi.  Cih nopna ah, a lo bawlna, a gamvakna uh tawl mahmah in, nek ding dawn ding a ngaihsutna un gim mahmah tale uh, Khuado pawi hun sung pen a nuam theih bang pen in om veve uhi.

Khuado pawi cianga a khiatna nei mahmah khat pen Khuailakna hi. Khuado khuailak ih cih ciangin a kimawk lak hi lo-in, khuaibu (khuaipheng) panin hong tung ding kum, kum hoih ding maw, sia ding; ki cidam ding maw, kina ding cihte theihnopna-a aisanna-in a kizang ahi hi. Khuaibu leh a note a cidam leh kum thak sung ann hoih ding, cidam ding cih bangin mailam ding geelkholhna in khangluite in na zang uhi.

Tua hi a, khangluite in mailam hun ding khual in, ngaihsun uh cih kimu thei hi.  Khuado Pawi pen gualnopna bek in na zanglo uh hi.  Mailam a kalsuan zia ding uh, a an neih dan ding uh ngaihsutna hun in zong zang uh hi.  Kum khat sung a ding thupha ngen in, dawi leh kau hong susia thei dingte pan kikem uhi.

TU HUN CIANGIN I BANG CI ZAT HIAM?
Tuhun ciangin mipi annekna leh nopbawlna tuamtuam tawh Khuado Pawi I bawl uh a, a thupi thei pen in vaihawm in I hanciam ta hi.  Pawlkhat bangin football kidemna, lawn tennis kidemna, fashion show, concert leh lasaknate tawh khuado pawi I lawm ta hi.  Zo ngeina puante silh ni khat hong suak a, Zo la I ci hiam, khanglui late sa in nuamsa in I lam ni hong suak hi.

Hihte a sia cihna hilo napi in, khangluite in khuai la a ai a san bangun I mailam ding ngaihsutna leh gel khopna hun in zong zat ding deihhuai mahmah ka sa hi.

WHY CELEBRATE KHUADO PAWI
Tuni in Khuado Pawi bang hi a, bang kici zat hiam cihte theihtuak leh thupi a hih tei hangin, tuate sangin a thupi zaw in bang hang a kizang hiam cih theih tuak zaw hi. 

I zatna hang theilo pi kumsim in I zang phial zong in a phattuamna om ding hi.  Eite in zong I ngeina hi, I zat ngei bang in kumsim in zang ni I cih khak leh a phattuam mello, tha leh zung beina, sum leh pai beina, I hun manpha tampi beina bek suak kha ding a.  A kilawm ciang bekmah hi kha ding hi.  I khiatna neilo pawi suak kha ding hi.

Tua hilo in, I zat na hang thei in, a phattuamna thei in behlap sawm le hang, a meet pih, a nuntak pih, a picing minam leh a khangto minam I suak ding hi.

1. Zomite pen Pasian a zahtak, dawi a hawlkhia minam i hihna lah khiatna ahihi.  Late 33:12 in "Topa pen Pasiana a nei minam, ama luah dinga teelna a ngah minam in thupha ngah ahi hi" ci hi. Pasian tungah lungdam kohna hun. 
2. Tangthu, ngeina leh gam hong pia I pu I pate zahtakna lianpi I piak ni.  Amau hangin tangthu, ngeina, leh minam nei I hihi.  History, cultural heritage leh culture.
3. Zomite in leitung minampi leh khangtote mah bangin kum khen, kum thak a nei minam i hi hi. Minam picing leh kician khat a hong bawl Pasian I phat ni ahihi.
4. Khuado Pawi a zangkhawmte in minam khat ihihna ahihi.  Bangbang min in I sam zongin ngeina khat a zangkhawmte I hihi cih hong phawk sak hi. 
5. Zomite pen hun hoih hun sia a zang khawm minam hong phawk sak hi.  Communal society.
6. Zomite in mailam hun ding a gel leh a khangtoh sawm minam hi.  A khangto nuam pu leh pite hangin tuni in hih ciang a tung ihih lam kiphawkna ding ahihi.

CONCLUSION
Ka tawpna ding in ei mimal khat tek in I ngaihsut ding leh I lungngaih ding in thu khat leh nih kong lui nuam hi.

1. Tuni in I pu I pate' patsa, bawlsa Khuado Pawi I zuun a I puah tohtoh lai un, I pu I pate zahtakna I pia uh a, amaute tung ah lungdam thu I puak ahi.  Amau sepsa a gah lolo lai leh a lo toto lai ding, a hamphat pih toto lai ding I hihi.  Amau bawlsa ngeina pawi, ngeina puan, ngeina lam, ngeina la/Zo la, ngeina tumging tuamtuam a nei I suak hi.  Tuate mah a zang toto lai ding I hihi.

2. Amau hangin minam kician leh picing khat I hi a, I minam tangthute leh I minam neihsa lam leh late amaute hang cih I phawk hi. En I khangthakte a ding in bang nusia ding I hiam?  Ei hong phawklai ding uh hiam?  Hong phawk uh leh a hoih lam in maw, a sia lam in hong phawk ding uh hiam?

3. Tuni in la sa in, lam in, ann limte ne in I om kawmkawm in, I mailam hun ding I geel hiam?  Nop bawlna bek a zang ding I hiam?  Zomite maban ding I geel hiam?  Koi lam zuan a, koi lam nga ding I hiam?  I minam in, I mimal in bang sem in bang ngaihsun leng khantohna leh kipumkhatna om ding hiam? Pupa luahsa gam, Zogam, I kem I cing lai hiam?  Cihte lungngai ding in I kicial hi.  Tua ahih kei leh I pu I pate sangin thukhual zolo zaw leh maban ding a geello khang I suak ding uh hi.

Tu ni-a hih pawi hong sim ute naute khempeuh tungah Topa Pasian in Khuado thupha hong pia hen la, leitung gam tuamtuamah a om Zomite in mai lam hun ciangin hih sanga thupizaw, tangzaizaw leh manphazaw-a Khuado pawi a bawl thei dingin thupha hong pia ta hen.

Source :
Tuangboih Zomi’s Blog.

Saturday, October 03, 2015

Laigelh Carey Suante' in Zomi eLibrary/Laibusaal ading in phakna ahong piak ahi hi.


Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: KHUADO PAWI THU. Agen - Carey Suante Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top