728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

Tedim Khuapi, Khuasaat ciilna leh Minphuahna. Agelh - Revd Dam Khua Nang. D.Min

Tedim  Khuapi
Khuasaat ciilna;
Minphuahna
Agelh - Revd Dam Khua Nang.  D.Min


            Ei Zomi te’n lai neilo ihih manin thu khat peuhpeuh I suut nop ciangin khanglui taang thu thei te gensawn ki dapphah a ki gengen a hihi. Zomi te peen lonona tuilimna nuntaak olna zuan a alal kawi kawi te i hihi. Tibet gam Zo (Jho)  mun pan in leitawlam zui in ki lalsuk a, a sawt ciangin pawlnih in kikhen in pawl khatin Hmaikha gundung sukzuih in Chindwin gun (tui kaang pi) zuisuk suak in Eyawaddy gun tawh ki tuah na gunpiau dong zuisuk uh a Zogam (Zo Kingdom) saat uhi. Tua te lakah ei Tedim Zomi te iki hel hi. Tu dongin Monywa khua pan tai nih a gamlatna Sibani akici khualui ah Zomite tual biakna suangtaupi omlai hi kici hi.  Kim  khat leuleu in Hmailikha gundung suk zuih in Salween gundung zuisuaksuk in Mekhong kuam dongah kizeel hi ci hi. 

Eyawaddy leh Chindwin gunkuam a teeng  Zote pen Nancho minam Tai ahih kei leh Shan te‘n na sim gawp uh ahih manin AD 835 in Zo kumpi gam kitamzaan hi.


Tua bangin Shan te-in a simzaan gawp ciangin Tuikaangpi dungzuih to in lal khia in Kalay Kabaw kuam ah honkhat Myittha-Yaw kuam ah honkhat Pyi (Prome)  gam Padawng mualdung teng ah honkhat ki thehthang hi. Ei Tedim Zomi te Kawlpi kuam ki tungto a tuahun laitakin Kawlpi Kalaymyo ah Shan Sawbwa Soa Saw Ke (1368-1401) ii tupa Kyitaung Nyo a kici kumpipa a maan laitak a hihi.

Kawlpi kuam pan in khamtunggam tun tohna genna a tuamtuam om hi. Lal Biak Thanga in Mizo te tangthu a atna MA Thesis (1978) ah kumpi gilo mahmah khat a maan’ ban ah kialpi tung ahih manin Kawlpi pan in ki lalkhia ciat hi ci hi. Kimkhatin AD. 1374 kum a Kawlpi (Kalaymyo) kulhpi lamna ah kuli aana ki naakseplua in gentheilua  uh ahih manin Zomi te’n thuak zolo in Khamtung gamah kilal ci-a genna zong om hi. Kawlpi kulhpi lamna a khutme kitan bekbek lawhpi khat dimhi kici hi. . Ei Zomite Zosuah-khuahun angai khuadamna mualtung mah a lunggulh mualtung lam zuanto veuveu te hi hangh ci-in ka ngaihsun hi. Kawlpi pan in Pu Song Thu makai in Tuingo lui dung zuito in Thangmual ah, tua pan in Vaihmual ah tuaksuk, Zangpitam tung, tuapan in Sialtang luidung zuisuk in Khuulpi ah, Khuulpi panin Ciimnuai khuasaat kici hi. Cimnuai khuasaat AD 1420 kum hi a, AD 1650 dong kum 200 pan 250 ciang bang ki teengin khang giat sawt hi kici hi.


AD 1550  kumpawlin Ciimnuai pan in Pu Gui Mang leh apawlte sabeng a apai na uh Ciimnuai pan leilu lam tai 20 a pha mualdung dawhtam diediai khat tung uha a mun kidawh, nisuahhoih leh tuineek dingin bual khat zong ompah banah, galvil nading zong hoih ahih manin khuasaat na dingin hoihsa mahmah uh ahih manin ciamteh pah uh hi kici hi. Tua mun hawi khinkhian in a paikiik uh ciangin aisaan nading a apuak uh aaklui, aakbawm panin a khahkhiat phetun  thakhat in khuang pah ngeekngeek ahih manin ‘Pasian’ te ‘lungzai’ te-in ong awi uhi ci-in khuasaat na ding in kipsak uh a, khuamin dingin Vansangdim  bual te-dialdial, te-demdem tap in Tedim na phuak uhi.  Kelley And Tuck in Tedim a aat uh ciangin e mun ah i zang in d nih; Tiddim  in na aat uh hi. Cope Topa in Tedim in aat hi.  Kimkhat in Tedim khuateeng masa pen Thahdo mite hi-in Thahdo te-in tui acih uh ciangin in Ti ci uh ahih manin Tiddim maanzaw kha dinghi aci zong om hi.

Source :
TEDIM 
TUALSUAK' Laibu.
( HIANGZUNG    PAN   ZANGKONG  DONG )
~ Revd Dam Khua Nang.  D.Min 


Taangthu gelhpa  Revd Dam Khua Nang.  D.Min in Zomi eLibrary / Laibusaal ading in Phalna ahong piak ahi hi.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Tedim Khuapi, Khuasaat ciilna leh Minphuahna. Agelh - Revd Dam Khua Nang. D.Min Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top