728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

TEDIM KAM KI ZA NA LAI. JUN KHA 1920. The Chin Hills News

TEDIM KAM KI ZA NA LAI
JUN KHA 1920
The Chin Hills News
Bu 1                                                                                                                  Shil Shim Na 9


KAM KI ZA NA
Shivue in Khalkha uk shunga Shia khat kawi ding in dangka a pia hi. Tua Shia pa a cial na ding in Sang Mang Pa, Shia Aung Due, Shia Cia le Shia Lun a ki tel u hi. Tua vai hawm te in Khalkha a San Ling a cial hi. San Ling in Tapidaw a shuak nung ciang kum sawm val pha jo hi. Khalkha Khua lai a shin khit ciang in Zangvun khua kum thum mang kang lai a shin kik hi. Tua nung ciang in Soza na a sem hi. Tu in Pashian na a sem ding hi.

Khua Sak Shia pi pa Cia Baw a cia shuk khit ciang in a dang shia pa a man lang in  i mu jo lo hi. A hi hang in tu kha Khajen shia khat a hong pai to ding hi. Baten khua mi Caw Kin a hi a Shia Aung Due lawm pa a hi hi.

Tu kum Tezan Khua a lai shin sang in a ki bawl ding hi. Tezan nau pang te in lai shin ding ni Khua sak a pai nuam lo u a hi ciang in aman khua a sang in khat a de u hi. Khua Sak pa khat a min Thuk Kam in lai hil pa a hi ding hi.

Khup Tang in lai a shin kik ding hi. Tawng Pi La khua a ama za lai pa Tun Ngin ki kawi ding hi.

Thang Nuai khua mihing te in lai hil sang in a ngen jo u hi. A hi hang in tu kum in ki pia lo ding hi.


Mawlamain khua a khut shiam hil sang in khat lam ding in Soza te le Sang Mang te a vai hawm u hi. Tua sang in shung a khut shiam a tuam a tuam a hil ding hi.

Mang Kang pa khat in van a leng the thembaw shunga Angalik gam pan  Awsatelia gam ni sawm ni le ni guk a tung hi.

Akshi lian tung a mihing te a awm u mi kim khat a um u hi. Tua a hi ciang in a nai pen akshi lai a khan a ding in miak pi le miak pi tang a tuam bawl na ding in mang kang te a lung ngai u hi.

Mat Kha le Epi Kha in Sagai Menji in Kham Tung a a jin hi. Tedim khua a tung lo hang in Phalam khua, Khalkha Khua, Lotaw khua a pai hi. Phalam khua a pawi khat a bawl hi. Kham Tung hau sa pi a vek pi in Phalam khua a a pai u hi. Tua Menji pa in a ma sa pen Kham Tung mang pi pa a hi.

Sang Mang Nu in a khua a tung jo hi. A hi hang in a tung ma in a mi a shi hi. Tha khat in Kham Tung khua a pai kik nawn lo ding hi.

__________________


TUI KHUK THU
            Nivua mi a ki ci in: Gua tui dawi e a-ding tui hong pia hi. A hi zong ina ama in khat ve ve a he hi. Ama a-ding lung dam na bang khat i pia mateng e a-ding tui hong pia ke hi, a ci u hi. Sang Mang pa a gen na pan ina: Van tung a awm ema i Topa Pashian in e a-ding tui hong pia hi. Ete Pashian ina le nuai pan ina tui hong pia ding hong pia lo ding i the nang ina a thuk ma ma tui khuk khat i to ding hi, i ci ciang a tek hau sa pa Namaki in: Aw Topa gua tui ina van tung pan in hong khia jo bek hi, a ci hi.

            Sang mang pa ina Topa Pashian he pi na in a man ma ma mun khat tui khuk a to na ding thu nget khit ciang in sem pek khat taw tu khat taw tui phel khat taw tawi in a to hi. Tui phel thum a lua khia mi in nga shia thak khat ken kong pia ding hi, ama ci mateng in kua ma hong hu nuam lo hi.

            Tua bang a ci khit ciang in mi te in tua tui khuk shung a vek pi in a kum nuam u hi. Tua tui khuk in a thuk sem sem hang in a tui a pu shuak ke hi. Pu tek hau sa pa a gen na pan in: Tui in cik ma hun in a le shung pan in hong pu shuak lo hi. Ke mihing te in nang hong hu nawn ke ding hi, a ci hi. A hi zong ina Sang Mang Pa in a khawl lo hi.

            Ni khat ni ina tua le to na khuk shung a kawt hi. Jing sang khua vak tung ina Sang Mang Pa in bel khat taw tui khuk shung a tum hi. Ama in neu bek a to ciang in a vawt ma ma a shiang tho ma ma tui tha khat ma a shuak khia hi. Tua tui khuk shung pan in a ama in Topa Pashian a min a phat hi.

            Tua khit ciang bel a dim khit ciang hong pu shuak khia a Topa Pashian in tui a pia na thu mi khempeu a lak hi. A ma sa in amau in tua tui a ne ngam ke u hi. A hi zong ina a nung ciang in hau sa pa in a ciam hi. Tui in a man tak in gua tui hi, ci in a ki ko sa’n a gen hi. Ete dawi khat bek in hi bang ina ete hong he pi nai ke hi. Topa Pashian na sep in a lam dang ma ma hi, a ci hi.

_________________


KI SHIK NA THU
Mate Lai Shiang Tho 3:7-12. Pajise te le Zeduke te in tui ki phum ding a hong pai Johang in a mu ciang in: No ngan shuan te aw, a hong tung dek tak he na a na shuak ta na ding u kua’n  hong hil hiam. Ki shik na taw a ki lawm ga na ga un. Abiahan in ko pa hi, ci in na lung shim shung u a na lung ngai ke un. Pashian in hi shuang te zong Abiahan ta te a piang sak the hi, ke’n a man tak pi ka ci hi. Shing bul kianga he kawi sa a awm hi. Ga a hawl a ga lo kung khempeu in phuk ding a me shung a khul ding hi. Ke in na ki shik u ciang in tui shung a kong phum hi. Ka nung a hong pai in ke sang in a lian zaw hi. Ama khe dap tawi ding in zong ka ki lawm ke hi. Ama in Kha Shiang Tho le me shung a hong phum ding hi. Ama khut shung a law pi tawi a bu phual a zap shiang khit ciang in a bu te bem shung a kawi a a shi te mit ngei lo me shung a khul ding hi, ci in Johang in a gen hi.

U te nau te aw ni dang  lai in hi lai bang awm lo. Thu ki za sak nang haksa ma ma hi. Tu in a awm the a hi ciang in lung dam huai ma ma hi. Tua tham lo me shung i tung ding kim lai van tung khua i tung the nang thu i za nang Pashian in hong piang sak a hi ciang in Pashian min phat huai tham lo in i to te sang mang te i shia te it huai ma ma hi . Van tung khua i tung the sem sem na ding in han shua na tawm kong gel ding hi. Pajise te le Zaduke te tui phum ding a hong pai Johang in a mu ciang in: Lawm gul gi lo ta te aw hong tung dek tak dan pi shung a na tai shuak na ding u kua’n no thu hong hil hiam, a ci hi. Tua thu in ete zong ni dang lai in dawi bia i hi dawi mihing i hi, ciang in dawi in mi pha lo a gi lo bel khat hi a e zong gul gi lo ta te ma i hi hi. A hi hang in Pashian in hong he pi a a dan pi sung a i shuak ta na ding thu hong za sak a ki shik na tang ding in tui a i ki phum hi. Tapidaw i shuak jo hi. A hi hang in: Ki shik na taw ki tuak in gam ta un, a ci hi. Ki shik na in gam ta na a pha lo Lawki nge na khempeu pai khia na lo a hi hi. Pashian gup na i de ma in maw na i ne thu. Tua maw na hang in kema in thu tan ka thuak kha ding hi, ci a ngai shut phawt ding hi. Gam ta khial na maw na hang a da a: Kha khial ko hi, ci bek lo a. Kema Pashian tung a ka maw jo hi, ci in tua maw  na khial na Pashian de lo khempeu ka pai khia ding hi ka hi nawn ke ding hi, ci teng shim in ki shik na tak tak a hi hi.

Johang in: Note in Abiahan ka pa u hi ci lung ngai ke un. Topa Pashian in shuang tum tak a Abiahan ta te tampi piang sak the hi, a ci hi. Tua te in Abiahan ta ka hi a ci in Abiahan Pashian thu um a min thang bel khat hi a a ki shial na u a hi. Tua ma bang in kema Tapidaw ka hi hi. Tui shung a ka ki phum jo hi, ci a tui shung a ki phum bek pau lam a Tapidaw ka hi ci ngam na awm nai lo hi. Tui shung a ki phum a ki shik na taw ki tuak Topa Pashian thu khempeu pha tak a i jui jo ke le Lawki bang ma i hi ding hi.

A khut a law pi tawi a a bu phual zap shiang ding a a tak sa teng bem shung a kawi ding hi a shi khempeu mit nge lo me shung a khul ding hi, a ci hi. Hi thu i ngai shut ciang in Lawki te bek me shung a tung lo ding a Tapidaw te na ngawn hong khen lai ding hi. Khema tui shung a ka ki phum hi, ni pi ni ka tang hi, ci a gam ta na khel lo a Pashian thu kham tang lo a Pashian tak sang lo a a tung lam Tapidaw hi a a shung lam khel tak te in Topa Jeshu hong kum ni ciangin bu shi law pi a sap a a len khia ma bang in pai khia ding hi. Me khuk shung a tung ding hi. Tua hi ciang in Johang ci ma bang in Tapidaw tak tak i hi jo na ding in Pashian thu jui jo a Tapidaw te taw a ki tuak gam ta na jui jo nang ha kat ding hi. Tua hi te bu tak sa hi ding hang bem shung a kawi ding hi a ci bang in Pashian van tung in nuam shung a hong kawi ding hi.
Tun En
___________________


CI DAM NA LAM PI
Epi Kha pan in a ki be lap hi

Bang Hang Hui Thak Hui Hawi i Nga Jo Na Thu
Hui shiang tho nawp tuam na lian thu hong lak jo hi. I pum shung a hi zong in a ui a nin a muat shung a hi zong in a pai khia a ci na hong piang na te hui hawi te in a pai khia a hi ciang in ete i tha i ci dam i awm na ding in tampi hong hu hi. Tua a hi ciang in hui thak hui hawi i nga kha na ding in a tawn tung i ha kat hi. Ete in shun ciang in in pan a tam ve pi i pai khia hang in zan ciang in  in shung a lum the a hi ciang in in zan ciang in hui thak hui hawi i nga jo na ding i sep ding a sam lai hi.

Hui nin sak na ding a hui a nin a muat te in i kim nai i kawi ding a ki lawm ke hi. Hi na te in mihing ta khat a shi sak lo hang in ci na na tampi a piang sak the hi. Gu pa te in man lang a shi sak the hi. Gu tawm no ne kha leng pil lo na a piang sak the hi. Ci dam lo te in ci dam te sang in a hui a man lang in a ning sak the zaw hi. Tua ciang in ci dam lo te in ci dam te sang in tampi hui hawi te a nga na ding a sam hi.

Pua lam hui thak hui hawi i nga jo hang bang in i pum pi shung zong a ki tuak a ki lawm a lut zaw na ding i bawl ding hi. Tui hup a hi zong in pan bel khat a hi zong in nak pi mek cip ke leng tua tui hup puan te in tui tampi a hup ding hi. Tui hup mek cip sa in kawi leng a hup tui te i mek cip sa a awm ciang in tui tawm a awm ding hi. Mihing te tuap in tua bang ma a hi hi. Tuap in mek cip na tam ke le hui tam a nga the zaw hi. Tua bang a nga jo le shi in zong a nga zaw ding a ki lawm a shiang tho na a khang to jo ding hi. Lai i gel ciang in na i sep ciang in mihng te in kun in a gel ding a ki lawm ke hi. Tua bang i gel i sep le i tuap in a ki mek  gawp bang a awm a hi ciang in  i tuap shunga hui lut ding kham taw ki bang ahi hi. I pumpi a tang tak kawi in  ci dam na ding thu a piang hi.
__________________

TUI SHIANG THO THU
Tui De Na Thu
            Gan hing a hi ke le lo pa, shing kung khempeu a-ding tui a awm hi. Tui awm ke le nam ni a shi khawm ding hi. Ete i pumpi tui tam zaw a awm hi. Mi khat in tawi sawm li le tawi khat za in a gik le tua mi pa a pum sunga tui tawi sawm thum le tawi khat za  a awm hi. Hi bang a piang na ding thu tampi a awm hi. Ete in an ne te in a gil pi sung a ma sa bel an tui bang a piang hi. Hi bang na a ki mang an ne te in shi in piang a na a ki mang lo an ne te in a pai khia sak hi. I Pumpi a ci meng mun khempeu a dim na ding in tua shi te in ta gui gal te shung a a pai hi. Tui a man khawp za ding awm le shi te in khal a hi ciang in ta gui na te a pai jo na ding thu a awm ke hi. Ta gui no te in sam zang sang in tampi a neu zaw hi. Ete tui dawn te in i shi awm na shung a i pumpi mun khempeu a pai khawl kawi hi. Tui lim ci ke le ci dam lo na ding a man tak pi a hi.

Tui lim ci nawp tuam na he pi na in mihing tampi in tawm a the tek u hi. I pai nge lo na gam a pai a ci a dam ke le, tui ki khel gua ki khel hang ahi a ci u hi. A hi hang in pai khia lo in i awm na mun a tui lim ci lo ne kha leng mihing te ci dam lo i nga the ding hi. Tua hang in ci na na tampi hong piang hi. Mihing te in hui shiang tho i de ma bang in tui shiang tho zong i de hi.

Shil na nul na ci zong tui in a ki mang hi. Ete in i pum i khe tui taw i shil tek hi. Gua tui te in zong shing kung pawl te khempeu tui bua a le a hawi sak ma bang in le tung a a ki huai na te i zong le tung khempeu pai pi a a lam sak kawi kawi hi.

**************************************************************************

(Zomi eLibrary / Laibusaal in Zomi khempeuh in Zolai hanciamna te thei in, Lai i Thupitna, i tel semsem na-ding deihna tawh, hanciam in aki tei/type kik ahi hi.)

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: TEDIM KAM KI ZA NA LAI. JUN KHA 1920. The Chin Hills News Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top