728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

NUNGAK SIANGTHO LE PASIAN TUUNO (Matt. 1:18-25; John 1:29). Agelh ~ Rev. Gin Khen Mang

NUNGAK SIANGTHO LE PASIAN TUUNO
(Matt. 1:18-25; John 1:29)
Agelh ~ Rev. Gin Khen Mang


Mary le Pasian Tuuno i gen ciangin, kum sima ibawl den, LUNGDAM BAWL hun ahi hi. Hih Lungdam bawl hong pian’khiat theihna dingin, Pasian in vai lianpi khat hong hawm sak hi. Tua pen Pasian tapa Jesu Khris in leitungah mihing bangin hong piang in mite hong gupkhiat theihna ding a hihi.

Pasian Tapa in leitung mite tatkhiatna ding biak piakna hong bawl theihna dingin, mihing bangin pianphot ding kisam a hih manin nungak siangtho Mary tungtawn in hong suak hi. Mite taang dingin biak piakna in sihna hong thuak ding a hih manin, tuiphumpa John in ( John 1:29) na sungah “.. En un, leitung mawhna pua khia Pasian Tuuno..” na ci hi. 

I. Bang Hangin Pasianin Numei Zanghiam?
Hih dotna pen mi tampite ngaihsut ngeiloh thu hi kha ding hi. Pasian in ngiimna le tupna nei a hih manin numei zangin leitung buppi hotkhiat theihna dingin, JESU hong piang sak hi.

 Leitung piancil a mite masa Adam le Eve te Pasian in Eden huan sungah nuam taka om dingin thupia hi. A hi zongin, mite in amaute tunga kipia suahtaknate Pasian deihna bangin zanglo-in, amaute tunga kipia suahtaknate Pasian deihna bangin zanglo-in, amau ut thu in hong gamtat uh ciangin, a kikhaam singgah hong ne uh a, Pasian thuciam palsatna tawh mi mawh hong suak uh hi. Lai Siangtho sung ah Adamte nupa in a kikham singgah a nek manun, leitungah mawhna hong hi. Mawhna hong tung sak masa pen numei a hih manin, leitung hong gumkhia dingin Jesu Khris zong numei sung panin hong suak sak a hihi.

Sawltak 2, na sungah Pentecost pawi ni hong tun’ ciangin gam tuamtuam pana hong pai mite in, Jerusalem khua ah hong kikhawm uh hi.

Tua kikhopna sungah Topa Jesu Nungzuite le Peter in thu hilh uh hi. Peter in thuhilh in, “ Zan mahmah aa singlamteh tung aa na thah uh JESU pen tu in Pasian in Topa le Khris suak sak zo hi...” ( Sawl 2:36) ci in hilh hi. Tua bangin thu hilhna a zak uh ciangin Jews mite a lungsim uh vut aa, tua ni in mi 3000 bang kikhel uh hi.

Jews mite in a beisa ni 50 lai in, mawhlo pipi mawh hi ci in singtung ah a thah uh Jesu pen, thokik in, tu in Pasian in TOPA suak sak hi cih thu a hilh uh ciangin, Kha Siangtho in a lungsim uh vut a, a simmawh uh Jesu tungah Topa cihna ding haksa mahmah hita le kikhel in Pasian le Jesu pen amaute Topa ci sak sese hi.

Tua ban ah taanglai peka Pasian mi zat kamsangte in, a lungsim uh Pasian kiangah a dot ngamloh uh, a theihnop tawntung thu khat in, “ mite a sih khit ciangin a nungta kik ding hiam..” cih a hihi. Hih dotna pen Jesu Khris numei sung pan hong suah khit ciangin, mite taangin sihna hong thuak ding a hih manin, mite lamet tawntung le lunggulh tawntung thu a hi nuntak tawntungna ki ngah thei hi.

II. Bang Hangin Pasian In Mary Teel Hiam?
Jews mite in a pahtak diak uh Kamsang khat om a, tua pen Isaiah ahi hi. Hih Isaiah Kamsangpa in BC kum 700 lai khawng in, :.. En un nungak siangtho khat gai dinga tapa a nei ding hi..” cih na gen ngei khin zo hi. Tua a hih manin hih kamsangpa thu genna a thei kha le a sim kha ngei nungakte in, “kei ka hi kha ding hiam?” ci in ki dapgin’ uh a, a pualam siangthona le kilawm theithei dingin kizepna khawngte tawh ki demdem uh hi. A hi zongin Pasian in a pualam kizepnate le kithawina tuamtuamte na en khalo-in, a sunglam en a hih manin, nungak siangtho Mary na teel hi. Mary a kiteelna pen a nuai a thute hang hi ding hi.

(1)  Mary in thungen tawntung mi khat a hihi.
Pasian geelna teng hong ki seem khia ta ding a hih manin, Pasian kiang panin vantung mite khat hong pai khia a, Judah gam sung a nungak teng a et kawikawi ciangin, Mary mah kilawm pen hi ci a hih manin, Mary kiangah hong pai ciangin, Mary pen thungen a a om hunna hihi. Mary pen, sun khat cim lua mahmah in thu va ngen pong dih ning ee, a cih le vantung mite hong pai tawh kituak hi zenzen lo hi. Mary in thungen tawntung nungak khat a hihi.

Eite in thungetna hun bang ci zat ihi hiam? Mi pawl khatte in thu ka ngen hi ci in, Pasian pen thukhen mangpa bang khat in seh uha, a lawmte, innkuan pihte, pawlpi Upa le Siate teng peuh khia dikdek mawk uh hi. Hih banga i thungetna te hong ki dawng pah lian hi le bang i suak ding hiam? I deih suak zo ding hiam?

Tua bang ding hilo zaw in hoih lohna a om le a hoih theihna ding a bawlpha thei ding Pasian kiangah ngetsak ding a hihi. Thu inget ciangin Pasian a hopih ih ciangin, igen nop teng, ikoh nop teng mah koh ding a hihi. Pasian pen mihing hi lo hi. Na kiang a khat na gensiat manin Pasian in nang hong pakta ding na sak khak le hi lo hi.

Daniel 6:10 na sungah, Persia Kumpipa vaang lian mahmah hi. Ama cih bangbang a piang pahpah le a kisem khia lianlian ahi hi. Ni khat ni ciangin, Persia gam sungah Kumpipa Pasian sim loh a dang khat peuhpeuh tungah thungen a om le dan lianpi khat thuak ding ci in thu piakna lai ki hawm khia hi. A lauhuai mahmah thu piakna hi. Daniel in hih thu piakna lai ki hawmkhia khin hi cih thei gige kawm in, a inn ah hong ciah ciangin, nisim a ahih ngei bangin, Jerusalem khua lam nga kongvangte hong in, ni khat in thum vei mat thungen veve hi. Daniel in Kumpi lian mahmah pa in thu piakna lai hawm khia khin a hih manin, ni khat in khat vei bek thungen mai ning in, ka kongvangte zong hong dah mai ning ci tuan lo in, “ a hih ngei bangin” thu na ngen veve hi. Hih Daniel le eite kiteh kak leng bang ki lamdan’na ih nei hiam?

(2)  Mary in Kha Siangtho tawh kidim hi.
Vantung mi in Pasian geelna bang in Mary tungah a piang ding thute a gen ciangin, Mary in Kha Siangtho tawh kidim a hih manin sang thei hi. (Luke 1:35). Topa Jesu a sang (piang thak) te khempeuh in Kha Siangtho tawh kidim vive a hihi. Kha Siang tho om zia tello ih hih manin, i buai mahmah hi.


Mi pawl khatte in Kha Siangtho pen, amau aituam a zat theih ding temta bang a hih kei le dawi ai dan khat a zat theih ding sa in, amah bek in nei hen la, amah hang bekin na lamdang le lim tuamtuam bang ki bawlbawl mai le a ut pawl khat om hi. Hih Kha Siangtho pen Pasian hi in tua banga tang neih ding hi loin a um khempeuh te ading a piak khong a hihi. Mi pawlkhatte in aituam neiha, a deih sakte pia in, a muhdah piante gawtna ding na hi zenzen lo hi. Kitello lua a hih manin, Kha Siangtho peuh mawk hawm sawm bang ki om lai ta zen hi. Eite hawm theih ding hi kei in, a pia ding a hawm ding pen Pasian bek a hihi.

Tua hun lai tak in, Jews mite ngeina sungah, pasal nei lo a zawlgaite le pasal tawh mawh mite ki bawl siat ziate thei khin uh hi. Mi mawkmawk a hih le suangtawh kideenglum ding a siampi namte sung pan a hih le mei tawh kihal tum ding hi cihte Mary in a theihsa a hihi. A hi hangin Mary in Kha Siangtho tawh kidim a hih manin Pasian deihna zuih zawhna ding tha nei hi. Pasian deihna bang aa nuntak theihna dingin Kha Siangtho neihna (pian’thakna) kisam masa hi.

(3)  Mary in nungak siangtho hi.
Judah gam sungah nungak tampi tak om te lak panin Pasian in bang hangin Mary na teel hi ding hiam? Judah gam le Samaria gam sung teng Model Girl kiteelna ah Mary in a khatna ngah cih bang hi zenzen lo hi, a meel hoih, leengla do siam, nasep kizen, maitai den cih te hang zong hi tuanlo hi.

Pasian muhna ah siangtho i hih theihna ding bang teng kisam ding hiam? A pualam siangthona a thupi mah bangin a sung lam siangtho na zong kisam mahmah ding hi. Tu hun in, Pasian in a siangtho mi khat numei/pasal hong zong hi le eite ih kilaak ngam ding hiam?

Lai Siangtho Malakhi sungah Kamsangpa in, mite tai gawp in, “ Pasian na piak uh biakna .. na khua Ukpa tung tua bang na pia ngam ding uh hiam...” ci in na tai gawp hi. I nuntakna pen Pasian a hi a Pasian in hong mu gige a hih manin, i om ziate ki lawm i kisa hiam? Leitung le vantung a bawl Pasian pen i Pa hi a, leitung ah tawm vei i om sung pen “Taangmi” (Ambassodor) hi uh teh hong ci hi, Taangmi pa in i Pa Pasian tawh kilaw in gamtat kul ding hi lo a hi hiam? Mary nungak siangtho a hihna hangin Pasian in zang thei hi. Eite i sung lam siangtho hi ci in i kitheih le mite muhna i pualam kampau le na zat tuamtuam te ah zong i sian’tho ding kisam mahmah hi.

(4)  Mary in Pasian geelna zum pih lo hi.
Vantung mi in Mary tungah a piang ding thute a gen khit ciangin, Mary in nakpi tak in ngaihsun hi. Jews mite ngeina sunga kizang a piang thei ding a phut khak ding thute lung ngai hi. A hi zongin, vantung mi genna bangin ama tungah a piang ding thute in Pasian min thanna ding a hih manin, “.. nangma deih bangin piang ta hen..” na ci ngam hi. Pasian geelna zum pih lo in, thasial lo tak in kipia ngam hi. Eite in zong Pasian geelna le Pasian deihna i zum pih kha hiam?

III. Jesu In Pasian Tuuno Hi.
Tuiphumpa John in, Jesu a muh ciangin, Leitung mawhna puakhia Pasian tuuno na ci hi. Lai Siangtho lui hun a mite adingin biak piakna dingin ganhingte a ki gawh ciangin biak-buuk sungah kigo hi. Topa Jesu hong pai ciangin leitung buppi mawhna puakhia ding a hih manin, khua pualam Kalvary mualtungah sihna hong thuak hi. Tua sihna hangin amah a um mi khempeuh te in mawh mai sak na ngah uh hi. Tua ahih manin, Sawltak Paul in 1 Kor 5:7 na sungah “ eite paisan TUUNO ki go zo hi..” na ci hi

A tawpna ah Pasian leitung mite mawhna gumkhia nungak Mary sung panin eite paisan TUUNO dingin Jesu Khris hong pian sak na thu phawkna in LUNGDAM BAWL i bawl zelzel hi. Tua pawi bawlna teng tawh a bei ding hi lo in, naungeek a hong suak Jesu Khris in Kalvary mualtungah i mawhna tang dingin sihna hong thuak hi. Tua sihna a sang mite khempeuh in kisia lo aa nuntak tawntungna a ngahna ding a hihi.

Source :
Upna Laigil
Volume 12, No.6 Nov - Dec , 2010

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: NUNGAK SIANGTHO LE PASIAN TUUNO (Matt. 1:18-25; John 1:29). Agelh ~ Rev. Gin Khen Mang Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top