728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

Laaitui Khuasat Pu Pau Suang' Late dawng 72.

Laaitui Khuasat Pu Pau Suang' Late dawng 72.


Pau Suang’ la
( lapi)

1.         (a). Pupa malkaih thang ciang citui, gual tawh mimbang na bualna
(b). Gual tawh mimbang na bualna aw, zing daai bang dam zo tah e.

2.         (a). Tuai aw an bang kon it manin, tung sunni sum bang biang e.
(b). Tung pasian leh nuai zinta aw, dii angbang nem sa aw e.

3.         (a). Zua min sel cin, lianu leh tuai nihthum aw, gamgi bang hial zo veng e.
(b). Luntawi aa momno leh e na ciin ngalliam, lunggin non muan sak nam aw.

4.         (a). Pupa mun inn dawh aa taam aw, gam sing bang mang thong tah e.
(b). Ka zua gamlo aw cing e, maimit thimkhua zing bang e.

5.         (a). Zuamang langlam aw cing e, zamluang thangvaan mau bang e.
(b). Tuai aw na kiak nua in ah e, ziingdai bang kamh zo tah e.

6.         (a). Tuai in omlai vei ci e,na ciin sawl bang hei ingh e.
(b). Na ciin sawl bang hei ingh e,tuai tha kia ding ngawisai tungah tuang aw e.

7.         (a). Tuai tawh lenna zaang lei dawhtaam, sang leh lai mual ih suahna.
(b). Pupa tuanglam a lam nunnuam, ciin in pheiphung khai laang e.

8.         (a). Do lailaak aw ka tuai Thang aw, angkawi dingin phualngo no tui bang laang e.
(b). Phualngo no tui bang ka laak aw, tultuk suan bang meng mawh e.

9.         (a). Zin lailaak aw ka tuai Lian aw, nga bang lenlai siingtan lam bang eng na e.
(b). Leido sualgua bang kai sa aw, si aa lawi bang thang aw e.

10.       (a). Tuai pham ta leh tutawm gual aw, sang leh lai zaal na hi e.
(b). Hei siam ve aw momno gual aw, pupa hawmna sa hi e.

11.       (a). Pupa malkaih khua nih thum aw, ciin in khamkhan vei ingh e.
(b). Tuai tawh sawl bang ka hin lai in, dii ang bang nem sa hing e.

12.       (a). Zua kop in tuang nusia e, valno hanlung ciam ingh e.
(b). Tang bang dam tuai nih thum aw e, von khan hai bang ngak ve aw.

13.       (a). Dimtui vaangkhua albang mangsa, ka zuan tanglo bang phong e..
(b). Ka zuan tanglo bang phong e, sang leh lai zaal na hi e.

14.       (a). Zua aw khuai bang na han in e,leido tun siang ah tut e.
(b). Lenlai sang na nawh na leh lai na hen na, baanzaal paa bang muat aw e.

15.       (a). Ciin in kamkei dung zil ingh e, sang ka kap ma ciang suan aw.
(b). Tulsing sangh deih in bawl ingh e, zua siangah tuang ah tut aw.

16.       (a). Zuang hong tho aw tuai lungngaih aw, tusuan in thang bang veh e,
(b). Tusuan sin thu siam aw e, ih saunuaai ah lawmgual litui bang cing aw e.

17.       (a). Lenlai kamkei dung zil ingh e, gual ih nuihciam ding aw e.
(b). Sen angkawi tawh tuai lungngaih tawh, ka ciam laiin lung deih ka siang ah siang e.

18.       (a). Lenlai lungtup sang leh lal aw, ka deih cii bang tel ingh e.]
(b). Lun langlam sesum baan laang e, sang deih gual tawh kim ingh e.

19.       (a). Zaang huisai leh kamkei laang in, ka hehlua nem zolo e.
(b). Zua kiak nua aa,lainuai huanghulh, sunginn the bang bawm aw e.

20.       (a). Tun in von lai hon tan in e, nihthum in hei ta nang e.
(b). Tun nung sulsa bang ka zuih aw, lahmei aa ten aa pha e.


21.       (a). Tuai nih thum tawh ka hin lai in, ka hem lo nuam tamtah e.
(b). Tun tawi tulsawl khiak bang ingh e, ka hem ah khawl omlo e.

22.       (a). Lenlai aa do ka laak bang nuaizin ta aw, suihlung na tai kim nam aw.
(b). Sen tunnu leh ang ka kawi in, ka lenlai in lambang hon pak tana e.

23.       (a). Sang acih tui bang lang e, dokim in ki hil ingh e.
(b). Lumang tham na aw cing e, ka kihil na omlo e.

24.       (a). Lun batphu tui bang lalaang e, do cih sat nan ka baanzal tul zo tah e.
(b). Nunthum luaihpih lia leh taangin, ka khavaang non el bang e.

25.       (a). Luntawi in sin thu lel e, phung aw na ngai ta nam aw.
(b). Nem ngiingei ingh lun vontawi hing, gual sinthu ka sanglo e.

27.       (a). Zua kiaknua aa mun inn gamlo, siingtan mabang aam ta e.
(b). Zinbang heh man naubang kah man, ciaugal mu bang ngai ingh e.

28.       (a). Vonsen ka paaiah kuah ingh e, gual nuihciam ding kei aw e.
(b) . Siingtan gamgi bang hon neek e, selung ciaugal kal ingh e.

29.       (a). Thang ciang vaimang hong lang e, sihtui tan hon them tah e.
(b). Lungheh mual sing bang suang e, ka nemna za tam sang e.

30.       (a). Sangmang laimang ka mualsuah na, vonmang mual suah na aw e.
(b). Zin lungtup aa ka vonmang aw, puan bang huailah zo veng e.

31.       (a). Zin leh do in sum bang nial e, gibing nem aw hon ci e.
(b). Gualin kangthal a tawi leh e, len tu sangmang tui bang a laak na hi e.

32.       (a). Zinin mualsing bang hon heuh e, ciin aw tuai aw lung na zuang nam kei aw gibing nem inghe
(b). Vul ningniang ingh ka khunlanah, tun kangaih tawh zua kangaih tawh keiaw lobang tul inghe

33.       (a). Zin aa thamna tam sang e, do athamna puvon aw huai aw ci e.
(b). Tuai teng sawl bang na hei na aw, tuanglam vaangla lua sang e.

34.       (a). Zua aw nang I lungtup in e, nahnuai sa bang vak hang e.
(b). Nahnuai sa bang vaak hang e, lungtup teng siang ah siang e.

35.       (a). Kumcin aa sang mang aw e laimang aw e, kuangtui bang gawm nuam ingh e.
(b). Kuangtui bang gawm man nailo aa, zin aw lungmawl tana cia.

36.       (a). Zua thangin ma bang pan e, lun tawi anglai ah sia e.
(b). Siah bang hon el misiing ta aw, sinlai tawl huai ka sa e.

37.       (a). Zuakop in tuang nusia e, kamkei in gi bang neek e.
(b). Tutawm gual hei siam ve aw e, kamkei tungah tuang ve aw.

38.       (a). Zua aw na kiak nua in ah e, cial na deih tuang tung sang e.
(b). Cial na deih tuang tung sang e, khamkha veilawh ngawn ingh e.

39.       (a). Zua aw gua bang na hin lai in, gual nung sa bang zui hang e.
(b). Gualnung sabang zui hang e, zua lam ciandal kuang tui bang gawm zo hang e.

40.       (a). Zua langlam zamluang aw e, tuai baanzaal tawm khuang aw e.
(b). Tuai baanzaal tawmkhuang aw e, naubang kah naubang ka kah cim lang e.

41.       (a). Tuai nih thum tawh ka heilai in, leido aa cih sul ah zui thei lai ingh e.
(b). Ciinkop tuaikop tuang nusiat nuan, sawl bang vul niing niang ingh e.

42.       (a). Vaangkhua mu bang ngai ingh e, mauki bang leng nuam ingh e.
(b). Ciinkop tuaikop tuang nusiat nuan, hei na mel in ma ingh e.

43.       (a). Ka muhmawh nuai zin aw e, ka tungah sunni aw e.
(b). Tuai teng vaibang na tham na aw, zin aw na awi tanam aw.

44.       (a). Simlei tung nuai zin aw e, ka tungah sunni aw e.
(b). Ka tungah sunni aw e, ka zua mang bang omlo e.

45.       (a). Siing vaangkhua ah gam melmak ah, vonlia nu zaal ta ve aw.
(b). Kamkei bang lan na aw e ka heina aw, Dimtui vaangkhua tuang nu ah sia zo veng e.

46.       (a). Tun tawh zua tawh ka hin lai in, setaang sungdiip baankhang pal bang ciang ung e.
(b). Siinggam ma bang ka am buangin, sunginn the bang hawm sang e.

47.       (a). Tun in vonlai hon tan in e, taang bang gel cing tana e.
(b). Nuai zinta leh leido ta aw, zin bang na heh ta nam aw.

48.       (a). Kiang aw mabang ih ki pat in, theihloh siam bang sin hang e.
(b). Theihloh siam bang ih sin kum in, khuakim tan tem bang deih e.

49.       (a). Nih thum in tuang nusia e, baatphu mang ngiingei ingh e.
(b). Laikhun aa zal tuai lailaak aw, cikin ka ngil ve diam aw.

50.       (a). Dimtui vaangkhua ka ngaih manin, luntawi aanglai ah siang e.
(b). Luntawi aanglaai ah siang e, lung ka muanna omlo e.

51.       (a). Pupa na mun inn aw e gam lo aw e, von in hai bang ngak ingh e.
(b). Sen aangkawi lianu aw e, na zua guabang ahin lai a, tutawm suihlung laulo e.

52.       (a). Luntawi in mung bang tum e, laaitui gi ah hial aw e.
(b). Batphu thaaam na sing bang sak e, ei duang sawl bang bang aw e.

53.       (a). Tuaiteng tatna ka ngaih manin, sawmsial na ngal kheng ingh e.
(b). Sawmsial na ngal kheng ingh e, haithei bang hut zo tah e.

54.       (a). Ka tungah sunni aw e sol kha aw e, zin bang non heh sak nam aw.
(b). Vontawi nihthum suang ingh e, zuasau hai bang ngak ingh e.

55.       (a). Ciin tawh tuai tawh ka heilai in, kamkei hang nuai siah ingh e.
(b). Do lai aa tham na ciin thang aw, sulah zui thei lei ingh e.

56.       (a). Zua aw anbang kon it man in, vaangkhua hai bang ngak ingh e.
(b). Hon ello aw siing ka gual aw, ka zua dot kaan omlo e.

57.       (a). Tuai nihthum tawh ka hei lai in, nga bang lenlaai, siingta doh lai om hi e.
(b). Nga bang a lenlai hi e leh son lenlaai in, thamna zui thei leng hang e.

58.       (a). Kumcin aa sang mang aw e leido ta aw, tun siang tut lah omlo e.
(b). Von ka muanlah omlo e sawn ka muanlah, albang mang thong ding aw e.

59.       (a). Phungin nial gualin nial e tuai nih thum aw, siinggam sawlbang hei ingh e.
(b). Dolai aa tham na ciin thang zong, sulah zui lah zo veng e.

60.       (a). Buaibom aa tham ka von Lian aw, lai ah humtaang bang do e.
(b). Nangbang buaibom von Lian tham na, zuahang in kop in tui bang la ingh e.

61.       (a). Vul niingniang naubang kap ingh e, ka heh hon nem omlo e.
(b). Sangkap bang aa laihen bang aa, phamsan mualtam kal aw e.

62.       (a). Tuaitum vontawi Pum leh Pau aw, zua nih thum tawh ka ngilh hunlai omlo e.
(b). Ngaihsial na tun nihthum leh na zua khat tang, thangvaan en leng kaan in sang ven nuai simlei ah luut mawng e.

63.       (a). Mimphung tawh tongciam ingh e, naubang kap hon them tah e.
(b). Vaangkhua ih naubang khen e, gi bang nem ngiingei ingh e.

64.       (a). Munzaang saupha len sesing aw, zua tawh deih teng na sim na.
(b). Gualnial ciaugal kal ingh e, ka tun hawm in tan ingh e.

65.       (a). Sawmsial gawhlu pahtaang dawhnem, zaanciang ka zaalmang bang e.
(b). Zua tawh tungbang ka kholh lain, nunvom luangkhiat sa hing e.

66.       (a). Zua tawh guabang ka hin lai in, ciaugal do gam zaang ci e.
(b). Mizan pheilam a tawn e, sawn aw na kiak na hi e.

67.       (a). Thang ciang vaimang hong laang e, vaannuai philtaang bang theh e.
(b). Khuakim gualgen lunmang kamkei, zaang ngawisai tawh ma ciang suan e.

68.       (a). Thangciang vaimang tongdot luangin, tuai Thawng tuai Thang nahawm haibang ngak ingh e
(b). Lel dih vevua teltui gual aw, ka zua dotkaan omlo e.

69.       (a). Thangciang vaaimang hong laang e, tuumbang guai nuan leido henkol khai ingh e.
(b). Tun langlam leh zua langlam aw, hamtaang bang thoh zo veng e.

70.       (a). Thang citui bang laakna leh tangsial sutna, kuam bang luah ta ning ci e.
(b). Sialsial lo aw phung leh gual aw, ka pham zongin von in ngillo ding hing e.

71.       (a). Belh lun tawh tongciam ingh e, heisiam in zaal in ci e.
(b). Nunthum luaihpih lia leh taang aw, lun sinthu cin zo veng e.

72.       (a). Sang ka nawh nin lal ka nawh nin, gual nuihciam ka nuamlo ee.
(b). Zaangsih gual tawh ciam ingh ee, ka do lunlaai sat ingh ee.

Source :
Laaitui Khua Mualsuang (Laibu)

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Laaitui Khuasat Pu Pau Suang' Late dawng 72. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top