728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

I MINAM HIHNA, POLITICS LEH BIAKNA MAKAITE KOICI KALSUAN ZAW DING. Agelh ~ C. Thang Za Tuan

I MINAM HIHNA, POLITICS LEH BIAKNA MAKAITE  KOICI KALSUAN ZAW DING. Agelh ~ C. Thang Za Tuan

Photo Credit : Chin World

Zomi eLibrary/Laibusaal aading Thului Ngetna
-          C.Thang Za Tuan
Kipanghangna:
            Cinpu Zomi in Zomite’ phattuampih ngiat ding cih lunggulh in eLibrary na kaihkhop thupi kasa a kong pakta mahmah hi. Kei kiang ah thulu pia in lai-at ding nong seh khak manin zong hampha kakisa hi. Mailam ah akuamahpeuh in ngaihsutna  kihopsawn kawikawi theih nading leh khangthakte in theihcian ngei kholloh thubulpite ah  theih behna khat hizo ding ci- in dik kasa hi.

Hih lai ah i guanding thului nong ngette pen tuni ciangciang in keima theihkhak, phutkhak thu leh ka thukanbehna (research) pan theihdan in kong pulak thei bek ding hi. I thu muhdan, i theihdan leh i sandante kilamdang thei ding hi. A simte in amau theihna tawh akituah keileh kithalnial ding hizenzen lo-in amau muhdan leh theihdan behlap toto in a simsawnte in khinkhai leh etkak theih ding in zat ding bek hi. Thu khat peuhpeuh ah khangluite’ cihdan in “Mittaw sialkhaulet” pen pilvailo thei zaw hi. Mailam ah adikthei pen in muhnate kibehlap in tangzai sak toto lehang kipumkhatna leh mapan khop nuntakna ong khangtosak thei zaw dingin kalam-en hi. LST in zong pilna icih in thumuhsiamna hi ci hilo hiam! A khangto ding gamte ah thumuhna siamte hi. I kithalnial laisiahsiah akhangto hak laiding cihna hi. Thu muhziading tawh kisai in  Buddha Pasian in agenna khat ah,”Abeisa hunlai bang kihilh cih na theihnop leh tuni a i gamtatzia en in. Mailam ah bangci omding cih na theihnop leh tuni in bang kihilh i hiam cih thei in” ci  hi.

I MINAM HIHNA, POLITICS LEH BIAKNA MAKAITE  KOICI KALSUAN ZAW DING.

Minam hihna (Ethnic identity)
Leitung mi khempeuh minam kilamzia ah amau mun leh mual, minam  ciatpan in amau  min kiphuah leh aminam min kilawhnopna dan a  omciat hi. Tuate tel baih theih ding in mipilte zat Science thusinna ah Taxonomy of Biological classification ci-in singkung lopa leh ganhingte a nam khenna dan a kizangdan in ei minam pianna nungsul limtakin telkantek in  sangsiam, zangsiam thei lehang minam vai ah kimotseel cih om nonlo ding hi.

Tua dan zuihna ah, mihing in 1. Ama’ min leh puam (personal name-species), 2. Khua leh tui min (genus), 3. Behlephung/innkuan min (clan-family name),4. Bawng/khiil min (relative name –order), 5.Minamkhen min (sub-tribe), 6. Tualsuak minam min (indigenous tribe/ethnic group), 7. Gam minam min (nationality), 8.Minam kuam min (race -order), 9. Minam huam min (class),  10. Phungpi/kungpi/bulbal min (stock - phylum), 11. Piankhiatna min (origin), leh 12.  Abuppi in lawhna min  (kingdom) cihbangin ana khentelna uh tawh kician gen in lawhna dan zat huai hi.

Gencianna: Kei bang ka minpi leh minno in ahizong, khua min tawh in ahizong,  behlephung min, bawng/khil teenna mun zui in Maalte, Guite mi/Paihte mi, Tonzang myone te, Tedimte, Kamhaute, tualsuak minam min in Khamtung mite/Zomi cih ahizong in hong kilo lel hi. Gamdang i zin ciang i gam minam min ahi Myanmar (Burmese kici masa), ei pau in Kawlmi min in hong kithei leh gamdang aate in alom in Asian te hongcihna mun ciang dong in min tampi in hong kilo toto lel hi. Bulkan toto lai lehang, minam huam min: Tibeto-Burman; minam kuam min: Thet (Sak);  phungpi/kungpi/bulbal min: Mongoloid; khawkpikhen min: Asian;  piankhiatna min: Adam  leh Eve; abuppi in lawhna min: Leitung Mihing (Homo sapiens) hihang.

Tua hi a, amun amual, athu ala leh adawl (level) zui in ong kiciaptehna zui in hong kilawhna kasang siam lel hi. Minam min ahi Zomi ikicihna  aniamsak tuan kahikei hi.

Ei Kawlgam, India gam leh leitung ah Chin/Kuki in midangte in ong kiciamteh masa in tua min tawh apualam ah ong kithei tampen lai hi. Kawlgam ki-ukna Thubullet ah zong official in ‘Chin’ cih  tualsuak-minam min mah in 1947, 1974, 2008 kumte ii Gaambup  Thubullette ah tuni ciangdong ong kikoih lai hi. I mibup in hong kiciaptehna pen ei  minam min tatak ahi ei kilawhna  Zomi  min tawh Constitution ah i khelzawh masiah Chin ong cihna level/munzui in  i san(g) siam phot lai ding hi. En, Myanmar/Bamarte Kawlte icih mah bang hi. En Kawl icih lam zong  amau atheihkhak hetloh mah uh bangin ei zong amau Chin ong cihlam uh Zomi kim in i thei khin zenzen kei hi. (Kawl gam cih pen Zanglei, khanglam gam, a niamna gam cihna hi in Kawlte pen Zanglei gam mi, Khanglam mi, aniamna ah teengmi icihna hi. (Mualtung leh Zanggam aateeng ei Zomi khempeuh in “Kawlgam, amite Kawlte” iciciat hi cih U Salai Tun Hlaing, State Education Officer (Retd.) in ong gen ngei hi. Mt. Popa mual zong ei Zo pau hi-in Pupa mual hi. Kawl pau lah hilo Pali lah hilo hi cih zong ama’ ong genna pan diksa in  1986 kum in Dr. Tualcin Neihsial kahilh pen aman Manglai in ong atkhiatna pan mikim in hong sang thei pah diamdiam hi.)

Tua mah bangin Kawlgam sung tualsuak minam dangte ahi Kachinte in eimi pen Khang hong ci; Karen te in Chaw hong ci; Yakhaingte leh Monte in Kyaw ong ci; Yaw te in Chang hong ci in Shan te in Khyang hong ci hi. Ahizong in ei leh ei in, eimau kilawhna ciat ahi Asho, Cho, Khumi, Laimi, Laizo, Matu, Mizo, Zomi,  cihbang hi. I vekpi un All Chin abup in icihnopna mah hipah hi ong ci ciat uh hi. Mangkangte in Kawlgambup  honglak khit uh ciangin ei India leh Kawlgam kikal a om mualtung minam tuamtuamte abuppi in kilawhna om nailo in Kawlte leh Vaite ong lawhna tawh Chin-Kuki in ong ciapteh uh hizaw hi. Tua ban-ah eimi sung ah ka minam min uh Zomi hi-ung ci in tua hun lai in ana pulakthei lian ki-om khalo zong hithei ding hi. Ei Zomi thu a at masa Mikangte in bel Zo, Dzo, Yo, Yao, Zhou, Shou, Yaw cih bangin ong ciapteh sak ban uah Kawlgam mipilte leh Tangthu atte lak ah tawm pulak kik pak lehang:U Ba Than,  U Thein Pe Myint, Burma Socialist Programme Party (BSPP) leh Daw Aung San Suu Kyi te in zong, “Chin te in hong nial tantan loh uh hangin amau leh amau Zomi/Mizo akici uh hi,” ci-in hong ciaptehsak ciat uh a, i hampha mahmah  zaw hi. I vekpi in Zo cih min tawh kilo masa hihang cih kapom hi. Tua mah bangin Sho, Cho, Khu, Zo, Yaw, ci-in aki-atte khempeuh zong “ZO” cihna  akibang ‘aw’ khat hi in, amun leh ahun zui in awsuah akibanglo bek hi ci-in linguists te leh historian te in tel gen lai uh hi. Hih  “ZO” cih awsuah pen a nungsang ciangin awsuah kilamdang hilel ding hihang. 2012 kum in Myanmar Election Commission in Zomi cih minam Kawlgam ah omkei ci-in ong phiatsawm lai un, Zangkong ah om Tedim Kipawlna makaihna tawh Zomi ommah cihna amatlap laipi teng tawh memorandum kigelh in Politics ah i makaipi  Pu Cin Sian Thang minthuh tawh ahun lapin akipuaktoh ciangin ong nial thei nonlo in, “Zomi ommah” cih leh ZNC pan in ZCD (Zomi Congress for Democracy) Party in ong sangpah uh hi. Hih in tulai Democracy Kumpi’ thakte ong sanna akip hita hi.

Tua ban ah ei kilawhna sung ah zong tawmtawm pau kammal akilamdang sim leh akilamdang lualo in  awkaih leh aw luanzia kibang khinlo bekin ei muntek a kilawhna ahi: Anu, Khongso, Muan, Dai, M’kang, Rongtu, Mi-e, Senthang, Lautu, Zotung, Zophei, Matu, Mara, Laizo, Sim, Zahau, Khualsim, Ngawn, Zanniat, Lente, Tapong, Hualngo, Khuangsai, Thado, Zo, Sihzang (Siyin), Saizang. Teizang, Phaileeng, Gangte, Vaiphei cih bangin ikikhen sawnsawn a kipumkhat theih nading in  pil ngaihsut huai mahmah thu khat hita cih Makai lam thungaihsunsunte in kideih ciatta hi. I minam kepnadan a sang zaw in  ngaihsut ding hizaw hi. Akuamah peuh in ei khua leh tui, beh leh pau awkaih kibang ciang leh ei kilawhna ciat ciangbek i ultungsak luat det laisiah aniamkiatlai leh sanggam laiguizawngte khempeuh  tawh kipumkhat nading hamsa lai ding hi. A dawldawl in i minam min gawmsiam, zuunsiam,  muhsiam, sansiam, zatsiam ding kisam  hi.

Bangbang in a tuamtuam in ikilawhnasa a omta zongin tuni ciangciang ah i minam bup min tatak pen tangtawng akipan in i vekpi in Zomi kici atamzaw om hihang cih amatlap kip zaw kimu hi. Koilai mun itun ciang lawhna min tuamtuam kivawhkha ihihiam cih theihnop huai leh kanbeh lai ding thu hi. Gtn. Falam, Khalkha, Thantlang gam aa teengte in “Laimi” akicih uhpen Falam khuagei Suntla khuataw ah Lailun suang kuahawm ah ateen na uh zui a ‘Laimi’ kici hi acih uh zong thudik hithei ding hi. Amaute bek tangkai in adangteng minlawhna  kihual hi.( Sho, Cho, Khu, Zo, Yaw). Falam ah Sia kasep lai in tua Lailun suangkuahawm sung ah valut in atangthu ciaptehna uh zong upate kiang pan kakan khia ngei hi. Tua mah bangin min tuamtuam tawh ei munsan tek pan ikilawhnate hangin kuamah kipampaihse kuullo kasa hi. I vekpi bup icihnop ciangin Kumpite hong ciaptehna tawh  ikisap, kilawh kuul phot lai hi. Kua aituam hi zenzen lo hi.

Zomi ikicihna i pupi Pu Zo ahihman maw, teenna mun mualsang ah teeng in  a ‘zo’ na mun min zui maw, tanglai in i teenna gam masa mite in ong lawhna maw, i makaipi Hausate  ii min maw, teenpihkhawm masa minam khatpeuhte min pan i lak maw, i gualzawhna hangin ‘Zo’ akici maw, Sen gam Zhou kumpi min kila ahihiam  cih bangin ngaihsutna tampi om hi. Tuni ciang dong ikantheih tawp ah i min a man pen ZOMI hihang cih Zomi Makai masate leh laibu bawl masate ahi Pu Gougin, Captain Sing Khaw Khai,  Dr.Vumson te leh adang tampi in i lungkim pih ta hi. (ZOLUS No. 15, 2011; No.20, 2016-17 leh Zingsol  Lom 15, Hawm 1 na February 2013). Tua ban ah tulai eimi mipil tampite ii gelh Zomi ihihna gen laibu “Prism of the ZO PEOPLE”Chief Editor: K. Vungzamawi et.al, Published by Zomi Human Rights Foundation (ZHRF) on the 3rd World Zomi Convention, 2013 Second Edition leh First Edition 2008, published by The 60th Zomi Nam Ni Celebration Committee; leh Chin: History, Culture & Identity, Ed. K.Robin, Mizoram University, Aizawl, 2009 te ettehkak huai hi.)

I minam min pen bangpan in  i ngah hitaleh Zo leh Zomi cih kammal pen, i kampau ah, i laphuahna ah, i tangthu sutna ah, i ngeina ah tampitak in thuklut khin in i lungsim tawng dong hong vut mahmah ahihman “Zomi” cih pen eimau min tatak mah hi hi cih I telta hi. Akip semsem nading in mailam ah Post-graduate studies na-ah scholar te in Thesis/Dissertation atna ding in a kanbeh ding un nutsiat phot ni.  Chin in hong kigawmtuah masakna kammal pen Zomi-Chin  kuama kampau pan hipeuhmah lo hi i ciciat hi. Ei Zomi kici hih masakna ikisaktheihpih leh zuunsiam ding bek hi. I  sanggam dangte in zong ei muh bangin  hong teltheih ding, hong san siam ding, hong pompih ciat theih nading un i kampau leh kikholhna, gamtatna pan picinna leh thukhualna lungtangpuak tawh i hanciam zaw ding hi. Min lawhna tawh kipampaih  khakna ihihsak  hetloh ding uh hanciam ding hi kasa zaw hi. Banghang hiam cih leh ei Zomi bup pen Kawlgam mibup ii 1% zong ihizo kei a, atuamtuam in nam 50 val hong kikhen nuam sawnsawn lai hi. 1998 kum Zo MinamNi  Kum 50 cin Yangon ah  akibawllai in ei Chin minam atunglam ah kipulak khinsa  Nam 7-8 ciangbangin gawmtuah theih detding hileh kithutuak baih zaw,  ki mazang zaw tham dingin hoih kisa hi. Kikhen behbeh thamding ihi hetkei hi.

Ei mah bangin a innteekte/agam mite’ kilawhna leh midangte’ in a lawhna uh akibanglo leitung gam leh minam tampitak sawmnih val om tham hi. Tuate sung ah ei theihkhak pak in, Indiate, Sente, Japante, Bhutan te, Kawlte, Koreate, Spainte, Germanyte, Greekte cihbangin  hi, (ZOLUS Vol. 15, 2011 p.85-86).

Politics pen gam ki-ukna leh manawt nadingin thuvaanna leh vaihawmna hi a kuamah peng theilo hi. A hizong in politics nasep tawh akivate in ahihleh i  minam min koici kalsuan pih ding cih tawh kisai in mi tampi  kibuailawh theih nonlo dingin dinmun laksiam, kaihtuah siam  kuul kasa hi. Tuamah bangin Political Party zong nenseek teteklo zaw in taangzai theithei in gawmtuah theih ding leh midangte’n ong tel theih leh ong san nop ding un pulak siam, zatsiam, zolsiam ding hi kasa zaw hi. Americante  icih amau USA acihziau uh amakai masate tangtawng kum 200 val pek a kipan in Party lian nih in tuni ciangdong in ading lel uh hi. President lui  Obama pen mivomte hi in America (USA) ah leitung minam khempeuh a vom, a kaang, a eng, a dul cihbangin kim phialte’ teen khopna gam ah midang om kei ung, kavekpi un Americans te vive hi ung acihziause tawh mipi lungkimsak, thalawpsak, kisatheisak, hampha kisasak, khamuangsak ciatin minthang pah zaw mahmah hi. Midangte elbawl, puaseh, langbawl, gimneih selo zaw in ahoihlam leh kipawl khop siam, sepkhopna tawh kidembawl niloh zo lehang i khangto semsem baih zaw ding hi. Midangte zong huamkimsakzo ihihsak zawh ding hoihzaw tham ding hi. Etteh ding khat ah, Captain Mang Tung Nung  in politics ah alutcil in “Khamtung Suahtak  Vaihawm Pawlpi (KSVP)” 1947 kum in phuan in tua tawh Zogam ki-ukna lui pan in ki-uknadan thak ah Kawlgam suahtakna ngah zawh ki-ukna paizia tawh tonkhawm dingin hong laihzo hi. Ahizong ei Tedim gambek (tu in Tedim leh Tonzang townships) huamlel Political Party pen 1957 kum February 20 ni ciangin Chin National Organization -CNO in a laih ciangin Tedim gam bek ah ama’ Party min kidawk hinonlo in  Falam, Khalkha, Mindat, Matupi, Paletwa dong ah CNO Party min tawh mekuang lui MP ngah sanggamte ong tampah hi. Tua ahihman Mangpau in magnanimous, magnanimity acih lungsimpuak picinna leh mipitanna neihding thupi kasa hi. “Hawmsem nungta, nebum sibaih, Kamsiam siallei saang” cih thuciin zong i nei hi. Gam thupi, mithupi icihte alungsim uh athupite, ahuamkimte, apicin vai thukhual nuntakna neite hizaw uh hi cih phawkhuai kasa hi. Zogam ah  Politics Party khat leh nih kan omkei leh limci zaw, kithuhual zaw ding hihang cih ka umzaw hi. Politicians bek hizaw lo-in Stateman akici, gam-it tatak a vaihawm nuamte tam zaw lehang i gam khangto baih zaw kanlai dingin ka lam-en hi.

Biakna leh Minam Vai
            Tulaitak in Zogam ah Tapidaw kici Christian pawlpi tuamtuam tawh ei Zogam ah Zomi bup 90% val ihita hi. Kawlgam leh leitung gam tuamtuam ah lal in i Christian Biakna mah i pan/phuan/mapang koikoi hi. Leitung vai tawphah in sapai in beh leh phung, u leh nau, lawm leh gual tawh Pawlpi ah Pasian a bia a om mah bangin in kipuahthak in Kha pai in Zo kam, Kawl kam leh Mang kam tawh minamkim tawh Pasian biakkhop ziahziahna zong a nei kiukiu i tamta a, lungdam huai hi. Kei muhkhopna ciangciang ah Biakna pen Kha pai, LST pai, (Back to the Bible) ding ahizawtham in kamu hi. (Jn.4:24; Ps. 15 cihbang ah). Biakpiakna icih in lungsim kisuahkhia in suaktatak leh Pasian leh gumpa Jesu um in Pasian biak ziahziah ding ahizaw in kasang hi. Leitung nuntakna ah lawhcing in nuamsa ding leh sihkhitteh vantunggam ngah ding cih khamuang ding a bulpi in kasang hi. LST lobuang Constitution leh By-law atuamtuam atam omna Pawlpite, minam pailua,  u le nau, beh leh phung leh  pau awkaih  kibatna a ultungsakte’ biakpiakna pen suakta phalo zawdeuh ding in kamu hi. Pawlpi Siate, Upa makaite leh Pawlpi mite pen lungsim siangtho mi, minam leh gam zong it, Pasian leh gumpa it in  zahtaak leh khamuang takin abia leh minam vaipailote hileh hoih kasa hi. Pawlpi leh Pasian nasepna ah mun leh mual, ukna aana deih Sia, upa leh mipi sungah a om ciangin Biakpiakna kisawngsawlawi thei zaw hi. Tua mah bangin Politics leh Religion kimeekmat lozaw hileh hoih kiciciat hi. Gamvai makaihna ah Biakna makaite in amakaihna gamte akhangto hak hi. Buaina atam zaw hi. Thuhilhsia 12:13 na mah bangin Pasian in hong khaam (Commandment), hong sawl,(Commission) leh  ei kipiakkhiatna, (Commitment) hih thum Biakpiakna ah thupi kasa hi. Kilem nading, lungnop khamuan nading  leh thupha piakna munte ah Biakna Siate leh amakai upate kisam phadeuh hi.Tua ahih manin gam khat ah Gam-ukdingte, Kumpi nasem dingte, gam hudingte, thukhendingte, sumbawl vanzuak dingte cih bangin tavuan/ vaaipuak/ siksan om dimdiam ciat mahbangin ei sepsan ciatmah  sepding hi kasa zaw hi.

Thuhialbawlna
            Pasian in leitung mite hong piansakna thu tel in, adawldawl in muhsiamna leh ki-itna tawh ei kivaknadeuh ciat ah minam itsiamna, gam aading in kimangthei nasep khat asem hihzawhna, lungsim sianthona, thumuhsiamna leh hong siam Pasian zahtakna in ei leitung mite aadingin ahoih pen  nasepna, pan mun lakna leh a lunggulh huaipen i nuntak pihding thu laigil hi kasa hi.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: I MINAM HIHNA, POLITICS LEH BIAKNA MAKAITE KOICI KALSUAN ZAW DING. Agelh ~ C. Thang Za Tuan Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top