728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

ZOMITE MINAM PICING HI HANG. Agelh ~ Sia Vum Lian Pau Shoute.

ZOMITE MINAM PICING HI HANG.

Agelh ~ Sia Vum Lian Pau  Shoute.
M.Sc (Q) Mathmatics Specialization. Bapi (Munlai).

Photo Credit : Gin Kim Mang

Leitung pian zawh minam tampi piang ngei khin a, tu in zong tampi mah piang lai ding hi. Minam tampi te sung pan pawl khat bei mang khin a, tu hun ciang gen ding om non vet lo tampi om hi. Gen ding a om non vet lo minamte pen bang hang hiam cih ih ngaih sut ciang in minam kep kula, zuun kul hi, cih ih mu thei hi. Minam picing ih hih theih nadingin ih kep sian a ih zuun siam ding kul bek thamlo in ih puah siam ding kul lai hi. Tua ahih manin Zomite minam picing ih hih na thu ki kum ni.

1. Tang lai-a Pu le Pate’ khang hun lai pan Gam leh Leitang a nei te hi hangh (Territory)
Minam khat in minam picing a san tak a suah theih nadingin pupa’ teenna mun le gam neih ding kisam a, Zomite in Pasian thupha sangin pupa khan pan teenna leitang mun le gam a neite ih hihi.

Pasian in Israel mite mun le gam a piak ciangin mite teenna vasim sak tawm a, tua bang bek in  gam le leitang a piak hangin Zomite ading Pasian in hong koih kholh sak sa kuama’ teen nai loh na mun thak gam thak hong luah sak in pupa khan pan hong teeng sak hi. Tua manin Zomite teen na ZOGAM  leitang tungah “Leitung piancil a Zomite teen nading a hong ngak ZOGAM leitang aw, na von tawi te tungah cidam na leh mavan’ dau pain a,k hawhsa kham na, van daitui thupha hong pia in la,a ki khah khia vasa bangin suah tak na hoih hong pia in” ka ci nuam hi.


2. Kampau le lai (Language).
Leitungah ”Lai” sangin kampau om masa zaw a, pau ih cih pen mihing kizop na van zat khat a hihi. Pau zong nampi nih om a,kam tawh a gingin pau khia-a kiho na leh mit tawh ki en a kiho na a hihi. Mit tawh ki en a kiho na pen beng ngong(beng khua zalo)te in zang uh a, TV bangah mite in thu gen na-in zang thei liang ta uhhi. A ging a pau khiat na pen nam nih in kikhen thei a, a aw suah zui-in lai tawh kiciamteh thei pawl leh a kiciamteh theilo pawl ahihi.Aw suah zui in  lai tawh a ki ciamteh theilo namte pen bawng ham, lawi ham cih te hi a, a aw suah zui a, a ki ciamteh thei te pen tu-a ih zat ih minam pau te ahihi.

Lai tawh a ki ciamteh thei minam paute sungah zong nam li in ki khen a,
(1). Kizang nonlo kampau (Dead language). Ni dang hun lai a kizang ngei tu hun a kizang ngei non lo pau site.

(2). Lah ki nak zat hetlo leh kinusia vet thei tuanlo (Unburiable language). Gentehna, Greek, Latin, Hebia:

(3). A si dek tak pau(Dying language), A zang pawl khat a om hang puah napi a, zuun loh a bang (misi zep a bang) a hi cipi a a om paute.

(4). Tu hun a ki zang pau.(Borning language). Zomite zat Zomi (Tedim pau) pen tu lai tak ih zat pi pen hi a, tang lai pu le pa hun pan tuni dong a,kizang pau ahihi. Cope Topa in Manglai pen Zolai hong suah ahih man in Pasian hong piak ham phat na lianpi khat a ngah toto hi hang. Laikhet na a kipan Computer dongah mikangte ziak in lailam-a mikangte set neih teng ei’ading a hong bawl sak bang hi a, khel a kul peuhmah  lo hi pah hi. Zomite in Ei’ thatang tawh a bawl tawm ding hi le hang a neu pen na ngawn nei zo nailo kha ding hi hang. Tua ahih man inih Zolai gelh zia pen singkung bang hi leh Manglai ii lim nuai ah a zui-in a paipai hi hangh.Pasian hong piak ih lai ih pau Pasian min than na hi ta hen!.

3. Kivak nading a nasepte (Mode of production).
Zomite in mi neih englo-in tang a tuan a pat,lokhawh sing puak tawh a kivak nasep nei te ih hihi. Nidang a samuat gam a teeng Pu Shoute(Soote) behte bangin kum khat a khawh sa uh pen kum tampi kham a,a hun neih khempeuh sung uah zunung in gal ai in tongin nuamsa mahmah uhhi. Leitung pilna a san zui-in Zogam ah tuu hon khawi,nailing khawi niangteh pan kipan apple suan na dongah nasepna hoih kinei a, Zo gam a piang mehteh meh gah singkung te in leimong dongin a hoih in thon liang hi.

4. Ngeina (Culture).
Zomite in an neek tui dawn zon’dan neek le dawn bawl dan,thusia-lasia khut khial bankhial a om ciang khen dan ngei na leh  kipi ki ten na ah Kam Hau ngeina hoihte a nei ih hihi. Nu le Pa thu mang lote a nah lawh peek lo, cih ciangin nu le pa thu mang lote daupailo, tuahphalo,siang gen le’ng”si thei”ci-in nu le pa thu man na ding kammal hoih leh a khum mahmah zong ih nei hi.

Zomite minam picing ihhih theih nadingin paunak nam hoih mahmah te I nei hi.Thu khat peuhpeuh a ki gen ciangin a thu bek sial gen sangin paunak tawh a ki gen ciangin tel baih zaw hi. Zomite in numei le pasal a dingin a kician mahmah kizep na Zopuan leh Zopuanten’,Zonik cihte zong ih nei a,Zomi nam ni, pawi thupi ni thupite ah zat ding namdang te neihsa kawm kullo-in ih nei hi.

Laisiangtho sung a om kammal lah ahi, Zomite ngeina hoih khat leuleu ah pupa phuhsa gisuang khinlo dingci hi a,tu dong ih zek sak kammal khat ahihi. Tua bek thamlo in a thupi mahmah khat ah Zomi ih hih nak leh ih si ih sa in hong nget biakna kician kinei nuam in Pasian om hi cih tel in a deih lo a tat ding a ki ut hetlo hi a, bek tham lo-in,van le lei a bawl Pasian ih biak khak mahmah pen Pasian thupha ahihi. Ih ngei na lui te bang ah Israel mite tang thu Laisiangtho sung a omte tawh ih zat dan biak dan ngeinate ki bang kim phial lailai hi.

5. Siatni, Nopni ki uap dan (Tradition).
Khanglui upate in sakhi mat ni ciang ci a, a ki gen kholh den uh pen sih ni ciang a cih na hi a, ih sih ni ciangin minam pawl khat te bang a muh peuh a om peuh ban mat a ki sem hi zenzen lo-in saphuk,sabal(Thalloh) Sung leh pu tanu tapa ci-in kiman in ih ma ban ciat uh pan na a sem te ih hihi.

Nop ni cih pen lungdam ni,galthah samat ni,ton leh aih ni,gual tung tuan ni,cih bangin kinei a, thupi tak a a bawl te hihang.Khang lui lai bangin hi bang a pawi lian a bawl lo te a sih uh ciangin”Akgia sawn kai” nei lo uhhi.

Hih a tung a thu te hang in leitung bup ii tehna ah Minam san tak,tehcing ihhih manin Zomite Minam Picing  ihhihi.

Source :
ZOMI KHANG TANG THU.
ZOMI  CHRONICLES.
By. Thang Khan Dal.


Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: ZOMITE MINAM PICING HI HANG. Agelh ~ Sia Vum Lian Pau Shoute. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top