728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

MI-POLHTEH MI-ZULHZAU. Agelh ~ Thang Siangh

MI-POLHTEH MI-ZULHZAU.
Agelh ~ Thang Siangh


Polhtehna pen namnihin kikhen thei hi. Polhtehna a kici pepeuh ahoih omlo hi. Ahih zongin, nuntak masuan bingsak, hong khaktan, hong buaisak leh deihhuai hetlo ahih hang, hong susia selo om hi. Bangbang hise leh, deihhuai khatbeek omlo hi. Mihing nuntak paizia pen, ih suahkhiatin Beem(zero) tawh khuthawm guakin suakkhia ihi hi. Ih khansung aa ingah ngeina khempeuh toptawm leh kisintawm ngentang hizaw hi. Paunak sungah, "sakhi a pisan a no san," " Khaikha a guiah gah" kici aa hong pantah Nu leh Pa te in ngeinahoih tampi hong kisek sak kisam hi.

Gim hong pialo polhtehna
Khatvei lai-in kumpi naseempa khat, a inn panin ama kizempuan tawh kuankhia-in Zato a tunciangin a puanlaihin nasep uniform tawh naseem hi. Nitak zumtuah ciangin, laihin nasep puante nasepna munah nusia hi.

Nikhat sungten tenglo-in puanten bektawh pai hi. Zato-ah naseppih nurse numeite natung khin hi. Pau phuakphuak kawmin a nasep longpants zamin a khe khum hi. Longpants kaito khinlo pi-in, sungten a teng kisa-in a puanten lei-ah khiasuk hi. Longpant ka-ah a zang talvauvau pen amuh ciangin nurse numeite alehlam nga diamdiam uh hi. Maisan tentanin nui uh hi. Aman a ciamnuihgen diksa hinteh ci-in ciltui kailiangin a paukawmin a bombi akaihtoh leh, a zang pen a sunglamah kialo a, a bombika a kibang lawngkha citciat hi. Aheu.. hiten kazang a mu himawk lomaw?? ci-in maizum lua ahih manin kongkhakin "nu ei, pa ei" cih kawmkawm leh pusuak ngamlo in minutes-5 sungkhawng tucip hi. A lawmte-in siapa, naman ta hiam..nasephun hong kinawh ve..acih uleh, " namai uh nahum vo, hong paikhia ing ei' ' cikik hi. " Kamuhsa uh hi, lamdang nawn kei, kinawh in" ci-in puak ziaizuai-in nuikhia uh hi. Hih pen a uthuai hetlo polhtehna ahih hang, nuntakna susia khollo hi.

Nidangin Zonik khukbanlo numei ten teeng uh hi. Kizim siammahmah uh hi. Sungten a tuamin kineizo lo hi. Ahih hangin pumpi zahmawh seldan siam mahmah uh hi. Pastor khat zi pen tuitau-ah um leh beel sawpin buai mahmah hi. Tua laitakin a pasal a kiangah vading hi. Aniik nuailam leiah kia-in a selkhempeuh honsa in om beba hi. A zum ding lau ahihmanin " hoih ei, hoih ei" ci-in taisan hi. Sianu in a dalkuang zollam angngat a, a etleh, ama tawdawk dalkuang sungah hong kilang beba amuh ciangin, kilat a, maizumin innsung aa om a pasal tumgawp hi.

Zomite muhna ah veih pen thupiseh mahmah hi. Zawlthu genlaitak veih a tehleh kitullo kiplo hi, ci-in um(ciing) uh hi. Vaikuan numei khatguak zong veihpek mawk ngamlo hi. A nung ama khuadakin a lungmuan ciangin peek pan hi. Khanglui mite in veih-iip phamahmah hi. Mihon lakah veihteh omleh maizum lua-in kap uh hi. Innkuan sung ankuang um naupang veihtehte nangawn maizumin kap uh hi. Tuhunin a pasal in veihpek leh a galkhat panin a zi'n nadawng ek zawsop hi.

Khangluite in a uihna sangin, ageinai aa omkhat thusimlohna lamin lazaw a, midang zahtakna hangin a kithupiseh hizaw hi. Pasal veih mawkpekte pen mithupi in ngaihsun lo hi. Tua ahih ciangin veih mawk pek zong polhtehna namkhat ahi hi. Zomi ulian Colonel khat in, " Kawlte veih mawk pek icih hang, hi hetlo hi, Ne Win veihpek khatvei beek kaza kei hi." ci-in gen hi. Acihnopna pen, mi kician ahihleh veih mawk pek lo hi, cinuam ahi hi. Nupi khat in, " Tulai veiteh icihte a tehtak tak hilopi, zongsang a iipzolo hilo maw? " ci hi.

Music khempeuh lakpan veihpeekging leh napniitging khawng pen zaknophuai khol lo hi. Midangte zakna a zatding kilawmlo hi. Mipi lakpanin kihemkhia aa paihkhiat ding nam ahi hi. Veih mawkpek pen khangthak ngeina aa zat sangin polhtehna in tuat leng hoih zaw hi.


Nuntak masuan hong susia polhtehna

1. Nupate nasep panmun lakzia
Numei leh pasal liangko kikim ding cih hangin, numei pasal suakding a, pasal numei suakding cihna hilo hi. Pasian in leitung abawlcil-in numei leh pasal nabawl hi. Pasal pen pasal dinmun naguan a, numei numei dinmunmah naguan hi. Ih pianpih kibatlohnate pen lumletmang ding hilo hi. Innkuan nupa nasep panmunlakna khempeuhah numei aading kilawm leh pasal tawh kilawm om hi. Tua pen Abawlpa sehsa ahi hi.

Tuhunin numei pasal deidan omlo-in gam-makai, kipawlna khat peuhah makai kiseem thei ciat hi. USA ah numei pasal deidan lo-in galkap tumsak a, galmai ah a kibangin mapang khawm uh hi. Nasepna munah zong numeite mah in Constuction nasep hamsapipi pasal bangin seemzo lel hi. Nupa kinohna nangawn ah a tung anuai tuamneih nawnselo uh hi. Hih bang gamte-ah liangko kikim a, zong kikimzo takpi uh hi. Tuazah aa numei pasal thakim aa dinzawhna gamte nangawnah, innsungvai hong tun ciangin, numeite pen anbuuklamah mapang zaw hamtang hi. Zong, nakpi-in etlawm zaw se hi.

Kamakpa nunote khat pen WHO (World Health Organization) secratary seem hi. Minister dinmun ahihmanin lianmahmah khin lel hi. Zum a tuah ciangin puanlaihleh anbuuksunglam lut thuah pah hi. Anlim namkim bawl thei hi. Kuangsawp keusawp taisan ngeilo hi. Zumkhak ni simin tuibuukah puansawpin bialtut zihziah hi. Aman ciangin kizunin a pasal tawh vakkhia zel uh hi. Amah kihtakna leh zahtakna kiamlo thamlo-in pahtawina leh minthanna tam ngah zaw hi. Bangzah pilnasang nei-in, bangzahin thupi-in lian tase leng, anbuuk nasepbel numeite pen leitungah numei picing ahi hi. Anbuuk nasep citaklo numei a tamzaw pen numei-dualdap hi-a innkuan khantohna dong kholh hi. Khantawn koppih dingin teelhuai lo hi. Tua bangnam a ngahkhate in kuhkal takin pattah huai hi.

Ei Zominamte lakah Mizo numeite ettehtak cing mahmah hi. A innsualte tekelkelin koih hi. A um abeelte siangtho-in taangsilsial a, amau munciah ah kiseng sitsetin innzemna tawh kibang hi. Pasal tawh vaikuan atun ciangin, anthuk hi. Anneek a man ciangin sawpsiang a, zutkiu in, kuangsenna tau-ah koih hi. Zingsang a thawh simin tuilum, niangtui, coffee a kim ding awm a, lungdam takin hawp uh hi. Hibang mite in leitung nuntak masuan khualtheihna thukzaw nei uh hi. Minampite khantohna lungsim puakzia ahi hi.

Numei leh pasal pen sumzonna masuan, lokhawhna masuan, biakna nasepna masuan khempeuhah kilamdang lo-in kisem thei hi. Innsung itun ciangin, numeizawi leh pasalzawi khen kul veve hi. Pasalte in a pualam nasepna khempeuh a zi pantahin hilhhuai hi. A kipantah numeite pen haksatna hun hong tun ciangin olno takin dingzo pah hi. Anbuuksung neek leh dawn bawlna-ah numei dingkhia masa hamtang leh kilawm hi.

Khamtung aateng Zomi nupate pen amau panmun telsiam mahmah uh hi. Zingtungin tho khia-in numeite in ansu hi. Pasalte in puanza liangbatin tuga-heiga khenin tu khiukheu uh hi. Nitak aciah ciangin numeite in tuibuuk khaihin, tuitawi-in, anneek bawl uh hi. Pasalte in naanglem hi, A huang umna gawlpukte phong hi. Numeite in ansing pua uh hi. Pasalte in gawlka sui-in pua hi. Mipilgamte ih batloh hangin amun zui-in sepdia kilawm omdimdiam lel hi.

Pasal-muancing, pasal-cingtak omna mun pai lecin, vansenna hoihtak kimu pah hi. Tu leh hei hiamzat tuamtuam sena, um leh beel, kuang leh keu senna, nikten puansilh senna, cih bangin gil(kua) naguan dimdiam ding hi. A vanzat khempeuh siangtho sitsetin ama mun ciatah na om ding hi.

2. Mikhempeuh kidophuai polhtehna namkim.

Dailenna munah
Tuhun mizawnggamte nuntakna zong khualzin kitamta hi. Gamzawngkhal mahmah pan vive ihihmanin a khangto gam ih tun ciangin nazat khempeuh kilamdang hi. Innpan ih pialkhiat phetin khuadak siam kisam hi. Mitpil kisam hi. Midangte heekdan tatdan khempeuh muhkim ding kisam hi. Ih tunna-mun zui-in nuntak-gamtat kipuahphat kul hi. Amau zat vante zattheih hanciam ding ahi hi. Sinhingnote zong khuahunzui leh amun-agam melsunin kikhel thei uh hi. Thankik zong leikolhna leh lohinglakah kibanglo hi.

Khamtung khuata pan paikhia-in, khuapilam nazuat ciangin,phungbeelin ahikeh innpang beelin nadinsa-in zunpeek kei in.Na omna cilsia kei in, mikangte in lampitung bekah zong cil sia lo uh hi. Zuakpitawh ki-um eekbuuk napai ciangin zuakpi eu-in nataw siak kei in. Tui kizatna munah ciangkang ahi zongin, laidal ahi zongin zang kei in. Eekbuuk sungah dinsa-in nazun peek kei in. A kimkot teng thanghuai khin ding hi. Tuibuuk leh dailenna buuk nazat ciangin natatna khempeuh puahsianglo-in nusia kei in. Na nungaa lutte in ganhingzahin hong mu ding uh hi. Asia mite omna innsungah mikangte lutngam lo uh hi. A lutin lut nuamlo hi. Sianthona leh dinmunsang takaa omsiamna tawh Zominam-min tawisang in.

Zin tunna leh zindona
Khamtung khuata sungah zintunbuuk omlo hi. Sumbawl khualzin tawm mahmah hi. Khualzin sunsunte in sanggam meltheih kizuan hi. Meltheih neilote in Hausa-innpi zuan uh hi. Sanggam ngai aa hiangkawm uu leh naute nasia takin zin kido hi. Sagawhin tutpih uh hi.

Tuhun ciangin pasal navak khempeuh pilna zong, sumzongin zinkhia a, khanglui zindo ngeinatawh nanzawh ding hilo hi. Khang kilamdang hi. Nuntak khuasakzia kilamdang hi. Tuni aa ih muh tuni-in kine hi. Tuni aa ih ngah sumte pen zingciang aading sumzian ahi hi. Anneek tuidawn ciangtansa in kine hi. Ih hunneih khempeuh ihzat hangin kikhamzo lo hi. Midangte aading nikhat a mawkbei pen ithuai mahmah hi.

Kawlgam ka-omsung uh-a katuahkhak haksaatna pawlkhat kikum ni. Hong pailaiding zin leh leng khualmanin kipau ngamlo hi. Tun ahihleh suahtaknamun kitung ahihmanin, Kawlgam omlai Zomite'n theihhuai thute pulakhun kasa hi. Mandalay leh Yangon khuapi ah tawlkhatsung tuak ka om uh hi. Zintung pen kiphathuak den hi. Pawlpisia khat kihi aa, hong lamnaih khempeuh hong kinga uh hi. Mandalay pen Khamtungmi sumbawl khualzinte leh pilnazong, biaknalam tawh kisai khualmite kituahna lamkabom ahi hi. Zin pen khatkhat cih bang bek hilo hi. Mihing-4 leh nga tatsat lo-in om a, a tam ciangin 10 pan 15 ciang bang omthei hi.

Zintung khempeuh a tawmpen pheek leh lukham kipaih hamtang hi. Khuapi sungah tui leh meiman kipia den hi. Tuiman leh meiman azah tampi kipia a, tuate kuama phawkpih ban hilo hi. Zingsangin tuibuukah maiphiatnuamin kigual uh hi. Ekbuuk painuam kigual uh hi. Innteekte in tua khempeuh onmasa uh hi. Naupangte kisilhun leh kithawihun anneekhun dongkholh ahih ciangin sangkahhun lap ngeilo uh hi. Zan 12:00 hun dong zintung kiphathuak ahih ciangin innteekte konghonin luphunman omlo hi. Zingsang ciangin meileenglap nuamte zingsang 3:00 Am aa kipan puapialkha uh hi. Innteekte thawhloh phamawh hi. Ihmu nuam kimlai, " kong hong hon un" ci-in hong sam hi.

Ansai-ah neekkhat Ks 15/- ahihlaitakin anman, ci-in Ks5/- ta hong pia hi. Innteeknu pen amavai tampi suangsam in zinte anhuanin thamang hi. Zingsang nai-8 aa ne, nai-10 aa ne, 12:00 aa ne pawlkhat om hi. Nitakan pen nai-4 aa kipan kipia a, vak hong tung masasa kipia hi. Pawlkhatte nitak nai-10 nangawnin anne lo-in inn hong manawh uh hi. Kuangsawp keusawpin tuitau phungah tatsat lo-in ding hi. Hihte khempeuh haksatna-in kuaman hong sehsak lo uh hi.

Innkuansung haksatna khatpeuh a om zongin kikuphun nuamtak kingahlo hi. Tate tawh kikholhhun, thuhilhhun kingah lo hi. Mun-awng khempeuh dimin lupna kiimah kiphah pekpak ahihmanin nupa omkhophun zong kingah lo hi. Zindo hangin innkuansung nuntak kisia hi. Naupangte suakta-in ki-uk theilo hi. Zin leh leeng hangin hizah haksa ih thuak hangin, naupangte pantah siamlo-in hong kidaisak hi. Zumna daina tampi kithuaklawh hi. Tua pen khualzin gamvakte polhtehna hang, a kilawmciang khual theihlohna hang ahi hi.

Zinte phawkding.
* Hiangkawm longal eima Business tawh khualzin ihihleh mi innah zintun zong kei in. Zintun buuk zuan in.

* Kipelh theilo aa zin natun teitei a kulleh, nangma puanlom leh nakhom ding anguai tawh kicing takin kithawi in. Khatveivei innteekte in amauzatlai hong pia hithei hi.

* Innteekte thawhhun, luphun, anneekhun lapin ciah den in. Amau innkuan masuan na nok sak kha ding hi.

* Na puak anguai nusiatin lungkim pah kha kei in. Nang anguai pen amau innkuan aading kicinglo hi. Nang naseem bangin tuat kei in. Thusiamna tawh anminsa hong piak pen mah danin seh ken.

* An naneek ciangin naneekna nusia-in talkhia kei in. Na om laiteng inntekte nahuhtheih bangbang huh hamtang in.

* Innteekte kicinlohna hangin gensia kei in. Na lungkim ngaap keileh tungkei limlim in.

* Khuapi sungah meiman, tuiman kipia hi. Tua khempeuh zong phawk in.

Innteek lampan
* Natel mahmah mikhat longal zintungsak kei in. Criminal gilo taivai hithei hi. Vankhaam pua thei hi. Bangci mi hiam cih natelloh mikhat keem kei in.

* Pasal omlo-in pasalzin saang kei in. Zin leh leeng hangin nupa kikal thubuai tam mahmah hi.

* Anneek tuidawn, zintunman thukimna omlo-in anvaak kei in. Khuanungah thusia hong kibehlaplap ding hi.

* Zin natunsak leh a tamtanvei ding leh a ciahni ding teltak dong masa in. Amah napanpih theihna ciang teltakin gen in, ciangtan omlo-in hong lamen kha ding hi.

* Na zinpa or nazinnu in sum hong leitawi leh pia kei in. Nadeihhunin nangahkik kei ding hi. Abatin sum kilei kei in. Guta vakvai mi tampi om hi.

* A kilawhthei natna neite zintung sak kei in. Nahuh theihna lampidang zong zaw in. Nitumna gamah cinate gei kineeklo hi. Natna lungno na innah sam kei in.

* Sanggam hiangkawm lobuang zindohun hilo hi. Na nuntakna hong buaisak ding hi. Lungdamnathu hangaa kipiakkhiatna ahi, sehkholhna om ahihkeh khualmi peuhmah sang kei in. Zintunbuuk ah kha in. Thusia tampi pan nasuakta ding hi.


Zinte a polhteh mah bangin innteekte polhtehna hangin haksaatna tampi kituak hi. Bangkua nuam suahna dingin khual leh tual, kiim leh pam tawh kizopna pilvang mahmah kul hi.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 comments:

Item Reviewed: MI-POLHTEH MI-ZULHZAU. Agelh ~ Thang Siangh Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top