728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

SIH DING A PATAU VETLOTE. Agelh ~ GSPau

SIH DING A PATAU VETLOTE
Agelh ~ GSPau

1.         Sawtak Paul
            Sawltak Paul in, "Sihna aw, na zawhna koi-ah a om hiam? Sihna aw, na gu koi-ah om hiam? I Topa Jesu Khris' hanga eite zawhna hong pia Pasian' hehpihna ka phat hi," ci-in gen hi (1Kor. 15:55-56).

2.         Billy Bray (1794-1868)

            Amah pen a paina peuh ah "Hallelujah, Amen!" ci-in a awng den khat hi. Khatvei mikhat in, "Billy, leitung ah bang thu piang a hia?" ci-in a dot leh, "Leitung tawh ka kinahvawh loh kum 12 pha ta," ci-in dawngkik ziau hi.  A sih kuan lamin siavuanpa in, "Sawt vei nungta nawn kei ni teh," a cih ciangin ama'n, "Hallelujah, Amen! Kalsuan simin inn tawh ka kinai semsem hi. A sawt lo-in ka inn ka tung ding hi," ci-in lawp takin gen hi.

3.         John Wesley (1703-1791)


            Amah pen England gam khan'lawh nadingin Pasian' mizatpa leh Methodist pawlpi phuankhiapa hi. A sih kuan teh mikhat in, "Hun tam nei nawnlo na hih manin na hun neih lai teng koici zat sawm nahi hiam?" ci-in a dot leh,  "Topa kiang ka ciah ma-in khangnote tawh kimu nuam lai ing. Tua khit ciangin lungnuam takin Topa' kiangah ciah ning. Jesu in kei hong gum hi." ci-in dawng hi.

4.         John Bunyan (1628-1688)


            Amah pen Pilgrim's Progress a kici laibu minthang a gelhpa hi. A sih kuanin, "Pumpi sihna in Khristiante buaisak zolo hi. Bang hang hiam cih leh pumpi sihna pen thonginn sung pan kumpi inn sungah lutna, galte' khut sung pan lawm-itte kiang zuatna, a lauhuai huihpi sung pan innnuam sungah tawlngakna leh guallelhna mun pan tawntung minthan'na mun ah lutna, hi lel hi," ci-in gen hi.

5.         William Barclay (1907-1979)
            Amah pen Scottish Biblical Scholar khat hi. Amah in, "Ka sih teh na dah lua kei un. Ka nusiatna lam sangin ka manawhna lam lim ngaihsut zaw un," ci -in kam vaikhak hi.


6.         James Hudson Taylor (1823-1905)
            Amah pen China Inland Mission phuankhiapa hi. Sengam ah missionary (800) puak hi. A sih kuan ciangin, "Ka tha bei lua-in Lai Siangtho nangawn ka sim zo nawn kei a, thu zong ka ngen zo kei hi. Naungek bangin Pasian' khut sungah ka om ngiungeu hi. Ka sep ding teng ka zo kuanta hi." ci-in gen hi.

7.         William Booth (1829-1890)
            Amah pen Salvation Army phuankhiapa hi. A sih kuanin siavuanpa in, "Na mit in khua mu nawnlo ding a, sawtvei nungta nawn kei ni teh," ci hi. Tua ciangin ama'n zong, "Hun tampi nei nawnlo ka hih manin nidang sangin nasep hahkat zaw ning. Ka mit in khua a muh nawn kei mah leh zong, khua ka muh lai zah mahin seem veve ning," ci-in gen hi.

8.         Charles H. Spurgeon (1834-1892)
            Amah pen England Pasian' mizat minthang khat  hi. A sih ding ciangin, "Kei' taang ding Jesu Khris si khinzo lungdam mah si'ng," ci-in si hi.

9.         Werner Von Braun (1912-1977)
            Amah pen Jews minam, Rocket Engineer leh Astronautics phuankhiapa hi. July 20, 1969 ni-a US te khapi tung a kahna Apollo 11 rocket pen ama' bawl ahi hi. A sih kuanin US President leh vuanzite in veh uh hi. Amah a veh mite kiangah, "Khristiante' adingin han pen lamtawp hi lo a, tawntung hun ading a kipatna hi pan hi. Khristiante i sih ciangin i kha pen leitung sangin a nuamzaw mun ah galkah hi," ci-in na hanthawn kik zaw bilbel hi.

10.       Billy Graham (1918- )
            Amah pen Evangelist minthang khat hi. TV thudotna khatah, "Sih ding na kihta hiam?" ci-in kidong hi. Biily Graham in, "Khris' sihna leh a thawhkikna thu um ka hih manin sih ding kihta ke'ng. Ka sih teh Jesu tawh a omkhawm ding hi lel ing," ci-in dawngkik hi. A dongpa in, "Kei' theihloh khat thei na hih manin sih ding a kihta lo na hi ve," ci hi. (Our Daily Bread)


*******************************************************************

Laigelhsiam Sia GSPau in Zomi eLibrary/Laibusaal ading in Phalna ahong piak ahi hi.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: SIH DING A PATAU VETLOTE. Agelh ~ GSPau Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top