728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

A Zungkha Thei Zongsatna Hoih Lo. Agelh ~ En Khat Thang

A Zungkha Thei Zongsatna Hoih Lo.
Agelh ~  En Khat Thang


Khat vei, Naupangte kikepna a minthang SangInn khatah naupang numeino khat lai khak khat tawi kawmin Siapipa kiangah hong pai hi.

A lai sungah, "Siapipa aw, ka tanu in a hoih lo zongsatna pawl khat nei hi. Ka tanu mahmah in a hoih loh lam thei gigu hi napi, kikhel zo lo mawk hi. Bangmah kigen thei lo ahih manin hong huh in Sia aw" cih lai khak ahi hi.

Siapa in zong lai a sim khitteh balkek in paii hi. Kum 12 khawng a pha ding tua numei nonu samin Inn nung paak huan sungah paipih hi.

Siapa in a masa penin lopa kung khat kawkin numei nonu bot sak hi. Naupang nonu zong bangmah gen het lo-in a khutme nih tawh manin zung bot ziau hi.

Tua khitteh paak kungno khat kawk leuleuin bot sak a, numei nonu in zong a khut lang khat tawh manin hong bot ziau hi.


Siapa in, a mai lamah tawm vei paipihin, sawl bawk khat bot dingin sawl leuleu hi. Numei nonu zong sawlbawk a khut nih tawh manin a tha neih zatin hong dok hi, thum vei khawng deihtak thasanin hong hanciam leh bot zo petpet sam hi.

Siapa in paak huan kiu khata om, singkungpi khat kiang paipih leuleuin "hih singkung bot dih ou tun?" ci-in sawl hi. Numeino in zong a lu pei kawmin, "Sia aw, hi thei peuhmah lo ding hi, bot zo kei ning" ci hi.

Siapa in "Ium! Ngeina hoih lo, zongsatna hoih lo kicite zong lopa, sawlbawl le singkungte bang mah ahi hi. A suk luatma, a neu lai-in kibot khia zo, kipuahpha zo bek ding hi. Tua ahih manin, na gamtat hoih lo zongsakna, na ngeina hoih lo lungsim puakte na theih phetin na bot khiat pahpah ding kisam hi. Tua hikei leh, singkungpi a golsa na bot zawh nawn loh mah bangin, na nuntakna kikhel zo lo ding hi teh" ci-in thu gen pih hi.

Naupangnu zong lungsim sungah thumaan thutak hong mankhia thei in, a Nu kiangah hong ciah vingveng hi. Nipi kal nih sung khawng khitteh, Siapa kiangah laikhak khat hong tungin, laikhak sungah naupang khutlam tawh kigelh laigual khat ki-at hi. "Siapipa aw ken lopa kungno a zung panin bot khia zo khin ta ing" cih ahi hi. Siapa in kua laikhak hiding cih thei ahih manin lungdamna tawh nuih mai hiuhiau-in hong om hi.

Laisim ulenaute, kei a kipan, i nuntakna sungah ngeina hoih lo, zongsatna hoih lo, lungsim puak hoih lo a tawm, a tam kinei ciat mawk hi. Neulai a kibot khia kha lo zongsakna hoih lote tawh kidim pawl khat zong i om kha ding hi. Tua teng hangin, tu ni i minam sung puahhak, zuanhak lua peuhmah dinmun i hizen hi. Eite tha tawh i khel zawh loh hoih lohnate Pasian tungah apin a thahat Pasian in hong zunglot khiat sak ding bek mah i ngak kul ta hi. Naupangnu bot zawh loh singkungpi a bot zo ding pen set (engine) zaitha om lai sam ding hi. Ei le ei kipuah zawh loh, kilaih zawh loh hong puah hong zuunkik ding Pasian tha bek mah i muang hi.

I minam khangnote sungah tua bang zongsakna ginalote Upate in i vawh khak loh ding, i ta, i naute sungah tua bang a om khak leh i theih phet mahin i khel sak zawh ding hanciam leng a sawt het lo khang khat sung bangin i minam kipuah, kizuankik zo dingin upna le lametna ka nei hi.

A nungta Pasian in i minam, i khualetui, Innkuan sung le mimal khat ciat a thakin, a ma hoihnate tawh hong puahphat ding i lunggulh hi. A kikhel zo ding zongsakna hoih lote khel zawh sawmin, eite tha-a khel zawh loh ding zongsatna hoih lote Pasian apin, a kipuah phat zo ciat dingin Pasian in thupha hong pia ciat ta hen.

Source :
Hih Thute Manpha Sa Lua Ni Teh’ Laibu.

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: A Zungkha Thei Zongsatna Hoih Lo. Agelh ~ En Khat Thang Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top