728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

Thei napin a ki mangngilh pahpah thupawl khat.

Thei napin a ki mangngilh pahpah thupawl khat.


Mizawng khat zawng hi ci a na muh lel leh nang khialhna hi lo aa, na neu muh le nang ma khialh na ahi hi. Bang hang hiam cih leh neumuh na pen nang le nang ki pimuh na hi a, tua ki phatsak na in mi dang te hong enneu sak hi.

Na Nu le na Pa hau kei na cih pen nang mawhna hi lo aa, nanghun ah na hauh kei le nang ma mawhna ahihi.  Pawlkhat te in a Nu a Pa hau le a mau a hau ding sa uhhi, hauh na pen tuabang a baih ding na sak le nakhang ah hauh ding han ciam pah in.


Nungak hoih khat hoih hi ci a na muhna pen nang khialhna hi lo aa, na lungsim na kepzawh kei le nang ma mawh na ahi hi. Melhoih khat melhoih hi ci a muhna pen mawhna hilo hi.

Natate thuman loh pen nang ma mawhna hilo a, a thuman dong uh na hilh kei le nang ma mawh na a hihi. Bang hang hiam cih le hilh kullo a thuthei pen a omlo phial ahi hi.

Zukham a kitawng te na mawhsak na pen nang khialhna hilo aa, ken kadawn hang in tua cih gitloh keng na cih le nang mawh na ahi hi. Zu dawndawn a kici mihoih mipil a tam lo ahih lam phawk in.

Puan thak na silh zawh loh nang ma mawhna hi kei. Leizawh nasawm kei le nang ma mawhna ahi hi. Nu le Pa in an nelo liang in puan hong lei sa khol lo ding uh hi.

Sangkah zolo a pillna na sin zawh loh pen nang ma mawh na hilo a, Sangkah tawh a ki sailo pilna dang te na zonnop kei le nang mawhna ahi hi.

Na zi meh bawl limkei, siamkeiteh na cih pen nang ma mawhna hilo aa, Na zi mehhuan dan na sinsak loh pen nang ma mawhna ahihi.

Midang te mawhna na muhpen leitung ngeina hi a, maisakding na ngaihsut kei le nang mawhna ahi hi.

Khatvei hong kikhem le hongkhemte mawhna hi a, hihvei hong kikhem leh nang ma mawhna ahi hi. Khatvei hong khemsa khat na kikhemsak lai leh nang a hai nahi hi. (Kawlte paunak)

Mipilte eng ing, mipil suaknuam ing nacih pen mawhna hilo a, mipil nasuah theih na ding na hanciam kei le nang ma mawhna ahi hi.

Nasep zawh loh pen mawhna hilo a, nasep zawh loh pi ding nasep pen mawhna ahi hi.

Nangtawh a kituaklo khedap nabulh hang in na khe anat leh na mawhna hilo aa, na bulh kik sawm veve leh nang ma mawhna ahi hi.

Luahsuk mawh na naneih pen nang ma bawltawm mawh na hi lo aa, tua mawhna hong maisak ding JESU na gumpa le na honpa in na san kei le a mawh taktak a hi ta a, mawh na thaman sihna hell sung ah na tung pelmawh ding ahi hi.

Na lawmte na hawmsawn in.


~ Job Cinpi. 

Source : 
ZOMI Laisim nuamte

Zomi e-Library pan ngetna

Sum leh paai tawh nasepkhopna ding olno tak in HIH-LAI-MUN-PA'N kipiathei hi.

Hih atung a article hoihnasak na, hoihnasaklohna a hizong in na muhna te anuai a comment ah hehpihna tawh honggelhsak ve lawm. I LAIBUSAAL in article tuamtuam leh panpihna a tuamtuam te nangtungpan' hong lamenden hi.I nasepkhopna te HIH-LAI-MUN-PA'N ki-enthei hi.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Thei napin a ki mangngilh pahpah thupawl khat. Description: Rating: 5 Reviewed By: Cinpu Zomi
Scroll to Top