728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

Socrates Tawh Kiho Theihna Ding Thu Thum. Agelh ~ En Khat Thang

Socrates Tawh Kiho Theihna Ding Thu Thum.
Agelh ~ En Khat Thang


I zakngei zel Socrates thuhilhna minthang vangvang khat lungngai khawm dih ni.

Socrates pen leitung bupa minthang Greek mipil mahmah khat hi. Socrates pen tuipi nawl khawngah tu kawmin thu genna nei zelzel thei hi. Ni khat a mel theih ngei khat hong pai-in "Socrates aw kong gen nop mahmah ka lawmte thu khat om hi veh aw" va ci hi.

Socrates in zong " Aw himaw! tua ahih leh nang na lawmpa thu nong gen ma in ken nang thu thum hong dong masa nuam ing, tua khitteh na lawmpa thu hong gen pan in" ci-in dawng hi.


Meltheihpa in zong "Aikeide! hong dong dih o leh?" a cih khit teh Socrates in;

"A masa in, na lawmpa thu nong gen nop pen thumaan hi dingin na um hia?" a cih leh meltheih pa in; " A maan le maanloh bel cian keng ee! kei zong mi gen sawn ka zak hi" ci-in dawng hi.

Socrates in; "Aw! tua ahih leh a nihna ah' "nong gen nop na lawmpa thu pen, thu hoih maw? A ma gamtat, kampau, nasepna hoih khat peuh hong gen nuam na hi hiam?" a cih leh "meltheih pa in "koi laka thu hoih hi ding! a hoih lohna thu hong kiko nuam ahi ve" ci-in dawng leuleu hi.

A thumna ah, Socrates in "Tua leh na lawmpa thu nong gen nop pen kei-a dingin kimanna a om dia leh?" a cih leh meltheihpa in zong a dawnna ding mel thei lo ahih manin, Socrates in "Lawm aw, nong gen nop thu pen;
1. Thumaan le maanlo telcian loh thu,
2. Thu hoih zong hi lo lai,
3. Kei-a dingin kimanna nei lo thu, hi bang teng himawk ahih teh ken tua bang thute zanuam lo hing. Ni dangteh mite thu nong gen nop simin tua kong dot thu thumte hoih takin na ngaihsut khitteh hong gen pan in" ci-in pai khia dingin sawl hi.

Meltheih pa zong Socrates thuhilhna ciamteh in, zahtaakna a piak khitteh ciah vingveng hi. Socrates ahih leh tuipi gei mahah tu suak hi.


Tu ni, Socrates in eite kihonate, chatting bawlte, phone paute hong za thei hizen leh bangteng hong thuhilh zen diam cih lungngai ciat dih ve ni ee!

Source :
Hih Thute Manpha Sa Lua Ni Teh’ Laibu.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Socrates Tawh Kiho Theihna Ding Thu Thum. Agelh ~ En Khat Thang Description: Rating: 5 Reviewed By: cinpuzomi
Scroll to Top