728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

TEDIM MI AKICI ZOMITE. Agelh ~ Rev. Thang San Mung

TEDIM MI AKICI ZOMITE.
Agelh ~ Rev. Thang San Mung


Minlawhna Nam 3:
Ei pen eimau pau in amimal a ikigen ciang “Zo” ikici a, amipi huama igen ciangin “Zomi” ikici hi. Gentehna in, atom in “Nang Zo maw Kawl?” ci-in ikidong a, atom in “Zo” ici ziau hi. Tua zui-in ei tawh akimeemat khempeuh, “Zopau-Zokam,” “Zothau,” “Zovok,” “Zo-ann,” “Zo-ngeina,” “Zolai,” “Zola,” Zopuan” cih danin isam hi.

Ahi zongin, Chin State sunga isanggam dangte in ahih leh, abeisa Mikang Kumpi gamgi khen zui-in, ei pen Tedimte ahihke’h Tedim mite ci-in hong sam uha, ikampau peuhpeuh pen tel khinlo ahih manun, Tedim pau hong cihsak uhi. Chin State pualam itun leuleu ciang, Kawlgam sunga namdang khempeuh in, Kawl kumpi ii gamgi khenna zui-in Chin hong ci leuleu uhi.

Tua hi in, ihuat theihlo leh ipaih theihlo ding milawhna nam 3 anei ihihi. Izadah phial zongin, midangte peuhmah in, izak loin “Tedim mi” ahihke’h “Chin” mah hong na ci teitei ding uh ahihi. Ahi zongin, ei-le-ei eipau in ikigen ciang, “Zo/Zomi” mah kici tangtang bilbel hihang.


Kampau Nam 4:
Hi Tedim mi ci-a hong akisam Zomi akici phadeuhte sungah, kitellah lualo napi’n, kammal zat 100 ah 30 bang akilamdang Kampau nampi 4 aom hi. Tuateng in:

1. Sihzang Kampau
2. Tedim Kampau
3. Teizang Kampau
4. Zo Kampau ahihi

Hi Kampaupi li sungah Sihzang leh Teizang Kampau in “g” aw sang in “ng” aw anakzat zaw uhi. Hiteng lakah Tedim Kampau lian azangh tampen in, huamkim pen ahih manin, Sangmangte hun lai-in Tedim gam (tuhun Thuklai, Tedim, Tonzang, Cikha leh Khaikam) sungah zattang dingin hong vaihawm uhi.

Tedim Awkaih Nam 7:
Atunga igen Tedim akici Zomi te lakah akizangh kampaute sungah, adang Kampaute pen akhua zui-in a awkaih uh themthem akilamdang om a, a’izong gen tham dingin kikhaih luatna aom kei hi. Ahi zongin Tedim Kampau sungah, akilang tham in awkaih nam 6 aom hi. Tuate in

1. Dim Awkaih
2. Khuano Awkaih
3. Lamzang Awkaih
4. Losau Awkaih
5. Phaileng Awkaih
6. Saizang Awkaih
7. Vangteh Awkaih


Hi awkaih tuamtuam te lakah Khuano, Losau, Phaileng, leh Vangeth awkaihte in Sihzang leh Teizang kampaute mah bangin “g” aw tamzat lo a, “ng” aw vive suaksak uhi. Tua banah Vangteh awkaih zangte in Teizang kampau mah bangin “p” aw mun ah “f/ph” aw, “th” mun ah “s” aw suaksak se uhi.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: TEDIM MI AKICI ZOMITE. Agelh ~ Rev. Thang San Mung Description: Rating: 5 Reviewed By: cinpuzomi
Scroll to Top