728x90 AdSpace

Hot
Menu
Zon-ol na Donate

Latest News

Papi pa Tangthu.

Papi pa Tangthu.


Ni danglai-in khamtung gam khuaneu khat ah Nungak Khat leh Tangval khat hong ki nak ngaihlua mahmah mawk uh a hih manin, Na khempeuh nungngat lianin Itna bek hong mitsuan uh a hihmanin ong ki teeng giap uh hi.Hong ki ten’ khit uh kum Khat hong cinciang a mit uh ong vaakta a hihman itna bek ong mu nawnloin Bang teng hong muhbeh uh hiam cih leh,Inn ginalo pi Khat sung a,omom a hihlam,Khantawn a Lokhawh bek tawh ki vak ding a hilam,Leh a mau gamh a luahding tu leh ta te tungah gamh a,a nutsiat ding uhpen lobuk leh Tu leh Hei bek mah himawk ve e cihpen a nupa un hong mu khia uhhi.Tua leh a Pasal in a zi kiang ah Lawm aw, bangbang hi leh kei pen Malaysia ah vapai-in sum vazong khia limlim leng hoihlo ding hiam a cih leh a Zi inzong “aw himah ei U “ ci-in hong thukim hi.

A Pasal khualzin dingin hong ki thawi khit ciang a zi kiang ah thu Khat hong vai khak hi, “Ngaihno aw, ken nang hong it in hong ngai mahmah hing, ka omna peuhpeuh ah nang kong itna Vang tangin itna khuambang khoin ciampel lodingka hi aw,... “ Nang e ci-in a zi a dot leh “kei zong maw U nang bek a’ ka hi a,nang bek ading ka hi,hong muangin maw”, ci-in ki it natawh mittui mualtuang kawmin nui pailpual kawmin Khat leh Khat itna kam a ki vaikhak khit uhciang in,papi pa zong khual zindingin,a nungzang ah bag neu(commando) te dimtak a van a ki tun philphel khat leh a angah thungip khat kuahin tua sungah a zi ann huansaksa a sunsiah ding a luum litlit tawh lampi ah a dawnzel ding tuithawl leh Zo Aktui pawlkhat puain inn pan khualzin dingin hong ding khiata hi.Lungleng kawmtakin zolengthe khuan ciaiciai na Zogam mual leh guamte hong kantanin Kha khat bang hong sawtciang Malaysia gam hong tungta hi.A zi-in zong a omna pan in sun leh zan in,a Pasal ading thu na ngetsak hi.papi pa zong Nasep hong zong pahin pu(boss) kician a Dik mahmah khat hong mukha lian hi.A nasepna a pu kianga,”pu aw hihteng ah sum thalawh a kong omsung ka khasum ding khempeuh hong kholsakin ka ciahding ciang a vekin hong pia panin”, ci-in, a gen leh a pu zong thukim In a sumteng a kholsak hi.


Kum Sawmle giat a sawtkhit ciangin a pu kiangah “pu aw, kei ciah nuamta ingh Hehpihna tawh ka sum nong kholsakte nong piathei ta diam?”,a cih leh a pu in, “ kei a dingin citak takin kum tampi sung ka na ong sepsak na hih manin Lungdam mahmah ingh, Na sum kong kholsakte kong piading hi. A hi zongin Na sum thalawh sa teng kong piakmain teel ding thu Nih kong pia nuam hi. Tua Nih te lakah kha bek kong piading hi. Na ngaihsut khit ciang hong dawngin maw”,a cih leh nasem pa inzong “aw le pu,” bang a hia ka teel ding thu Nih te ong genve leh pu”, a pu in, “Kum Sawmle Giat sung na thalawhsa Sum deihzaw maw,A hihkei leh thu Thum tawh hilhkholhna (Three Advice) Khat penpen teel o leh ! A cih hi.

Nasem Papi pa in zong limtakin hong ngaih sunsun a,a ni Nih khit ciangin a pu kiangah hong paikik a,hih bangin a khensatna hong genkhia hi. “Pu aw, bangbang hi leh ka thalawhsa sumte pen koihphot ni-in hilhkholhna thu Thum Na cihte pen hong pia zawin”, a ci hi.A Pu zong nui hiauhuau kawmsa in nasem Papi pa tungah hilhkholhna thu Thum te hong gen hi.

1.Na nuntak sungin ngaklah luatna hangin lamdawt tawn kha peuhmah kei-in, lamdawt pen tamman mahmah a hih manin, nuntakna na ngawn ki taanlawh thei hi.

2. Thupiang Khat peuhpeuh munuam/theinuam tengtung pah kei-in,nang a dingin na siat tuahna ding hithei hi.

3. Na heh laitak,na lunggim laitakin thu khensat kha kei-in tua khensatna in a tawpna ah dahna leh a ki bawlpha thei nawnlo ki sikkikna hong suak kha ding hi.”, cihteng a gen khit ciangin Annlum (Bread) tun Thum pia a, a maasa annlum Nih te pen inn ciahna lampi ah na nekding hi a, a Thum Na Annlum pen inn na tunciang a ding a hihi.”a ci hi.

Tuazan hong bei-in zingsang hong tunciang In a pu pa in, nasem papi pa a inn panin a tenna Zogam lam zuan dingin hong kha khiata hi. Papi pa zong lawptakin a ngaihno angkawi sianglam zuanin khualzin hong ki panta hi. Mun khat panin khualzin midang khat tawh hong ki mukha uh hi. Khualzin pa in,” Lawm nang koilampan koiah paiding,” a cih leh Papi pa in kum tampi Ka nutsiatsa Ka pianna Zogam zuanding hiveng aw,” a ci hi.Khualzin pa in, “ kei zong tualam zuan a paiding ka hi a, ken lamdawt khat Ka theihi tua lampi tawn lehang ni Sawm Nih paina ding lampi pen ni Nga bektawh ki tungziau hi.!

A ci leh Papi pa zong inn tungbaih nuamlua a hih manin, khualzin pa hong zuipah lian hi,munkhat hongtun laitak un, Papi pa a gilkialin a pu piak annlum maasa hong phawklian hi.”lamdawt tawnken”! Tua panin Papi pa hong ki leh vingveng a, a lampi zuihngei mah hong zuikik hi.A lamdawt zuihna lampi ah AMBUSH gamlumna husa za hi. Tua, lamdawt ah migilo te a omden na himawk hi.A khualzin na maaban hong zom a, khua Khat hong tung leuleu hi.Ni tumta a hih manin khua sungah zintun nading a zonleh inndei neu Khat a nei mipa khat tawh hong kimu in tua pa kiang ah hongtung hi.

Zan a ih mut laitakin khuasung ah a ngaih mahmah aw ging Khat in phawngvak in, thakhain thoto vatin kongkhak lam delhin konghong dingin a ki thawilian leh Annlum Nih na hong phawklian a hih manin “thupiang khat peuhpeuh theinuam tengtung dahin”; Konghong lo in a lupna hong zuankikhi.Zingsang ciangin inn nei pa in zankim ciang hih khuasung ah Sahang hong pai-in hawk biabua thei mawk a,kongkhak na kalhloh khakding ka laungel hiven bang mah na cihloh lungdam ngelhang ei”, ci hiat mawk a hih manin lawmpa lausan peuh mah hi.

A khualzinna maaban hong zom leuleu a,inn hong naih deuhdeuh ta hi.A khua uh hong ki galmuhta hi, lawp mahmah in inn tungding bekbek lungsim ah om a hih manin lampai lambang phawklo liang in, bilpaang ah huih ham velvel liangin hong nawhpai mahmah leh khuamial khit ciang khuasung hong tungzo pan hi.A inn a gal et leh sawnkhiat/tawlet panin meitang thilthial a galmuh hi. Lungdam mahmah na tawh maitai takin tua meitang lam hongzuat leh a maitaina teng hong kikhel vatin maigumna, sinsona, maisuah tawh hong ki laihvat mawk hi.A muh thupiang hang a hihi.A inn a, sawnkhiat/tawlet pan a,a muh meitang nuai ah,a muhpen a hi leh a it mahmah a zi bek na hilo mawkin Pasal dang khat tawhzong na hi mawk hi. A mitnuai phapha in a et phatpat hang a zi pen Pasal dang khat tawh a maa lamsa bukno sungah a Na om hi mawk hi.A heh naksuah lua mahmah a hih manin ka zi tawh a ompih pa tawh that khawm ning ci-in hong ngaihsun hi.A kawng a apuak Namsau hong dokkhia in hehluatna lungsim tampi tawh a zi leh a ompih Pasal thatdingin hong naihta hi. Kongkhak a hon maa deuhin a pu piak Annlum Thum na hong phawk kha lian hi. “Na heh laitakin thu khensat kei-in”, Papi pa zong hong ki leh kik in,khua nawl ah khuavak dong om in, tuazan pen ngaihsutna tampi tawh zingkhua hong vaak hi.

Zingsang ni hong suah ciangin thu Khat hong ngaihsun a, “bangbang a hi zong ka zi pen that kei ning, a man kei tungah kam ciamhong peel in kei sang a it zawk Khat nei a hihteh pha mawh kei, kei a dingin ciampel na hi zong hong en in kei ! Nang a dingin tongciam peello vaibang hong cita ingh,kei mah Zotaang .... zubang nong nial a keisang paalzaw siangah sambang nong zalsan,...... ci-in va bansah ningin tua khitteh ka Pu kiang ah paikikin, nasem dingin ngen kiklel ning”,ci-in lungsim maikhing takin a inn lam hong zuan hi. A zi zingtho ann huan nading singkhuah ladingin inn pua ah a pusuah leh inn lam zuan a hong pai a Pasal na galmuh hi.Tua ciangin a singkhuah tawilai thalpaih lianin, lungsim bei thanem tak a hong pai niangniang a Pasal lam zuanin hong tai vingveng a, ngawng kawi-in Lungdam lua a hih manin a khitui luangin, bang mah dang gentheilo in a kikah ni loh uhhi.

A Pasal thugen hong ki pan in “Lawm aw, lamdang hongsa mahmah ingh nong it takpi ding ciampeello takpi ding a kong lamet man a kei a gamla pi pekpan kum SawmNih bang a sawt hang nang kiang longal ci a, ka lenna singdang gamah liapaal melhoih tampi te zubang na nial hiveng ki awilua teh hih bang a nong bawl lawmlawm,”a cih leh, a sam in a-liah lungdam luankhi tawh a kidim a kun ngiungeu a zi pen lamdang sakna tawh thakhatin hong dakto vat a, “bang maw, bang maw U, kei bangci maw”, a cih saisai leh a lawm pa in, “ Lawm aw ki theihmawh bawl sese dahin tun nong muh pan hang kei zan-nitakin ih inn kong tungkhin ta hi,Zan-nitakin inn sungah Pasal dang Khat tawh na om ka mit tektek tawh kong muh hi,ka nasepna pu pa hong thu hilhna a phawk kiklo hileng na Nih vua hong that ding a ngaihsun khin hing,” a cih leh a zi-in a khut te Nih tawh a ludom kawmin kamka lela sain, mit telela in a Pasal en a gending bangmah theilo in, “ Aw TOPA, KA PASIAN,” ci-in hong awng khia lela hi.Tua awtna awging a zakciang inn sung panin tangvalno khat hong taikhia lian hi.A Pasal in a zi kiangah enve Zan-nitak a na om khoppih pa tunzong huatak ah a omve ,“ a cih leh a zi-in hong leh et hi, tua tangvalno pa in, “NU bangci na hia,na awng lela mawk a,tua na gei a,pa kua a hia a cih leh,” Papi pa a lung hong buaigawp in lamdang salua in telzolo in kamka heha leuleu hi.A zi-in thu hong gen leuleu a,” U aw, Zan-nitak a kei tawh ih inn sung a,a omkhawm a nong muh mipa na cihpen Nang maa ta hi, a na khualzin maa kha Nih lai-in ka gilsung a ompen tun, kum Sawm Nih bang a phading hita aive,” a cih leh a Pasal nuamlua kisa in a khitui hong luang hi.

A tapa kiang ah hihpen na pianna na pa hi ei Bawi,” a cih leh a tapa pa zong Lungdam lua ki sa in a pa kiang hong tai vingveng a, ngawngkawi in PA a cih leh Leitung pianzawh PA ci a sapna aw,a zak masakpen a hih sitawh, a Zan-nitak a,ka muhna tawh khensat in a va dawtlum ek himawk leh ka tapa a that pa hiding cihteng a ngaihsut ciang ki ipp zo nawnlo a hih manin hong kapkhia hi. “Ka tapa kong it ka tapa” ci-in a inn kuan un Lungdam na luankhi nul kawmin inn sungah hong lut uhhi.A pa zinpaak leh vanpuakte a suakkhiat uh leh a pu in, inn na tunciang a ding ci a, apiak Annlum zong a pa vansung ah na omlai hi.Tua Annlum a phelkhap uh leh tua sungah a nasepna pu in, Kum Sawmle giat sungbang a thalawh sum a zah Nih ding bang a pu in tua, Annlum sungah a koih na hi mawk hi.

Nuntakna ih cihbel haksatna leh zeetna tampi lakah a ki nungta hi a,tuate panin suahtakna hong pia ding pen sum leh pai hi masalo a,ih Topa Pasian kiang pan a hong pai a hi ciimna tawh,Thuakzawhna leh ngaihsut siamna hi zaw hi.Mihing Khat a ih pian nak leh haksat mahmah hun phukhalo kuamah ki omlo hi.tuabang hunciangin thuakzawhna ih ki sam mahmah hi.

Ih up ih muanna pen Pasian tungah ih ngakzawh a,ih phutkha haksatna te tung ah Gualzawhna ih ngah theihna dingin thu haksa khat peuhpeuh ih tuahciang teel siamna zong ih neih theiding Topa Kha Siangtho in hong huhin hong panpih ta hen. Amen

~ Samuel Mung Nt
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Papi pa Tangthu. Description: Rating: 5 Reviewed By: cinpuzomi
Scroll to Top